Tolnamegyei Ujság, 1943 (25. évfolyam, 1-93. szám)

1943-10-06 / 72. szám

XXII. évfilnin. Xzekatrd, 1943 október 6. (Szerda) 72. szám TOLNAMEGYEI ÚJSÁG Bü r.ixrfMT lÉnOM MEGJELENŐ KERESZTÉNY POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI LAP Szerkesztőség ós kiadókiyatoU IKflKSXÁROI NÉPBANK ÉPÜLETÉBKN. — TELEFONSZÁM : *>—86. ElöfiMtéflt díj: ■««««Tr«. . . . 24 peng« || F«1«tt«.............................12 pcag«- ' I >|l ——I - «.IIHII I« —III ■■IHM —— .. Felelfis szerkesztő BLÁZSÍK FERENC A lip megjelenik minden «érdén «■ nombilon. Elfificetési dijak és hirdetések, yalamint a lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőséghez küldendők. Hlrdaiiitk «rali Legkisebb hirdetés 4 P, a hirdetés szövegoldalon egy haaébmm 26 fillér. A reklám, eljegyzési, osaládi hír nyilttér sora 2 P, minimum 8 P. Bankok, részvénytársaságok, szövetkezetek közgyűlési meghívói, mérlegek mm sora 60 fillér. Minimum 200 mm terjedelemben. Köszönetnyilvánítás mm-ként 30 fillér, minimum 10 pengő. Álláskeresőknek 60 százalék engedmény. I^OktóberGj A természet lassú elmúlásába be­lesír a magyar történet fájó, szo­morú, de felemelő emlékezete s a világháború súlyos napjai közepett méltóságos, komoly gyásszal ün­nepeli a nemzet az aradi és a buda­pesti vértanuk, a szabadsághősök emlékét. Ezen a napon, ebben az évben is Arad felé fordul minden magyar tekintete, áldozatos lélekkel adóz a kegyeletnek és elmélyülve a történelem annyi vér áztatta em­lékkönyvébe, erőt akar meríteni a jelenkor megpróbáltatásokkal telt mai élethez. Vájjon mire tanít ben­nünket ez a nap, az aradi és buda­pesti gyásznak ez a fordulója ma, amikor a harcban álló nemzet lé­lekben ünnepeli az aradi tizenhárom és a többi vértanú bánatosan meg­rázó és mégis lelket acélositó em­lékét? Ez a minden magyarnak oly szo­morú évforduló arra tanít bennün­ket, hogy azon a gyászos október hatodikán a száraz, kísérteties dob­pergés hangja nem a halál szava volt, a hősök vérömlésenem a ki­múlást jelképezte, bármily keser­ves volt is. Egy nagy Eszmének, egy örök Gondolatnak küzdő hő­seit fektették sírba, de nem tud­ták elhantolni, eltemetni magát a harcosok által képviselt és nap­világra törekvő Eszmét, melynek mindig vannak és mindig támad­nak nemes, hőslelkü, bátor védel­mezői Van temetés, mely nem a halál aktusa, hanem az életé. Vannak rögök, amelyek az anyagi valóság szerint koporsókra hullanak, a sors magasabb valósága szerint azon­ban vetésre simuló, életet adó és védő barázdákká halmozódnak. Kilencvennégy évvel ezelőtt a magyar szabadságmozgalom eszmé­nyeiért, ma pedig az építő uj Európa szabadságáért harcol a nemzet Az ő áldozatos életük nem volt hiába­való. Meghozta a magyar szabad­ság, a függetlenség, az önállóság valóságát. Mostani nagy harcaink­ban az aradi vértanuk és a többi névtelen hősök megjelennek lelki szemeink előtt, hogy életpéldájuk­kal