Tolnamegyei Ujság, 1937 (19. évfolyam, 1-100. szám)

1937-06-26 / 49. szám

2 TÖLNAMEGYEI ÚJSÁG 193.7 június . 2Q. Olcsó átalányárban 6 nap alatt végig a gyönyörű Dalmácián a Kumanovo luxus turistagözösön Hétfőn 10-30 i| dSnsak 1 16*30 Szomb. 12 00 él pCirk- i H 1500 14 00 i venica é 14-55 Í7‘15 é Rab sziget I 11-30 20 00 i é 8‘30 Kedd 6 00 « Sibenik 11*00 i 14 00 é Trogir 15*30 i 17 00 é Split i 22 00 Péntek • 22 00 i é 1500 i 13*00 Hvar é 11*00 Szerda 0*25 é Makars ka 0'30 i 2-55 é Korcsula i 800 3 00 i é 630 7 00 é Dubrovnik i 200 8 00 i é 21*00 Szerda 10*45 é Herceg­i 1800 10’50 it r növi i |é 1815 1200 él 'Kotor P |i 17*00 Szerda Árak a turista osztály kivételével kabinnal is minden osztályon egyforma kitűnő élel­mezéssel» ital és borravalók nélkül Dinárban: Susaktól Kotorig és vissza egyágyas külső kabin 1600, kétágyas külső kabin 1450» belső kabin 1250, turista osztály 750. Ajánlatos a helyet előre rendelni Agentur der Dubrovacka Plovdiba Susak (sürgöny­eim: Dubroplov), vagy pengőbefizetésért: Jugomart Budapest, Dorottya utca 5. A vasúti visszautazás díjtalan. Szekszárdi Kásámé nevében : Bodnár látván intéző-igazgató. Ab ünnepség sorrendje: 1. Magyar Hissekegy. Énekli a Szekszárdi Dalos­kör. 2. Bodnár István, Kaszinói intéző-igazgatónak bevezető szavai. 3. Ünnepi beszéd. Tartja: Perczel Béla, Tolna vármegye alispánja. 4. Simontsita Elemér. Ünnepi költe­mény. Irta: Bodnár István. Elmondja: Bodnár Jenő, a Nemzeti Szinház tagja. 5. Himnusz. Énekli a Szek­szárdi Daloskör. Az ünnepség ntán közebéd a Szek­szárdi Kaszinó nyári helyiségében. Egy teríték ára 3 P. Akik résstvenni kívánnak, szándéknkat legkésőbb jú­lius hó 2-ig okvetlenül tudassák a Kaszinó Igazgatóságával. ÍREK Időjelzés. A szekszárdi meteorológiai állomás 1937. évi junius 17—23-i feljegy­zéseiből : Hőmérséklet: maximum: 290 C° junius 20-án, minimum: 12 9 C° junius 17-én. Csapadék: eső, jég 18*2 mm junius 20-án, Junius hó 23-án a levegő nyomása csökke­nőben volt. — Este 9 órakor a barometer 23'7 Cű mellett 753‘6 nm-t mutatott Azon­túl tovább süllyedt. — Lapunk legközelebbi száma a közbeeső Péter és Pál ünnepe miatt pénteken, Julius hé 2-án délben jelenik meg. — Szekszard vódszentjének ünnepe. Mint minden évben, úgy moBt is ke- gyeletes emlékezéssel üli meg Szek- szárd védszentjének Szent Lászlónak ünnepét. Az idén vasárnapra eBik a szent király névnapja, mely alkalom­mal a hivatalos ünnepi misét a Szent László oltárnál fogják megtartani. — Dokforráavatáe. Kaszás Miklós oki. közgazdászt, néhai Kaszás Sán­dor szekszárdi könyvkereskedő és könyvnyomdatulajdonos fiát a Ma­gyar Kir. József Nándor Műszaki és Gazdaságtudományi egyetemen a köz­gazdaságtudományok doktorává avat­ták. — Személyi hír. Dr őrffy Imre kincstári főtanácsos, e hét végén meg­kezdte nyári szabadságát. Értesülé­sünk szerint részt fog venni az Inter­parlamentáris Unió augusztus végén kezdődő párisi tanácskozásain. — Esküvő. Névedi Haypál Boriak*, dr névedi Haypál Sándor Tolna vár­megye árvaszékének elnöke és neje ráköti Nászay