1051 találat (0,113 másodperc)

Találatok

1. 1993-07-20 / 167. szám
[...] 44 000 Prospero Bábegyüttes Nánási Istvánná Biatorbágv Nyári bentlakásos intenzív bábos művészeti tábor megrendezéséhez támogatás kérése 44 000 Budakeszi Balassi Bálint [...] Kossuth Művelődési Központ Cegléd Nagy István Csoport 25 éves jubileumi kiállításának [...] Irodalmi zenei szaktábor 35000 Koren István Általános Iskola Domonv A Dunántúli [...]
2. 1967-12-03 / 286. szám
[...] például Lőrincz Károlyné albertirsai lakos kérése Arra kért se­gítsek neki mert [...] szolgálhatok Itt van például Lánczos István dán szentmiklósi nyugdíjas pana­sza Hónapokig [...] András nyársapáti tanító javaslata és kérése segítsek a villany bevezetésében vagy [...] és lehetsé­gesnek látszik a mikebudaiak kérése is a régi malom átala­kításával [...]
3. 1992-12-07 / 288. szám
[...] 1992 DECEMBER 7 HÉTFŐ SlliKiSlTŐSÉGÜNK KÉRÉSE Kérjük tisztelettel a városi és [...] és a TUDO­MÁNY Bágyoni Szabó Ist­ván rovatvezető a KULTÚ­RA és a [...] Tibor és Bágyo ni Szabó István rovatveze­tők az IRODALOM rovat gondozását [...] mint mai számunkban is Benedek István leveleit ol­vashatják Japán minitévé A [...]
4. 1978-04-16 / 89. szám
[...] akié Vecsésen Teljesült a lakótelepiek kérése A Hazafias Népfront vecsé­si bizottsága [...] és napfényt mondotta Csom bordi István a tanács mező­gazdásza a fásítási [...] Az OTP lakótelepiek több éves kérése is teljesült Végre sike­rült létrehozni [...]
5. 1974-03-03 / 52. szám
Néprajzi gyűjtőút A múzeum kérése A váci Vak Bottyán Mú­zeum [...] a községi művelődési Láz­ban Terbe István tudományos munkatárs Zöldségfélék a há­zikertben [...] is közlekedik ugyancsak az uta­zóközönség kérése és javasla­ta alapjárl E változtatásokat [...] különb legyen á Miért Kovács István C B Muthamma az Indiai [...]
6. 1971-11-21 / 275. szám
[...] Luxustelkekről van szó mondta Fitter István a közsé­gi tanács elnöke aki [...] oldalon a lakásépítő szövetke­zet jogos kérése hogy ne luxus áron kelljen [...] van kiút s a fiatalok kérése nem vész el a hivatalok [...] Pallagi Sándor és Drenlco vics István váchartyáni lako­sok a helybeli TÜZÉP [...]
7. 1975-11-02 / 258. szám
[...] György dr Pápes Tibor Sima István Raukó János Gajdos Józsefnc és [...] hiva­talban tartott ünnepségen o Sima István a járási hivatal osztályvezetője 1950 [...] tevékenység további korszerűsítése várha­tó Illés Istvánt is jubileumi em­lékéremmel tüntették ki [...] a Keleti pályaudvarról A be­járók kérése e két vonat között indítson [...]
8. 1994-04-23 / 94. szám
[...] nem adja fel könnyen bár kérése eddig több he­lyen is süket [...] emberi és politi­kai kultúrából Csurka Ist­ván beszéde alatt teljesen ki­vetkőzve magából [...] Keletkezéséről nem sokat tudunk Bogdán Ist­vánnak csupán annyit sikerült kiderítenie hogy [...] módon pénzhez jutni Mint Bogdán István írja Nem is kapott támogatást [...]
9. 1992-12-04 / 286. szám
[...] Nándor grafikai ki­állítása látható SZERKESZTŐSÉGÜNK KÉRÉSE Kérjük tisztelettel a városi és [...] Lajos és Nagy Erika Horváth István és Tach scherer Éva Vácott [...] Cse ry Mária Vác Frick Ist­ván Vác Víg Ferencné sz Nagy Julianna Vác Orgo ványi Istvánná sz Eszenyi Margit Gyál Felföldi [...]
