Nógrád. 1980. január (36. évfolyam. 1-25. szám)

1980-01-04 / 2. szám

I Világ proletárjai, egyesüljetek^ 1 vi rAP NOGRAD AZ MSZMP NOGRAD MEGYEI BIZOTTS ÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA XXXVI. ÉVF., 2. SZÁM ARA: 1.20 FORINT 1980. JANUAR 4., PÉNTEK Különleges esemény nem történt lő kezdés a nagyüzemekben Két vagon világítási üveg — Indul a 3 M — Jókor reggel egy kamion — Hengerészek és kovácsok előnye Ügy tartják: a jó kezdet fél siker. Annyi bizonyosan igaz belőle, hogy a sikeres kezdés nagyobb kedvet serkent a to­vábbi munkához is. Megkér­deztük hát a megyeszékhely néhány nagyobb ipari üzemét, hogy telt el az esztendő első munkanapja? íme a válaszok. Salgótarjáni öblösüveggyár. Mint mondták, normális me­derben indult a munka, sem­miféle különös, váratlan ese­mény nem történt. A kézi munkával dolgozó kemencék és az ezekhez kapcsolt ré­szek tőkésexportra termeltek, többek között az USA-nak, Franciaországnak és Svájc­nak. Belföldre és nyugatné­met rendelőnek lámpabúrá- kat, világítótesteket készítet­tek. Az automata gépek az Amfora Nagykereskedelmi Vállalatnak sima és csiszolt poharakat, presszós pohara­kat, a Likőripari Vállalatnak félliteres golyvás palackokat gyártottak. A festőüzemek a lámpabúrákat, világítási tes­teket dekorálták. Az év első munkanapján két vagon világítási üveg hagyta el a gyár területét az NSZK, illetve az NDK felé tartva, csaknem 400 ezer fo­rint értékben. Tegnap újabb két vagon világítási üveg in­dult útnak, a címzett ezúttal nyugatnémet rendelő. Z7M salgótarjáni gyára. Alapvető termékváltás kö­vetkezett be a gyárban, .az eddig is készített 750-es gyártmánycsalád (gáz- és elektromos tűzhelyek) válik uralkodóvá az idén. Az év el­ső munkanapján az erre való átállás kezdődött meg. Elin­dult a 3 M munkaszervezés kialakításának folyamata, a munkások betanítása. Ha az új módszer berázódik, a 750- es gyártmánycsalád termékei­ből napi 6—700 darab ké­szül majd el a gyárban. Salgótarjáni Ruhagyár. A salgótarjáni üzem két sza­lagja szovjet exporttal kezdte az évet. Az évi 187 ezer da­rabos rendelésből az első hat hónap alatt a szerződésben vállalt mennyiséget túltelje­sítve 100 ezer darabot szeret­ne az üzem útnak indítani. Gyermekév után Több program, közös rendezésben ' MeTrnyiben adott többet a gyermekek nemzetközi éve a munkájukban? — ezt kérdez­tük meg két olyan intézmény­nél, amely a gyermekek, fia­talok művelődését szolgálja elsősorban. A zagyvapálfalvai ifjúsági művelődési házban óvodások és iskolások egyaránt sok-sok gyermekszínházi előadásban gyönyörködhettek az elmúlt esztendőben. Ez nem hiány­zott korábban sem a ház fel­adatköréből, szerveztek bér­letakciót azelőtt is, de vala­mivel több, gazdagabb volt a skála 1979-ben. Különbér- lettel három bábelőadást és a Tolcsvay-együttest láthat­ták, háromszor játszották a Halász bácsi cirkusza cími' mesejátékot, ellátogatott a házba Rodolfo mester, Köllő Miklós DOMINÓ pantomimje A búsképű lovag című elő­adással, az Állami Bábszínház is több produkcióval. Mind­ezek esetében a gyermekek csupán passzív befogadók voltak, bármilyen nagy él­ményt is jelentett. Voltak azonban tevékenykedtető programok is szép számmal — játékdélutánok, vetélkedők, „alkotónapok” — más művelő­dési intézményekkel, iskolák­kal közös szervezésben. A komplex programokat emelhetjük ki a salgótarjáni városi gyermekkönyvtár sok­színű rendezvényei közül is. Amikor országos felhívás alapján megalakították a gyermekévi koordinációs bi­zottságot, feladatul tűzték az együttműködés lehetőségének minél jobb kiaknázását is. így zajlott a József Attila megyei Művelődési Központ­tal és a városi úttörőtanács együttes rendezésében a kis­dobosoknak hirdetett Ván­dormese, az úttörőknek pedig