Nógrád Megyei Hírlap, 2001. szeptember (12. évfolyam, 203-227. szám)

2001-09-01 / 203. szám

^ -V I I. tvx ÍI .1 Hl I. .1... - ■ .um .... ... ,| H a előfizet púnkra Ft-ot takaríthat meg. Részletes információ: 16-455/213-as mellék oldal I u Drégelyvár titkai „kutatőközelbör Egy régészcsapat Majcher Tamás régész vezetésével dol­gozott a vár keleti falmaradványainak kibontásánál. A cikk szerzője tíz napon át - több társával együtt - úgynevezett alpintechnikával, kötélen lógva vett részt a munkálatokban. oldal I 2á Kincseinket nem rejtjük véka alá A minap jótékony célú hangversenyt tartottak Taron az Árpád-kori templom felújítására. A szervezők hívó szavára az itt élőkön és az innen elszármazottakon kívül számos - a községgel kapcsolatban álló - más muzsikus is közreműködött e nemes célú koncerten. 12j Kovács Dusán újra a csúcsra juthat Balassagyarmat város eddigi egyetlen olimpikonja, a gát­futó dr. Kovács Dusán számára nem úgy sikerült ez az év, ahogyan edzőjével együtt szerették volna. Most kezdi visszanyerni régi for­máját, de vége a szabadtéri versenyszezonnak. ■■■■MM JÁTSZANI JÓ! A salgótarjáni gyerekek körében máris népszerű a Pécskő utcai felújított játszótér FOTÓI RIGÓ TBOR A haza védelme nemzeti kérdés Tartalékos katonák nemzetközi találkozója Salgótarjánban Salgótarjánban megkezdődött a tartalékos katonák barátság­nap (ok) rendezvénysorozata. A megnyitó időpontjáig megér­kezett külföldi vendégeket és a hazai résztvevőket a megyehá­zán Betz József, a megyei közgyűlés alelnöke köszöntötte, majd Lányi Zsolt, országgyűlési képviselő, az Országgyűlés honvédelmi bizottságának tagja tartott előadást a magyar had­sereg helyzetéről, a haderőreform, a civil kontroll kérdéseiről. Előadásának bevezetőjében arra utalt, hogy a magyar hadse­reg, a magyar katonák, egyálta­lán a honvédelmi vezetés az utóbbi években igen nagy utat tett meg, hiszen a Varsói Szerző­déstől eljutott a NATO tagságig. S ez nemcsak gyakorlati, hanem szellemi, gondolati átalakulá­sokkal is járt. Szólt a honvédelmi bizottság feladatáról, működéséről és na­pi tevékenységéről. Elégedetten állapította meg, hogy mind az ellenzéki, mind a kormánypárti képviselők megértették, hogy a honvédelem, a haza védelme nem pártpolitikai, hanem nem­zeti kérdés. Éppen ezért nincs helye pártpolitikai érdekek érvé­nyesítésének akkor, amikor az egész ország védelméről van szó. Vagy pedig a NATO kötele­zettségekkel kapcsolatos felada­tokat kell megoldani. Véleménye szerint jelentős problémákat okoz a hadsereg létszáma.. Amíg 1994-ben a hadsereg 120-130 ezer emberből állt, most viszont 50-60 ezer kö­zött van a létszám. (Folytatás a 3. oldalon) Kiegyensúlyozott gazdálkodás Bátonyterenyén középtávon is szükség van saját lakásállományra Boros „totyog”, Bochkor bokszol? A Sláger Rádió közkedvelt párosa a salgótarjáni Tóstrandon- A hallgatók szempontjából próbálunk reagálni a dolgokra, ezekbe kevés hazugság fér bele. Néha kapunk is érte - mond­ta a pénteki, Salgótarjánból közvetített „Bumeráng” adása után Boros Lajos, akit Bochkor Gáborral együtt reggeli közben interjúvoltunk. A „testközelből” is közvetlen párosról tudha­tó, hogy időnként összevesznek, de mindig munkán. Boros ilyenkor duzzog, a konfliktus kirobbantója rendszerint Bochkor, akinek meggyőződése, hogy a konfliktus