Tolnamegyei Ujság, 1924 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1924-02-16 / 7. szám

1924 február 16. TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 5 — Munkásruhának, vasalópokróc­nak, 8zőnyegvédönek stb. való Bzövet | kapható a szekszárdi Mansz. szövő- j tanfolyamán, a polgári fiúiskolában. | — A Szekszárd—Tolnamegyei Egyesült Nőegylet folyó évi február hó 2-án tartott estélyén jegyeiket megváltották: Báró Schell Józsefné, gróf Apponyi Géza és neje, {ankó Ágoston, özv. Haidecker Károly né, Tolna­megyei Takarék és Hitelbank, Gőzsy Tibor és neje 25.000, gróf Apponyi Sándor, özv. Sass Elemémé, dr. Őrffy Imre 20.000. dr. Őrffy Lajos, özv. Ágoston Istvánná, özv. Beöthy Károlyné, Reil Johanna, dr. László Sándor, Schneider Jánosné, Sikos Gyuláné, Áldor Ödönné, Haypálné Nászay Ilonka 10.000, Mayer Antal, *Döry Ilona, Vilczek Sándor, Sztankovánszky János 15.000, özv. László Lajosné, Jakab László, Virág Ferenc 6000, Gottlieb Ármin és György Józsa, dr. Csapó Dániel 30 000, Csapó Vilmos, Han­géi Andorné 20.000, Müller Jakabné, Perczel Lajosné, id. Bernrieder Józsefné 15.000, Sctiwirian Józáef 12.000, özv. dr. Herczeg Cyuláné, özv. dr. Hangéi Ignácné, Kun La­jos, báró Jeszenszky József 10.000, Lamm B. és fia 15.000, Hanzély János 25.000, Zaratka János 15.000, N. N. 8000, N. N. 4000, Tóth Pálné 15 000 K. — Feíülfizettek: Dr. Kalmár Vilmos 18.000, Izer Jienrik 15,000, dr. Marxreiter Alajos 14.000, Bajó Páí 13.000, dr. Haidecker Béláné, dr. Horváth Jenó, Perler Ferenc, dr. Káldi Gyula, dr. Éri Mártonné 10.000, Winckler Ödön, Ré- pássy Károly 8000, Tóth Henrik, Fekete István, Mirth László 5600. tizen 4000, né­gyen 3000, hárman 2000 koronát. — Ter­mészetben adományoztak: dr. Végess Fe- rencné 1 pástétomot, ifj Bartha Ede 1 tál felvágottat, Izer Henrikné 1 kappant, dr. Gulyás Józsefné 1 tál sültet, László Ala- dárné 1 tál sültet. Szatmáry Józsefné 2 tál szendvicset, özv. Haidecker Béláné 1 nagy tál sültet és felvágottat, özv, Wigand Jánosné 1 hasét. Fejős Imréné, Kovarcz Kálmánné, Kaminszky Jánosné, Wächter Károlyné, Ja- j kab Lászlóné, Schröder Béláné, Hock Ist- vánné, dr. Gaál Dezsőné, Tóth Jánosné, Nagy Istvánné, dr. Mayer Gyuláné, vitéz Tihanyi Szilárdné, dr. Hacksch Fevencné, dr. Müller 'Ferencné, özv. Kiss Ernőné, Molnár Sándorné, Kovács Dávidné, dr. Leszler Alajosné, Gockler Györgyné, Berze Nagy Jánosné, dr. Bús Lajosné, Farkas Imréné, Schneider Gáborné, dr. Káldi Gyu­láné, Fekete Istvánné, özv. dr. Beöthy Ká­rolyné, dr. Kozacsek Józsefné, Halász Gé- záné, Polgár Alajosné, Mencz Jánosné, Dörnyei Ferencné, Flettner Henrikné, Pazár Dezsőné, Debulay Imréné, Tarnay Istvánné, Wolff Arnoldné, Haspel Józsefné, Környeiné, Spielberger Gyuláné, Horváth Antalné, özv. Hámori Antalné, dr. Kelemen Imréné, dr. Zipszer Jakabné, Sarkadi Andorné és Szeghv Sándorné 1—1 tortát. Diczenty László, Bo­ros Zoltán, Schneider János, Telkes Zakár, dr. Albers Rezső, Leicht Lajos, Nagy Ist­ván, özv. Katzenbach Lajosné, Bajó Pál, Kelemen lózsef, Zsigmond Dezső, Hayt Fe­renc, Willax József és dr. Herczeg Gyuláné nagyobb mennyiségű bort. — Özv. Bezerédj Pálné 2 nyulat, pulykát, Sztankovánszky Já­nos 1 fehérpecsenyét, 3 kg. lisztet, Gőzsy Tibor és neje 5 kg. lisztet, 1 kg. zsirt, 1 kg. mákot, báró Rudnyánszky Dezsőné vajat és sajtot, báró Jeszenszky Istvánné nyulpás- tétomot és 1 üveg ürmöst, ifj. Bernrieder József I vadludat, 1 és fél kg. zsirt. 