a Művészetek vándorútja ak- ciósorozat. Ez a kulturális já­ték a művelődés, művészet szinte egész területét átfogta, kapcsolódott hozzá egy olva­sónapló-pályázat. Nemegy emlékezetes találkozást ho­zott- a május végén rendezett gyermekhét. Ifjúsági könyvek alkotóival beszélgethettek, Földi Péter SZOT-díjas festő­művésszel találkozhattak — műelemzés, képzőművészeti foglalkozás zajlott. Sűrű prog­ramot adott a záró rendez­vény, a decemberi gyermek­könyvhét is — számos intéz­mény bekapcsolódott a sok gyereket megmozgató könyv­láncba. Ami mindemellett nagy ér­ték: a fiataloknak szánt mű­velődési lehetőségek döntő többsége nem évhez, akcióhoz kötött. Mindkét intézményben ezekbén a napokban is „gyer­mekév” van! r Újjáépítés Nicaraguában A nicaraguai kormány szer­dán közölte, hogy hozzáfog­nak a tavalyi polgárháború­ban tönkrement nemzetgaz­daság újjáépítéséhez. A terv egyik elsődleges célja. hogy 19 százalékra szorítsák az inflációs rátát, amely tavaly elérte a 60 százalékot. Tornas Borge, a Sandinista Nemzeti Felszabadítási Front egyesített vezetőségének tag­ja, belügyminiszter Managu­ában tartott sajtóértekezletén köszönetét mondott a kubai nép segítségéért. Borge ki­jelentette: Kuba a sandinista forradalom győzelmét köve­tően rokonszenv'vel kíséri a nicaraguai nép újjáépítő mun­káját. Amikor Nicaragua se­gítséget kért a világ államai­tól, Kuba azonnal segítségére sietett, s a többi között orvo­sokat és tanárokat küldött Ni­caragua gondjainak enyhíté­sére. (MTI) Tekintettel a nyári olimpiai játékokra, úgy lenne jó, ha a nagyrészt sportruházati ter­mékekből (női farmerruhák­ból, sportegyüttesekből) álló rendelésből minél több és mi* nél előbb a szovjet boltokba kerülhetne. Az üzem harma­dik szalagja egy igen igényes nyugatnémet bérmunka telje­sítéséhez látott hozzá. Jókor reggel a kapu elé állt egy ka­mion, hozta a nyugatnémet rendelőtől a bérmunkához szükséges speciálgépeket. Fel­szerelésükhöz máris nekifog­tak. BRG salgótarjáni gyáregy­sége. Tavalyról áthúzódó ren­delések teljesítésén' szorgos­kodtak a gyáregység dolgozói. Az adósság törlesztéseként a MÁV-nak URH adó-vevőket és vasúti kezelőket szereltek, az NDK-nak URH-rádiótele- fonokat szereltek, szovjet ren­delőnek ugyanilyen készülé­kek végmérését végezték. Kü­lönleges események nélkül indult a munka az alkatrész­gyártás területén is. Salgótarjáni Kohászati Üze­mek. Mindhárom műszakban . a szokott létszámmal és az elvárható fegyelemmel (bal­eset, fegyelemsértés nem tör­tént) indult a termelés az év első muek.-mapján. A gyár első napi teljesítménye az idei megemelt szint körül mozgott, kivéve a hengerműt és a xcvácsoljgyárat, ők ugyanis 101, illetve 103 szá­zalékos produktummal ruk­koltak elő. Alapanyag-ellátás­ra, rendelésre nem volt gond­juk a gyáriaknait. Nem úgy a készáru-kiszállítással, az ün­nepek alatti kielégítő vasúti- kocsi-jellátással szemben ugyanis január 2-án már is­mét csak 70—75 százalékát kapták az igényelt fuvaresz­közöknek. Másodikon beindul?... Egy év alatt építettek meg a ZIM salgótarjáni gyárában — a Hajtómű- és Felvonógyár szakembereinek irányításával lagot, amely a gyár fejlesztésének első, jelentős lépcsője, szerelési technológia harminc százalékkal növeli majd a előtt beindított szalag a későbbiekben maga után vonja a mek korszerűsítését is- Képünkön: üzemben az új szalag. szinte saját kivitelezésben, — azt a korszerű szerelősza- A 3 Dl rendszeren alapuló készáru-kibocsátást. A tegnap­zománcozó- és a savazóüze- Bábel László felvétele Sikeres év után Nagyszabású feladat Pakson Pakson nagy erők koncent­rálásával, a szervező előkészí­tő, ellenőrző és irányító mun­ka javításával, a folyamatos munkarend beveze lésével 1979-ben teljesítették az atom­erőmű