99 találat (0,146 másodperc)

Találatok

1. 1962-01-28 / 23. szám
[...] az igazságszolgáltatásban Elő­adó volt Dr Bozóky István Pest megyei főügyész Ez az [...] intézkedést kell alkalmazni állapította meg Bozóky elvtárs Gyakorlati példákkal muta­tott rá [...] szakbírónak mondotta Figyelemre méltó volt Bo­zóky elvtárs azon megállapí­tása a bíróság [...] el 40 forintért ifj Gyura Istvánnak A fa után zsákok következtek [...]
2. 1980-04-23 / 94. szám
[...] Möbius féle találmány titkát Nos Bozóky István rendező komo­lyan vette a groteszken [...] poenje sincs az előadásnak mert Bozóky panoptikum figurákká teszi a fizikusokat [...] alaposan lerontja teljesítménye értékét Űri István a rendezői szándé­kot figyelembe véve [...] Kriszt György Dabasnak Karnagyukkal Kiss Istvánnal mind az öt alkalommal felléptek [...]
3. 1992-09-14 / 217. szám
[...] is megpezsdült az élet Lűr István igazgatótól megtudtuk az hogy cgy [...] A vígjátékban többek között Kovács Ist­ván Zentay Ferenc Ben cze Ilona [...] Gábor Lőte Attila Sára Berna­dett Bozóky István Kautz ky József A Népház [...] pódiumjátéka lesz Ezt követi Mikó István Semmi nem történt című élő [...]
4. 1992-02-05 / 30. szám
[...] kérdeztük az egyik szervezőt Tóth Ist­ván képviselőt Szerencsére egyre in­kább gyakorlattá [...] hívtunk jogi szakértőt dr Szigethy István személyében aki a parlament jogi [...] több tagja elmondta véle­ményét dr Bozóky Géza a kórház rendelőintézet igaz­gatója [...] Kustár Tamás úgy vélte dr Bozóky Géza nyi­latkozata beigazolta súlyos hiányosságok [...]
5. 1992-05-18 / 116. szám
[...] kellett várni Na­pirend előtt Barta István elmondta hogy a jegyző­könyvekből győződött [...] csemői körzeti orvos dr Ignácz Istvánná szociális szervező Szolnok Kovács Sándor [...] Gábor Lőte Attila Sára Bernadett Bozóky Ist­ván Kautzky József Ren­dezte Makk Károly [...]
6. 1985-03-08 / 56. szám
[...] Szerencsi Éva Wesselényi Miklós Sztankay Ist­ván Széchenyi István Sinkó László Pál Paget inasa [...] Ráday Imre Jellasics horvát bán Bozóky István Fligelli őrnagy Velenczei István Móga János a tábornok Gáti [...] Szilágyi Tibor Kelemen őrnagy Prókai István Deák Sztankay István Képviselő Bodor Ti­bor Tanácsos Somogyvári [...]
7. 1980-04-19 / 91. szám
[...] összejövetelt tart amelyen a rendezővel Bozóky Istvánnal és a szereplőkkel beszélget dr [...] munkatársa Az oldalt írta Karácsonyi István Miser István és Halmágyi Péter felvételei
8. 1982-03-05 / 54. szám
[...] sorozat Magyar film Irta Békeffy István és Thurzó Gábor Fényképezte Eiben István Zene Kenessey Jenő Rendező Keleti [...] András Benedek Miklós Lukács Sándor Bozóky István Herczeg Csilla Tordy Géza Ambrus [...] Gonda György Szabó Imre Szatmári István Adás március 11 csütörtök 21 [...]
9. 1993-12-17 / 294. szám
[...] Péter Tyll At­tila Andorai Péter Bozóky Ist­ván Hegedűs D Géza 23 30 [...] Tv Auguszta köszöntő Szerkesztő Bőle István Műsorvezető Forgács Tibor Falutévé Sajtóiroda [...]
10. 1959-08-27 / 200. szám
[...] több fontos pontja volt Földes István a TIT titkára jelentésében a [...] műszaki témákkal foglalkozó előadá­sok számára Bozóky István a megyei ügyészség vezetője felszólalá­sában [...] vállaltak a tan­szék vezetője Vágsellyei Ist­ván pedig hetente egy alka­lommal felkeresi [...]
11. 1969-05-22 / 115. szám
[...] a napi­rend írásos anyagát Zsigmon­di István az OTP megyei igazgatóhelyettese terjesztette [...] társas és családiház építtetöket Dr Bozóky István kifogásol­ta a még mindig lassú [...]