Ilona leánya és dr Módos Antal, ösv. Muics Sándorné szül. bókái Mattanovich Mária és néhai férje Muics Sándor ny. főfel— ügyelő, Bsolgálatonkivüli százados fia julius hó 3-án este 7 órakor tartják esküvőjüket a szekszárd-belvárosi róm. kát. plebánia-templomban. (Min, den külön értesítés helyett.) — KltüntetÓÜ. A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Végrehajtó Bizottsága dr Halmos Andor tanügyi tanácsos, kir. tanfelügyelőt, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt körül szerzett kiváló érdemei elismeréséül ezüst emlék­éremmel tüntette ki, melyet a vonat­kozó okirattal együtt dr Perczel Béla alispán adott át folyó hó 23-án ünnepélyesen a kitüntetettnek, ki­emelve tanfelügyelőnk érdemeit. Ki­tüntetett tanfelügyelőnk meghatva kö­szönte meg a nem várt kitüntetést s az elismerő szavakat. — Vitéz Gerenday Ádám búcsúz­tatása. Mint lapunkban jeleztük a vallás és közoktatásügyi miniszter vitéz Gerenday Adám szekszárdi polg. iskolai tanárt a bicskei áll. polg. iskolához igazgatóvá nevezte ki. Ez alkalomból a cserkésztanács vármegyei intézőbizottsága folyó hó 22-én este bucsuvacsorára gyűlt ösz- sze a kaszinóban. A vacsorán az in­téző bizottság nevében dr Halmos Andor tanügyi tanácsos, kir. tanfel­ügyelő méltatta vitéz Gerenday Adám ellenőrző cserkésztiszt érdemeit, tár­sadalmi tevékenységét és értékes hazafias munkásságát, átnyújtva a bizottság emléktárgyát, egy ezüst szelencét. Az ünnepelt meghatva kö­szönte meg a búcsúszavakat és ma­gát továbbra is a megjelentek sze- retetébe ajánlotta. A társaság a késő éjjeli órákig kedélyes hangulatban volt együtt. — Térzene. A m. kir, 4. határőr­kerületi parancsnok helyettes menet­zenekar I. hó 29-én, a Szent Imre- ligetben 12 órától 1 óráig térzenét ad az alábbi műsorral: 1. Borsay: Kolozsvári induló. 2. Strauss: Egy éj Velencében. Nyitány. 3. Fucik: Téli viharok. Keringő. 4. Stolcz: Pikáns lapok. 5. Vincze: Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország. 6. Müller : Fehérvári induló. A térzenét vezényli Köhler Nándor határőr­zenész tiszthelyettes, a m. kir. határőr- kerületi parancsnok helyettes menet- zenekar ezreddobosa. — Felvétel szünidei gazdasági tan­folyamra. A vallás- és közoktatás- ügyi miniszter Simái Vince sióagárdi, Dlusztus Imre bonyhádi rk., Griesz- háber Endre alsónánai ág. ev. tantói­kat a pápai és Dréher Izabella faddi rk. tanítónőt a kecskeméti 6 hetes szünidei gazdasági tanfolyamra föl­vette. — Dombóvári pénzintézetek fúziója. A Pénzintézeti Központ a vidéki hi­telszervezőt koncentrációjára vonat­kozóan részletes programot dolgozott ki. Ebben a programban szerepel többek közt a dombóvári pénzpiac rendezése is. A dombóvári pénzpiacot illetően a P. K. bizonyos mértékig már megvalósítja elgondolásait, mert az ottani Közgazdasági Bank beolvad a Dombóvári Takarékpénztárba, A Dombóvári Közgazdasági Bank e hó 30-ra már közgyűlést hivott össze, amikor az intézet részvényesei az al aptőkejlebély egzése mellett kimond­ják a Dombóvári Takarékpénztárba való beolvadást. A