Tolnavármegye és a Közérdek, 1914 (25./10. évfolyam, 1-104. szám)

1914-12-28 / 104. szám

19 !4.. december 28. . k—------------­-------:--------—____________:__r ■, • :*v,l • • ________ Zü szlószeníelés. öt dqrék ..szekszárdi pólgírleány : Orbán Erzsiké, Portás Anna, Bú­zás Rózsa, Túri Mariska és Garai Teruska el- hat.rozták, hogy ők a Szekszárdon elhelyezett vite 34 ik ezrednek egy szép nemzeti zászlót aduk. E célból hatósági beleegyezéssel gyűjtést indiottak, mely rövid' idő alatt igen szép ered- méyt ért el. A begy ült összegből (103 korona) reiek hímzett selyem trikolórt készítettek,.köze­péén az Isten anyja festett képével. A himzési írnokát Lengyel Anuuska végezte nagy ízléssel. A íászlót vasárnap délután szentelte fel a bel váosi lóm. kath. templomban Sebestyén Ferenc b(vá rosi káplán, nagy közönség jelenlétében, ki: között ott volt Vaskó Sándor, a 34 ik ezred alzredese az egész tisztikar élén és az ezred egy dzszázada. A felszentelt zászlót Orbán Erzsiké le<es szavak kíséretében adta át az alezredes- fii, aki azt az ezred nevében megköszönve, fo­gdáimat tett, hogy ezrede a zászlót szép löteten ül. írja a harcokból visszahozni és egyben átadta lwelils Sándor századosnak, aki századával a ^közelebbi időkben fog a harctérre indulni. — j szép ünnepélyről emelkedett hangulatban osz- lLt szét a meghatott közönség. — A gyönyörű oszlót a harcok után az ezred kassai díszterme- ki fogják elhelyezni, az ezred tulajdonosától : ihrios német császártól származó emléktárgyak ázott. — A derék szekszárdi polgárleányoknak, tik a szép dolgot kieszelték és megvalósították, gteljesebb elismerésünket kell nyilvánítanunk. Január 16-án vonulnak be a B) osz- á!yu népfelkelők. A honvédelmi minisz- érium most küldötte le Tolnavármegyéhez . legutóbb besorozott B) osztályú nép- ölkelők behívásáról szóló hirdetményt. E jebivás alapján mindazok az alkalmasnak akiit, szóval besorozott B) osztályú nép- olkelők, akik az 1887., 1888., 1889. és 1890. években születtek, 1915. évi január 10-ára a népfölkelői igazolványi lapon föl­tüntetett kiegészítő kerületi parancsnokság­hoz tartoznak bevonulni. Ugyancsak be­vonulni kötelesek azok az 1S94., 1893. és 1892. évben született népfölkelők, akiket a sorozáson alkalmasaknak találtak a fegy­veres szolgálatra és eddig bármely okból még nem vonultak be. \ bevonulok meleg takaróval, alsó és felső ruhával, kötött ujjas mellénnyel, téli kabáttal, erős lábbelivel, evőeszközzel, evőcsészével, hátizsákkal és két napi élelemmel vonulnak be. Azokat a népfölkelőket, akik a kitűzött időre és helyre be nem. ^vonulnak, karhatalommal vezetik elő és szigorúan —- két évig terjedhető börtönnel — büntetik. — Eljegyzés. Kovács Mariska Szekszárd, Barlha Róbert gépészmérnök -Arad jég) esek. Minden külön értesítés helyett. Borqula F. Vilmos szekszárdi jónevü fény­képész eljegyezte Koncz Mariska, kisasszonyt Budapestről. — Orosz sebesültek Szekszárdon. Kará­csony estére 260 sebesült katona érkezett Szek­táidra, az itt elhelyezett sztaniszlaui kórházba. Volt közöttük 42 súlyos sebesült és 24 orosz sebesült fogoly. Mindannyian, a mieink és az oroszok a Tarnow körüli harcokban sebesültek meg. Az oroszok között van egy kapitány és egy szakaszvezető ; származására nézve egy szibériai kozák, a többi oroszlengyelországi. Az oroszok a legnagyobb bámulattal és elismeréssel beszélnek