Nógrádi Népújság. 1963. június (19. évfolyam. 44-52. szám)

1963-06-05 / 45. szám

6 NÓGRÁDI NÉPÚJSÁG 1963. június 5. Mit lehet megvalósítani, mit nem? Egy járás, egy község és a megye válaszol Egyre több jelentés érkezik I rehajtásáról. Jelentkeznek a tanácsainktól a jelölő gyűlése­járási tanácsok is. Az aláb­biakban közlünk kivonatokat ken felvetett problémák vég-1 a beérkezett jelentésekből. A dolgozók munkaprogramot adtak a tanácsoknak A Salgótarjáni Járási Ta­nácstól dr. Domonkos Imre, a végrehajtó bizottság titkára írja: „A Nógrádi Népújság ha­sábjain olvashatjuk, hogy ta­nácsaink jelentős erőfeszítése­ket tesznek a jelölő gyűlése­ken elmondott közérdekű ja­vaslatok és panaszok megva­lósítása érdekében. A salgó­tarjáni járás területén 410 köz­érdekű bejelentéssel, 236 egyéb jellegű panasszal a dol­gozók hosszabb időre szóló munkaprogramot adtak a he­lyi tanácsoknak. A bejelenté­sek átfogják úgyszólván az élet minden területét és a la­kosság életének gazdagabbá, kultúráltabbá, szebbé tételét szolgálják. Az elhangzott be­jelentésekkel, javaslatokkal történő foglalkozás a tanácsi munka központjában áll. Szá­mos bejelentés érkezett pél­dául a kereskedelem vonalá­ról, a kenyér minőségével és a szállításával kapcsolatban. Többek között Dorogházán és környékén nyomban intézked­tünk, azóta javult a kenyér minősége, s rendezték a szál­lítást. Homokterenyéről a tej- ellátással kapcsolatos gondo­kat jelentették be. Megoldot­tuk a község tejellátását. A bejelentések többségének megoldását azonban most vé­gezzük. Egy része ugyanis na­gyobb anyagi befektetést igé­nyel. Ezért módosítanunk kel­lett a községfejlesztési terve­ket. De még akkor sem tu­dunk mindent megvalósítani. Hosszabb időt vesz igénybe a Nagybátony—szorospataki, az Etes Amália-telepi utak épí­tése, a karancsaljai perembolt építése és ehhez hasonlók. Mindenesetre a járási tanács és a községi tanácsok végre­hajtó bizottságai tárgyaláso­kat folytattak és rendszerez­ték, melyek azok a feladatok, amelyeket egy-két éven belül elvégezhetünk, melyek azok. amelyek a távlati tervek so­rán kerülnek megoldásra. Minden erőnkkel dolgozunk, hogy a lakosság igen hasznos, sokat ieleqtő javaslatai meg­valósuljanak.” Az egész lakosság kérése volt a Balassagyarmatra járó általános iskolások utazási gondjainak megoldása. Ebben segített a járási tanács, az AKÖV, és jelenleg külön autóbusz közlekedik, amely az iskolásokat szállítja be az iskolába és vissza. Megoldó­dott a dolgozóknak az a kéré­se is, hogy a Gyarmaton dol­gozók közlekedését tegyék jobbá. Május 26-ától új jára­tot indított be az AKÖV, minden reggel háromnegyed hatkor, Patvarcon keresztül amely Nógrádmarcalból indul jön és este 21,30 órakor tér vissza Balassagyarmatról. So­kan kérték a régi gémeskutak lebontását és helyettük új, modernebb kutak létesítését. Az évi, költségvetésből 20 ezer forintot biztosítottunk erre a célra. Június 30-ig már meg is valósítjuk a dolgozóknak ezt a kérését, annál is inkább, mert a munkálatokhoz már hozzákezdtünk.” TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TANÁCSADÓ A különböző szolgáltatások igénybevételéről A mezőgazdaság átszervezése óta a lakosság mintegy 96 szá­zaléka élvezi a társadalom biz­tosítás nyújtotta szolgáltatásokat. Egyes esetekben azonban sokan tájékozatlanok, nem tudják mi­lyen igazolásokat kell beszerez­niük, hogy a szolgáltatásokat igénybevehessék. Mikor elég a munkáltatói igazolvány, illetve orvosi igazolás? Patvarc községből érdekes levelet küldött Rátkai Ottó, a végrehajtó bizottság titkára: ü,Két körzetben a községi köz­kút megjavítását és új vöd­rökkel való felszerelését kér­ték. A kérelem jogos volt, már megvalósítottuk. Többen kérték