Tolna Megyei Népújság, 1985. április (35. évfolyam, 76-100. szám)

1985-04-06 / 81. szám

1985. április 6. tsíÉPCUSÁG 15 APRÓHIRDETÉSEK Expressz Eladó ZI 73—08 frsz., 1200-as Lada. Érdeklődni lehet: Szekszárd, Széchenyi u. 43. III. em. 3. _________________(383) S zemély- és teher­gépkocsik adásvéte­lének közvetítése, telephelyen történő bemutatása, Szek- szárd-Csatár, Csap u. 3. Mobil GMK. _________________(367) E ladó jó állapot­ban lévő, PA-s Wartburg de Luxe, tolótetős szgk. Zom­ba, József A. u. 16. _________________(380) S zekszárd. városi úttörőház domborl táborába főfoglalko­zású gondnokot ke­res, azonnali belé­péssel. ________(385) T A-s Lada 1200-as eladó. Szekszárd: tel: 16-489. Érdeklőd­ni : 17 óra után. _________________(366) E ladó 1 db MTZ —50-es, jó állapot­ban lévő Zetor, 1 db Aeroskulap elektro­mos univerzális 220 voltos nyírógép, 30 q fűszéna és 23 db hároméves anyabir­ka. Érdeklődni lehet: Bogyiszló, Madách u. 8. Józsa Bálint. _________________(364) T örzskönyvezett kuvaszlkölykök el­adók. Dr. Savanyu László, Nagykónyi, Nagy u. 101.. 7092. ____________(321) P N-es Lada 1200-as friss műszakival el­adó. Szekszárd, Alis- ca u. 6. Bognár. Te- lefon: 15-552. (228) Szekszárdon, a Tartsay lakótelepen garázs eladó. Érdek­lődni lehet: hétköz­nap 17 óra után, szombat, vasárnap napközben. Cim: Tartsay ltp. 15. II. 2. Takács Józsefné. _________________(234) É pítési telek (200 n-öl) Szekszárdon eladó. Tel.: 14-821. (115) Adásvétel Tolna, Bartók B. u. 2. sz. kertes csa­ládi ház eladó, és azonnal beköltözhe­tő. Érdeklődni le­het : Tolna, Rákóczi U. 48.____________(19) E ladó Decsi-he- gyen, országút mel­lett 437 n-öl kordo- nos szőlő, tanya, vil- 1 amm ya 1. Érd ek 1 őd ni: Ifi óra után a 40-569- es telefonon. (296) Szekszárdon, a Mözisd-hegyen eladó 300 n-öl új telepíté­sű szőlő új pincével. Érdeklődni 17 óra után Szekszárd, Zrínyi u. 107. (322) Szekszárd, Beze- rédj u. 30. sz. alatt egyszobás, összkom­fortos, loggiás I. emeleti lakás kp-ért ‘eladó. Érdeklődni lehet: hétköznap délelőtt 11 óráig a 13-5(ll-es telefonon. _________________(280) D ombóváron há- roimszobás, összkom­fortos családi ház garázzsal eladó, vagy 2 és fél szobás távfűtéses lakásra elcserélhető ráfize­téssel. Érdeklődni: Zay D. u. 38. de. vagy szombat—va­sárnap. ______(400) I ker mély babako­csi eladó. Tolna, Vá­Ci M. u. 13.___(402) B ősendorfer rövid zongora olcsón el­adó. Halmosd, Szek­szárd, Cseri János u. 83. Telefon: 14-381. _________________(404) A lsónyék, Virág u. 8. alatt családi ház eladó. Érdeklődni le­het a helyszínen, Gárdonyi._______(403) F add-Dombori üdülőtelep, Jázmin u. 13. sz. alatt üdü­lő eladó. Érdeklődni: Tolna, Bercsényi u. 49._______________(405) B ontásból szárma­zó Tatai piros cse­rép, 2000 db, és kúpcserép eladó. Mórágy, Alkotmány u. 23. (406) Dombóváron há­romszobás, kertes családi ház garázs- zsa! eladó. Érdek­lődni: Tóth Ede u. 4., 15—18 óra között. _________________(407) D ombóvár, Ady u. 27. TV/12. szám alat­ti háromszobás, össz­komfortos lakás kp -f- OTP-átvállalással eladó. Érdeklődni: esti órákban, illetve 18-18-as telefonon. _________________(408) D ombóváron, a Vörössugár u. 36. szám alatti családi ház 500 n-öl telken eladó. Érdeklődni: Gagarin u. 73/a., 17 óra után, vagy hét végén.