10. 1965-03-25 / 71. szám
[...] 25 CSÜTÖRTÖK A Hazafias Népfront kérése megértésre talált de az akdóbizottság [...] Teleki utcában A megbeszélésen Simon Ist­ván a járási felügyelőség ve­zetője ismerteti [...] feldolgozó mun­ka A Hazafias Népfront kéré­se megértésre talált Kérő sza­vára idősek [...]
11. 1973-08-29 / 201. szám
[...] Verőcén Gumikereket keresnek A szülők kérése Kedves levél érkezett szer­kesztőségünkbe Kozma [...] ki míg Lőrinc József Sági István és Farkas Ferenc a homokozó [...] A fáradtságot nem ismerő építők kérése az egyre in­kább összefogó körzet [...]
12. 1972-02-15 / 38. szám
[...] 1972 FEBRUAR 15 KEDD SOKAK KÉRÉSE Hogyan lehetne fellendíteni a klubéletet [...] Ez a klub kérdezem Kis Istvánt a művelődési köz­pont igazgatóját Jelenleg [...] mondotta az egykori klubtitkár Kis István igazgató A nyolc évvel ezelőtt [...] és Kendró Julianna Gyula Szűcs István és Kovács Margit Margit Botocska [...]
13. 1959-12-01 / 282. szám
[...] niás szerv vagy a szülők kérése alap­ján rendeljük el Minden esetben [...] a boltra s mindez Francia István bolt­vezető és munkatársainak ér­deme Reméljük [...] Nagy Testamentum j Magvető Békési István Petőfi nyomában Balázs Az agy [...] A fel­sővárosiak és az alsóvárosiak kérése is teljesül mert ott is [...]
14. 1971-11-16 / 270. szám
[...] KEDD Levélszekrények kellenének 4 posta kérése a lakókhoz Ki ne bosszankodna [...] minden esztendőben elhangzik a postahivatal kérése a lakók­hoz szereljenek fel a [...] és Kovács Ilona Éva Dé­nes István és Vladár Irén Zsolt Bujdosó [...]
15. 1967-06-14 / 138. szám
[...] idén sikerül Tovább megyek Bartha Ist­ván műhelyébe A műhely zsúfolt Nevetve [...] jó férjem és édes­apánk Halasi István temetésén jelen voltaik sírjára a [...] velünk együtt éreztek özv Halasi Ist­vánná és gyermekei kedő el tudja [...] hagyja el a gépet Pozsgai Istvánná az üzem je­Innen ismét egy [...]
16. 1966-02-18 / 41. szám
[...] és ez szinte minden háztartás kérése hogy a tüzelőanyag hazaszállításánál ne [...] A ceglédi lányok asszo­nyok régi kérése vasárnap a városban legalább egy [...] szőlő és gyümölcs telepítéshez Csala István a ceglédi Petőfi Tsz elnöke [...]
17. 1970-02-04 / 29. szám
[...] is Dajka Ambrus rendezvényfelelős Kecskeméti István lesz A külső pályák felelőse [...] számszerű­leg is megnövelni A bázis­üzem kérése az hogy sport­szerűen játszanak verse­nyezzenek [...] a sport­körnek Az egyesület Bakonyi Ist­ván és M Kiss József labda­rúgó Tóth Szalkay István birkózó Nagy István aszta­litenisz és Kucher József kézilabdaedző [...]
18. 1985-04-13 / 86. szám
[...] pályaválasztásának történetét mesélte el Madarász Istvánná szülő pedig arra próbált vá­laszt [...] V S m Színház Mindenki kérése teljesül Nyári tervek lehetőségek Április [...] végül is min­den üdülni jelentkező kérése teljesül Bár ez a kijelentés [...]
19. 1966-02-19 / 42. szám
[...] Keszthelyi Agrártu­dományi Főiskolán dr Sárvári István irányítá­sával nagyszabású kísérleteket folytatnak hogy [...] a rendezvényeké a jövő Ju­rányi István magyar szakos tanárral aki a [...] és ez szinte minden háztar­tás kérése hogy a tüzelőanyagot ne csak [...] A ceglédi lányok asszonyok régi kérése a városban leg alább egy [...]
