Tolnamegyei Ujság, 1927 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1927-04-16 / 16. szám

1927 április 16. boros fis társa i „Kühne“ mezőgazdasági gépgyár rt. tolna- és Z bácsmegyei képviselete é raktáron tart: oséplőgarnitn- rákat, szívé-, gáz és benzinmoto- Z rókát, szabadalmazott páros és 0 páratlan sora „Vera Drill“ kanalas sorvetőgépeket o és minden egyéb ft mezőgazdasági (11) 2 gépet. Z Főraktár: Szekszárdon,a Kaszinó- 2 bazár épületében. — Telefon 49* X — Kultúrdélután. Az Egyesült -Szekszárd—Tolnamegyei Nőegylet e hó 9-én pompásan sikerült kultur délutánt rendezett a vármegyeháza nagytermében. A műsort Beethoven Ois moll (Mondschein) szonátájával Lakos Zsuzska nyitotta meg, szép zongorajátékával tanúságot tévén mű vészi hivatottságárél. — Lászlófalvi Eördögh Zoltánnénak a „Magyar nő hivatásáról“ irt értékes fejtegetéseit hallottuk ezután, majd Molnár Jó zsefné művészi zongorakisérete mel mellett Gaskó Márta Schumann— Schubert dalokat énekelt hatásosan, hűen interpretálva a klasszikus szer­zők gondolatait. Blázsik Iius szavalta ezután a közönség hosszas tetszés zajától kisérve Szamolányi Gyula három költeményét, majd Eenézy Endréné és dr. Szautner Ottó zon- gorásták az ö közismert nagy művé szetükkel Beethoven I. szimfóniáját. A közönség végül hálás szeretettel üonepelte a kulturd^lután kiváló ren dezőjet, Kovácsné N-gy Lujzát. — Figyeljük meg a villanyos ve­zetékeket. A Salgótarjáni Kőszén­bánya r. t. tolna—baranyai bánya igazgatósága*felhivja Tolnavármegye lakosságát, hogy amennyiben a táv­vezetéken valaki szigetelő törést, osz- lopkidülést, vezetékszakadást, szik­rázást vagy más egyéb rendellenes­séget lát, szíveskedjék a szekszárdi üzemvezetőségnél azt bejelenteni. A bejelentő — amennyiben a bejelen­tést elsőnek ő eszközli — tett szol­gálataihoz mérten jutalomban fog részesittetni. A bányaigazgatóság ezen felhívását azzal közöljük a magunk részéről, hogy a köznek igen nagy szolgálatot tesz, aki ily rendellenes ségeket a legsürgősebben a szekszárdi üzemvezetőség tudomására hozza, mert azzal igen sok kellemetlenség­nek veszi elejét, sőt arra is felhívjuk vármegyénk lakosságának figyelmét, ha szándékos vezeték rongálásokat észlelnek és ily rongálásokat az üzem- vezetőségnek bejelenteni tudnak, úgy azért kivételes összegű jutalomban fognak részesülni, — A györkönyi főjegyzői állás be töltése. Á belügyminiszter a györkönyi vezetőjegyzői állás betöltését enge­délyezte. — Hősi halottak síremléke. Tolna vármegye a múlt évben akciót indi tott, hogy a vármegye területén nyugvó hősök sirjait maradandó kőkereszttel, illetve síremlékkel lássuk el. Ez az akció, mint értesülünk, szép sikerrel járt. Tolna vármegye közönsége ál­dozatkészsége folytán a vármegye területén levő hősi-siroknak mara­dandó sírkövekkel való ellátására 4240 pengőn (53 000.000 koronán) felüli összeg gyűlt egybe. A törvény hatóság úgy döntött, hogy a vámegye területén egyelőre 275 darab sirkö- vet készíttet és a Szekszárd városi hősi-temető parcellát pedig megfelelő diszeB kőoszlopos kerítéssel látja el. Hintán a felállításra kerülő 275 Bírnak síremlékkel való ellátásán kívül a folyamatban levő megállapítások sze­rint még körülbelül 80—90 sírnak TOLNAMEGYEI ÚJSÁG .7 síremlékkel