fúziós tárgyalá­sokat Farkas Imre, a Dombóvári Takarékpénztár vezérigazgatója indí­totta el és legelsősorban az ő érdeme, hogy a dombóvári pénzpiacon a kon­centrációs folyamat megindult. Remél­hető, hogy ennek a tranzakciónak a lebonyolítása után Dombóváron to­vábbi fúziók lesznek, mert ott még több olyan pénzintézeti fiók stb. mű­ködik, amelyek csak akadályozzák a normális hitélet kialakulását. — Halálozás. Lantai (Laurencsics) Gyula szekszárdi törvényszéki iroda­főtiszt, f. hó 22-én a Horthy Miklós közkórházban meghalt, 24-én temet­ték a kórház halottasházából, tiszt­viselőtársai, a frontharcosok és nagy« számú ismerős részvételével. — Vízrendészeti tárgyalás Kurdon. A legutóbbi esős időszakoktól rend­kívül sokat szenvedett Kurd község lakossága, melynek a belsőségeit is használhatatlanná tette a nedvesség. Hasonló esetek előfordulásának meg* gátlására vizrendezési munkálatokat foganatosítanak a község határában és az ezt megelőző hatósági enge­délyezési tárgyalást már meg is tar­tották. Az eljáráson, amely az al­ispán megbízásából dr Korniss Ist­ván tb. főszolgabíró elnöklete alatt folyt le, résztvettek: Mantuano Jó­zsef kir. mérnök, dr Kenézy László főszolgabíró, a Kaposvizi Társulat részéről Fehér Vilmos igazgató fő­mérnök, a m. kir. államépitészeti hi­vatal részéről László Aladár műszaki főtanácsos, hivatalfőnök, a község részéről Kopácsy Ervin főjegyző. Az eljáráson elfogadott elvek szerint ha­marosan kiküszöbölődik a községi belterületein az árvíz lehetősége és számos kis ember portája használ­ható lesz, mert ezeknek a mostani sok esőzések jelentékeny anyagi ká­rokat okozott. — Gyógyszertár átruházás. A bel­ügyminiszter megengedte, hogy Szent- lőrinczi (Schmidt) Béla felsőiregi gyógyszerész „Isteni gondviseléshez“ címzett gyógyszertárának személyes üzleti jogosítványát átruházhassa Valu József oki. gyógyszerészre. — Steiger kakasdi téglái salétrom- mentesek, kifogástalan minőségűek. — Nyugdíjazások. A vallás- és köz­oktatásügyi miniszter Komáromy Antal nagytormási rk. elemi iskolai volt tanítót 1937. évi január hó 1-től, — Ásvány Lajosné szül. Kiss Julia alsónánai ág. ev. tanítónőt pedig folyó évi szeptember hó 1-től nyugdíjazta, — Rendes tanítóvá előléptetés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi­niszter Bauer János dunakömlődi rk. el. isk. segédtanítót — jelenlegi állo­másán meghagyása mellett — rendes tanítóvá léptette elő. — Iparosok és kereskedők nyug­dija. A szekszárdi ipartestület a jövő, julius hó 4 én székházának színház­termében délelőtt fél 10 órai kezdet­tel rendkívüli közgyűlést tart, amelyre az összes szekszárdi kereskedőket is meghívják. A tagértekezlet célja, hogy a helybeli iparosok és kereskedők megalapítsák az ország egész terüle­tén működő, a szolnoki iparosok által létesített Iparosok Nyugdijegyesületé- nek szekszárdi csoportját. A gyűlésen a szolnoki anyaegyesület kiküldötte­ként megjelenik Kádár József orszá­gosan ismert üvegcsiszoló mester, ennek a nyugdíjintézménynek elgon­dolja, aki egy olyan nyugdíj