___________(409) K itűnő fiatal ber­náthegyi kan fedez, ugyanitt hathetes kölyök eladó. Dom­bóvár, Kéknefelejcs u. 13., Nagy. (415) Tolna központjá­ban háromszobás, összkomfortos lakás eladó. Érdeklődni lehet a 40-481-es te­lei onszámon. (418) Faddon 1000 n-ölön kis ház, szobával, konyhával, gazdasá­gi épületekkel, te­lekkel építési en­gedéllyel eladó. So­mos u. 21.______(419) É pítési lehetőség­gel eladó Szekszárd belterületén 595 n-öl hagyományos műve­lésű szőlő, lakható tanyával, kő vasút mellett. Érdeklődni: Szekszárd, Remete u. 16. (Egész nap.) _________________(420) D ombóváron, két­szobás lakás kp + OTP-átvállalással el­adó. Érdeklődni: Ady Endre u. 1. III/ll. 17 óra után. _________________(393) C saládi ház + 720 n-öl gyümölcsös el- ;adó. Dunaiföldvár, Mednyászky u. 1. ________________________(384) D ombóvár Arany János tér 6. szám alatti háromszobás lakás betegség mi­att eladó. Érdeklőd­ni: Népköztársaság u. 24. fszt. 1. Fa­luvégi Edit. (395) Kisbödőben 280 n-öl szőlő eladó. Szekszárd, Bar tin a 18. ________ (397) K étszobás kom­fortos, kertes csa­ládi ház eladó. Tol­na, Mikszáth K. u. 14. Érdeklődni a helyszínen.______(396) D ombori üdülőte­lepen telek lábazat­tal eladó. Érdeklőd­ni : Tolna, Marx K. 32._________ (398) B átaszék, Olympia 42. alatt 100 m2-es családi ház eladó. _________________(370) B ontásból szárma­zó ajtók, ablakok, gerendák, vaskapu eladó. Bogyiszló, Vásártér 19. Liszkai. _________________(351) E ladó négyszobás családi ház nagy kerttel, műhellyel, ipari árammal. Ér­deklődni egész nap, Szekszárd, Kemény S. 4. _____________(5(b B onyhádon 61 m2­es két és fél szobás összkomfortos la­kás eladó, kp -f- OTP- á tvál 1 alássa 1, Fáy ltp. 12. II. em. 4. __________________(4ÍÜ H arkányi nyaraló eladó. Lakótér 50 m2, telek 288 m2. Te­lefon: 13-519, 17 óra után._______ (149) T olnán készobás, komfortos, kertes ház, SZTK mögött, Magaspart 17/1. alatt eladó.__________(252) T olnán a Homok­hegyi (zártkert) dű­lőben 500 n-öl szőlő ela dó. Érd ekl őd ni: Boda István Bogyisz­ló, Rákóczi u. 4. _________________(169) H áromszobás OTP­öröklakás kp 4- OTP-vel eladó. Szekszárd. Béri B. Á. 91. 8/25. Érdeklődni: 17 óra után, szom­baton egész nap. __________ (.185) P ala eladó 46 m2 barna. 20X40-es. Ér­deklődni lehet: 13-275-ös telefonon. (186) Eladó egyéves csődör csikó. Bo- gylszló, Bajcsy-Zs. u. 9. sz._______(190) S zekszárdon pano­rámás tanya 400 n-öl szőlővel igényesnek eladó. Érdeklődni: szombat, vasárnap, Bethlen G. u. 3. sz. alatt.