20. 1982-01-14 / 11. szám
[...] az 5 ös és Both Istvánná a é os választóke­rület tanácstagja [...] Szakmunkásképző Inté­zetben tart beszámolót Grónai István a 32 es és Monostori [...] a 37 es és Szűcs István a 38 as választó kerület [...] önkéntes or­voshoz fordulás a gyógykeze­lés kérése Mikor kell ezt megtenni A [...]
21. 1969-04-01 / 75. szám
[...] ez­rével Csontos Gábor La­tinka Száva István Az is­tennő kegyeltje Móra Fe­renc [...] környékbeli olvasók­hoz papp A KERESKEDELEM KERESE Időben vásároljunk az ünnepek előtt [...] óráig nyitva tart A kereskedelem kérése hogy a tejen és kenyéren [...]
22. 1963-03-30 / 75. szám
[...] tevékenységüket A vita során Arany István a városi tanács vb titkára [...] At­tila Színházzal állandó ven­dégszereplésre Búzás Istvánná a városi pártbizottság titkára szintén [...] adhatnak támogatást és kinek a kéré­se indokolatlan öttagú bi­zottság foglalkozik a [...] milyen anyagi helyzetben él és kérése jo­gos e Segélyt egyébként na­gyon [...]
23. 1977-02-13 / 37. szám
[...] mű­veit Vác városának adomá­nyozta Egy kérése volt csu­pán hogy a váci [...] film megalkotásában nyújtott tel­jesítményéért Csurka István és DömöLky János kapta A [...] lakására baráti ala­pon befogadta Szabó Istvánt A falu hamar szájára vette [...] Klasszikus operettrészletek 21 35 Dénes István műsora 21 45 Nép­dalok néptáncok [...]
24. 1994-05-21 / 118. szám
[...] LEITNER GÁBORRAL 9 oldal BENEDEK ISTVÁN Beszélgetés egy nyugati honfi­társsal 10 [...] napján 16 oldal BÁGYONI SZABÓ ISTVÁN Balázs Ferenc avagy az Opus [...] véleménye szerint jo­gos a helyreigazítás kérése s remélik a későbbiekben a [...]
25. 1992-12-05 / 287. szám
[...] Bírósági ügy jelzője 31 Fekete István könyve egy gó­lyáról 33 Vizitel [...] Hollós u 2 B Barna István Abony Béke út 8 A [...] Ft áh A Váci Rendőrkapitányság kérése Jelentkezzenek n tanúk A Váci [...] befizetés áruforgalmi osztály Győr Türr István u 5 tel 96 11 [...]
26. 1992-04-18 / 93. szám
[...] j mUm u egycnlcgcrlcsíto másolat kérése 10 Ft számla fedezetlensége esetén [...] 159 a telep kezelői Détári István Szob telefon 27 11 698 [...]
27. 1994-09-13 / 214. szám
[...] Timmel Róbert Bp XVII Pajor István Bp XVI Gulyás Bálint Gödöllő [...] Börcsök Béláné Kerekes Béláné Zágoni István­ná Zágoni István Zágoni Istvánná Tóth Lászlóné Tóth László Sipos Attila Börcsök Endre Bódis István Várfi Ist­ván Kovács Sándor Várfi Istvánná Bp XL Börcsök Ádám Börcsök [...]
28. 1988-07-16 / 169. szám
[...] 13 15 ezer fo­ltos bruttó kerese lehet őséggel kubikos munkakörbe havi [...] eladó Érdeklődni lehet Bár sonyi István Leány­vár Kálvária u 23 Polski [...]
29. 1995-01-18 / 15. szám
[...] József Magánvállalkozók Baráti Köre Podmaniczky Istvánná független Lázár András Isaszegi Nyugdíjasok [...] Dr Baranyi Zoltán független Boréki István FKGP Budai András független Debreczeni [...] Verkes Sándor független Telki Polgármester Kerese János független Képviselő testület Bakos [...] testület Baka János SZDSZ Dombi István független Fidel István független Gyenes László független Horváthné [...]