utat mutassanak, reményt adja­nak, hitet kölcsönözzenek, kitartásra buzdítsanak. Csupa vészben, vérben állunk en­Jól sikerült a szekszárdi Vöröskereszt utcai gyűjtése A szekszárdi Vöröskereszt utcai gyűjtését október 2-án és 3-án tar­tották. Szombaton reggel már az utca képe is megváltozott. A ra­gyogó reggeli napsütésben feltün tek a . fehér-vöröskeresztes gyüj- tőperselyekkel a szorgoskodó kis­lányok, akik az urnáknál segítsé­gére voltak a hölgyeknek. Jöttek- mentek a járókelők, népesedett az utca s teltek a perselyek. Nagy hangulatot keltett a helybeli gya­logezred katonazenekara, amelynek tagjai minden urnánál szebbnél- szebb zeneszámokkal gyönyörköd­tették a járókelőket. Hangulatot keltve, sokkal könnyebben ment az adakozás. Szekszárd valóban nagy megértéssel fogadta a Vöröskereszt áldozatra hivó kérő szavát. Alig akadt olyan járókelő, aki megta­gadta volna a perselyezők kérel­mét. Voltak önként jelentkező kis­lányok, fiuk, akik reggeltől estig fáradhatatlanul jöttek mentek a fe­hér-vöröskeresztes persellyel s nagy segítségre voltak a gyűjtésben. A gyűjtés lebonyolítását, illetve a per- selyezést a Leányifjusági Vörös- kereszt végezte vitéz Nagy Sán- dorné tanárnő Ifjúsági Vöröskereszt vezetővel az élén. Kilenc urnánál volt a gyűjtés és pedig a Garay-téren Jávor Lehelné és dr Matzon Gáborné urnájánál segítettek: dr Bándy Györgyné, dr Leszley Alajosné, dr Miszlay György­né, dr Tdrkányi Ernőné, dr Riebel Árminné, dr Szentiványi Lászlóné, dr Wiesner Tiborné, dr Végh Béláné. Perselyezők voltak: Buzássy Zsu­zsika, Bándy Erzsébet, Sulyok Ibo­lya, Adorján Teréz, Beyer Ildikó, Csapó Vera, Pikai Erzsébet, Krá- mer Klára, Kittiinger Sári és Csőpi, Berek Magda, Budai Rozália, Nagy Anna, Hegyi Anna, Óiás Erzsébet, Eszterbauer Teréz, Radó Amália, Szabi ár Márta, Tóth Erzsébet, Far- I kas Irén. Ennél az urnánál gyüj- | töttek 721 pengő 72 fillért. A Béla téren vitéz Vendel Istvánné urnájánál gyűjtöttek: vitéz Tihanyi Szilárdné, dr őrffy Lajosné, dr Haypál Sándorné, özv. vitéz Gömbös Jánosné, Schaffer Pálné, dr Csányi Lászlóné, Csukly Mária, Tihanyi Mária és Schaffer Nives. Perselyezők voltak: Radó Amália, Gergely G., Fogarasi J., Kar ács I., Borza Kató, Zalai Gizi, Eszterbauer I., Nauer K., Sebestyén N., Ferger T., Miszlai N., Bándy E., Ulrirh Cica, Fáklyás és Konrág kisfiúk. Ennél az urnánál gyűjtöttek: 571 pengő 29 fillért. Az evangélikus templomnál dr Fördős Dezsőné urnájánál gyűjtöt­tek : dr Bus Lajosné, dr Horváth Józseféé, dr Haidekker Jánosné, Németh Gyuláné, Darvas Sándorné, Mérey Andorné, Zalai Jánosné, dr Nagy Istvánné, Mencz Jánosné és Schaffer Pálné. Perselyezők voltak: Haidekker Lívia, Balázs Julianna, Bogár Hona, Beszterczei Riza, Zalai Giziké, Bencze Jolán, Balázs Juli­anna, Parragh Julianna, Dömötör Emma, Csatt Mária, Pintér Mária, Erényi Ilona, Müller Mária, Három­házi Etel, Mayer Vera, Mohai