való ellátására van szük­ség, újból Tolna vármegye köaönsé- nek áldozatkészségét kell igénybe venni. Tekintettel arra, hogy a kö­zönség áldozatkészsége még ma sem lanyhult, minden remény megvan arra, hogy a megkezdett akciót teljes siker fogja koronázni és rövid időn belül a vármegye területén ez év halottak napjára minden hősi sir etil- lékkel lesz ellátható. Kívánatos volna tehát, ha a társadalom áldozatkészsége ismét megnyilvánulna erre a célra és felkérjük ez utón is Tolna vár- megye közönségét az újabb adako­zásra, Aki ezen nemes célra áldozni kíván, juttassa el adományát a köz­ségi elöljárósághoz (városi tanácshoz), amely ezeket nyugtázni és továbbítani fogja. Egy síremlék elkészítési ára 13 pengő. Tervbe van véve, hogy azoknak a neveit, akik egy teljes síremlékre áldoztak (13 pengő), meg­örökítik a sírköveken. Ezúttal uta­lunk arra a tevékenységre és áldo­zatkészségre is, amelyet Tolna vár­megye közönsége a hősiszobrok (Szek­szárd, Dombóvár stb.) felállítása körül kifejtett is reméljük, ezen a téren sem fogunk hátramaradói.-Külföldről hivatalos személyiségek érdeklődnek a temetők iránt. Egy nagyobb olasz társaság tavaszra jelezte érkezését. Ha temetőinket kedvező formában tudjuk bemutatni, ez külföldön lévő hősi sírjaink gondozására is előnyös kihatással lesz. Végül felkérjük a közönséget, hogy akik tudnak vala­mely hősi sir létezésiről, amely még bejelentve nincsen, ezen körülményt a községi elöljáróság (városi tanács) utján, vagy közvetlenül a népgon­dozó kirendeltségnek (Pénzügyi pa lota, földszint 3. sz. ajtó) jelentsék be. — Beethoven emlékünnep: A Szek­szárdi Erang. Nőegylet április 4 én tartotta meg Beethoven halálának 100 éves fordulójára tervezett kultur- délutánját. Az ünnepség bevezetése Remenyik Sándornak „Beszélgetés Beethovennel anno 1918.“ c. meg­rázó erejű verse volt; Török Zoltán mondta el. Vitéz Zerinváry János bonyhádi reálgima. tanár Beethoven : Sonata Appissionatáját (op. 57.) adta elő s az előadás nyomán éreztük, hogy bent van c sonatában „egy élet vivódása és zokogása“ (Bismarck). Németh Gyula szekszárdi ev. lelkész előadásban rótta le a csudálat és hála adóját azzal a nagy emberrel szem ben, aki zeneileg valósította meg azt a gondolatát: „Semmi sem magasz- tosabb, mint a többi embernél köze­lebb jutni Istenhez és innen árasz­tani az Istenség sugarait az emberi­ségre.“ Gaskó Márta Beethoven három csudálatosán finom és fenséges dalát énekelte, dr. Kunczer Jenő pedig Szerenádját-(Op. 8.) hegedülte vitéz Zerinváry zongorakiséretével. — Kirándulás északkeleti fajroko­nainkhoz. Irta: Koritsánszky Ottó. I. füzet. A szerzőnek eddig megjelent számos szépirodalmi és utleiró köny­véhez méltán sorakozik a százoldal­nál többre terjedd legújabb érdekes munkája. Ismerteti Észtország kiala­kulását, az észtek nemzeti küzdelmét, az ország lakosságát és knlturáját. Pompás j llemrajzát adja a két faj - rokon nemzetnek. — És az első fü­zet — bár tu^ajdonképan az észt- és finnországi gyógyszerészetről irt tanulmány — általános leirááánál fogva mindenkit érdekelni fog, mert megismerjük belőle északi fajrokona inkát és érdekes országukat. Ez a könyv első füzete annak a nagyobb munkának, amely északkeleti fajro­konaink, az észtek és finnek hazáját és