____________(206) S zekszárdon fél­kész családi ház zöldövezetben, bel­városhoz közel el­adó. Érdeklődni este: Farkas Jenő, Szekszárd, Barátság u, 26. n/8. (207) Kétszobás családi ház gazdasági épü­letekkel, nagy kert­tel, olcsón eladó. Pálfa, Teleki u. 14. szám alatt. Érdeklőd­ni: 18 óra után, Szekszárd, Béri B. 45. in/10. (212) Négyelemes, dísz­léces új szekrénysor eladó. Tolna, Kos­suth L. u. 1. II. em. 4. ajtó. _____(22) E gy plusz két fél­szobás komfortos lakás kp 4- 220 000 Ft OTP-vei, fizetés- könnyítéssel, 1986. tavaszi költözéssel eladó. Szekszárd, Bottyán-lhegy u. 19. 1/5. Tel.: 11-366. _____________(?L Ó riás krizantém anyatő (fehér, sárga) 15 Ft/db áprilisi szállításra megren­delhető. Boruzs Im­re, Győr, Rákos u. 12.________________rw Kórházi fűtőüzem felett szőlő olcsón eladó. Szekszárd, Allende 38. (349) Eladó Fadd-Dom­bori, Rezeda u. 8. alatti nyarló. Érdek­lődni : mindennap Tolna, Bartók B. 17. Plrosné. (348) Jó állapotban lévő komfort típusú gáz­tűzhely palackkal együtt, költözés mi­att, sürgősen eladó. Megtekinthető: egész nap, Tolna, Lotz Károly u. 3. (347) Autó-motor UM-es, garázsban tartott, jó á la pótban lévő Zsiguli eladó. Kartai, Duna s zen t- györgy, tel.: 17 óra után: 75-36-039. (417) Négyéves, 40 000 kilométert járt Tra­bantom eladó. Sto­cking er Artur, Nagy- dorog, Kossuth 58. Telefon: 33-045 (290) 1500-as Lada vonó­horoggal eladó. Dé­nes, Szekszárd, Jó­kai u. 20. Tel: 13-209.. _________________(301) U L-es Daoia eladó. Érdeklődni lehet: Szekszárd, Erkel F. u. 6. Bálint. (159) Keveset futott PE-s Trabant Spe­cial eladó. Tolna, Lehel u. 31. (253) TN-es Trabant Spe­cial, 22 000 km-rel eladó. Szekszárd, Tartsay ltp. 21. Sán­dor. (210) Vegyes Nincs társa, part­nere? Forduljon bi­zalommal az „IN­TERMEZZO” társke­resőhöz. 7608, Pécs, Pf.: 8. Diszkrét ügy­intézés. (72) Anyaggazdálkodót felveszünk, gyakor­lattal rendelkezők előnyben. Bútoripari Vállalat, Szekszárd, Epreskert u. 5. _________________(340) A zonnali belépés­sel kérésük beruhá­zási műszaki ellenőri munkakörbe gyakor­lattal rendelkező kö­zép- vagy felsőfo­kú végzettségű gé­pész szakembert. Je­lentkezés: Tolna me­gyei Gabonaforgal­mi és Malomipari Vállalat, Szekszárd, Széchenyi u. 36. I. emelet, beruházási osztályvezetőnél. _________________(305) F iatal házaspár gyermekkel egy év­re albérletet keres Szekszárdon. Tel. 14-866. (363) A bölcskei szociális otthon felvesz gazdasági vezető munkakörbe mérlegképes könyvelői végzettséggel, le­hetőleg könyvelési gyakorlat­tal rendelkező személyt. Je­lentkezni lehet az intézet igazgatójánál. A Tolna és Vidéke ÁFÉSZ Igazgatósága meghirdeti el­adásra a Dombori KlSZ-tá- bor mellett lévő KlSZ-biszt- rót. Érdeklődni: ÁFÉSZ, Köz­ponti Iroda, Tolna, Árpád u. 16. Á TAMÁSI TÉGLAGYÁR felvesz lakatost és dízelszerelőt, szükség esetén LAKÁST BIZTOSÍTUNK Érdeklődni csak szemé­lyesen lehet a Tégla­gyárnál. (337) Pályázati felhívás! Programozó számítástech­nikus munkakör