a magyar katonák hősiességéről „To je vojáci“ (ezek katonák) mondta a kapitány szófukar egy­szerűséggel, melyből kiérzik a csodáló elismerés. A kapitány különben igen súlyos sebesült. Kar­tács vitte el az egyik lába fejét és haslövést is kapott. A szakaszvezető, aki igen értelmes em­ber, szintén a legnagyobb bámulattal beszél a magyar katonák vitézségéről. Ki van zárva mondá, hogy ilyen hadsereggel szemben mi győzhessünk. Ha felgyógyulok, folytató, haza se megyek, ha­nem ide hozom a családomat. Ezt a kijelentést * az a jó bánásmód váltotta ki belőle, melyben a magyar katonák és a magyar közönség részesí­tette őket. Az orosz foglyok örvendezve muto­gatták kezeiket, melyek ujjain arany gyűrűk ra­gyogtak. „A magyar nem vesz el semmit“ mon­dogatják, boldog dicsekvéssel és az oroszok ez elismerése talán a legnagyobb dicséret a magyar hadviselésre. A sebesültekből reggelre egy orosz és egy magyar meghalt, akiket katonai pompá­val vasát nap délután temettek. — Baksay Sándor püspök nejének halála. llaksay Sándor drt., a dunamellékt ref. egyház- kerület püspökét mély gyász érte. Neje Helessy Viktória f. hó 23-án elhunyt. Temetése f. hó 26-án óriási részvét mellett ment végbe. B. U. É. K. Az újé/i köszöntések megváltásává! gyarapitsuk adományainkkal a harctéren ejhunyt tolnamegyei katonák árváinak alapját. Az adományokat a Tolna­megyei Takarék és Hitelbank nyilvánosan nyugtázza. — A szekszárdi népkonyhára adakoztak : Báró Schell Józsefné Katalin-puszta 2ÜÜ kor. és 100 liter zsirt, báró Schell József Katalin puszta 100 kor., Szabó Ferenc Szekszárd 5 koronát, dr. Leopold Kornél Szekszárd 20 kor., Sarkadi Andor Szekszárd 6 K, Bezerédj Andor Jegenyés puszta 20 K, dr. Steiner Lajos Szekszárd 5 K, Tóth Károly Szekszárd 10 K, ifi. Leopold La­josné Szekszárd 20 K, Martai György Fadd 10 K, Szabó Dénes Sióagárd 5 K és a szekszárdi Nép bank 20 koronát, mely kegyes adományokért számos szegényeink nevében ezúton is hálás kö- szönetemet. fejezem ki. Bezerédj Pál. — A 34-esek üdvözlése. A kassai 34. gyalogezredet, melynek hadkiegészítője most Szek­szárdit székel, pietrikovi győzelmük alkalmából Kassa városa a következő sorokkal üdvözölte: „Vezérkarunk ma kiadott jelentéséből kitörő örömmel és büszkeséggel értesültünk liáziezredünk fényes eredményit rohamáról, mellyel Pietrkov városát bevette, a régi babérokhoz újakat fűzött és a vasdandár történelmi nevet újabb fénnyel és dicsőséggel tette ragyogóvá. Kassa város közön­sége, mely aggódó figyelemmel és a legmelegebb rokonérzéssel kiséri lépésről lépésre vitéz házi­ezredének, szeretett véreinek minden ténykedését a létünkért folytatott világra szóló háborúban, a háziezred hősi küzdelmében egy szebb jövő, a boldog és tartós béke zálogát látja s midőn a a fény es diadal fölött érzett örömének, büszke­ségének és csodálatának kifejezést ad, arra kéri a. seregek Urát, hogy dicső hadseregünket mielőbb a végleges és tartós békét biztosító diadalhoz vezérelje “ — Ugyancsak táviratban üdvözölte a város a limanovi nagy győzelem alkalmából Iladfy Imre altábornagyot, aki a következőkben vála­szolt: ,,A. limanovai nagy győzelem alkalmából a 39. hadosztály nevében nagyságodnak hazafias üdvözletét küldi s a kassai m. kir. honvégyalog- ezred győzelméhez szivből gratulál iladfy al­tábornagy.