a szeszfőzdéi fahíd megjavítását. A feladatot má­jus 25-ig végrehajtottuk. Kér­ték az autóbusz váróterem ablakának megjavítását. Ezt július 10-ig végezzük el. Az Arany János út társadalmi munkával való felújítását tűz­ték ki célul a 4. sz. körzet lakói. E feladathoz nagy se­gítséget adott a községi Ha­zafias Népfront. Most a kör­zetben mindenki szorgalma­san dolgozik és úgy látjuk, július 15-ig befejezzük a mun­kát. Újszerű nyári napközi Az általános iskolákban szombaton van az utolsó tanítási nap, s megkez­dődik a várva várt va­káció. Salgótarján város oktatásügyi vezetői, iskola- igazgatók, pedagógusok a ta­nításon kívül már jó ideje azon fáradoznak, hogy meg­oldják a nyári felügyeletet, napközit igénylő tanulók el­helyezését. Budapest és né­hány vidéki város példájára, az idén Salgótarján városban is egyetlen iskolában, a Má­jus 1 úti általános iskolában foglalkoztatják majd a tanu­lókat. A cél az, hogy a tízhónapos kemény munka után minél többet tartózkodjanak, mo­zogjanak a szabadban a gyermekek. Ennek megfele­lően szervezik a foglalkozá­sokat is. A különböző szak­köri foglalkozások megtartá­sára rendelkezésükre bocsát­ják a városi úttörőház ter­meit. Igénybe veszi a han­gos gyermekhad ezekben a nyári napokban a Május 1 úti iskolához közel fekvő sportlétesítményeket, játszó­teret is. Amire az idén nincs lehetőség A megyei tanács titkársá­gáról írták, hogy harminc köz­ség körülbelül 100 kilométer villányhálózat bővítését kérte. Az 1963. évi hálózatbővítésre a megyének 6 kilométer lehe­tősége van. Ezt a mennyisé­get a végrehajtó bizottság már korábban elosztotta, s már nem módosíthatja. A hat kilométeren kívül Nagyoroszi, Zabar és Bér községek kaptak hálózatbővítést olyan feltéte­lekkel, hogy a községfejlesz­tésből biztosítják a kiadás 50 százalékát. Diós jenő község­nek is volt külön kérése a vil­lanyhálózat bővítésre, arr.eiy olyan nagyarányú volt, hogy csak az Országos Tervhivatal hozzájárulásával és községfej­lesztési alapból történő ráfor­dítással valósítható meg. Ez- évben más lehetőség nincs viHnnyháWzat bővítésre.' In­tézkedés történt azonban, hogy a többi községek kérését a most készülő 20 éves terv­tanulmány összeállításánál a megyei tanács már vegye fi­gyelembe. A dolgozó vagy igényjogosult családtagja jogosultságának iga­zolására a munkáltató által ki­állított és 30 napnál nem régebbi érvényesítésű „Biztosítási igazol­vány” szolgál. Külön biztosítási igazolványa van a dolgozónak és külön az igényjogosult családta­goknak. Az állami vagy közü­leti üzemekben, hivatalokban fog­lalkoztatott dolgozók a biztosítá­si igazolvány helyett állandó jel­legű üzemi igazolvánnyal, a köz- szolgálati alkalmazottak MÁV arc­képes igazolványukkal is igazol­hatják jogosultságukat. A biztosítási igazolvány (üzemi igazolvány), illetőleg az igény­jogosultsági igazolvány orvosi (szakorvosi) kezelésre, gyógyszer- ellátásra (gyógyszerekre, gyógy­vizekre), gyógyfürdőkre, fogkeze­lésre. fogkorona, foghid. továb” — tolókocsi és hallókészülék ki­vételével — gyógyászati segéd­eszközök kiszolgáltatására; úti­költség-megtérítésre és szülésznői díjazás megtérítésére jogosít. Táppánz, terhességi-gyermek­ágyi segély, anyasági segély, kór­házi ápolás, műfogsor, tolókocsi és hallókészülék, további egyéb készpénzmegtérítés igényléséhez a biztosítási igazolványon felül, il­letőleg az igényjogosultságl iga­zolványon felül munkáltatói iga­zolvány is szükséges. Táppénz, valamint terhességi­gyermekágyi segély igényléséhez nagyalakú fekete nyomású káltatői igazolvány, a keresőkép­telen, illetve terhes állományba- vételről „orvosi igazolást”; hat napnál tovább tartó keresőképte­lenség esetén táppénzes utaív is szükséges. A szülés