betöltésére. Általános munkaköri fel­adatok: — közgazdasági jellegű programok készítése, — számítási variációk ve­zetői döntések előkészítésé­hez. A munkakör betöltésének feltételei: — szakirányú végzettség, — programozói gyakorlat. A beküldendő pályázat tar­talmazza a jelentkező: — részletes önéletrajzát, — számítástechnika terü­letén betöltött eddigi mun­kaköreit, — szakmai és iskolai vég­zettségét. A pályázat beküldésének határideje: 1985. április 15. A pályázatot az áfész sze­mélyzeti és oktatási csoport­jának, Szekszárd, Rákóczi u. 2. sz. alá kell beküldeni. A beérkező pályázatokat 1985. április 20-ig bizottság bírálja el. A döntésről a pályázók ér­tesítést kapnak. (259) Tolna és vidéke Körzeti ÁFÉSZ faddi bútorboltja vá­sárlással egybekötött bútor-, és szőnyegbemutatót rendez a bogyiszlói művelődési ház nagytermében április 9—15- ig. Nyitva naponta: 10—18- ig, szombaton 8—12-ig. OTP- ügyintézés helyben. Bő vá­lasztékkal várjuk kedves vá­sárlóinkat. AFÉSZ-igazgatóság (387) A Dél-dunántúli Tüzép Vállalat 22. számú telepe árukiadót és kapust felvesz. Jelentkezés: Szekszárd, Ke- selyűsi u. 2., a telepvezetőnél. (413) „B” kategóriás mgtsz pá­lyázatot hirdet jogtanácsos munkakör betöltésére. Köve­telmény jogtanácsosi szak­vizsga. Fizetés a 25/1983. (XII. 29.) MÉM számú rendelet szerint. Lakást biztosítunk. Jelentkezni lehet a termelő- szövetkezet elnökénél. Pető­fi Mgtsz 7064, Gyönk, PL: 10. (410) Gyászközlemények Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy özv. KELEMEN JÁNOSNÉ sz. Preiner Teréz életének 85. évében csende­sen elhunyt. Temetése április 10-én du. 3 órakor lesz a szekszárdi új­városi temetőben. Gyászoló család (423) Értesítjük azokat, akik is­merték és szerették, hogy PAJOR SÁNDORNÉ sz. Tauszig Klára hamvasztás utáni búcsúzta­tása folyó hó 9-én 15 órakor lesz szekszárdon, a sportpá­lya melletti temetőben. Gyászoló család (424) Szombat KOSSUTH RADIO 8.25: Családi tűkör 9.00: Szí­nes népi muzsika. 10.05: Ismét a javából. 12.30: Déli zene­parádé. 13-20: Népzenei példa­tár. 13.30: Tükröm, tükröm ... 14.10: A hét embere 14.20: Iro­dalmi figyelő. 14.50: Haydn: D- dúr vonósnégyes Op. 76. No. 5. 15.10: Oj Zenei Ojság. 16.00: 168 óra. 17.30: Népdalelőadók hang­albuma. 18.45: A Rezeau család. III/3. 19.32: Erkel: Bánk bán. Közben: 20.27: Simon István ver­sei. 22.20: Európa hangverseny- termeiből. 23.32: Népszerű hang- szerszölók. PETŐFI RADIO 8.11: Népszerű muzsika. 8.50: TTz perc külpolitika. 9.05: Hét­vége a Borús családnál. 10.30: Régi magyar dalok és táncok. 11.05: Könnyűzenei stúdiónk fel­vételeiből. 12.10: Jó ebédhez szól a nóta. 13.05: A púpos lovacska. Mese. 14.00: Magunkat ajánljuk. 16.05: Slágerek mindenkinek. 17.30: Körkapcsolás bajnoki lab­darúgó-mérkőzésekről. 18.20: Az a dal, az a perc. 19.05: Körkap­csolás bajnoki labdarúgó-mérkő­zésekről. 