Nógrád Megyei Hírlap, 1994. november (5. évfolyam, 257-282. szám)

1994-11-01 / 257. szám

Nyomozás paprikaügyben A rétsági rendőrkapitányságtól kapott információ szerint országos körözést rendeltek el a diósjenői paprikamérge­zés ügyében. Felkerestük a helyszínt. (5.oldal) Magángazda a mókuskerékben Hét hektár földön gazdálkodik Kukucska Lajos. Nem könnyű az élete. (4.oldal) WEITISMEBET _______________ A merikában minden olyan más! Magyar újságírók jártak nemrégiben az Amerikai Egye­sült Államokban, élményeikről számolnak be most kez­dődő sorozatunkban. (6.oldal) NOGRAD MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA HÍRLAP 1994. NOVEMBER 1., KEDD V. ÉVFOLYAM, 257. SZÁM ARA: 16,30 FORINT Nem tehetjük milliomossá, de elindíthatjuk a siker útján. z—-------—\ /ky^) / Hirdessen a Nógrád Megyei Hírlapban! Többet adóznak a gazdagabbak De a terhek zöme a szegényeknél marad A kormány olyan változtatásokat javasol a jövő évi adórend­szerben, amelyek ösztönzik a megtakarításokat, a befektetése­ket, szűkítik az adókikerülés lehetőségét, csökkentik az admi­nisztrációs teendőket, és növelik az átlagosnál jobban keresők terhelését. Minderről Draskovits Tibor, a Pénzügyminisztérium államtitkára tájékoztatta az újságírókat hétfőn a PM-ben. Átalakul a személyi jövede­lemadó kedvezményrendszere. Ennek lényege, hogy minden korábbi adóalapot csökkentő kedvezményt adót csökkentő megoldás váltja fel. így január­tól - amennyiben a parlament jóváhagyja - a kifizetett tb-já- rulék, valamint a munkavállalói járulék 25-25 százaléka von­ható le az adóból. A súlyosan fogyatékosok esetében ezen túl havi 600 forinttal csökkenthető a kifizetett adó. Kedvezmény vehető igénybe a nyugdíj-, az egészségbiztosí­tási és az önsegélyező pénztá­rakba történő befizetéseknél. A nyugdíjpénztárnál a kedvez­mény a befizetés 40 százaléka, ennyivel csökkenthető az adó, az egészségbiztosítási, illetve önsegélyező pénztáraknál 25- 25 százalék. A szellemi tevé­kenységet folytatók 25 százalé­kos kedvezményt számolhatnak el adójukban, ám ennek legma­gasabb összege nem haladhatja meg a 25 ezer forintot. (Folytatás a 3. oldalon) Emelkednek a benzinárak A fogyasztási adó és a környe­zetvédelmi termékdíj növeke­dése miatt november 1-jétől - kedden 0 órától — literenként 6,20 forinttal drágul a 91-es és 95-ös ólmozatlan, 4,20 forinttal pedig a 92-es és 98-as ólmozott benzin, míg a gázolaj literen­ként 5,30 forinttal kerül többe - jelentették be a Mól Rt.-nél. íme, az új árak: 91- es ólmozatlan: 87 Ft/liter, 95-ös ólmozatlan: 89 Ft/liter, 92- es ólmozott: 91,2 Ft/liter, 98-as ólmozott: 93 Ft/liter. gázolaj: 74,3 forint/liter. Társra találtak a kisgazdák - Saját utat választott a Fidesz SALGÓTARJÁN. Közös megyei listát állított az FKgP, a KDNP és az MDF - jelentették be a tegnapi közös sajtótájékoz­tatón az említett pártok megyei elnökei. A Fidesz tegnap ugyan­csak az újságírók elé tárta saját megyei listáját. Az FKgP, a KNDP és az MDF a közős megyei listán a tízezer lakosnál nagyobb váro­sokban a következő személye­ket jelölte: Szántó