hasznos, mert előrevisz. (Boros itt megjegyzi: - Magyarázd meg a hen­gerfejtömítésnek, hogy a robbanás az jó.) A „furcsa párt” tan­demen láthatjuk a Sláger Rádió óriásplakátján. Az 53 éves Boros Lajos életében az a sport, hogy minden reggel három percet fut (Bochkor szerint totyog) a negyedórás hírblokk alatt, miközben Bochkor és Voga cigarettázik, jókat röhög rajta és elemzi a stílusát. A 37 éves Bochkor Gábor periodiku­san teniszezik, és azon gondolkodik, hogy bokszolni kezd. B. L: - Én könyvet írnék és csi­nálnék egy olyan rádióműsort, amit valószínűleg hárman hall­gatnának, mert nagyon önző mű­sor lenne. És esetleg a tévében is hasonló borzalmas műsort. B. G.: - Biztos, hogy a műfajon belül maradnék. Egyébként is kü- lön-külön gondolkodtunk, hogy milyen tévéműsort szeretnénk, nekem is megvan nagyjából az ál­mom. Ez eléggé szemtelen show- műsor lenne.- Ha már a tévénél tartunk, megszűnt a „Kész átverés”. Egy másik csatornán más műsorral Bochkor Gábor, Voga János és Boros Lajos ezúttal a nógrádi megyeszékhelyen vetette el a sulykot __________________' __________________________________FOTÓI »06 T»OB- A „Bumeráng”-hoz olyan hangulat kell, ami nem lehet meg mindig. Hogyan megy a műsorké­szítés, ha rosszkedvűk van? B. G.: - Abszolút van ilyen, van rosszkedv, másnaposság, ellensé­geskedés, betegség, de ez több- személyes műsor, és ezek nem ; egyszerre lépnek fel. Általában a másik magával rántja az egyiket. B. L: - Ez olyan csónak, ahol i valaki mindig evez. Aztán, ami­kor hárman egyszerre kapjuk el az ütemet, az hihetetlenül jó.- Gondolkodtak azon, hogy meddig lehet ezt csinálni? B. G.: - Amióta elkezdtük, gondolkodunk rajta. Az első in­tervallum fél év volt. Többször változott már a műsor az indulás óta. Úgy gondolom, hogy amed­dig a kedvünk és a hangulatunk jó, addig biztos meg tudunk újul­ni. Ha már nem, akkor abba kell hagyni. B. L.: - Amíg ebben a felállás­ban többet tudunk kihozni ma­gunkból, mint egyenként.- Mit csinálnának, ha nem ezt a reggeli show-t? jelentkeznek. Mit lehet erről tud­ni? B. L.: - Megpróbáltuk tévésíte- ni a „Bumeráng”-ot, annak (Folytatás a 3. oldalon) MSZP: lejáratás helyett közös munka kellene Sikerült az önkormányzat és intézményei működőképessé­gét megőrizve, az év első felében kiegyensúlyozott gazdálko­dást folytatni - állapította meg az idei költségvetés első fél évi teljesítéséről készült és elfogadott beszámoló vitájában Bátonyterenye Önkormányzata. Jó lenne, ha a Salgótarjánban ellenzékben lévő önkormány­zati képviselők is a városért dolgoznának ahelyett, hogy a vá­rost irányító koalíció lejáratását tűzik ki választási felkészü­lésük céljául. - Ezt is megfogalmazták az MSZP frakciójának tegnapi sajtótájékoztatóján. A város bevétele az első hat hónapban 1 milliárd forint körül alakult, 2001 július 30-ig mint­egy 223 millió forint maradvány képződött. Az idei évben a tes­tület 170 millió forintos műkö­dési hiánnyal számolt, amely jú­nius végéig 90 millió 832 ezer forintra csökkent. A közelmúlt­ban elbírált úgynevezett „ÖNHIKl”-támogatásokból Bátonyterenye 103 millió 772 ezer forinttal részesül. A közép­távú, 2001-2004-ig szóló lakás­koncepciót is megtárgyalta csü­törtök délutáni, az Ady Endre Művelődési Központban meg­tartott önkormányzati ülésén a testület. Ebben hangsúlyozzák: törekszenek a lakásellátásban a helyi társadalmi és gazdasági ér­dekek összehangolására, de to­vábbra sem vállalják ezen mun­ka kötelezően ellátandó feladat­ként való kezelését. Megállapí­tották, hogy a városi önkor- rpányzatnak a középtávú idő­szakban is szüksége van saját la­kásállományra a közfaladatok ellátására, szolgálati célokra szakemberek számára, mintegy 200 lakással számolva. Fontos elhatározás, hogy az önkor­mányzat a tulajdonában levő la­kásállományt elsősorban város­központi többlakásos épületek megépítésével kívánja bővíteni. Tovább folytatják a lakásprivati­zációt, ugyanakkor elidegenítési tilalmat állapít meg a kolónia jel­legű és a szolgálati lakásokra. Szociális vonatkozásai is van­nak a középtávú tervnek: lak­bértámogatásra, -hátralékok rendezésére is szolgáló szociális ellátórendszerét alapítvány lét­rehozásával egészítik ki. (Folytatás a 3. oldalon)- Salgótarján szempontjából alapvetően fontos a képviselő- testület igényessége egy hosszú távú fejlesztési stratégia kidol­gozására, az annak megvalósítá­sát biztosító operatív csomag el­fogadására - reagált Sarló Béla a Fidesz-frakció vezetőjének csü­törtöki kérdésfeltevésére, misze­rint szükség van-e megyeszék­helyi képviselőkre. Az alpolgár­mester utalt rá, hogy a Terra Stú­dió Kft. szakmai irányításával zajló egyéves munkában több mint száz, a város fejlődéséért feladatot vállaló szakember, civil szervezet illetve intézmény vett részt, akiknek ezúton is köszö­netét mondanak a szocialista képviselők, számítva rájuk a ki­dolgozott programok, projektek megvalósításában is. Sarló Béla kitért rá, a legutóbbi közgyűlé­sen elfogadott operatív progra­mok hosszú távon iránytűként játszanak szerepet (mintegy 120 ponton keresztül) a fő stratégiai célkitűzések eléréséhez, így Sal­gótarján versenyképesebbé téte­léhez, a minőségi életfeltételek javításához, a város területi sze­repkörének fejlesztéséhez. Domonkos Tamás kifejtette: sajnálják, hogy a Fidesz képvi­selői a Salgótarjánnak fontos kérdésekben az érdemi párbe­széd helyett a várost irányító ko­alíció alaptalan lejáratását jelöl­ték ki választási felkészülésük céljaként. Hozzátette, az MSZP frakciója az elmúlt két ciklusban mindig, minden kérdésben a vá­ros érdekét tekintette legfonto­sabb szempontnak döntéseiben. (Folytatás a 3. oldalon) 9 lr7 71215"9 01000" 01203 A favlalnmhnl« ■ Sztárgyerekek (Bodrogi Ádám. II). Vitray Tamas, Nagy Natáli) mái pályán. - Múzeumlátogatás éhgyomorra. Külföldön tok múzeumban étterem Ii működik. lalMHUIIlUUl* - Lady Dl másik arca. á legújabb róla megjelent könyv a gyengeségeit sem kiméit. - Pornóra klikkéinek a srácok. Minden negyedik letöltött web-oldal Ilyen jellegű. Megváltozott hívószám Az APEH Salgótarjánban szé­kelő megyei igazgatóságának központi hívószáma szeptem­ber 3-ától, hétfőtől az eddigi 417-655-ről 522-700-ra válto­zik. Az ügyfélszolgálat, vala­mint minden további mellék hétfőtől ezen központi számon keresztül érhető el. ■ Tanácsadás Az MSZP Salgótarjáni Szerve­zete ingyenes konzultációs szol­gáltatása keretében szeptember 4-én, kedden 15 órakor dr. Sza­bó Lajos főorvos és Karakasevné Persik Magda egészségügyi, tár­sadalombiztosítási és drogokkal kapcsolatos problémákkal várja az érdeklődőket a párt Kossuth u. 8. sz. alatti irodáján.

Next

/
Oldalképek
Tartalom