19.50: Válasz. Az Ifjú­sági kulturális körkép tartalmá­ból: Nagy Lajos ürügyén a fa­lusi népművelésről. Látogatás egy politikai vitaklubban — Portré Hegyest Géza rock-szín­művészről — Tantárgy lett a bé­lyeggyűjtés Győrben — Népsze­rűbben és olvasmányosabban. Beszélgetés az Ifjúsági Szemlé­ről — Blues-kocsma a Kassák- klubban — Jönnek a bájos fé­nyek, avagy — Huszonhármán negyven éven felül a színpadon. 21.05: Nosztalgiahullám. 22.00: Ma —holnap. 23.20: Bemutatjuk Jean-Luc Ponty című új dzsessz- lemezét. III. MCSOR 7.00: In limba materna. 7.30: V materinskom jazyku. 8.17: Or­gcwiamuzsiika. 9.09: A furfangos csecsemő. Zenés játék. 10.30: Slá­gerlista. 11.00: Hangfelvételek felsőfokon. 12.23: Zenekari ope­rarészletek. 12.50: Kritikusok fó­ruma. 13.05: Kívánságműsor szombaton. 14.05: Lemezbörze helyett. 15.00: Previn és Loewe zenés játékaiból. 16.00: Berkes Kálmán klarinétozik, Németh Géza mélyhegedűn játszik, Klu- kon Edit zongorázik. Kb.: 17.00: Operaárlák. 17.27: Liszt: Faust szimfónia. 18.39: Régi hangsze­rek világa. 19.05: Iskolarádió. 19.35: A Trust együttes felvé­teleiből. 20.05: Mindenki — más­ként. 20-25: Mozart: C-dúr szo­náta. K. 296. 20.43: Szereti ön Bachot? 21.54: Jan Garback fel­vételeiből. XXX/3 . 22.40: Beszél­getés Olesz Adamovics belorusz Íróval. PÉCSI RADIO 8.00—10.00: Jó pihenést! 18.30: Szerb-horvát nemzetiségi műsor. 19.00: Nemzetiségeink zenéjéből. 19.05—>19.35: Német nemzetiségi műsor. MAGYAR TELEVÍZIÓ 8.25: Tévétorna. 8.30: Unser Bildschirm. 8.50: Deltácska. 9.05: Meséről — mesére. 9.30: Szép tá­jak. 9.50: Tüskevár. VIII/4. 10.25: A halál archívuma. XHI 1. 11.25: Képújság. 13.30: Kalandozás a növényvilágban. XHI/7. 13.55: V as als—Vorwärts Frankfurt, női kézilabda IHF Kupa dönt. 15.15: A tojásfestés művészete. 15.30: Hírek. 15.35: Pályán maradni. 16.20: Otravaló. 16.55: 50 év film­slágerei. 17.40: öröm nézni. 18.10: Képújság. 18.15: Tájak, városok, emberek. Kik a baszkok? A Kaukázusból származnak, vagy netán a rokonaink? Örült rob- hantgatók, vagy békés, iparos- és parasztnén? Hogvan vágta Arrla úr a fát . . . maga alatt? Milyen a lőporfüst írun falain? Ilyesfajta kérdésekre ad választ Sugár András riportfilmje. 19.05: Tévétorna. 19.10: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Vers — mindenkinek. 20.05: Szombat es­ti filmkoktél. Zenés cirkusz. 21.10: Meghökkentő mesék. 21.35: Jelenet a televízió 1-es prog­ramjában 21.10-kor kezdődő Golyóbiztos kombináció eímű, „meghökkentő meséből”. Jane Doe. 23.05: 23.15: Himnusz. Tv-htradó 3. JUGOSZLÁV televízió 8.45: Művelődési műsorszemle. 8.50: Tv-naptár. 9.00: Válogatás az Iskolatelevízió műsorából. 10.30: Hírek. 15.45: Kritikus pont. 16.15: Népi muzsika. 16.45: Hírek. 16.50: Tv-naptár. 17.00: Jugoszláv kosárlabda-bajnokság. 18.30: Ke­rékasztal. 19.15: Rajzfilm. 19.30: Tv-napló. 20.00: Játékfilm. 22.00: Tv-napló. 22.15: Hétvégi műsor. II. MCSOB 13.25: Iráni játékfilmek. 14.55: Rendezvény gyermekeknek. 15.55: Mese Szaitán cárról. 16.55: A le mem igázott város. 