30. 1983-03-01 / 50. szám
[...] 547 Kertészet létrehozásé sához társat kérésé pince kert fólia van 272 [...] és szőnyegpadló fektetés lomtalanítás Fucskár István Budapest XX Előd u 43 [...] kendermagos és Rhode Izlandi Du­dás Istvánná Jászka­ra jenő Akácfa út 32 [...]
31. 1994-02-12 / 36. szám
[...] kampánya jelen­tette be tegnap Eszes István a KDNP kampányfőnöke A vidéki [...] és a hivatal működését Asztalos István a közmű­velődési és oktatási bizott­ság [...] és bejelentette hogy e szervezetek ké­rése alapján az A V Rt [...]
32. 1964-08-09 / 186. szám
[...] az államtanács el­nökhelyettesének vezetésével Dobi István és Kádár János részvéttávirata Aleksander [...] Aleksander Zawadzki elvtárs emlékét Dobi István a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának [...] nyomán feszültté vált bírósághoz intézhetnek kerese tet B elgrad Kennedyné Jugoszláviában [...]
33. 1993-03-22 / 67. szám
[...] felmos stílusa 9 o Márta István és Kocsis Zoltán vallomása a [...] o Tőrőcslk Móri és Miké István 50 51 o TÖRZSASZTALNÁL ÉS [...] Mivel azonban az önök kérdése kérése fontos a mi számunkra is [...]
34. 1992-12-02 / 284. szám
[...] augusztus 18 án átadott Szent István hídhoz csatla­kozó új útszakasz 7 [...] magán személyeknek és viszont­eladóknak SZERKESZTŐSÉGÜNK KÉRÉSE Kérjük tisztelettel a városi és [...] Verebély János Vecsés V Német István Pest ni Veres János Cegléd Veres István Aborty Vellon József Ócsá Véber [...]
35. 1993-07-21 / 168. szám
[...] megrendezésének támogatására 300 000 Szőnyi István Emlékmúzeum Baráti Köre Zebegény Nyári [...] Zsámbok Nyári játszóház költségeihez hozzájárulás kérése 20 000 Művelődési Ház Gazdálkodók [...]
36. 1993-09-21 / 220. szám
[...] által telepített számítógépes mintarendszert Komáromi István ezredes a Pest Megyei Rendőr [...] Szívünknek le­het sok sok vágya kérése de arra kell törekedni hogy [...] a napon született gróf Széchenyi István a legnagyobb magyar Ifjúkori Napló­jának [...]
37. 1993-09-11 / 212. szám
[...] Anya XVIII sz közepe benjárásuk kérése A mario lógia szerint Mária [...] imádkoztak a katolicizmus ügyéért Szent István király felajánl­ja koronáját országát a [...] és az Ár­pád házi szentek István Imre László Erzsébet tisztelete köré [...] lett Szűz Mária és Szent Ist­ván középpontba helyezése egyaránt szolgálta a [...]
38. 1992-12-03 / 285. szám
[...] 1992 DECEMBER 3 CSÜTÖRTÖK SZERKESZTŐSÉGÜNK KÉRÉSE tierjük tisztelettel a városi és [...] szerezhet meglepetése­ket Biatorbágyon a Szent Ist­ván u 10 szám alatt bárki [...]
39. 1993-06-03 / 127. szám
[...] szóvivői sajtókonferen­cia meghívott vendégeként Gyarmati István főosztályve­zető Egészen 1989 ig jóformán [...] jelen van­nak Lezsák szerint Csurka Istvánnak ezek mögé az igaz­ságok mögé [...] ma is nagyon be­csült Csurka Istvánt A Magyar Demokrata Fó­rum országgyűlési [...] ezzel a politi­kával elsősorban Csurka Ist­ván és Zacsek Gyula fordult szembe [...]
40. 1992-04-24 / 97. szám
[...] postautalvány díjmentes nxXuorrm egyenlegérlesítő másolat kérése 10 Ft T számla fedezetlensége [...] áruforgalmi osztályán cím Győr Türr István u 5 tel 96 11 [...]
