Nógrád Megyei Hírlap, 1998. február (9. évfolyam, 27-50. szám)

1998-02-02 / 27. szám

ft Imen-Omm Tisztes haszon - A Magyar Polgári Nyugdíjpénztár közzétette ’97-es eredményeit. A vagyon 1,6 milliárd forint, hozama évi 26 százalék. A pénztár a befektetési portfólió 75 százalékát állampa­pírban tartja, s csak az efölötti részt fordítja tőzsdei részvények vásárlására és befektetésre. Menedzserképzés - Új szako­kat indít ősztől a Taverna Oktatási Alapítvány. A másfél és kétéves programban a hallgatók idegenfor­galom-szervezési és valutakezelési ismereteket is elsajátíthatnak. Hogyan éghetett meg? Hét vége az utakon, hét sérülttel Frontálisan ütközött két autó szombaton este Nóg- rádmarcal és Patvarc között, ahol a mentők hat könnyű sérültet láttak el. Ugyancsak könnyű sérültet (bár csak egyet) találtak vasárnap a reggeli órákban Kisterenye határában, a 23-as főúton, ahol szintén két autó ütkö­zött, ezúttal hátulról. Még nem tudták meg­hallgatni a tűzoltók azt a hetven év körüli asszonyt, aki néhány napja saját laká­sában, ismeretlen körülmé­nyek között megégett. A salgótarjáni Karancs útról beszállított idős nő súlyos sérülésekkel fekszik a me­gyei kórházban, az ügy vizsgálatát várhatóan a héten folytatják. Lottószámok Szerencsevadász Ötöslottó: 7,10,32,71,84; Jokerszám: 171 540; * Hatoslottó: 5, 6, 8,16, 33, 41; Pótszám: 35 „Hát én immár mit válasszak ?” - teszi fel a kérdést sok nyolcadikos ezekben a napokban. Salgótarjánban az egyik lehetőség a képen látott egészségügyi ágazat. - (A városi ÖNKORMÁNYZAT PÁLYAVÁLASZTÁSI MELLÉKLETE A TARJÁN! MAGAZINBAN AZ-5-6. OLDALON) FOTÓ: GYURLÁN Isten ajándékáról, a gyermekekről beszélt Érsekvadkerten a bajnok Balczó András hatodik tusája Nem a cél a fontos. A lényeg, hogy miként megyünk végig a számunkra rendelt úton - mondta az érsekvadkerti Szent Er­zsébet Katolikus Iskola szülői közössége által rendezett fóru­mon az ötszörös világbajnok, csapat-, és egyéni olimpiai baj­nok öttusázó Balczó András, aki tizenegy gyermek édesapja­ként hitelesen szólt a gyermekekről, mint isten ajándékáról. Második alkalommal hívott előadót összejövetelére az ér­sekvadkerti katolikus iskola szülői közössége. Balczó And­rást Budakeszin lévő otthoná­ból szombaton egy Érsekva­kertről elszármazott házaspár kísérte Nógrádba. Népes hall­gatóság fogadta a köztisztelet­nek örvendő egykori sportolót, aki aktív pályafutása során mindent megnyert. A találkozás első, figyelmet érdemlő pilla­nata az a rádöbbenés volt, hogy a ma is irigylésre méltó (Folytatás a 3. oldalon) Szügy és Balassagyarmat mégsem jutott egyezségre - Ma jár le a határidő Szemétügyben megáll az élet Szügy önkormányzata nem tudott dönteni a Balassagyarmat és Nógrádmarcal által kezdeményezett szemétlerakó-építés ügyében, ugyanis a döntéshez látniuk kellett volna az építési engedélyt, ami eddig még nem jutott el hozzájuk. Szombaton valószínűleg utolsó alkalommal hívott össze falu­gyűlést Szügy jelenlegi képvi- selő-testülete. Markó Antal polgármester arra biztatta a tes­tületi tagokat, hogy az idén esedékes önkormányzati vá­lasztáson újra vállalják a meg­mérettetést. Mint mondta, munkájuk eredménye látvá­nyos, kisebb csodák történtek az utóbbi években. Az ugyan­csak idén esedékes országgyű­lési választással kapcsolatban arra kérte Szügy lakosait, hogy mindenkit hallgassanak meg, mindenkihez legyen egy jó szavuk, de a döntést egyedül hozzák meg. A falugyűlésnek két napi­rendi pontja volt: a költségvetés és a térségi szemétlerakó ügye. (Folytatás a 3. oldalon) A tervek szerint a tőzsdére kerül a Malév / „Égi” partnert keresnek A Malév Rt. rendkívüli közgyű­lése után Derzsi András, a légi- társaság igazgatósági elnöke úgy nyilatkozott, hogy olyan stratégiai partnert keresnek, amelynek útvonalhálózatát ki­egészítik a Malév járatai. A partner „személyéről” hamaro­san döntenek, s elkészül a tár­saság privatizációs terve is. Szándékaik szerint ezután a cé­get bevezetik a tőzsdére is. A Szentszék követe Balassagyarmaton misézett Palóc szőttes a nunciusnak Karl Josef Räuber, az apos­toli Szentszék magyarországi nunciusa misézett tegnap a balassagyarmati Bosco Szent János-templomban. Vatikán