Márta, Kustus Julianna, Bogár Ilona, Erényi Ilona, Fördős Géza és Haidekker Iván kisfiúk. Ennél az urnánál gyűj­töttek: 566 pengő 20 fillért. Kórháznál levő dr Treer Istvánné urnájánál gyűjtöttek: dr Novák Miklósné, dr Szüle Dénesné, dr Kováts Károly, dr Szepesy Jánosné, dr Tóth Sándorné, Treer Ilonka. Perselyezők voltak: Debulay Margó, Treer Márta, Kovács Katalin, Debu­lay Erzsébet, Simon T., Hamvas M., Bézsenyi A., Németh J., Angyal I., Diófásy J., Farkas M., Vitkovics M., Péter J. Makk, Háromházi E. Ennél az urnánál gyűjtöttek 539 pengő 32 fillért. Korzónál dr Malonyay Elemérné és dr Regős Istvánné urnájánál ! gyűjtöttek: dr Mező Lászlóné, dr | Marth Ferencné, dr Patona Ivánné, j Létay Menyhértné, Geppel Lászlóné, v. Flló Györgyné. Perselyezők voltak: Nagy Katóka, Felber Margit, Bányai Magda, Vörös Mária, Schveninger Mária, Szakonyi Gizella, Heitzmann Sára, Barát Franciska. Ennél az urnánál gyűjtöttek 535 pengő 38 fillért. A Nemzeti Bank előtt dr Török Ottóné és Mdnyokl Ödönné urnájá­nál gyűjtöttek: Gergely Józsefné, Villax Józsefné, Albersz Erzsébet, Albersz Sarolta, Véges Kreszti Véges Zsuzsanna, Schaffer Nives, Mencz Jolán, Tőrök Piroska. Perselyezők volta: Baráth F., Miszlai M., Hujber J., Fogarassy J., Ambrus E., Schve­ninger I. Ennél az urnánál gyűj­töttek 491 pengő 02 fillért. Az újvárosi templomnál dr /ftm- czer J. Jenőné urnájánál gyűjtöttek: vitéz Romvdry Ferencné, özv. Fónagy Györgyné, Schneider Elemérné, Beke Zoltánné, dr Szebényi Jánosné, Ká* konyi Istvánné, Hercz Alajosné, Polgár Margit. Perselyezők voltak: ördög Kató, Romváry Magda, Kramer Klári, Örményi J., Kelemen G., Árvái M., Koldeisz J., Czank E., Ninchter J., Tajler M., Monigl M., Steiner E., Vas A., Kunczer Jenő, Pálos István, Romváry Ferenc kis­fiúk. Ennél az urnánál gyűjtöttek 489 pengő 86 fillért Hármashidnál Gauser Ádámné urnájánál: Sík Magda, Kálmán Lujza, Klieber Gizella, Nagy Béláné, özv. Zsigmond DezsSné, Szendrey Ferencné. Perselyezők voltak: Szab­iár M., Kővári I., Pap J., Varga I.( Nichter J., Sánta I., Mónigl M.( Cseh A., Adorján A., Petz A., Tu- rányi E., Klézli E., Bürger Laci kisfiúk. Ennél az urnánál gyűjtöttek 430 pengő 62 fillért. Kálvin-téren Tóth Lajosné urná­jánál gyűjtöttek: Lemle Zoltánné, v. Borza Elemérné, Nagy Sándorné,, Loisch Istvánné, Héty Matild, Kovács Sándorné. Perselyezők voltak: Töt- | tös Éva, Szabó Juliska, Nemes t Mária, Ferenc Erzsébet, Péty Piroska, Egyes szám ára 24 fillér nek a világégés kataklizmájának közepette, mégis rendfiletlen bátor« Sággal hisszük, hogy nemsokára ránk süt még ezeréves magyar ha­| zánk dicső szabadságának napja, j Ezt az erős hitet pedig az aradi vér- • tanuk adják nekünk! ők tesznek I minket erőssé, ők járnak előttünk áldozatos példákkal, ők, a dicső magyar hősök s ezért megdicsőült szent emlékük nemzetünk lelkében mindörökké élni fog.

Next

/
Oldalképek
Tartalom