5 kg. 0 lisztet, Szeghy . Sándor, Ulrich József, Frank Miksa és Salamon Testvérek 1—1 üveg konyakot, Schlesinger Ignác, Hangya, Fischof Mór és Gauzer Ádám cukrot, kávé és frankkávét, Fekete Hugó 5 méter szala­got, Radics Zoltán a zongorahangolást díj­mentesen eszközölte. — Tiszta jövedelem 1,800.000 korona. Asszonyszivek Vajda László Asszonyszlvek Kertész Mihály Asszonyszlvek Várkonyi Mihály Asszonyszivek Mary Kid Asszonyszlvek Lilly Marischka Asszonyszlvek tfándory Gusztáv — Felülfizetós. Pakson a folyó hó 2 án rendezett ÉME estélyen felül­fizetett módi Kovács Dénes a cso­port elnöke 100.000 koronát, kinek ezúton is köszönetét mond a választ­mány. — A „Buzakalász“ a Színházi Élet­ben. Ismét gyönyörű albumot adott e heti számaként a Színházi Élet, Incze Sándor hetilapja. A vaskos könyv telÍBteli van riportokkal, cik­kekkel, gyönyörű képekkel. Külön értéke a lapnak a pompás mozirovat. Darabmellékletül e héten Móricz Zsigmond nagysikerű három felvoná- □os színdarabját a nBuzakalász“-t közli a Színházi Élet, melynek ára 2000 korona, negyedévi előfizetés 20.000 korona. Kiadóhivatal: Buda­pest, Erzsébet-körut 29. — Halálos vendéglői verekedés. Szilágyi Dezső előszáliási lakos a múlt ev december 22 én Dunafö d- váron Borbély Pál vendéglőjében ve­rekedés közben zsebkésével úgy mellbe szúrta Flier János előszáliási legénytársát, hogy az meghalt. Fejős Imre kir. törvényszéki tanácselnök tanácsa folyó hó 9 én ítélte el Páti Nagy Sándor kir. ügyész vádja alap­ján Szilágyi Dezsőt erős felindulás­ban elkövetett szándékos emberölés büntette miatt két évi börtönre. Az ítéletben a kir. ügyész megnyugo­dott, a vádlott és védője a büntetés enyhítéséért jelentettek be feleb- bezést. — Várkonyi Mihály játssza a fő­szerepet kedden az „Asszonyszivek“ előadásán. — Tüzoltómulataág Bátaszóken. A bátaszéki önkéntes Tűzoltó Testület február 2-án az Ipartestület nagy­termében jól sikerült táncmulatságot tartott. Bajomi Vilmos főparancsnok vezetése mellett a tűzoltók kitűnő rendezőknek is bizonyultak s ennek köszönhető, hogy a legvidámabb han­gulatban maradtak a reggeli órákig. — A Pesti Tőzsde legújabb száma nagyérdekü cikkekben számol be a Gummi, Általános Takarék, Magyar- Belga, Magyar Amerikai Bank, Jel­zálog Hitelbank, a Tokaji Borter­melő, Lloyd Bank stb. tranzakciói ról, az uj részvénykotirozási szabály­zatról, a várható dividendákról, a szlovákiai magyar ipartelepekről, Végh Károly, Schober Béla, Siodola Kornél, Marczali Henrik, Papp Ká roly nyilatkozatait, illetve cikkeit hozza még a lap a szokásos bő hír­rovatán és mellékletén kívül. Min­dennemű sorsjegy és értékpapirügy- ben szívesen ad felvilágosítást a szer- ketztőség, mutatványszámot küld a kiadóhivatal. Előfizetési árak egész évre 50.000, félévre 25.000, negyed­évre 13.000, egyes szám ára hely-' ben és vidéken 1000 korona. Szer­kesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Izabella utca 43. Köszönetnyilvánítás. Fogadják hálás köszönetünket mind­azok, kik jó anyánk temetésén részt- vettek és részvétüket fejezték ki. Borgida- család. (Minden külön értesítés helyett.) A KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL. Nem lesz Szekszárdira clsánybál. A „Tolnamegyei Újság“ febr. 2-iki számában „Cigáuybál“ óim alatt meg­jelent közleményre nekem, mint azon — az igen tisztelt cikkiró által múlt esztendei botrányos — mulat­ságnak nevezett cigánybál egyik fő­rendezőjének, egy kis megjegyezni valóm vaD. Mindennek meg van a maga ideje. Szüreti mulatságot tudtommal még sohasem rendeztek március 15-én, amit az igen tisztelt oikkiró ur is el kell, hogy ismerjen, — így cigány­bált íb, mióta magyar oigány él e földön, csak az úgynevezett csonka- csütörtökön, soha máskor nem ren­deztek. Téved az igen tisztelt d&kiró ur, midőn azt gondolja, hogy azzal ál­lunk elő, hogy máskor nem érünk rá mulatni, azért tartjuk mulatságun­kat csonkacsütörtökön. Nem, távolról sem azért. Nem is azért mert böjt van, hanem azért, mert a farsangnak vége. Csak most kerül a cigányra a sor, mikor min­den bál elmúlt. Az utolsó bál min* dig húshagyó kedden van, azért tart­juk mi csak ezután a különben is ősi tradíciót, amelyet máról holnapra megváltoztatni nem lehet. Ami állítólag a bálnak a vallást és