41. 1991-08-01 / 179. szám
[...] e heti tárgyalási sorrendje Csutorka István Laczkó István súlyos testi sértés Zsíros András [...] pél­dául az érintett utcák la­kóinak kérése továbbá a községben élők véleménye [...]
42. 1990-06-08 / 133. szám
[...] A magyar fél­nek az osztrákok kérése szerint június 30 ig kell [...] Magyar Tudo­mányos Akadémia javasla­tára Láng Istvánt a Magyar Tudományos Akadémia fő­titkárává [...] elnöke A jövő­ben dr Horváth István bonni nagykövetünk tölti be a [...]
43. 1993-06-15 / 137. szám
[...] kiinduló magatartás illetve a Csurka István igaz­ságérzékéből fakadó felisme­rések olyan kettősséghez [...] kö­vető tanévzáró ünnepélyre meghívták Nemeskürthy Ist­ván egyetemi tanárt a végző­sök köszöntésére [...] vár­hatóan a DOPE Környezetvé­delmi Kft kérése illetve a Pest Megyei Szervezési [...]
44. 1992-12-23 / 302. szám
[...] Hegedűs Ló­ránt püspökök Közöl­jük Benedek István Fe­kete Gyula Szuhay Ba­lázs Balaskó [...] Tö­rök Bálint Fábián Gyu­la Jeleníts István Sán­dor György Stolmár G Ilona [...] a bolt figyelmes dolgozóinak egyetlen kérése csupán az hogy má­sokra is [...]
45. 1992-06-18 / 143. szám
[...] és Némedi Edit Dé­nes Bakró István és Ber­kes Krisztina István Kis prumik János és Danka [...] és Denk Anikó Henrik Csapó István és Radnóti Hajnalka Zsuzsanna nevű [...] figyelembe vettek A kócséri küldöttek kéré­se volt hogy a felügyelő bizottság [...]
46. 1993-04-21 / 92. szám
[...] mondja egy másik tiltakozó Gelencsér István akinek a háza úgy­szintén tűzveszélyben [...] Elnézve a kaotikus álla­potokat Gelencsér István­nak igaza van Egy fekély­től csak [...] A viharos hangulat kialakí­tásáért Kína István szigetcsépi polgármester szerint az ügyve­zető [...] hálózat elvi építési engedélyé­nek a kérése folyamatban van A megvalósíthatósági ta­nulmányterv [...]
47. 1967-01-03 / 2. szám
[...] összeíró biztos is kitöltheti Szirmai István Párizsba utazott A Francia Kommunistei Párt Központi Bizottságának meghívására Szirmai István­nak az MSZMP Politikai Bi­zottsága tagjának [...] nyilvánvalóan meg­torlás amiatt hogy Fejszal ké­rése ellenére az 1964 novem­berében lemondott [...] Dr Bánk József hétfőn Dobi István a Népköztársaság Elnö­ki Tanácsának elnöke [...]
48. 1971-07-23 / 172. szám
[...] kell leakasztani a szögről Illés István MOTOROS TALÁLKOZO Győr város alapításának [...] óta működik Jelenlegi veze­tője Major Istvánná aki egy éve látja el [...] e a gázlerakat veze­tőjének valamilyen kérése Igen Nagyon kérném hogy a [...]
49. 1993-01-27 / 22. szám
[...] a Deb­receni Ütőhangszeres Együttes Szabó István Sza­kái Petra Toldi Éva Törő [...] Fejesné Teleki Rita védőnő Kis Istvánná volt óvónő a művelődési ház [...] Máltai Szeretetszolgálat A ceglédi szervezet kérése Csoportunk néhány tagja az elmúlt [...] üdvözlettel a csoport nevében Madarász István Péntek Géza mb vezető mb [...]
50. 1973-04-10 / 83. szám
[...] Idegenforgalma amióta megnyílt a Szőnyi Ist­ván Emlékmúzeum évről évre nő És [...] főcsoportfőnökéhez fordultait segítségért A zebegényiek kérése jo­gos volt mondja Kárpáti Ferenc [...] lis kérdései címmel Ma Frits István a szak­szervezetek megyei tanácsa munkavédelmi [...]