magyarországi nagykövetét a szaléziak orszá­gos tartományfőnöke, s a helyi egyházközség vezetője fogadta, egy rimóci viseletbe öltözött kislány pedig palóc szőttessel ajándékozta meg. A nuncius a szentmisén a kereszténység időt álló értékeit állította szembe korunk változó érték­rendjével. A misét követően Kovács Gábor, az egyházköz­ség világi elnöke, a megyei közgyűlés alelnöke, s az egy­házközség mindennapjait segí­tők a plébánián folytattak esz­mecserét a pápai követtel. Gazdagodó gazdagok, szegényedő szegények Szociális alattvalók A gazdagok gazdagodnak, s az ő adataik szerint nem egyértelmű, hogy a szegé­nyek tovább szegényednek - mondta Ferge Zsuzsa szoci­ológus Salgótarjánban, ahová a Nógrád Megyei Munkástanácsok Szövetsé­gének meghívására érkezett Palkovics Imrével, a Mun­kástanácsok országos elnö­kével együtt.- Nem kampányindításról van szó, s kettejük közös elő­adása is csak a szerencsés vé­letlennek köszönhető - hang­súlyozta Palkovics Imre, aki a munkavállalók helyzetét ele­mezte a kormány sikerpropa­gandájának tükrében. Palkovics részletesen be­számolt arról, hogy a szak- szervezetek és a kormány közt folyó tárgyalások szín­fala mögött mit is kellene, hogy lássunk. Értékelése sze­rint ma a keresetek reálértéke az 1994-es szinten van, a mi­nimálbér pedig legalább har­minc százalékot vesztett az értékéből. Költői kérdésként fogalmazta meg az előadó azt, hogy miként lehetséges az, hogy egy szocialista kormány idején, hat szakszervezeti tö­mörülés mellett szociális alattvalókká tette a minimál­bérből, vagy ettől is keveseb­ből élőket. A Munkástaná­csok kilépett a társadalombiz­tosítási önkormányzatból, (Folytatás a 3. oldalon) Nógrád fővárosi szereplése „Újévköszöntő” címmel országos néptánc-antológiát rendeztek Budapesten, az Erkel Ferenc Színházban. A január 31-i rendezvé­nyen a salgótarjáni Nógrád táncegyüttes képviselte a megyét. Egyebek mellett bemutatták a „Györgyfalviak” című produkciót is. Horn Gyula megvette az OCKÖ és a Lungo Drom romaszervezetek vezetőit ? „Kérjen bocsánatot a miniszterelnök!” Szombaton mintegy száz roma - köztük országos szervezetek vezetői - Salgótarjánban aláírta azt a petíciót, melyben Horn Gyula miniszterelnöknek a cigányságot érintő legutóbbi kije­lentései ellen tiltakoznak. A romák országos akciót indítottak el ezzel, s remélik, hogy Horn Gyula nyilvános bocsánatké­réssel fogja megkövetni a sértett kisebbséget. Közös sorstudat kialakításának céljával hívta Salgótarjánba a megye és az ország különböző részein élő romákat a Salgótar­jáni Cigány Kisebbségi Ön- kormányzat. A találkozón jelen volt Horváth Aladár, a Roma Polgárjogi Alapítvány elnöke, valamint Osztojkán Béla, a Phralipe Független Cigány- szervezet elnöke is, akik mér­téktartó véleményekké simítot­ták a szélsőséges megnyilvánu­lásokat. Hranek Ferenc tarjáni ro­mavezető arra a kérdésünkre, hogy miért éppen Salgótarjánt választották a romafórum helyszínéül, az alábbiakat vá­laszolta: „A romakérdés igaz, hogy Székesfehérvárott élező­dött ki, de ezt tetőzték a Hom- nyilatkozatok. Ha a miniszter- elnök ilyen kijelentéseket en­gedhet meg magának, ha ki­tilthatnak településekről em­bereket csak azért mert romák, s ha nincs törvény előtti fele­lősségre vonás, akkor velünk itt Salgótarjánban is bármit megtehetnek. Az inkriminált kijelentések- többek közt - az alábbiak voltak: „a cigányságnak is fel­adata, dolga, kötelessége lenne elszigetelődni, elhatárolódni a cigányság körében tapasztal­ható bűnözéstől.” „Az nem mehet tovább, hogy emberek munkajövedelem nélküli élet­formára rendezkedjenek be, az is megengedhetetlen, hogy az épülő szociális rendeltetésű lakásokat tönkretegyék .. .” A roma sajtóközpont archí­vumából közzétett idézeteket rasszistának minősítették, til­takoztak a demokratikus jogál­lamban megengedhetetlen le­telepedési korlátozás ellen, melynek élére polgármesterek álltak. A romák úgy látják, hogy a jelenlegi vezetés mun­kajövedelem nélküli, (Folytatás a 3. oldalon) Valentin-napi szívek Szécsényből - Takács Béla mézeskalács-készítő mester már a szerelmesek napjára készül. (képriportunk a 2. oldalon) fotó: rigó tibor

Next

/
Oldalképek
Tartalom