kegyeletet sértő jelenetét illeti, arra nézve azt vagyok bátor meg- jegyezni, hogy ez a bizonyos jelenet, amióta cigánybált rendeznek, mindig szerepelt a műsoron. Ha az tényleg a vallást sértené, úgy az ott jelen­levő arra illetékes hivatalos közegek bizonyára módot találtak volna arra, hogy azt megtorolják. Magyar cigány végig muzsikálja a farsangot, igyekszik mindenkivel, — ha csak pár órára is — elfeledtetni a sok gondot, keserűséget, a ropogós csárdások vagy az andalító keringők zenéje mellett, elvonja figyelmüket a külvilágtól, hogy ne lássák mindig azt, hogy mint törnek egymásra az emberek, szent és magasztos jelszavak alatt. Ami a pogányságot vagy isten­tagadást illeti, bátran kijelenthetem, hogy ha nem íb kürtöltük azt állan­dóan világgá, mindenkor becsületes keresztény magyarok voltunk és azok is leszünk. Ezek után még csak arról akarom megnyugtatni az igen tisztelt cikkirót, hogy nem a kilátásba helyezett meg­torlástól való félelemből — hisz arra sor Bem kerülhetne —, csupán anya giak hijján, cigánybál az idén Szek- szárdon nem lesz. Maradok Szerkesztő Urnák kiváló tisztelője Szekszárd, 1924 február 5. Jónás Laci zenekarvezető. Kiadó a »Tolnamegyei Újságc hírlapkiadó rt. szállásra alkalmas ]ú házőrző kutya eladó — Pegler Péternél, Szekszárd, Új­város 880. sz. (U4) Ad. 29.553. 1923.0.P.B. 1 “*"• Hirdetmény. Szekszárd r. t. város lakosainak házhely­rendezési ügyében felhívom mindazokat, aki­ket a tárgyaló bizottság házhelyhez juttatásra érdemesnek talált, hogy az 1924. évi február 18-tól 1924. évi március 19 lg terjedő 30 nap alatt egyénenként 88.000, azaz Nyodvan- nyolcezer korona költségelőleget Szekszárd város adóhivatalához fizessenek be. Figyelmeztetem az érdekelteket, hogy akik a kitűzött határidő alatt a költségelőleget be nem fizetik, azok házhely juttatása iránt elő­terjesztett kérelmüktől elállotlaknak fognak tekintetni. Szekszárd, 1924 évi február 14-én. Di>. Várady kir. járásbiró, az O- F. B. által kiküldött bíró. Kantákat íjTiftto“ és „Vandyke L. II«*1 közismert kiváló amerikai teli vér ménjeihez elfogad özv. br. Rudnyánszky Dezsőné bér­gazdasága, Dőrypatlan. Posta: Zomba. (102) 0» m £ t félféderes, két lóra, kitűnő BL U la S lf állapotban, eladó, vagy kisebbért elcserélendő Szigeti rendőrtiszt­viselőnél, Szekszárdon. Tüzűn, kőszén, faszén] mindennemű bognár- és kádárfa, épületfa, továbbá égetett mész, cement, tégla, cserép, terméskő vagontételekben dunántúli állomá­sokról legolcsóbban megrendelhető TOMALIR IMRÉNÉL, DOMBÓVÁR. Biztosítási szervezésben és üzletszerzésben jártas tisztviselő fix fizetéssel és magas jutalékkal előkelő biztositó társaságnál felvéte­tik. Cim a kiadóhivatalban. (ti7) Meghívás. • Az 1898 : XXIII, te. alapján alakult Országos Központi Hitelszövetkezet kötelékébe tartozó Szekszárdi Népbank Szövetkezet mint az Országos Központi Hitel­szövetkezet tagja, 1924. évi március hó 9-ón, határozatképtelenség esetén március 16-án délelőtt 10 órakor a szövetkezet helyiségében rendes közgyűlést tart, melyre a tagok az alapszabályok 37. §-a értelmében meghivatnak. ^ Napirend: 1. Múlt évi üzleteredményről szóló jelen­tések tárgyalása. 2. Zárszámadások megvizsgálása és a fel­mentvény megadása. 3. Mérleg megállapítása. 4. Tiszta jövedelemről való rendelkezés. 5. Az igazgatóság 1 tagjának választása. 6. Netaláni indítványok. Szekszárd, 1924 február hó 15. Az igazgatóság. „P9RAHIS“ szekszárdi fiókja gabonaszakmában gyakorlott, könyvelésben teljesen jártas férfi vagy női tisztviselő! azonnali belépésre felvesz, (1M) Irodát Üzletet Raktárt Ki akar építeni a búzapiachoz közel, nagy vállalatoknak igen. alkalmas irodát, üzletet vagy raktárhelyiségeket? Az építéshez szükséges anyagnak egy része már megvan. Cim megtudható Gauzer Ádám keres­kedőnél, Szekszárd, Kaszinóbazár-épület.

Next

/
Oldalképek
Tartalom