Csaba (MDF), Gyürky János (KDNP), dr. Kovács Győző (FKgP), Limbacher Gábor (MDF), Nagy Lajos (KDNP), Uhlár László (FKgP), Szőlőst Miklós (MDF), Pintér Józsefné (KDNP), Sidi László (FKgP), Haraszti Sándor (MDF). A tízezer lakosnál kisebb te­lepülések összesen 30 képvise­lőt küldhetnek a megyei köz­gyűlésbe, az ellenzéki hármas 17 jelöltet nevezett meg, mint kérdésünkre Betz József, a (Folytatás a 3. oldalon) ELHUNYT SZERETTEINKÉRT LOBOG A GYERTYA LÁNGJA. Mindenszentek napján, november 1-jén gyertyát gyújtunk elhunyt szeretteink sírján. Szomorú aktualitást ad ennek a minapi szécsényi tragikus eset Rejtély övezi a fiú különös halálát Szécsényben A halál mindig megrázó. Különösen az, amikor fiatal élet el­vesztését siratjuk. Történetünk olyan halálesetről szól, amely körül minden bizonytalan. S ahogy múlik az idő, egyre több ta­lálgatás kap szárnyra a szécsényi fiú haláláról. Pénteken este a szécsényi zsidó temető környékén élők szeméből kivitte az ál­mot a félelem. Bereteszelték a kapuikat, levették a kutyák nya­kából a láncot. A máskor csendes utcában azóta is félnek az emberek, különösen, amióta tegnap újra rendőrségi autók sor­jáztak a temetőkapu elé. De nemcsak a városlakók beszélnek döbbenten a visszafordíthatatlanról: a szombat esti diszkó fia­taljaitól hallott híresztelések is behálózták az egész megyét. Tegnap délelőtt, ahol pár fia­tal csoportosul Szécsényben, egyébről sem esik szó, mint a fiú furcsa haláláról. Holttestét csak pénteken találták meg az izraelita temetőben. Nem a rendőrség talált rá akkor, ha­nem az arra élő polgárok - leg­alábbis a szájpropaganda sze­rint. Az emberek szomorúan, döbbenten állnak a 17 eszten­dős fiú elmúlása felett, s meg­ütköznek azon, amit, bár hiva­talosan senki sem tud, mégis széltében-hosszában beszélnek a városban és azon túl is.- Ha tényleg igaz, amit so­kan tudni vélnek, hogy egy arra élő férfi bejelentést tett a rend­őrségnek a szerda esti, temető­beli randalírozásról, lövöldö­zésről csütörtök reggel, és nem vették a szavát komolyan, azaz nem is léptek, akkor itt nagy cirkusz várható a házuk táján - harsogja indulatosan a meglett korú férfi az autójavító mű­helyben. Áz izraelita temető környéke most is csendes. A házakból azért kijönnek az emberek, amikor autófékezést hallanak.- Olyan nyugodt volt ez a környék - mondja a hölgy -, de péntek óta bizony félünk. Mi egyébként nem hallottunk semmit, tv-t néztünk.- A Columbo ment szerdán, azt néztük — mondja az idős ember. - Másnap reggel kér­dezi ... tőlem, hogy hallottam-e valamit az este. Semmit. Mondja, hogy ő kiabálásra, lö­vésre jött ki az udvarra. Pénte­ken meg csak úgy csődültek a rendőrök az utcába. így volt ez tegnap is, amikor ott jártunk. A rendőrök a teme­tőkapu felé tartottak, mi pedig arra indultunk az utcából, amerre az a férfi lakik, aki szerdán valami szokatlant hal­lott. A férfi épp indulóban van, biztos szükségük lesz rá a hely­színelőknek. Megáll azért egy-két szóra.