népét kulturális, nemzetgazdasági és politikai szempontból ismerteti s amely az első, könyvalakban meg­jelent magyar munka Észt- és Finn­országról. A könyv megrendelhető a szerzőnél (Budapest, VI., Hegedűs Sándor ucca 17. sz) Az első füzet ára 5 pengő. — Prohászka Ottokár könyve. A húsvéti könyvpiacra jelent meg a megboldogult Prohászka püspök leg­újabb könyve, Az élő vizek forrása, elmélkedések Jézus Szentséges Szívé ről. Ez az értékes mű németben már 1921 ben megjelent és csakhamai 17 ezer példányban fogyott el. „Boldog ember, mondta a lángszivü szerző, aki a szent Szív imádáBát, tiszteletét és utánzását a Szent Szív életének a saját szivébe álplántálását tűzte ki magának célul és aki azon töri magát.* A könyvecske az ilyen törekvőnek társa és segítője akar lenni. E gyö­nyörű, kincseket érő könyv kapható: Molnár nyomda R. T. könyvkereske dóséban. Ára: 4 pengő. — Borotvás Pasztilla a legmaka­csabb fejfájást is elmulasztja. — Felvetői a bajai áll. tanítóképző intézetbe A bajai áll. tannókepző intézetben a jövő, 1927—8 iskolai évre 40 ingyenes, 35 féldijas, 45 teljes fizetéses bentlakó, 16 teljes, 38 fél­dijas és 28 segélynélküli bejáró nö­vendék nyer felvételt. Jeles növendé­kek korlátlan számban nyerhetik el az ingyenes helyeket. Az intézet Igazgatóságához címzett s a közép-, v. polgári iskola III. oszt. bizonyít ványával, IV. oszt. félévi értesítővel, születési, orvosi, vagyontalansági bi­zonyítvánnyal felszerelt folyamod­ványok május 20-ig küldendők be. — Veronállal megmórgezte magát. László Sándorné sz. Fischer Ilona, mint házicseléd Nedkovszky József kistengelici gyógyszerész szolgálaté ban állott. E hó 7-én reggel 6 órakor Lászlóné a gyógyszertár takarítása közben 30 gramm Veronáit vett ma­gához. Munkája végeztével az egyik korcsmából bort vásárolt s a közeli erdőben a Veronáit a borba öntötte és megitta. A szerencsétlen asszonyt eszméletlen állapotban találták meg az erdőben, ahonnan azonnal beszál­lították a szekszárdi kózkórházba, ahol gyomor mosást végeztek rajta, öngyilkosságának oka életuntság. Állapota súlyos, de nem életveszélyes. — Párád gyógyfürdőn köztiszt­viselők részére felajánlott kedvez­mények. Párád gyógyfürdő igazgató­sága az összes vasúti arcképes igazol­vánnyal rendelkező alkalmazottak, valamint igényjogosult családtagjaik részére a folyó évi fürdőidény alatt az elő és utóidényben (május 1-től junius 1 ig és egész szeptember havá­ban) a szoba- és kádfürdő-árakból 50°/o os, a gyógykezelési és zene­dijakból 25 °/o os kedvezményt ad. A kedvezmény elnyerése iránt külön kérvényezés nem szükséges, az igény­jogosultságot csak a fürdőigazgató­ságnál kell igazolni. — Villamossági és erőátviteli berendezések szakszerű szerelését vállalják Titte Testvérek, Szekszárd. Telefon: 91. — Leforrázta a nővérét; Majsa- miklósvarhoz tartozó Mariinca-pusz- tán Farkas Erzsébet egyedül maradt otthon Anna nevű 8 éves kis nővé révei addig, amíg az anyjuk Pince­helyre ment bevásárolni. Farkas Er­zsébet vizet forralt a tűzhelyen, amely­nek tövében ott játszadozott a kiseb­bik leány. A viz már lobogott, amikor Farkas Erzsébet le akarta venni a tűzről, de olyan szerencsétlenül húzta a tűzhely szélére, hogy a fazék fel­borult és a tartalma ráömlött a kis