19.00: Népszokások. 19.30: Tv-napló. 20.00: Szórakoztató adás. 20.30: Dokumentumadás. 21.15: Hírek. 21.20: Sportszombat. 21.45: Film­sorozat. 22.45: Költöl színház. Vasárnap II. MŰSOR 15.30: Képújság. 15.35: MAFILM- magaziin. 15.45: Német tavasz. 17.30: Asztalitenisz VB. 18.40: Tv-egyetem. VTH/4. 19.25: Angol nyelv. 19.40: Francia nyelv. 20.00: Vérnász. Spanyol film. (Felira­tos). 21.10: Tv-hradó 2. 21.30: Unokáink is látni fogják. 22.10: Képújság. KOSSUTH RADIO 7.22: Találkozások. 8.10 öt kon­tinens hét napja. 8.25: Ének­szóval, muzsikával. 8.58: A ki­rályasszony lovagja. Victor Hu­go drámája. H/l. 10.05: Székely Mihály operafelvételelből. 11.00: Gondolat—Jel. 12.10: Harminc perc alatt a Föld körül. 12.40: Édes anyanyelvűnk. 12.55: A Ma­gyar Rádió és Televízió gyer­mekkórusa énekel. 13.10: Az élő népdal. 13.20: Az újjászületés örömei. „Egyetlen kor sem tu­dott az emberről olyan sokat és sokfélét, mint a mi korunk. De egyetlen kor sem tudott keve­sebbet arról, hogy mi az ember, mint a mai. Egyetlen korban sem lett olyan kérdésessé az em­ber, mint a ml korunkban.” (Martin Heidegger.) A mikrofon előtt Buda Béla, Hanák Péter és Nyiri Tamás. 14.10: Művész- lemezek. 15.05: A lammermoori nász. V/5. 16.05: Lemezmúzeum. .16.52: Munkások ’85. 17.22: Ked­ves zenemüveim. 18.40: Vonzó­dások. 19.40: Szvjatoszlav Rich­ter (zongora) hangversenye. 21.05: Népdalest. 22.10: Sport­híradó. 22.25: A Hamburgi Mon­teverdi kórus énökel. 22.40: Rádiószínház. 23.35: Bach: V. brandenburgi verseny. 0.10: A Párizsi Fúvósegyüttes játszik. PETŐFI RADIO 6.00: Népszerű muzsika. 7.05: A református egyház félórája. 7.35: Vasárnapi orgonamuzsika. 7.52: Torna. 8.05: A hét törpe és Hófehérke. II/l. 8.46: Madrigá­lok. 9.05: „Ez Is Beatles” XV/15. 9.53: A Magyar Rádió Karinthy Színpada. 11.10: Vasárnapi kok­tél 1 12.03: Jó ebédhez szól a nó­ta. 12.53: Tudósítás az MTK VM —DMVSC bajnoki labdarúgó- mérkőzésről. 13.05: Mit hallunk? 15.30: Simon István versei. 14.00: Sziget-kék II. 14.50: A Magyar Néphadsereg Központi Fúvósze­nekara játszik, ft.05: Táskarádió. 16.00: Berki Géza gitározik. 16.20: Elmondok egy életet. 17.05: A Rá­dió Dalszínháza. 19.05: Zenés be­szélgetés. 19.34: Közvetítés az Ü. Dózsa—BVSC vízilabda-mér­kőzésről. 19.55: Slágermúzeum. 21.05: Társalgó. 22.30: Deseő Csaba szerzeményeiből. 23.10: Périchole. Részletek. PÉCSI RADIO 8.00—00.00: Vasárnapi magazin. 18.30: Szerb-horvát nemzetiségi műsor. (Húsvét — régen és ma . . .) 19.00: Nemzetiségeink zenéjéből. 19.05: Német nemze­tiségi műsor. (Húsvéti szokások a hazai németeknél.) 19.35: Esti zene, információk, sporthírek. 20.00—21.30: „Gruss und Kuss” Radio Budapest zenés riport-, üzenet- és kívánságműsora kül­földi és hazai németek számára. MAGYAR TELEVÍZIÓ 8.25: Tévétorna. 8.30: Óvodások filmműsora. 8.45: Kisasszony az ablakban. II/L 10.15: Sej, a mi lobogónkat. IH/1. 10.45: Hírek. 10.50: A furfangos csecsemő. 