- A tv-t néztem, amikor hal­lom ám, hogy a kutyám nagyon ugat - idézi a szerda esti törté­néseket a középkorú férfi. - Régóta tartok házőrzőt, s fog­lalkozásomnál fogva is meg tu­dom állapítani, ha az eb vala­mire figyelmeztetni akar. Ak­kor olyan hangot adott. Kimen­tem az udvarra, hátha valaki ott ólálkodik. (Folytatás a 3. oldalon) IDŐJÁRÁS Északon időnként erősen megnövekszik a felhőzet, és néhol kisebb eső is előfordulhat. Másutt általában kevés felhő lesz, csapadék nélkül. Folytatódik az enyhe idő. ! w A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 14 és 19 fok között alakul. TRAGIKUS BALESET Kiesett a kocsiból - életét vesztette Halálos kimenetelű közleke­dési baleset történt tegnap Nézsán. K. Attila berceli lakos októ­ber 31-én, hétfőn, hajnali 3 órakor Keszeg felől érkezve, személygépkocsival haladt át Nézsán. A gépkocsiban, amely nem K. Attila tulajdonában volt, rajta kívül még hárman foglal­tak helyet. A gépkocsivezető egy lejtős, balra'ívelő kanyarban elveszí­tette uralmát a jármű felett, le­haladt az úttestről, és az árokba borult. A járművet vezető személy a boruló gépkocsiból kiesett és az életét vesztette. Az autó utasai szerencsére sérülések nélkül úszták meg az esetet. BAJOR VENDÉGEK NÓGRÁD MEGYÉBEN. A ba­jor ifjúsági kör elnökének vezetésével öt személyből álló küldöttség érkezett Salgótarjánba, a Nógrád Megyei Közgyűlés meghívására. A hivatalos program keretében értékelik a régi partnerkapcsolat elmúlt évi alakulását, majd elfogadják a jövő évre szóló terveket és aláírják az erre vonatkozó szerződéseket. A megyeházán, ahol fel­vételünk készült, a vendégek tegnap a salgótarjáni ifjú­sági körök képviselőivel folytattak megbeszélést. Rafael Károly az FBI-nál járt Az Országos Rendőr-főkapi­tányság delegációja — amelynek tagja volt dr. Rafael Károly, megyénk főkapitánya is - szombaton este hazaérkezett amerikai útjáról. A magyar rendőrök látogatá­suk során az Egyesült Álla­mokban megbeszéléseket foly­tattak amerikai rendőr kollégá­ikkal a legfontosabb szakmai kérdésekről. így egyebek kö­zött a terrorizmus, a drog elleni harc elméleti és gyakorlati kér­déseiről. Előadásokat hallgat­tak az amerikai rendőrség mód­szereiről, s bemutatókat tekin­tettek meg. Látogatást tettek rendőri központokban, vala­mint az FBI-nál. Nagy érdeklő­dést váltott ki a magyar rend­őrök körében minden tapaszta­lat, amit sikerrel alkalmazhat­nak a bűnözéssel szemben. Az AKO-é a Mechanika Pásztó. Tegnap délután döntöttek a képviselők a Szerszám- és Gépgyár Kft. egyes vagyontárgyainak ér­tékesítéséről. valamint an­nak önkormányzati üzlet­résztulajdon elidegenítésé­vel kapcsolatos előterjesz­tésről. À testületi ülésen úgy határoztak, hogy az adásvé­teli szerződés tervezetében foglalt feltételekkel, az ab­ban meghatározott vagyon­tárgyak eladásához hozzájá­rulnak, és ezért felhatalmaz­ták a polgármestert a tárgy- báni szerződés megkötésé­hez szükséges tárgyalások lefolytatására. A szerződés értelmében az AKO Szabá­lyozótechnikai Kft. - szer­ződéskötés után - 75 millió forintért veszi meg a Pásztói Szerszám- és Gépgyár Kft.- t, melynek minden jogi kö­telezettségét is átveszi.

Next

/
Oldalképek
Tartalom