12. 1982-01-03 / 1. szám
[...] György Gera Zoltán Halmágyi Sándor Bozóky István Dózsa László Bárczy János doku­mentum [...] György Szereposztás dr Caspary Bujtor István Frey tag Bács Ferenc Fred [...] Trittel Csákányi László Eddie Pathó István Eugen Dózsa László az ellá­tók [...] Rendező Bán Frigyes Szereplők Egri Ist­ván Tompa Sándor Rajz János Kelemen [...]
13. 1992-12-22 / 301. szám
[...] Gábor Löte Attila Sára Bernadett Bozóky István Kautzky Jó­zsef Rendezte Makk Ká­roly [...]
14. 1991-06-25 / 147. szám
[...] körzeti or­vos belgyógyász és dr Bo­zóky Géza a hódmezővá­sárhelyi kórház belgyógyá­szatának [...] szavazással a képvi­selő testület dr Bozóky Gézát választotta kórház igazgatónak Dr [...] Dobi Ambrus és Dobi Erzsébet István Tóth Ist­ván és Pálfi Anikó Ale­xandra Horváth [...] másik épületről Erdősi Ágnes felvétele István és Gál Éva István nevű gyermeke Házasságot kötött Csó [...]
15. 1980-04-19 / 91. szám
[...] ága­zata a gépipar kapcsán Szál­kái István az MSZMP Köz­ponti Bizottságának alosztály [...] oldal követi A negyedik olda­lon Bozóky István a darab­ról Nos róla illik [...]
16. 1970-03-18 / 65. szám
[...] feladatokat Felszó­lalt az értekezleten dr Bozóky István megyei főügyész dr Pénzes János [...]
17. 1965-04-11 / 86. szám
[...] a nagy villámi kilátót NAGY ISTVÁN a túrái Galgamcnti Tsz elnöke [...] romkert szomszédságában ásatásokat végeznek az István Király Múzeum kutatói A közelmúltban István kori bazilikához kapcsolódó falakra buk­kantak [...] ered­Közügyek intézése a közösséggel DR BOZÓKY ISTVÁN Pest megyei főügyész A díszes [...]
18. 1980-01-11 / 8. szám
[...] Versek Bé­késből Figyelő szemmel Fenyő István írása Beszél­getések az irodalomról Major [...] 44 Csata a katonával Tö­mörkény István novellája 14 54 Édes anyanyelvűnk [...] kora Peturi rádiooan melyet Bölcs István készített Az adásban a III [...] Sándor jelmezeit Szekulesz Judit tervezte Bozóky István kettős szerepet alakít Rajta kívül [...]
19. 1986-01-07 / 5. szám
[...] költé­szete és kora címmel Tatai István előadását hallgathatják az érdeklődők A [...] Arany János Gim­náziumban érettségizett és Bozóky Istvánhoz ment férj­hez és a két [...]
20. 1960-02-28 / 50. szám
[...] Televízió Rádió­készülékek Gyárát és Papp István igazgatóval valamint Szalai Lajos párttitkárral [...] a megyei Bíróság elnöke dr Bozóky István megyei főügyész dr Bojtba Béla [...] mások A közgyűlést dr Berek Ist­ván a kamara elnöke nyitotta meg [...] mon­dotta többek között dr Berek István Az elnöki beszámoló után dr [...]
21. 1976-04-09 / 85. szám
[...] mutatja be Illyés Gyula fordításában Bozóky István rendezésében Hídvégi Miklós és Szakács [...] Pál László Kőcser 3 Dobos István Nyársapát LEÁNY CSAPAT I Kő­cser [...]
22. 1973-01-20 / 16. szám
[...] Pest megyei Bizottságánák el­nöke dr Bozóky István Pest miegye főügyésze Lányi Pál [...]
23. 1965-03-13 / 61. szám
[...] Az országgyűlési képviselők számára dr Bozóky István megvei főügyész tartott tájé­koztató előadást [...]
24. 1974-04-12 / 84. szám
[...] Kaposy Miklós Az est rendezője Bozóky István s közreműködnek olyan nép­szerű művészek [...] Váradi Hédi Sza­bó Tünde Frarády István Kovács P József A dalo­kat [...]