egyesü­letet létesített, amelyben kimondott tagdíjfizetés nincs. Az iparos vagy kereskedő a teljes rokkantságára vagy RűrsfOQlrái • Kőrhbosűr Anyarozs nincltg^a legmagasabb árakat fizet és előnyös készpénzlebonyo* Ütést biztosit á 442 Pautodrog Magyar Gyógynövény Rt Budapest, IX., Ferenc*körút 35. Mintásét! árajánlatot kérünk l 60 éves korára a nyugdijat úgy gyűjti hogy a nála történő bevásárlások alkalmával P/aVo vásárlási vissza­téri tést ad. Ez a vásárlási prémium nem készpénzben, hanem iparos nyug­díj bélyegekben történik. A bélyege­ket az illető a tagkönyvébe bera­gasztja. Az egyesületnek adminisz­trációs költsége egyáltalán nincs. A nyngdij nagysága az összegyűjtött bélyegek összegétől és a tagság ide­jétől függ. Ennek a szenzációs, eddig az egész világon egyedülálló gondo­latnak részletes ismertetésére szolgál a julius 4-i közgyűlés, amely iránt a kereskedők és iparosok körében óriási érdeklődés nyilvánul, azon ok­nál fogva, mert hiszen ennek a két társadalmi rétegnek öreg napjairól, teljes munkaképtelenségéről senki sem gondoskodik. Szombaton és vasárnap Saf ári, a fehér vadász Hétfőn és kedden Shirley Temple, a világhírű gyermek- sztár főszereplésével: Szegény kis gazdag lány Zenés vígjáték. Szerdán és csütörtökön nincs előadás — A kubikusok utazási kedvezmé­nye. A kubikusok a szerződésileg el­vállalt munka helyére és vissza leg­alább 5-ös csoportban féláron utaz­hatnak munkaadói és községi igazo­lása mellett. A munka időleges szü­neteltetése esetében is megkapják ezt a kedvezményt. A Budapesten fog­lalkoztatott kubikusoknak elég, ha személyazonosságukat a jegyváltáskor arcképes munkásigazolványokkal iga­zolják. A munkahelyen megbetege­dett kubikos egyedül is utazhat fál- á ron lakóhelyére és felgyógyulása után munkahelyére vissza. A kubi­kosok munkásigaaolványait ez év vé­géig fényképpel kell ellátni, mert ezentúl az 50 százalékos vasúti uta­zási kedvezményt csak igy vehetik igényhe. — Uj bolgár kertészet. Mauchs Sándor földbirtokos, Esterházy her­cegi nagybérlő Dombóvár határában nagyszabású bolgár kertészetet léte­sít, melynek öntöző berendezésére vonatkozóan már meg is volt az en­gedélyezési eljárás. Á hivatalos el­járáson az összes érdekeltek az en­gedélyezés mellett foglaltak állást, mert az uj létesítmény jelentékenyen emeli a gazdálkodás intenzivitását. — Nyaralók és kirándulók figyel­mébe- A Mikecz-nyaraló Gurovicán megnyílt. Csendes, pormentes hely, magaslati fekvés, kitűnő erdei hegyi levegő. Szekszárdnak legszebb kirán­duló helye. Kényelmesen berendezett szobák, olcsó ellátás, napi panzió is kaphatók, — Betörő cigányok. Kolompár András, Kolompár István (Tuba) kajdacsi, Kolompár Mária (Marcsa, aki csak úgy tud beszélni, ha a tor­kán levő ezüst csövet befogja) és Kovács 'Erzsébet szekszárdi cigány betört Zsíros Sándor dunassentgyörgyi lakos házába és onnan ágy-, ruha- és fehérneműt, zsebórát és élelmiszert loptak. A kár meghaladta a 150 pen­gőt. A tolvaj cigányokat országosan körözik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom