657 találat (0,066 másodperc)

Találatok

1. 1963-06-05 / 45. szám
[...] javaslatai meg­valósuljanak Az egész lakosság kérése volt a Balassagyarmatra járó általános [...] Megoldó­dott a dolgozóknak az a kéré­se is hogy a Gyarmaton dol­gozók [...] 16 án kora reggel De­meter István az ÉMÁSZ balassagyarmati üzem vezetőségének [...] és Varga pcsolja a feszult István üzemvezető ne 8 gyedrendű terhelt [...]
2. 2007-02-08 / 33. szám
[...] időre jelentette be tegnap Gaskó István a szakmai szakszervezet illetve a [...] DÖNTSÖN ÉS LÉPJEN MUNKÁLTATÓI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS KÉRÉSE ADÓHATÓSÁGI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS kérése a munkáltatótól vagy az APEH [...]
3. 1964-10-08 / 203. szám
[...] Érthető hát az építőipari vállalat kérése gyümölosöztetve a távfűtés építésének tapasztalatait [...] talált A vállalat másik fontos kérése az volt hogy eny­hítsenek munkaerő [...] nyerstégla a ke­mence számára Mázuk István bányász sok csille anyagot elszállí­tott [...]
4. 1991-04-16 / 88. szám
[...] rendezett Dózsa György utcá­ban Kelecsényi István önkor­mányzati tag Az Árpád utcában Keresztúri Istvánná idős egyedülálló asszony kérése is bekerült a jegy­zetfüzetbe Kérte [...] a falu polgár mestere Autósok kérése Szécsény Több gépkocsivezető és motoros [...]
5. 1997-12-10 / 288. szám
[...] Ugyanis várhatóan 300 millió Egy kérése azért a gyerme­kek kedvencének a [...] és a társa­sági adóról Plósz István a Bor­sod megyei nyugdíjbiztosítási igazgatóság [...] kezdettel rendezi meg Cene gál István ceredi festő kiállításának megnyitóünnepségét a [...] Ház bővítés Pásztón Tisztelt olvasónk kérése kap­csán a pásztói polgármesteri hivatal [...]
6. 1970-04-11 / 84. szám
[...] A szövetkezeti vegyesbolt vezetését Balázs István és fe­lesége vállalta el Mindent [...] nárt szefoeásával tartanak fenn Lvöntetű kérése volt hoív évii lSY toboek [...] tartanak fenn egy labdarúgócsapatot ám­egyöntetű kérése volt hogy épít sék meg [...] Kovács Ká­roly folytatott párbeszédet Gáli István a Nógrád me­gyei származású filmrende­ző [...]
7. 2001-09-07 / 208. szám
[...] egyik napjának vendége volt Mikola István egészségügyi miniszter aki a magyar [...] MDF szóvivője szerint pártjának minden ké­rése teljesült a Fidesz MPP vel [...] lett volna Az MDF minden kérése teljesült Ön az utóbbi időben [...]
8. 1988-06-16 / 143. szám
[...] két ország határrendé­szeti szerveinek külön kéré­se az is hogy a Sopronnál [...] képviselői A Himnusz után Csikász István a városi családi in­tézet vezetője [...] gyakorlati együttműködés­Iz örmény legfelsőbb tanács kérése Á Karabah hegyvidék tartozzon az [...]
9. 1973-01-19 / 15. szám
[...] bejelentette a szakosztályvezetésről le­mondását Lisztes István az asztalite­niszezők nevében beszélt Ver­senyzési [...] megoldott az utánpótlás kérdése sem Kéré­se több segítségadás a vezető­ség részéről Szmeskát István a bevételi tervről és a [...] a megjelenteket A vezetőség felé kérése volt hogy többes foglalkozzanak a [...]
10. 1986-06-26 / 149. szám
[...] kanyargós Tisza látványa özv Bogácsi Istvánná Pásztó ÉLETKÉP 1986 június 20 [...] és erre a játszótérre já­rók kérése úgy vélem telje­síthető A padroncsot [...] patakmeder tisztításához is A lakóbizottság kérése hogy hozzunk helyre minden he­lyet [...]
11. 1968-07-19 / 168. szám
[...] utazniuk lábbelit javíttatni A sóshartyániak kérése női és férfifodrászat volt Kívánsá [...] üzemel Rövidesen megol­dódik a karancslapújtőiek ké­rése is amely többirányú volt női [...] Ottmár Klára a budapesti I István Közgazda sági Technikumot Kokavszki Irén [...]
12. 1985-12-24 / 301. szám
[...] az az örzsi ma Szabó István mellett tanul rendezést Bu­dapesten a [...] énekelt az eltávozot­takért a hátramaradók ké­rése szerint Vasárnap misé­re a nagyharanggal [...] harangozás következett már a hozzátartozók kérése szerint lehetett akár tízperces is [...]
13. 1987-01-06 / 4. szám
[...] adását A televízió a né­zők kérése alapján a dolgo­zók többségének munkabeosz­tását [...] régi keselyűsi vadászház falán Parti István egykori gazdaságvezető tiszteletére Parti István erdőmérnök fő­vadász 1951 től 1974 [...] vonulása alkalmából felmentették tisztségéből Batta Istvánt a pártbizottság titkárát és a [...] salgó­tarjáni lakos ellen A rendőrség kérése hogy azok a személyek akiktől [...]
14. 1993-07-08 / 157. szám
[...] segítőtársa Az eddigi sikerkovács Pénzes István Nagy szükségem van az ő [...] az új or­szágos csúcs Jurán kérése Newcastle Szergej Jurán uk­rán futballistát [...] ukrán labda­rúgónak akadt egy személyes kérése is ami miatt meghiúsult az [...]
15. 1968-11-13 / 266. szám
[...] mázsás beton akna­fedő rádőlt Máth István 67 éves nyugdíjasra A szeren­csétlenül [...] körültekintő gondosság­Tifkára René szerepében Bér­ezett István is csak a harma­dik felvonás [...] ivóvízben Az egyik lakosság jogos kérése minden a szinten helyesléssel találka [...] Az er l lakossá nens kerese min zásról vagy az áruellátásról [...]
16. 1968-10-05 / 234. szám
[...] át­helyezte a megállót így olva­sóink kérése kedvező elinté­zést nyert Tisztelt Azzal [...] a tanács felé özv Csordás Istvánná a községfejlesztési hozzájárulást sokallta Nevezett [...] hálózatbőví­tést Már készen van Mériné kérése Is megoldást nyert Géczi István 1967 évi adóki­vetését sokallta Az [...] Község Tanácsának vb elnöke Privigyei István Nagybátony Révai u 18 4 [...]
17. 1966-09-17 / 221. szám
[...] vállalhat Eszerint érthető a cerediek kérése Az Egészség ügyi Minisztérium engedélyez­ze [...] har­madik osztályát végzi Vá­cott Szalatnyai István az állat tenyésztési szocialista brigád [...] Hár­man vannak Hegedűs József Sándor István Bazsó László Negyedik társuk Hajdú [...] fel kell hasz­nálni A MOKÉP kérése hogy a tanács a gépházat [...]
18. 1955-07-02 / 51. szám
[...] ARA­TÁST Nógrádsápon is Első­nek Karába István 8 holdas dolgozó paraszt látott [...] NYOMÁBAN Teljesül az endrsfalvi dolgozók kérése Lapunk június 11 i számában [...] vissza Salgótarjánba Az endrefalvi dolgozók ké­rése ezék szerint teljesíthető és annak [...]
19. 1954-05-08 / 36. szám
[...] Még 1953 no­vemberében történt Tomis Ist­ván patvarci lakos kérte hogy töröljék [...] községi tanácsot iga­zolja hogy Tomis István ké­relme megfelel e a valóság­nak [...] a községi tanácstól hogy Tomis István kérése jogos törölték a jogtalanul kivetett [...] balassagyarmati MÁV nál van alkalmazva Kérése jogos volt amit a 15 [...]
20. 2016-07-25 / 172. szám
[...] Rimócon majd a lakásból többszöri kérése ellenére sem engedte ki őt [...] vasárnap reggel So­moskőújfalun a Dobó Ist­ván utcában A salgótarjáni hivatásos tűzoltók [...]
21. 1952-11-12 / 92. szám
[...] tagjai mutatnak ebben példát Herczeg István 5 Fia la József né [...] selypi cukorgyár dolgozóinak az a ké­rése a cukorrépa kiszedésében elmaradt termelőkhöz [...] A cukorgyár dolgozóinak az a kérése a községi tanácsokhoz községi pártszervezetekhez [...] támaszt az indulók­kal szemben Sárkány István állami tornász­edző a következő előkészületi [...]
22. 2016-05-05 / 104. szám
[...] László Rozgonyi Zsolt és Tóth István Vasárnap reggel hattól este hét [...] tar­tanak a községbe A szerve­zők kérése hogy a falu lakói készítsék [...]
23. 2015-04-28 / 98. szám
[...] Nem hiszem hogy teljesülhetett a kérése 771215 901000 15098 Megnyitotta kapuit [...] földszinti előadótermében Az előadó Balog István a bánki Ökoland tábor vezetője [...]
24. 2016-10-12 / 239. szám
[...] Antal Ivett Ferov Barna­bás Harmos István és Simon Bálint képviselte A [...] el­mondhatjuk hogy az egyesület elnökének kérése meghallga­tásra talált és minden eddigitől [...] Nyugdíjas Szakszer­vezeti Bizottságának elnöke Dobor István köszöntötte a Palóc Nők a [...]
25. 1980-01-06 / 4. szám
[...] Európában mind­össze hét működik Kovács István művezető párttitkár Bágyon Mihályné műszakvezető [...] két esetenként három műszakra Danielisz István berceli tanácselnök és Monda Kálmán [...] és a nagyszámú látogató jogos kérése alapján szövetkezeti kisven­déglőre lenne szükség [...]
26. 2013-05-15 / 111. szám
[...] csa íj ládi pótlékot lukacs István or szággyűlési képviselő keddi i [...] be j Budapest Az LMP kerese j tét nyújt be a [...]
27. 1994-11-26-27 / 279. szám
[...] legszebb leányait az idén Bistei István a Somosi fogadó vezetője a [...] munkát végző úr Ha­sonló a kérése a Piros rózsa jeligével üzenetet [...]
28. 2008-08-29 / 201. szám
[...] nyitás várható időpontját közölte Diószegi István Mint megtudtuk a városi strand [...] kapatos édesapa a nagyma­ma többszöri kérése ellené­re sem hagyott fel gyerme­kei [...] pénzügyi okokat érintő részét Diószegi Ist­ván a Létesítmény és Snort Kht [...]
29. 1991-05-16 / 113. szám
[...] gyermeke­kért így hangzik a tan­testület kérése s remélhető­en megértő fogadtatásra ta­lál [...] mindehhez a Nógrád Volán Kenyeres István a salgó­tarjáni polgármesteri hiva­tal műszaki [...]
30. 1998-01-10-11 / 8. szám
[...] 1 íla Röviden Az államfő kérése Göncz Árpád tárgyilagosságot kért a [...] lennének jogosultak mondta el Kakuszi István helyettes államtitkár A NÉT munkavállalói [...]
31. 2009-08-12 / 186. szám
[...] de a kéményt a képviselő kérése ellenére csak később tették fel [...] aláírásgyűjtés­ben Décsi Péterné és Reznicsek István segítettek Jelenleg a kör­zetben 64 [...]
32. 2012-04-21 / 92. (93.) szám
[...] Tibor Szemétszedő erdőtakarító akciók Kéri István Salgótarján Szombaton dél­után a Salgótarjáni [...] útvonalat járják végig A szerve­zők kérése hogy aki tud az met­szőollót [...]
33. 2005-09-08 / 209. szám
[...] Somoskőben 19 SALGÓTARJÁNI UGRÓGÁLA Gyulai István személyesen hozta el a relikviát [...] Az elmúlt hét végén Gyulai István az IAAF főtitkára sze­mélyesen hozta [...] a közvetítési jogokkal rendel­kező EBU kérése mondta kedden Schmidt Gábor a [...] tékkel Egyed András nyerte Mede István előtt A B cso­portban ugyancsak [...]
34. 2009-06-24 / 144. szám
[...] otthonlakók életminőségét Törekvéseiket igazolták Sótér Istvánná szavai is aki férjével elsőként [...] tegnaptól teljesült vevőik egy régi kérése is immár két kasszánál fizethetnek [...]
35. 2005-04-11 / 82. szám
[...] pályázati forrás­ból szeretne átépíteni Lombos István Balassagyarmat polgármestere arról tájékoztatta la­punkat [...] sági felülvizsgálatával kapcsolat­ban az árajánlatok kérése megtör­tént három olyan cégtől akinek [...] tu­dunk megvalósítani jelentette ki Lombos István Dr Tasi Borbála címzetes fő­jegyző [...] Szolnokról Vácról Fonyódról érkeztek Lom­bos István polgármester köszön­tőjét követően a csapatépítésről [...]
36. 2011-03-26 / 70. szám
[...] utolsó nógrádi dudás lemezbemutatója Pál István egyedül az vigasztal hogy nagyon [...] ezút­tal a 92 éves Pál István tereskei dudás volt kinek Zöld [...] mutatták be A koncerten Pál István du­dált furulyáit énekelt mesélt tanítványai [...] vízfelület nem csök­ken A tagok kérése volt az is hogy az [...]
37. 1991-03-28 / 73. szám
[...] meg Ünnepi megnyitót mond Fónagy István újságíró A kiállítás április 6 [...] EGK tagozat tit­kára A koncesszió kérése ugyanis mint mondta nem azonos [...]
38. 1974-12-14 / 292. szám
[...] nyert Kiss László Salgó­tarján Máthé István Salgó­tarján és Bordás László Szé [...] az en­gedélyben megha­tározott időtar­tamra Jó kerese tfi lehetőség Napi agyszeri kedvéz [...]
39. 2009-03-04 / 52. szám
[...] fia végső nyughelyénél mondta Nyakó István az MSZP szóvivője Hozzátette ez [...] 200 at is mondta Hiller István oktatási miniszter miután egyeztetett az [...] re vonatkozó kényes dokumentu­mokat Lados Istvánnak volt személy­ügyi titkárának a vallomását [...] televíziók pedig a rendőrség nyomatékos kérése ellenére sem voltak tekintettel a [...]
40. 2014-03-29 / 74. szám
[...] s e honlapot Jarábik Gabriella kérése bő­vítették ki erre az alkalomra [...] Az ember tragédiája termeit Koczka István tervezte A kiállí­tást a megnyitóünnepség [...]
41. 2005-05-31 / 124. szám
[...] a tűzoltók munkája iránt Homyák István Szabó Attila és még sokan [...] bekövet­kezhet A gyermekek tanárok szülők kérése figyelmez­tetése jó tanácsa ellenére sokszor [...] a világ legjobbjai között Majo­ros István a FTS PACK Kft egyik [...] tulajdonosa Bosák At­tila marketingigazgató Majoros István befejezésül azt mondta gyártási kapacitásuk [...]
42. 1988-02-27 / 49. szám
[...] milyen filmet sugározzon a pedagógus kérése alapján Körülnéztünk az iskolá­ban Óraközi [...] csupán büszke kinyilatkozás Rea­litás Vaskor István Fotó Kulcsár József Kiss Gyűl [...]
43. 1997-12-18 / 295. szám
[...] SporTTüköR 7 oldal Feladó Gyulai István a Nemzetközi Amatőr Atlétikai Szövetség [...] a kitüntető balról jobbra Gyulai István Puszta Béla és Angyal János [...] az ugrógála igazgatójának és Gyulai Ist­vánnak a Nemzetközi Amatőr Atlétikai Szövetség [...] Ok­tóber 23 i futóverseny szerve­zőinek kérése is teljesülhet Ilyen az ha [...]
44. 2972011-12-21 / 297. szám
[...] forgatókönyvíró szakának taná ra Tasnádi István drámaíró va lamint Zomborácz Virág [...] lesz az intendáns színjáték Tarlós István állítólag az író szélsőséges cikkei [...] Színház kijelölt igazgatóját hogy Csurka Istvánt ne alkal mázzá színházában A [...] vette tu­domásul hogy több szőri kérése és ezt követő nyüvános felhívása [...]
45. 1997-10-01 / 229. szám
[...] módosításáról tárgyalt a köz­gyűlés Kenyeres István Salgó­tarján főépítésze tervrajz segít­ségével ismertette [...] ki reakcióját Áz volt a kérése hogy a rendőrség hozza vissza [...]
46. 2009-03-14 / 61. szám
[...] MDF képviselőcsoportjának de a frakció kérése miatt már­cius 16 ával lép [...] ki­lenctagú MDF frakciót azonban Gyenesei István és Tóth András elmondásuk szerint [...] megzavarására ké­szülnének mondta tegnap Samu István az ORFK rendé­szeti főigazgatója Vasárnapra [...] is lesz a budapesti Szent István té­ren ahol 2006 október 23 [...]
47. 2005-06-15 / 137. szám
[...] az önkormányzatoknak nem volt ilyen kérése Nem szabhattunk feltételeket és nem [...] a döntésről Felsőtold polgármestere Nagyváradi Ist­ván a döntéssel kapcsolatban elmondta mindannyian [...] Somoskő Oravecz Attila Szandaváralja Tomka István Somoskőújfalu
48. 1978-01-07 / 6. szám
[...] lyagondnokként kezdte a beszélgetést Vansz István Kötetlen munkaidőben dol gozrm ami [...] Szó került arról hogv Vansz István sem elégedett önmagával A 3000 [...] hogy új munkahelyre kerül Saját kérése volt hogy szak­májában dolgozhasson Azon­ban [...] helybe Befejezetlenül záródik a Vansz Istvánról írt portré Hiányzik belőle az [...]
49. 1999-08-30 / 201. szám
[...] Sándornak Sal­gótarjáni Kohász Vadásztársa­ság Tuza Istvánnak Mátra Mgtsz Vadásztársaság A Hu [...] Ezüst fokozatot ka­pott dr Bocsárszki István és Sasvári János mindketten Cserhát [...] át Bronz fokozatot ka­pott Kosik István főhadnagy Gortva István főtörzszászlós és Miklián István zászlós A kitüntetések átadását a [...]
50. 2006-03-08 / 57. szám
[...] Gábor is sőt bejelentkezett Csurka István MIÉP továbbá Thürmer Gyula munkáspárti [...] kormány tagja­inak Szíjjártó Péter Kolber Ist­ván területfejlesztésért felelős tárca nélküli miniszternek [...] le­gyen jelentette ki lapunknak Göndör István A szocialista po­litikus saját maga [...] szerint azonban elég egy képviselő kérése és a házel­nöknek gépi szavazást [...]
51. 1994-03-17 / 64. szám
[...] egyáltalán nem lepte meg Magyarország kérése hogy hazánk előzetes jóváhagyása nélkül [...] Szerkesztő Sándor Hédi Adásvezető László István Hangmérnök Körösi Ferenc SALGÓTARJÁNI TELEVÍZIÓ [...]
52. 1993-12-10 / 288. szám
[...] képviselő testülete szerződést kötött Nagy István vállalkozóval az új vágóhíd 27 [...] látogatást mégha a köztársasági elnök kérése is volt ez ki lehetett [...]
53. 1997-02-24 / 46. szám
[...] a döntéssel kapcsolatosan mondja Dorogi István a kft ügyvezető igazgatója Az [...] mag A törzsszurkolók a csapat kérése ellenére is megjelentek és lát­ták [...]
54. 1993-12-24-26 / 300. szám
[...] érte amíg nem késő Erdős István Tamási Gyula vezető mentőtiszt jobbról [...] Az iratok átvehetők SALGÓTARJÁN Tuska István Beszterce lakótelepi la­kos egyik kukában [...] hogy mi mindent kedvel újságunkban Kérése is van szeretne többet olvasni [...]
55. 2007-05-18 / 115. szám
[...] a szü­lői munkaközösségek egyik alapvető kérése az hogy gyer­mekük abba az [...] községben Bolyon járva megismerkedtem Gálos István papagájtenyésztő­vel tőle hallottam először a [...]
56. 2012-07-05 / 154. szám
[...] adókártya és adóiga­zolás igénylése illetőségigazo­lás kérése és ügyfélkapunyitás esetében van lehetőség [...] Quintett művészeti i vezető Szabó István 20 óra­kor falusi vendéglátást tarta­nak [...]
57. 2007-09-12 / 213. szám
[...] átalakításának szakmai in iokairól Simicskó István a nemzetbiztonsági bizottság CDNP s [...] zász­lókat illeti hiába Sólyom László kérése az államfő a vészkorszak viselőket [...]
58. 2004-11-27 / 275. szám
[...] találkozhatna hasonló anyagokkal Az olvasók kérése számunkra szent és sért­hetetlen Ettől [...] Pályád kezd tén rádióztál Vass István Zoltán volt a példaképem olyan [...]
59. 1998-02-12 / 36. szám
[...] A gyarmati testületnek mindössze annyi kérése volt hogy amennyiben lehet két [...] új ismeretekkel gyarapodtak Dr Horváth István a Belügy­minisztérium közszolgálati fő­osztályának vezetője [...] program­nak megfelelően többi között Bartos István a Nógrád Megyei Földhivatal vezetője [...] intézése zúdult a hivatalra Bartos István szólt arról is hogy a [...]
60. 2007-02-07 / 32. szám
[...] a kormányfő a jogvédő szervezet kérése elle­nére mindeddig nem adta ki [...] véleményü­ket a büdzsé tárgyalásakor Éger István MOK elnök szerint csődközell helyzetbe [...]
61. 2006-03-30 / 75. szám
[...] a Nyugdíjasok Pártjának támo­gatására tározott kérése ellenére fel­használta a választási kam­pányban [...] vá­lasztókerületében Sz Sz m Kolber István autójával hajtott fel először a [...] megvalósulhat a fejlesztés mondta Kolber István A regio­nális fejlesztésért és felzárkózta­tásért [...] hatással lesz a térségre Miseta István fonyódi polgármester sze­rint két és [...]
62. 1972-03-16 / 64. szám
[...] teszem kockára a szerencsémet Hunyadi István A be Kórházunkban nap mint [...] Tapasztalat szerint azon­ban rendkívüli látogatások kérése nap nap után előfor­dul Szükségtelenül [...]
63. 1987-12-21 / 300. szám
[...] két évvel ezelőtt a felújítás ké­rése fogalmazódott meg a lakosság részéről [...] munkájáért a kiváló címet Pataki István alezredes további két al­egység kapott [...]
64. 1998-06-03 / 128. szám
[...] Albert Gimnázium és Szakközépiskolát Kelemen István a Bérczy Károly Középiskolát Arató [...] az Arany János utcai lakók kérése ők a fűtési rendszer átalakítását [...]
65. 2007-10-31 / 253. szám
[...] részesítette Kelemen Atti­la ezredest Cseh István őrnagyot és Csajbók János nyugállományú [...] kiemelkedő munkájáért tárgyjuta­lomban részesítette Szűcs Istvánná köztisztviselőt a Salgótarjáni Városi Bíróság [...] Fegyház és Börtön dol­gozóját Matus Istvánt a becskei pol­gárőr egyesület tagját [...] érdemel a fenntartó azon érthető kérése hogy a várhatóan nagy tömegre [...]
66. 1988-07-04 / 158. szám
[...] helyet foglaló vendégeket köztük Szabó Istvánt az MSZMP Politi­kai Bizottságának a [...] majd átadta a szót Lendvai Istvánnak az OKISZ főtitkárának az Or­szágos [...] huszonkét ország kettőszáz hatvan fiatalja kérése az volt hogy a következő [...] bő­víteni a testületek hatáskö­rét Lendvai István előter­jesztését követően nyolcam szólaltak fel [...]
67. 1996-06-14 / 138. szám
[...] Folytatás a 3 oldalon Szent István emlékművet terveznek Salgótarjánban Szobor a királynak Salgótarján önkormányzata Szent István emlékmü felállí­tását tervezi a megyeszékhe­lyen [...] Levelet írt Lékai bíboros­nak ám kérése nem talált meghallgatásra A rendszer [...]
68. 2007-06-06 / 130. szám
[...] ad Szabályos ez AZ ELŐLEG KÉRÉSE szabályos de megvannak a feltételei [...] egészségügyi bizottság szocialis­ta elnöke Mikola István fideszes egész­ségpolitikus tegnap kijelentette újra [...]
69. 1994-11-12-13 / 267. szám
[...] Nyúlás minden versenyek játékmestere Mezei István az ismerősök kedvéért Nyúlás a [...] mozogni sminkelni megismerik hogy Mezei István A lányok napról napra szebbek [...] szándékomat s azt pana­szolja hogy kérése még nem ta­lált meghallgatásra Kénytelen [...]
70. 1995-06-10-11 / 134. szám
[...] feleséget keresnek Remény jeligére üzenem Istvánnak hogy az adatlapja beérkezett hozzám Kérése szeretné ha azzal a balassa­gyarmati [...]
71. 2004-11-30 / 277. szám
[...] rendelkező MSZP s képviselőt Nyakó István a szocialisták szóvivője azt hangoztatta [...] csak reménykedhetünk hogy az államfő kérése megfelelő fogadtatásra talál az európaiságát [...] a szervezet fel­oszlatását közölte Makai István az RPT elnöke tegnap Hangsúlyozta [...]
72. 2952011-12-19 / 295. szám
[...] Csurka kinevezésére ÚJ színház Tarlós István főpol­gármester felkérte Dörner Györ­gyöt az [...] Színház kijelölt igaz­gatóját hogy Csurka Istvánt ne alkalmazza színházában Mint Tarlós [...] sajnálat­tal vette tudomásul hogy többszöri kéré­se és ezt követő nyil­vános felhívása [...] igazgatóját hogy A távozó Márta István Pécsen kap feladatot Csurka István urat színházában ne alkalmazza írta [...]
73. 2015-03-24 / 69. szám
[...] szomszédos Karancsságon tanul az I István Általános Isko­lában ahová naponta oda [...] Az adományozással kapcso­latban csak egyetlen kérése volt hogy az alábbi szöve­get [...]
74. 1966-10-16 / 246. szám
[...] a látogatók­nak MTI foto Bara István felvétele Ötvenötmillió éves szirén Pandúrból [...] egyik skót vándorszin ház művészének kérése az igazgatóhoz Előleget szeretnék kérni [...]
75. 2005-10-27 / 251. szám
[...] polgármeste­re döntését azzal indokolta hogy kérése ellenére nem született meg az [...] Bánkúton a NATO radartorony Bocs­kai István a Honvédelmi Minisztérium szóvivője el­mondta [...]
76. 2011-09-05 / 206. szám
[...] Hivatal igazgatója dr Bablena Ferenc István Nógrád megye közgyűlésének alelnöke és [...] sikeres működés megva­lósításán fog dolgozni Kérése afflK F N Kft 9 [...]
77. 1999-01-28 / 23. szám
[...] ülésen jelen volt dr Máthé István rendőr ezredes a Nógrád Megyei [...] időben el kell kezdeni Ju­hász István alezredes Bátony­terenye rendőrkapitánya szó­beli kiegészítésként [...] vetélkedőt A negyvenhárom éves P Ist­vánnak a mindennapjai is a szokott [...] művelő­dési és a művészetoktatási köz­pont kérése a rajztagozat indítása szerepeljen a [...]
78. 2016-03-17 / 63. szám
[...] Fő támogatóként említen­dő meg Tomka István és Fülöp Nándor va­lamint Muhari [...] a tervek elkészítésére volt egy kérése Mégpedig az hogy az üvegablakokon [...] rengeteg idő és energia Tomka István volt az a személy aki [...] 09 35 Háttér Megemlékezés Somoskeöy István honvédszázados sírjánál 10 05 Csendes [...]
79. 1988-08-16 / 195. szám
[...] élelem van Ruhatárukat az ENSZ kérése szerint a különböző éghajlati időjárási [...] ereszt vényi Napsugár étterem­ben este István bált rendez­nek Ugyancsak szomba­ton a [...]
80. 1999-05-10 / 107. szám
[...] érvényes jelzésrendszer szer­kezetbe a pusztaberkiek ké­rése nem illik bele Megol­dásként javasoltuk [...] III évfo­lyamos növendék tanára Kertész István és Per neczky Zsolt tanár [...] inter­venciós támadást Előadó dr Horváth István törté­nész Iskolagaléria Balassagyarmat Bacsúr Sándor [...] együtt megőrizték emberségü­ket Dr Csaba Istvánná az öt­ven éve még matrózblúzos [...]
81. 2013-07-09 / 157. szám
[...] ellen az állam ügyészség Ivó István ál­lamügyész ezért hétfő délelőtt hivatalos [...] Miroslava Nemcová közölte az ál­lamügyészség kérése előbb a mandátumvizsgáló bizottság elé [...]
82. 1996-05-08 / 107. szám
[...] a főorvos úrnak az a kérése hogy minden vásárló győződ­jön meg [...] köszöntek el A fiataloktól Szepesi István alez­redes vett búcsút Bemutatjuk Nógrád [...]
83. 1991-04-16 / 88. szám
[...] előtt a megyeszékhelyre lá­togat Vajav István a Ma­gyar Hadirokkant szövetség elnöke [...] tanulója A nyolcadikosok mezőnyében Zsély István szerezte meg az első helyet [...] an­nak ellenére hogy az SZDSZ kérése alapján az Alkot­mánybíróság most tárgyalja [...] további tár­gyalás elhalasztása mellett Böröcz István kisgazdapár­ti frakcióvezető helyettes azonban felszólalásában [...]
84. 1983-08-16 / 193. szám
[...] között kije r Qnr nai István határőr alhadnagy lentette vezetésével felsorakozott [...] A Himnusz hangjai után Koczka István a párt vezetőség titkára üdvözölte [...] királyunk mű önként vállalt kötelezettség­bó Istvánt a salgótarjáni já vére és [...] felvételének címről szóló táblát Gyetvai kérése reális és megalapozott Györgyné dr [...]
85. 2005-02-09 / 33. szám
[...] azzal kapcsolatban semmi­lyen határozatot Simicskó Ist­ván Fidesz közölte a kormány­nak az [...] el három ellenzéki tar­tózkodással Simicskó István pe­dig nem szavazott Az iraki misz szióba a miniszterelnök kérése alapján csak olyan katonákat küldenek [...] bizakodva készül a borversenyre Tóth Istvánnak jobban megy a lábtenisz HARGITAI [...]
86. 1995-12-16-17 / 295. szám
[...] Kijelölték a fe­gyelmi biztost Kelemen István személyében akinek a törvény szerint [...] betétkönyvbe mi­vel ez Fábiánná személyes ké­rése Állítólag Fábiánné többször hangoztatta hogy [...]
87. 2005-06-08 / 131. szám
[...] ismerték és szerették hogy BERÉNYI ISTVÁN volt sütőipari dolgozó életének 87 [...] Mély fájdalommal tudatjuk hogy FERENCZ ISTVÁN szécsényl lakos életének 62 évében [...] vércukormérés délután pedig az Önök kérése alapján az alábbi témákban tartunk [...]
88. 2007-11-06 / 256. szám
[...] tárni a helyzetet tanácsolta Tóth Istvánná a Nemzeti Fo­gyasztóvédelmi Hatóság Kö­zép [...] a frakció hogy az SZDSZ ké­rése és a kormány szándékai el­lenére [...]
89. 2003-11-25 / 272. szám
[...] is nehezen tu­dok közlekedni Bagó István az Is­ten áldja meg őt [...] műtété Mindezt túlélte most egyetlen kérése van a sorstól hogy az [...] Dombóvári József Velenczei Antalné Konrád Istvánná Máté Józsefné Istók Ferencné Várkonyi [...] átadta a kamagyi pálcát Borda István­nak Az énekkar a tanár úr [...]
90. 1985-04-12 / 85. szám
[...] ingyen lépnek fel a Fekete István Országos Állatbarát Kör ál­tal fenntartott [...] Szerszám és Készülékgyárban készült Gömbicz István lakatos az egyik rendszeresen visszaté­rő [...] KIÁLLÍTÁSOK IGAZGATÓSÁGA BUDAPEST X DOBI ISTVÁN ÚT 10 LEVÉLCÍM HAI BUOAPEST [...] A FOK GYEM Szövetkezet felvételre kerese MECHANT AI MŰSZERÉSZE­KET LEM EZ­LAKATOSOKAT [...]
91. 2016-09-23 / 223. szám
[...] Vegyes Bizottság munká­ját eredményeit Simicskó István honvédelmi minisz­ter is méltatta A [...] emlékoszlopot érint Az orosz fél kérése az volt hogy a katonai [...]
92. 2003-10-11 / 237. szám
[...] első Az egyesület vezetésének a kérése ként a salgótarjáni Tóstrandról ahol [...] közös­ségformáló értékteremtő munkájukról is Bírta István a vezetőség versenyfelelő­se szakszerűen készítette [...]
93. 2011-11-30 / 279. szám
[...] legalább a harmadik volt Tarlós István ta valyi megválasztása óta amikor [...] véletlen tehát hogy Tar lós István úgy jellemezte a helyzetet a [...] juthatna saját bevételek hez Tarlós István gyakran han goztatott kérése az hogy vezet hessék be [...] hogy létezne ilyen javaslat Tarlós István korábban azt mondta az ön [...]
94. 1972-08-16 / 192. szám
[...] Konkrét javaslatok konstruktív megoldások Bállá Istvánnak az Orszá­gos Vízügyi Hivatal főmér­nökének [...] beruházást lebonyolító vállalat képviselőjének Mikó István főmérnöknek aki szabadságát megszakítva jött el a tanácskozásra kérése hogy a betervezett munkákon kívül [...] 4000 forintot árulnak ki Fábián Istvánnal aki a tsz ellen­őre Visznek [...]
95. 1999-09-20 / 219. szám
[...] mérleg szervezet próbál betölteni Vincze Istvánná a lap egykori főszerkesztője a [...] segítve az újságírók munkáját Konkrét kérése a sportrovat közöljön több port­rét [...] elképzelése tudta meg lapunk Fercsik István nyugalmazott aranymisés plé­bánostól A lelkipásztor [...]
96. 2012-10-22 / 246. szám
[...] Az ese­mény egyik főszervezője Cseke István úgy gondolta hogy a ha­gyományos [...] Junior 25 27 Márton Satis István Az időjárási előjelzések bizta­tók október [...] a fő úton A szervezők kérése hogy a gép járművezetők az [...]
97. 2009-10-30 / 250. szám
[...] fontos adat lehet DR JÓZSA ISTVÁN HÁZIORVOS TATABÁNYA Mint gyermekgyógyász még [...] a háziorvos aki a biztosí­tott kérése ellenére sem adja be a [...]
98. 2009-04-09 / 83. szám
[...] hi­teltelenné válik a városvezetés azon kérése nincs pénz adjon a kormány [...] teg­nap vett át ifj Tuza István pol­gármester Szviták Tamástól az Auto [...]
99. 2005-06-20 / 141. szám
[...] szécsényi tisztítótelepre kerül A lakosság kérése egy éve kábeltelevíziót működ­tetnek Ott [...] a tiszta vizű forrásból Sisa István a betyár többször is ivott [...] lelkes híve vagyok labdarúgócsapatunknak Gergely István is tősgyökeres nógrádsipeki 1972 ben [...]
100. 1994-02-05-06 / 30. szám
[...] Kft A köszöntőt dr Dobrovoczky István Pásztó város polgármestere a megnyi­tót [...] millió forint A nyugdíjasalapítvány vezetőinek kérése Februárban szénpénzt hoz a postás [...] Egyenleget zárt a Hét Szávay István szegedi hír­lapíró év alatt kitermelt [...]