25. 1969-04-19 / 88. szám
[...] mosolyogva kíváncsiságomat az osztályve­zető Polgár István Vetélkedő polgári védelemből A dobosi [...] többek közt részt vett Gendvai István a Pest megyei Pártbizottság titkára [...] Bíró­ság elnöke Megnyitó beszédében dr Bozóky István megyei fő­ügyész a megyei jogászszer­vezet [...] tendenciák ellen Ezt követően Lendvai Ist­ván tartott előadást gaz­dasági életünk fejlődésé­ről [...]
26. 1970-01-08 / 6. szám
[...] tá­jékoztatót követő konzultáción Délután dr Bozóky István me­gyei főügyész szólalt fel majd dr Gergely István mezőgazda­sági és élelmezésügyi minisz­terhelyettes és [...] nak tapasztalatairól Ma délelőtt Szabó István a Termelőszövetkezetek Orszá­gos Tanácsának elnöke [...]
27. 1972-12-12 / 292. szám
[...] Szakszervezetének Pest megyei titkára dr Bozóky Ist­ván Pest megye főügyésze és dr [...]
28. 1971-04-21 / 93. szám
[...] képen Telessy Györgyi Verdes Tamás Bozóky István Érettségi menetrend A DOLGOZÓK KÖZÉPISKOLÁIBAN [...]
29. 1972-04-23 / 95. szám
[...] Má­Pest Buda egyesítésének emlékműve Kiss István szobrászművész kapott megbízást hogy készítse [...] kihallani a szövegből Az előadás Bozóky István rendezésében noha erények­kel nem dicsekedhet [...]
30. 1966-06-12 / 138. szám
[...] címen tartott előadást dr j Bozóky István megyei fő j ügyész pénteken [...] hangzott új­ból a vezényszó Ócsay Ist­ván városi úttörőtitkár ke­zébe letették az [...]
31. 1970-12-05 / 285. szám
[...] Györgyi Huszti Péter Bánffy György Bozóky István Csikós Sándor Fodor Tamás Som­hegyi [...] Bazilides Zol­tánnak Szabó Gyulának Sztankay Istvánnak Vujicsics Tihamérnak és a többieknek [...]
32. 1970-01-30 / 25. szám
[...] Mária tervezi A produkció rendezője Bozóky István Bemutatója február 24 én lesz [...]
33. 1969-04-13 / 83. szám
[...] munka módszerei­nek korszerűsítését Utána dr Bozóky István megyei fő­ügyész dr Kárpáti László [...]
34. 1971-04-11 / 86. szám
[...] mindenek­előtt Illyés Gyuláét aki Si­mon István társaságában ma­ga is részt vett [...] mű­vészete Az est többi részt­vevője Bozóky István Verdes Tamás Szentpál Mónika Csi­kós [...]
35. 1963-06-08 / 132. szám
[...] szokásos évi ankétja Dr Berek Istvánnak a Pest megyei ügyvédi kama­ra [...] bün­tető tanácsának elnöke és dr Bozóky István a megyei fő­ügyészség vezetője A [...]
36. 1971-02-04 / 29. szám
[...] tupírazott körömkefe fazonú jéllemszemöldökre Bujtor István általában ottho­nosan mozog a hasonló [...] Gal góczy Imre jó ismerő­seid Bozóky István szemé­lyében kitűnő rendező for­málta a [...]
37. 1975-02-07 / 32. szám
[...] a hallga­tók ekkor dr Győrváry Ist­ván az agráregyetem tan­székvezetője egyetemi docens [...] látják vendégül A művészek Ör­kény István egyperces novel­láiból adnak ízelítőt A [...] fellép Bálint András Baracsi Ferenc Bozóky Ist­ván Dőry Virág Keres Emil Major [...] Róbert és Rácz Matild Szántó István és Csepela Gyöngyi Bor­bély János [...]
38. 1972-08-08 / 185. szám
[...] fiatal diplomás igazgatója Gy Molnár István aki alig néhány hónapja dolgozik [...] díjasok népesítették be hétfőtől Szőnyi István zebegényi al­kotóházát A Pest megyei [...] A negatív figurákat Tánczos Gábor Bozóky István Kari Ebert Gass megbízhatóan alá [...] címe Lant és kard György István az általános iskolák iránti igényekről [...]
39. 1974-03-06 / 54. szám
[...] viseli a pro­dukció amelyet Iglódi István és Szigeti Károly rendezett Az [...] Éva címmel Kaposi Miklós szer­kesztésében Bozóky István rendezésében kapunk összeál­lítást a magyar [...] Boccacción es Goethén át Vass Istvánig Géza Mészáros Mihály Vár­nagy Katalin [...] szép ered­ményt erről beszélgettünk Mészáros Istvánnal a TIT városi és járási [...]