11.40: Csillagok küldötte. XIII5. 13.25: Képújság. 13.30: A Közön­ségszolgálat tájékoztatója. 13.35: Műsorainkat ajánljuk! 14.00: Magyar Nemzetközi Tornász- bajnokság. 15.25: Az Önök kér­ték különkiadása. 17.05: A Rá­kóczi induló története. 17.55: Hí­rek. 18.00: Delta. 18.40: Tévétor­na. 18.45: Esti mese. 19.00: A HÉT. 20.00: Hírek. 20.05: Tessék választaná! 1. Volt egyszer egy vadnyugat. Amerikai film. 2. Gyilkosság az Orient expresszen. Angol film. 3. Elszakadás. Ame­rikai film. Kb.: 22.05: Áruházak ajánlata. 22.10: Hírek. 22.15: Him­nusz. * ­II. MŰSOR 16.50: Asztalitenisz VB. 19.05: Balettcipő. 19.55: Képújság. 20.00: Mexikói passiójáték. A mexikói falu keresztény-indiin-barbár vallásossága keveredik az euró­pai hittel, a játék a valósággal. A müvet a lipcsei Tamás-temp­lom kórusa és zenekara adja elő, vezényel: Hans Joachim Rotsch. Ha csak magát a zenét hallgatjuk, akkor is szemünk előtt pereg Jézus szenvedésének története, de a francia rendező remek érzékkel kapcsolja össze a muzsikát a passiójáték meg­felelő részeivel. 21.15: Telesport. 22.35: Töredék. 23.00: Képújság. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 9.00: Barázdák. Faluműsor. Utána gyermekműsor magyar nyelven. 10.20: Hírek. 10.30: Va­sárnap délelőtt gyermekeknek. 12.00: Mezőgazdasági adás. 13.00: Természetvédelem. 13.30: És eb­ben az évben . . . Művelődési so­rozat. 14.00: Kis koncert. 14.15: Szél ellen — Filmsorozat. 15.05: Néha vasárnap. 17.15: Fehér ma­ma. Amerikai játékfilm. 18.55: Rajzfilm. 19.30: Tv-napló. 20.00: Szerelmi történetek. Drámasoro­zat. 21.00: Dokumentumsorozat. 21.50: Sportszemle. 22.20: Tv­napló. II. MŰSOR 9.00: Engedjék meg, hogy önökhöz forduljunk! 12.00: Oj zene. 17.10: Balett. 18.25: Hagya­ték a jövőnek. 19.10: Forgalmi kör. 19.30: Tv-napló. 20.00: Do­kumentumsorozat. 20.45: Tegnap, ma, holnap. 21.05: Játékfilm. Hétfő KOSSUTH RADIO 9.00: A hét zeneműve. 9.30: József Attila versei. 9.39: Ki kopog? 10.05: A királyasszony lovagja. Victor Hugo drámája. 11.06: Mi a titka? 12.10: Húsvéti irodalmi összeállítás. 12.40: Mű­vészlemezek. 13.20: Szonda. 14.10: Édes anyanyelvűnk. 14.15: Ta­nít a táj. 15.00: Híres előadók felvételeiből. 15.30: Az utak ösz- szefutnak. 16.05: Beszélgetés Je- lena Obrazcovával. 17.05: Törté­nelmi drámák. 18.05: Young: Eper és vér. — Lenn a folyó- nál. 18.40: Beszterce ostroma. 19.30: Magyar előadóművészek albuma. 20.10: Egy rádiós nap­lójából. 21.30: Lukács György. IV. 22.15: A Rákóczi-kor zenéje. 22.45: Károlyi Amy: Beszélő szo­bák. 23.14: A titkos házasság. 0.10: Kókai Rezső: Négy ma­gyar tánc. PETŐFI RÁDIÓ 6.00: Népszerű muzsika. 7.52: Torna. 8.05: A hét törpe és Hó­fehérke. II. Mesejáték. 8.48: Filmzene. 9.05: A Szederinda együttes felvételeiből. 9.17: Nagy siker volt! 11.05: Póruljárt hen- cegők. 12.00: Jó ebédhez szól a nóta. 12.53: Kis magyar nép­rajz. 13.05: A gránátalmatündé­rek kertje. 14.00—16.00: Kettőtől négyig. 