megtör­téntekor be kell nyújtani az SZTK-hoz a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a terhes­gondozási könyvecskét, valamint a szakszervezeti tagsági könyvet. Milyen esetben szükséges a munkáltatói mellé hatósági igazolvány? A dolgozó kórházi ápolásra, to­lókocsi vagy hallókészülék kiszol­gáltatására vonatkozó igény jogo­sultságát kisalakú, piros nyomá­sú, munkáltatói igazolvánnyal tartozik igazolni. Igényjogosult családtag kórházi ápolásra, elhalálozása esetén te­metési segélyre, szülése esetén anyasági segélyre, valamint tó kocsi vagy hallókészülék kiszól* gáltatására vonatkozó igényjogo- sultságát kisalakú piros nyomá­sú munkáltatói igazolvánnyal, va­lamint a családtagi igényjogosult­ságot tanúsító hatósági együtt­élési (tanácsi) bizonyítvánnyal kell igazolni. A hatósági bizo­nyítványnak tartalmaznia kell az eltartottságra. az eltartott kere­setére és jövedelmére vonatkozó adatokat is. Be kell nyújtani to­vábbá a megfelelő orvosi javas­lata*. • a -születésid illetne halotti: anyakönyvi kivonatot, a temet­kezési költségeket igazoló száril­lákat és amennyiben a biztosí­tott. akinek a jogán a temetési vagv anyasági segélyt igénylik, szakszervezeti, tag, a szakszerve­zeti tagkönyvet Is. A bélyegrendszerű biztosításba tartozó mezőgazdasági dolgozó­nak és igényjogosult családtagjá­nak szolgáltatásra jogosultságát mezőgazdasági biztosítási igazol­vánnyal és bélyeglappal, vala­mint egyes esetekben ezenfelül igénylőlappal kell igazolnia. Biz­tosítási igazolvány és bélyeglap alapján csak orvosi (szakorvosi) gyógykezelésre. gyógyszerekre, kötszerekre, gyógyvizekre, gyógy­fürdőjegyekre, tolókocsi és hal­lókészülék kivételével gyógyásza­ti segédeszközökre, fogkezelésre, útiköltségre és magánszülésznői költségtérítésre tarthat igényt a mezőgazdasági biztosított és csa­ládtagja. Minden egyéb szolgálta­tás igényléséhez még Igénylő” lap” is szükséges. A családtagok jogosultságának igazolásához ezenfelül hatósági (tanácsi) bizo­nyítvány is szükséges. . A nyugdíjasok és igényjogo­sult családtagjaik az őket meg­illető szolgáltatásokra jogosultsá­gukat az 1956. évben, vagy azt követően kiadott ^Igényjogosult- sági igazolvány”-nyal és az ellá­tásuk folyósítását tanúsító utolsó havi csekkszei vénn vei tartoznak igazolni. Családtagok igényének elbírálásához ezenfelül hatósági (tanácsi) együttélési bizonyítvány is szükséges. Amit a kisiparosnak és tsz-tagnak tudnia kell A betegség esetére önkéntese» biztosított kisiparosok és család­tagjaik igényjogosultságukat az SZTK által egy-egy évre kiadott „SZTK önkéntes Betegségi Biz­tosítási Igazolvány”-nyal tartoz­nak igazolni. „Adatszolgáltatási lap”-ot is ki kell tölteniök az azon felsorolt szolgáltatások igénylése esetén. A mezőgazdasági termelőszövet­kezeti tagok és igényjogosult csa­ládtagjaik az őket megillető szol­gáltatásokat a termelőszövetkeze­tük által kiállított „Beteglap”- pal igényelhetik. A családtagok igényjogosultságát a beteglap ki­állítása előtt a termelőszövetke­zet tartozik elbírálni anyagi fe­lelősség terhe mellett, a ható­sági (tanácsi) együttélési bizonyít­ványt ezért a termelőszövetkezet­hez kell benyújtani. Lezárult az iskolai hulladékgyűjtő verseny A megyei MBh Vállalat által 1962/63. tanévre meghirdetett is­kolai hulladékgyűjtő verseny má­jus 31-ével lezárult. Az iskolák június 15-ig jelentik elért ered­ményeiket. s a legkiemelkedőb­bek, értékes jutalomban része­sülnek. A vállalat a tanév folyamán részversenyeket is indított az is­kolák közt, s e részversenyekben jó eredményt elérő iskolákat már eddig több mint 50 000 forint ju­talomban részesítette. A tanévi verseny befejezése után további 80 000 forint jutalomra van kilá­tása az