40. 1973-07-29 / 176. szám
[...] a tendencia hat­ja át Gábor István festmé­nyeit és Dienes Gábor művé­szi [...] faluját rajongásig szere­tő parasztasszony Lapu Ist­vánná a gazdája akit ezért a [...] fóti ősz programjából sem Lapu Istvánná a maga gyűjtötte tárgyak között [...] Miklós Mensáros Lász­ló Vass Éva Bozóky István és Szacsvay László remekelt önmagában [...]
41. 1974-03-16 / 63. szám
[...] így részletcélját el­éri A rendező Bozóky István jó munkát végzett a monda­nivaló [...] tehetséges Szabó Tündében s Farády Istvánban sem Vára­dt Hédi sajátos hangja [...] dr Bata Imre iroda­lomtörténész Borsítzky Ist­vánná tanár a művelődési ház igazgatója [...]
42. 1973-10-09 / 236. szám
[...] estet amelyen beve­zető beszédet Bus István a budai járási pártbizottság munkatársa [...] repre­zentálja a sort A rendező Bozóky Ist­ván érdeme hogy viszonylag egységes stílusba [...]
43. 1975-11-29 / 280. szám
[...] József Színház társulata Az előadást Bozóky István rendezte a zenekart Hevesi András [...] körül­ményeit A vádlottak padján Juhász István 46 éves ceglédi lakos autóvillamossági [...] eddig fajulni a dolgokat Juhász Istvánt mint villany szerelőt szakembert terheli [...] a bíróság Az ügyész Juhász Ist­ván és védője 3 nap gondolko­dási [...]
44. 1975-09-19 / 220. szám
[...] Katalin Bemuta­tom a vőlegényemet Kamarás Ist­ván rádiójátéka 16 07 Charles Münch [...] Versek Elmondja Bodor Tibor és Bozóky István ism Kb 18 30 A [...] 99 rész 20 13 Lukács Ist­ván cimbalomfelvételeiből 20 30 Kettesben 21 [...]
45. 1976-11-05 / 262. szám
[...] Színházból Trisztán Iliés Endre Vas István színműve 21 01 Pierre Fournier [...] és ren­dezte Bokor Péter Közreműkö­dik Bozóky István Egri István Farkas Bálint Gellqy Kornél Go [...]
46. 1976-08-04 / 183. szám
[...] Ti­bor grafikusművész decem­berben pedig Mikes István festőművész munkáiból Újdonságok Eddig harmincnyolc [...] fes­tészetünk egyik nemes szige­tét jelentik Bozóky Mária grafikái A Helikon Galériában kiál­lító Bozóky Mária akinek grafikáit augusztus 15 [...]
47. 1970-04-10 / 83. szám
[...] sütőüzemben egyetlen kérdést tettem fel Bozóky Károlynak az üzem vezetőjének Miért [...] Mi a véleménye erről Molnár István í Í 1 1 1 [...] mint a har­minckét éves pékmester Bozóky Károllyal s az ép­pen ott [...] volt ez a gálaest Kiss István a Jókai kult úr csoport [...]
48. 1993-12-27 / 301. szám
[...] Orvos András festőmű­vész és Fekete István fotó­művész kezdeményezésére legutóbb egy lépést [...] Erzsébet Monos József Nagy B Ist­ván festőművész Tumbász András Lehotka László fo­tóművész Gémes István kitüntetése Gémes István evangélikus lel­késznek a németországi ma­gyar [...] a Sass há­zaspár a Szabóné Bozóky Flóra vezényelte 7 sz általá­nos [...]
49. 1994-06-03 / 128. szám
[...] 1993 című könyvét dedikálja Ágh István és Dobai Péter Június 4 [...] Kovács Edith fia Orbán Papp István és Berta Mária lánya Beatrix [...] Eck Ibo­lya Király Lajos és Bozóky Érika Csorba Sándor és Cze [...] Kisze lák Erzsébet Fót Kosztolnik Istvánná sz Genzor Ilona Vác Kosztolányi [...]
50. 1980-12-16 / 294. szám
[...] A Hajó Daru közölte Lelkes István írását arról hogy az MHD [...] osztályvezetője A fegyveres testületek képvi­seletében Bozóky László hon­véd őrnagy és Géczy [...] az elnökségben Már negyedszázada Luzsák István rendőr alez­redes a Vác városi [...] nicz Sándor Bogdán Sándor Frick István Haár Zoltán és Együd József [...]

 

  • 1
  • 2