16.00—19.58: Poptarisz­nya. 19.58: Legkedvesebb ver­seiből válogat: Kálmán György. 20.19: Mátkatál. Hegyi Füstös István népdaljátéka. 21.05: Szín­házi kívánságműsor. Törőcsik Mari filmszínésznőként robbant be a magyar és nemzetközi mo­zivilágba, mint a cannes-i fesz­tivál díjnyertes filmjének, a Fábri Zoltán rendezte Körhinta női főszereplője. A színház — a filmmel* ellentétben — nehezen hozta meg a sikert. Évekig, év­tizedekig küzdött azért a hite­les jelenlétért, amelyet talán a hatvanas évekbeli Brecht-sze- repei óta csodálhatunk a Nem­zeti és más magyar színházak színpadán... 22.20: Operett- parádié. 23.15: Kellemes pihe­nést! 24.00—4.30: Éjféltől — haj­nalig. PÉCSI RADIO 8.00—<10.00: Jánoska vitéztől — Pere Jánosig. — Húsvéti kíván­ságműsor a hallgatók levelei alapján. 18.30: Szerb-horvát nemzetiségi műsor. 10.00: Nem­zetiségeink zenéjéből. 19.05— 19.35: Német nemzetiségi műsor. MAGYAR TELEVÍZIÓ 9.00: Tévétorna. 9.05: A kék tollú kacsa. Csehszlovák rajz­film. 9.30: Kisasszony az ablak­ban. Lengyel kalandfilm. II/2. 10.35: Love Story. 11.00: Bors né­ni. Zenés játék. 12.05: Képújság. 14.45: Hírek. 14.50: Skatulyácska királykisasszony. Mesejáték. 16.15: Elil rózsája. Angol mese­film. 17.50: Képújság. 17.55: Sztá­rok a gyermekekért. 19.25: Rek­lám. 19.40: Tv-torna. 19.45: Esti mese. 20.00: Hírek. 20.05: Megvi- rágzott a diófa. Húsvétolunk. 20.45: Kaviár és lencse. Tv-játék. 22.05: Műteremben. 22.45: Hírek. 22.50: Himnusz. II. MŰSOR 19.00: Képújság. 19.05: Rákóczi nyomában. 20.00: A nagymama receptjei. Csehszlovák tévékomé­dia. A 28 esztendős Éva még csak nem is gondol a férjhez- menésre, csupán munkájának él. Édesanyja aggódik leányá­ért, és már nagyon vágyik az unokára. Az ügy előmozdítása érdekében, leánya tudta nélkül, a közeli önkiszolgáló boltban hirdetést helyez el, melyben al­bérletet kínál... 20.45: össze­foglaló a Sav aria Kupa női röp- ilabdatama mérkőzéseiből. 22.15: Képújság. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 8.45: Művelődési műsorszemle. 8.50: Tv-naptár. 9.00: Munka az iskolai kertben. 9.15: Szlovén nyelv. 9.45: Adás tanároknak 10.00: Kő- és faépítészet. 10.30 Hírek. 10.35: Művelődési műsor. 12.30: Hírek. 16.20: Videooldalak 16.30: Munka az iskolai kert­ben. 16.45: Adás tanároknak. 17.00: Magyar nyelvű tv-napló. 17.30: Hírek. 17.35: Tv-naptár. 17.45: Ivana Brlic-Mazuraric: Régmúlt idők meséi. 18.00: Nem fontos és fontos. 18.15: Műve lődési adás. 18.45: Pódium. If­júsági adás. 19.15: Rajzfilm 19.30: Tv-napló. 20.00: D. Albaha- ri—V. Jankovic: A fal. Dráma. 21.15: Érvek. Külpolitikai adás. 21.45: Kiválasztott pillanat. 21.50: Tv-napló. 22.10: Egy szerző, egy film. II. MŰSOR 18.05: Hírek. 18.30: Zágrábi kör kép. 19.00: Sportgrafikon. 19.30: Tv-napló. 20.00: Adás a tudó mány köréből. 20.50: Tegnap, ma, holnap. 21.10: Dinasztia. 22.00 Sztereóvízió. Szórakoztató adás (416) (389)

Next

/
Oldalképek
Tartalom