iskoláknak. A nyári tá­borozás költséggondjait csökken­tő pénzjutalmakon kívül a NTfirr Vállalat a legkimelkedőbb gyűj­tési eredményt elért három is­kola úttörőcsapatát úttörő-sátor- felszereléssel jutalmazza, a gyűj­tési munka irányításában és szer­vezésében legjobb eredményt el­ért 3 csapatvezetőt ped*« egy­hetes külföldi jutalom üdülésben részesíti. A gyűjtés eddig ismert ered­ményei szerint az iskolák tanévi hulladékgyűjtése meghaladta az előző évit. > Az éltető áram és a gyilkos hanyagság Panaszok a kereskedelemre alakítottak ki a panaszügyek intézésére. Határozatot hoztak, hogy az olyan panaszos ügyek ki­vizsgálására és a szükséges intézkedés megtételére, ame­lyek meghaladják a vállala­tok vezetőinek hatáskörét, operatív bizottságot hoznak létre, amelybe bevonják az érintett szervet is. A kereskedelmi vállalatok vezetői félévenként beszámol­nak a panaszügyek intézésé­ről. A MESZÖV-nél azzal a kiegészítéssel, hogy igazgató­sági ülésen rendszeresen meg­tárgyalják, a fél évben miként intézték az egyes panaszokat. A kiskereskedelmi vállalatok vezetői ezzel kapcsolatban tárgyalást folytattak és egy egységes intézkedési eljárást Ha csodák egyáltalán vannak, ez itt biztosan közülük való. Május 16-án kora reggel De­meter István, az ÉMÁSZ balassagyarmati üzem- vezetőségének szerelője Drégelypalánkon a Il-es számú transzformátor­ból olajminta vételt végzett. Azaz, hogy vé­geztetett, mert a háló­zati szakasz kikapcsolá­sa után Géczi Béla se­gédmunkást küldte fel a oszlopra. — Kész vagy? — szólt föl Géczinek. — Kész! Demeter elindult az árbóckapcsolóhoz, Géczi lefelé ereszkedett az oszlopról. Fele úton vet­te észre, hogy fennma­radt a kötél, lóg a veze­téken. Visszamászott ér­te. Demeter közben odaért a kapcsolóhoz. Hatalmas villanás, egy borzalmas ordítás. Gé­czi lezuhant az oszlop­ról. Huszonkét ezer volt nem gyerekjáték. És most mind a kettő — Demeter is, Géczi is — itt van a balassagyar­mati művelődési otthon­ban. Igen, Géczi is. Nem ölte meg az áram, csu­pán karja, keze égett meg — az is meggyó­gyul. Zuhanása is sze­rencsésnek bizonyult, semmije nem törött, belső sérülés nem érte. A társadalmi bíróság elé, mint érdekelt fél került és próbál úgy fe­lelni a kérdésekre, hogy vallomása ne ártson De­meternek — barátjának. Barátjának, akinek gon­datlansága csaknem a halálát okozta. A bíró­ság méltányolja a ba­ráti érzelmeket, nincse­nek keresztkérdések, újabb terhelő adatok megszerzéséhez, a tény­állás különben amúgy is világos már. Az ítélet kihirdetése után mégis kétségekkel teli távozunk: vajon igazságos volt-e az íté­let? A kétségeket, bizo­nyos ellenérzést már a tárgyalás közben is érez­tünk. Nem akármilyen esemény ez az ÉMÁSZ dolgozóinak életében. Tavaly ilyenkor a Mi­nisztertanács és a SZOT vörös zászlajának birto­kosai voltak, munkájuk azután sem romlott. De többek hanyagsága miatt az éltető áram balesetet okozott, sőt gyilkolt. Ta­valy szeptemberben Sós- tyánban is. S ami há­rom hete Drégelypalán­kon történt, az is vég­ződhetett volna halál­lal. Az ÉMÁSZ salgó­tarjáni üzletigazgatósá­gának társadalmi bíró­sága előtt hármas fel­adat állt: felelősségre vonni azokat, akik gon­datlanságukkal, hanyag­ságukkal a munkásvé­delmi intézkedések fel­rúgásával halálos ve­szélybe _ sodorják mun­katársaikat: fényt derí­teni azokra a körül­ményekre, amelyek közt ez a hanyagság tenyé­szik; végül felébreszteni a vállalat valamennyi dolgozójának lelkiisme­retét. Ezért hívták meg a tárgyalásra az ÉMÁSZ valamennyi kirendeltsé­gének képviselőjét Sá­toraljaújhelytől Balassa­gyarmatig. Jelen voltak a tárgyaláson a vezér­igazgatóság vezetői Kai- ta vételt befejezte, De- !