Annuskára, akinek az állát, mellét, a két alsó karját és a két combját I leforrázta. A leányka az orvosi véle J mény szerint a súlyos égési sebek I dacára is életben fog maradni. Alkalmi ajándékok!! TÓTH JÁNOS órás ós ékszerész SZEKSZÁRD0N, KASZINÓ-BAZÁR. Nagy választék mindennemű arany- és ezüst értéktárgyakban, órákban; kinaezüst tárgyakban és optikai cikkekben. — Városi közgyűlés. Szekszárd vároB képviselőtestülete e hó 14-én délután 4 órakor rendkívüli közgyű­lést tartott, amelyen a képviselőtes­tületi tagok feltűnő nagy számban jelentek meg. Vendl István polgár- mester, elnök, rövid elnöki megnyi­tója után tudomásul vették, hogy a villamosmű átalakítása befejezést nyert és ezzel kapcsolatosan a háló­zat átalakítását végző vállalkozó költ­ségeit kiutalták. A villamosmű át­alakításával felmerült tartozások kon­vertálása, illetve kölcsön felvétele tár­gyában előterjesztett és elfogadott tanácsi javaslat után az Artézi kút szivattyuházának építésével Bründl és Szabó János céget bízták meg. Ezután a képviselőtestület a szek­szárdi általános ipartestület és keres­kedelmi érdekeltség több tagjának azon kérelmét, hogy a piac a Garay- téri korzóra helyeztessék át és a két heti piac helyett három tartassák, elutasította s kimondotta, hogy a Béla-teret a piac megfelelő elhelye­zése végett még ez évben rendezik. Végül több személyi kérelem tárgya­lása után elhatározta a közgyűlés, hogy a Városok Országos Mentő- egyesületébe 2000. pengős örökös tagsági joggal belép. — Ismeretterjesztő tanfolyam Vár* alján. A kicsiny, de újabban len­dületesen fejlődő Váralja község újabb elismerést érdemlő lépést tett a haladás utján. Amint-tudósítónk közli, most fejezte be a helyi népművelési bizott­ság ez évi munkáját. Ez a munka komoly és dicséretet érdemlő, 63 órás ismeretterjesztő tanfolyam volt ez, melyből kivette részét Scherer János, evang. tanitó 11; Blickle Bála evang. tanító 3; Szabácsy István, ref. tanitó 6; Jánosi György ref. lelkész 42 előadással és Várady Jánosné, jegy- zőné egy szemelvényeB felolvasással. Műkedvelő és mintegy 120 szavalat tette változatossá az áldásos tanfolya­mot, melynek támogatására Váralja érdemes képviselőtestülete 5 millió koronát, a ref. egyház fűtött és vilá gitott termet szavazott meg. — Decsi csendélet. Decs község lakossága büszkén nevezi faluját a Sárköz fővárosának. Ez a megjelölés meg is illeti a szépen fejlődő, kiter­jedés, rendezettség, kultúra tekinteté­ben vezető községet. Annál kirívóbb és feltűnőbb az az eset is, amely a község vezetésre hivatott embereit, ifjú Karácsony Istvánt és Szél Istvánt juttatta a rendőri krónika lapjaira. Ellenük ugyanis a decsi csendőrőrs fe’jeientést tett a szekszárdi kir. járásbíróságnál, mert alaposan gyanu- sithatók azzal, hogy egymást tettleg bántalmazták. — Megkerült kisfiú. Gadó György meohelyi gyermek Hradek Gusztáv szekszárdi kefekötő mestertől a múlt héten ismeretlen helyre távozott. Fel­jelentésére a szekszárdi államrendőr­ség az eltűnt gyermek felkutatása érdekében körözőlevelet adott ki és au egész vármegyében bevezették a nyomozást. Gadó Györgyöt a csend­| őrség e hó 10-én Decsen megta:álta. j A kalandos vérü fiú. egy decsi gazdá- < hoz kanászbojtárnak szegődött be.

Next

/
Oldalképek
Tartalom