“ — Kik kapták kézhez a karácsonyi ci­garettákat? A S~évaUl Oszkárné által gyűjtött és a harctéren küzdő katonáinknak elszállított cigarettaküldemények némelyikéhez egy kis cédula volt mellékelve, amelyen több kérdés foglaltatott, hogy t. i. ki kapta kézhez a cigarettákat, hol és mikor, milyen harcokban vett részt stb — Erre nézve ma jött meg az első válasz, amely igy szól : A Szekszárdi Vöröskei észt kórház B) termének Szekszárd. — Mármarosi Kárpátokból kül­dünk először is köszönetét és Boldog karácsonyi ünnepeket. Most pedig felelni fogunk a négy kér­désre : hogy mikor kaptuk meg a cigarettát? December hó 20 án. Hogy melyik ezredhez ju­tott? Azt hiszem Önöknek a legkedvesebb ezre­déhez, a 8-as vörös ördögökhöz. Melyik harctérre? Három és fél havi kemény harcok után eljöttünk a déli harctérről a Kárpátokba szeretett hazánk védelmére. Hogy egészségesek vagyunk e ? Hálisten a legjobb egészségben aka­runk szeretett királyunknak és hazánknak dicső séget szerezni. Most pedig nagyon szépen köszön­jük fáradságukat. — Maradunk tisztelettel 8-as huszár népfölkelők. — Megszűnt líjság. A ,,Bonyhádi Újság“ szerkesztői a népfölkelői szemlén besoroztatván, a lap kiadását, mint a karácsonyi szám közli, ideiglenesen beszüntetik. — Százezer koronás adomány. Az Eternit Müvek Hatschek Lajos cég hadsegélyezési célokra 100.000 koronát adományozott, melyből 50 000 koronát Magyarország részére nagyméltóságu báró Harkányi János kereskedelemügyi m. kir. mi­niszter ur, mig az Ausztriának szánt ugyanilyen összeget, azaz szintén 50.000 K t Felső Ausztria helytartója kezeihez lefizetett. —- Elfogott ékszerrablók. A kalocsai Ma­gyar Király vendéglőben megszállt e hó 18-án Horválh Fábián foktői és Cindel Ferenc paksi halász az utóbbi Horváth István néven. A szálló szobaasszonyának feltűnt, hogy a két vendég na­gyon elzárkózott. Rájuk lesett és látta, hogy drága ékszereket rejtegetnek. A szálloda személy­zete értesítette a dologról a rendőrséget, amely nagymennyiségű ékszert talált a két embernél. Az ékszerek legnagyobb része egy halasi ékszerész nevével ellátott dobozban volt. A halasi rendőr­ség a kalocsai rendőrség megkeresésére közölte, hogy Halason az elmúlt éjjel csakugyan nagy ékszerrablás történt. Az ékszertolvajokat azonnal letartóztatták. Az ékszerek kutatása közben a vendéglős kisleánya találta meg a legdrágább ékszereket tartalmazó kis zacskót abban a helyi ségben, amelybe a nevezettek páltnkázás cimén visszavonultak. TOLNA VARMEGYE és -a KÖZÉRDEK 3 Adományok a máramarosi katonáknak. A Máramarosban küzdő magyar katonák karácsonyi és újévi ajándékára Tolnavármegyéből « mai napig a következő adományok érkeztek Simontsits Elemér képviselőházi alelnök, az Or­szágos Iladsegélyző Bizottság ügyvezető elnöké­nek kezeihez : 100 koronával: Báró Schell és neje, Név­telen, Pesthy Pál, dr. Leopold Kornél, Tolna- megyei Takarék és Hitelbank, Wolf Henrik, Simontsits Elemér Ö0 koronával: Szekszárdi gimnázium tanári kara és ifjúsága, Dunaföldvári Járási Takarék és Hitelbank, Fleischman Adolf, Perezel Béla, gróf Apponyi Sándor. kü koronávalHeisler Jakab. 80 koronával: Bodnár István, Molnár Mór, Óváry Fereac, Mözs község. 25 koronával: Bezerédj Pál. 20 koronával: Simon Elemér, Gulyás József, Leopold Mihály, Salamon Testvérek, B. M. Szekszárd, dr Müller Ferenc, Kurz Ilka és Flóra, Orffy I jajos, Ferenczy Sándor, Kovács Sebsstény Endre, Wurm Ignác, Gyű la j elöljárósága, Kesző- hidegkut előljárósá/a, Staubéi’ Sándor, dr. Lévai Dezső, Bezerédj Pista. 