ós József vezérigazga- meter nem várta meg, tóval az élen. míg az leér a földre, A tárgyalásnak négy £«“ f^unkaheTyen volt. Demeter Sen3 reXn van a Czabldo's Páí’ tmk fő- visszakapcsoláshoz, nem szerelő08 Pmásodren£ ... munka' Végvári Jenő művezető LJ harmadrendű és Varga *||^pcsolja a feszult~ István üzemvezető ne- 8 * , gyedrendű terhelt. Az , A tényállás tehát vi- első perctől kezdve fúr- lágos, a társadalmi bí- csa, hogy társadalmi r°ság döntése, mely sze- vádló ugyan van, — még Demeter tette bűn- pedig a vállalat jogta- cselekmény, gondatlan- nácsosa —, védő azon- ságbol okozott súlyos ban nincsen. Jó órás testi sértés és ezért az tárgyalás után — amikor illetékes járási bíróság ennek következményei hatáskörébe tartozik, — az elsőrendű vádlott ro- megfelel a törvényes vására egyre érezhetőb- rendelkezéseknek, bek, — a szünetben fel- Hanem a tárgyalás so- hívják a társadalmi bí- rán az is kiderült — róság figyelmét erre a amely fölött vélemé- mulasztásra. Kerítenek nyem szerint a társadal- is gyorsan védőt, de az mi bíróság elsiklott —, nem jogvégzett ember, hogy a drégelypalánki felkészülni sem volt baleset, de a többi bal­ideje. Szó sincs róla, eset is azért történhe- mintha bárki csökken- tett, mert az ÉMÁSZ teni próbálná Demeter balassagyarmati üzem­felelősségét. A baleset vezetősége eléggé el nem közvetlen előidézője ő ítélhető módon elha- volt. Vizsgázott villany- nyagolta a munkásvé- szerelő, aki 1956 óta delmet. A szakértő dolgozik a vállalatnál, vallomásából, a tár- A munka végzése során gyalás többi részvevői- megsértette az üzemvi- nek kérdéseiből, és a. teli szabályzat munkás- vádlottak válaszaiból védelmi előírásait. A napnál világosabb, földelést és a olajminta hogy az üzemvezető vételét beosztottjára, és társai nem győződ- Géczire, erre a vállalat- tek meg, vajon Deme- nál alig fél éve dolgozó, tér egyáltalán alkal- szakmailag és gyakorla- mas-e ilyen felelősség- tilag képzetlen, tapasz- teljes feladat elvégzé- talatlan emberre bízta. sére. Kiderült, hogy Ezenkívül a feszültség kioktatása új munka­kikapcsolásánál a kör- köréről hiányos és fe- zeti szerelő jelen sem lületes volt. Kiderült, volt, de még csak tudó- hogy a baleset azért kö- mása sem volt arról, vetkezhetett be, mert hogy körzetében olaj- Demeter csupán a vál- minta vétel történik, lalatnál általánossá Mikor Géczi az olaj min- vált helytelen gyakor­latot követte. Ügy lát­szik, a balesetig senki sem akadt fenn azon, hogy a feszültség ki­ás bekapcsolását a körzeti szerelő nélkül végezhetik, vagy hogy felelősségteljes szak­munkát segédmunkás­sal végeztetnek el. En­nek ellenére Demeter fölöttesei tagadó és ki­térő válaszaikkal igye­keztek mindenáron csökkenteni felelőssé­güket, sőt, makacsul tagadták, hogy közü­lük bárki is utasítást adott volna Demeter­nek a munka végzésére. Ezen a társadalmi vádló is megütközött. Hiszen Demeter nem mehetett saját elhatározásából, jószántából olajmintát venni! Észre vette ezt a képtelenséget a társa­dalmi bíróság is, de kü­lönös módon, alighanem mellékes körülménynek tartotta. Csakis ezért történhetett, hogy a megismétlődő súlyos balesetekért elsősorban felelős személyek ellen a társadalmi bíróság meglehetősen csekély büntetést javasolt: a vállalat részesítse írás­beli megrovásban Sza­bados Pált és Végvári Jenőt, írásbeli figyel­meztetésben Varga Jó­zsef üzemvezetőt, — aki pedig elsősorban fele­lős a munkavédelmi előírások megtartásáért —, javasolta ezenkívül prémiumukból ötven, huszonöt, illetve tíz százalék megvonását.. Az enyhén szólva kö­vetkezetlen eljárás nyo­mán felemás ítélet szü­letett tehát, ez okozta a hiányérzetet, mikor a tárgyalás befejeződött, ez teszi kétségessé, hogy elérte-e a célját. Cs. G.

Next

/
Oldalképek
Tartalom