12 koronával: Zseleznik Károly. 10 koronáival: Perezel Lajosné, Hajnal Sándor, kis névtelen, Gottlieb Salamon, dr. Kiss Ernő, Szentes János, Wizslówszlsy László, Dőry Frigyes, Bajó Pál, Duzs Daniel, Weltmann Si­mon, Gáspár End,re, Elzászét’ Gyula. 7 korona 80 fii térrel : Molnár nyomda rt 7 koronáival: Bandy Manó és fia. 0 koronával. Rubinstein Mátyás. ö koronával: Rill József, Ilesz Lajos, Li- porszky Ádám, Szabó Ferenc, Berger Pál, báró VVimmersperg Ilona, Holub János, Sebestyén Ferenc, Vásárhelyi Ernő, Rassovszky Julián, Oravszky László, Illés Gyula, Perczel Lajos. 4 koronával: Visztei Endre. 3 koronával: dr. Steiner Lajos, Balassa Sándor. 2 koronával: Bauer Károly, Horváth Já­nos, Dőczy József, Kircz István. 31 korona Oh fillérrel Majsamiklósvár elöl­járósága. Plank Gyula gyüjtőivén : 94 K 36 fillér. Névsor levélben beküldve. Összesen befolyt eddig 1847 K 16 fillér, melyből 1700 korona Máramarosvármegye" fő­ispánjának táviratilag megküldetett. — Adományok. Az Egyesült Szekszárd — Tolnamegyei Nőegylet szegényei részére úgy mint az előző években ezidéu is özv. Dőry Dénesné 24 K-t, Kunífy Károly tolnai nagybirtokos 50 K-t adományoztak. Fogadják a nagylelkű adományozók úgy a szegények, valamint az egyleti elnökség hálás köszönet kifejezését. — Halálozások. Takács Gyula Paks köz­ség nyugalmazott jegyzője — kiben Takács Gyula dunaszentgyörgyi főjegyző édesatyját, Schneider János szekszárdi népbanki igazgató pedig apósát vesztette — élete 72 ik évében f. hó 24 én Pakson elhunyt. Az általánosan tisztelt, derék férfiúnak temetése e hó 26 án nagy rész­vét mellett ment végbe. A család a következő gyászjelentést adta ki : ,,Felső- és alsógelléri, nemes- és várbogyai özv. Takács Gyuláné szül. nivedi Haypál Mária, úgy a maga, valamint gyermekei : Gyula és neje Niefergall Irénke, Mariska és férje Schneider János, gyermekeik : Elemér és Zoltika, továbbá Irénke. Garai György özvegye és gyermeke: Irénke, úgy az egész alul­írott rokonság nevében is, fájdalomtól megtört szívvel jelenti, hogy forrón szeretett férje, a leg­jobb apa, nagyatya, sógor és rokon felső- és alsógelléri, nemes- és várbogyai lakács Gyula községi oyng. jegyző, Tolnavármegye törvény- hatósági bizottságának volt tagja hosszas szen­vedés után életének 72-ik és boldog házasságá­nak 40-ik évében 1914. évi december hó 24-én hajnali fél 1 órakor elhunyt — A megboldogult kedvesünknek hült teteme 1914. évi december 26 án délután 3 órakor fog a ref. egyház szer­tartása szerint végnyugalomra helyeztetni. — Az igaznak örökkévaló fundamentuma van. Paks, 1914. évi december hó 24 én. Csukly Ignác vő- társa. Haypál Sándor, Haypál Benő sógorai. Niefergall Nándor, Garai Lajos nászai. Csukly Ignácné ssül. Haypál Eszter, Haypál Sándorné szül. Dienes Rozália, Haypál Benőné szül. Farkas Irma sógornői. Niefergall Nándorné szül. Schóber Teréz, Gasai Lajosné szül. Fuss Gizella nász­asszonyai.“ Simálcsik Flórián dunaföldvári volt nagy- kereskedő, a Polgári Takarékpénztár igazgatósági, tagja, tolnavármegyei bizottsági tag életének 61. és boldog házasságának 38-ik évében f. hó 23-án rövid szenvedés után jobblétre szeuderült. A bol­dogult földi maradványait f. é..december hó 25 én délután fél 4 órakor temették el Dunaföldvárott. /(

Next

/
Oldalképek
Tartalom