építésének pénzügyi programját. A felhasznált mintegy 6,5 milliárd forint a műszaki feladatok sikeres megva­lósítását is jelentette. Az eredményekről, gondokról és a további tervekről Balogh Ernő, az Erőmű Beruházási Vállalat főmérnöke tájékoz­tatta az MTI munkatársát. Mint elmondotta: az első országokban korábban épült VVR 440 MW típusoktól. Jel­lemző erre, hogy a több mint egymillió légköbmétert magá­ban foglaló fő- és segédépü­let építési feladata csaknem kétszerese a korábbiakénak. A minőségi követelmények is szigorúbbak. Az új berende­százalék. Jelentősen bővült tehát a közreműködők köre, s ez több szervezési és tervezé­si munkával járt. A hazai gondok fő forrása az volt, hogy a magyar építőiparnak, közreműködő gyáraknak, üze­meknek új feladatot jelentett az atomerőmű építése. Mind­zések, a biztonsági rendszerek ez együttesen 1978-ra, az ere- megismerése, beszerzése, a deti tervhez képest késedelem­tervek kivitelezése jelentős hez vezetett. — Nagy erőfeszítések árán 1979-ben sikerült változtatni a helyzeten, s fokozni a tempót. Jellemzésül néhány adat: a létszám ötezerről 9 és fél ezerre növekedett. többletlétszámot és időt kí­vánt. Jellemző különbség to­vábbá, hogy míg a korábban létesített atomerőművek be­rendezéseinek 70—90 százalé­kát gyárak készítették, a magyar atomerőmű építése KGST-kooperáció kiszélesítése egy esztendő alatt 70 600 köb- alapvetően eltér a szocialista folytán ez az arány nálunk 40 méter normál, s ezer köbmé­___________________________________________________ tér nehézbetont nyeltek el az é pületek, több ezer tonna épí­tészeti vasszerkezet készült. Befejeződött három óriás daru szerelése. Megindult a gőzter­melés két kazánban, feszültség alá került a 120 kv-os szabad­téri alállomás. Üzembe helyez­ték a vízelőkészítő berende­zést, megépült a vízkivételi mű. A reaktorbokszban helyé­re kerültek a 162 tonna súlyú gőzfejlesztők, s számos más nagyberendezés. — Bármilyen imponálóak is ezek az eredmények, az 1980. évi feladatokhoz képest csak előkészítő munkának számíta­nak. A műszaki, építő és sze­relő szakembereknek 11 mil­liárd forint értékű programot kell megvalósítaniok. Ezekben a napokban kezdődnek a rendkívüli tisztaságot igénylő „fehérköpenyes” szerelési munkák. Kiemelkedő esemény lesz az első reaktprtartály be­emelése, belső szerelésének in­dítása március végén. A leg­nehezebb feladat talán a vil­lamos és műszerautomatikai szerelőkre vár. Rengeteg ká­belezési, impulzuscsövezési munkával igazodniok kell az ütemhez és sok helyen már a második fél év elejére biztosí- taniok kell a próbák feltétele­it a gépházban az 1. számú turbina júliusi, a 2. számú turbina októberi indítása a cél. Addig négyezer tonna be­rendezést, csővezetéket, 3000 armatúrát kell felsze­relni és kipróbálni. Az első egység üzembe he! to» zését megelőző munkák fing* sével egyidejűleg épül a má­sodik 880 megawattos erőművi egység. A KGM-vállalafoknál Csökken a gazdaságtalan cikkek termelése A Kohó- és Gépipari Mi- tos a tervezett árszínvonalat Bár több, rajtunk kívülálló nisztérium rendszeresen infor- illetően. Javítani kell a tér- ok nehezíti az exportmunkát, mációkkal látta el vállalata- melékenységet is, mert jó né- a minőség további javításé­it az idei terv előkészítése so- hány vállalat nem kielégítő val, szervezettebb münkávai rán, irányító és koordináló mértékben tervezte a terme- reálisan módosíthatók a vál- szerepe javult. A tárcához lékenység növekedését. A lalati elképzelések. Sajnos, a tartozó vállalatoknak a ko- vállalati tervek összességé- vállalati tervek a belföldi el- rábbinál nehezebb körűimé- ben túllépik a népgazdasági látás javítását sem irányoz- nyek között kellett elkészíte- terv kohászati beruházási elő- ták elő kellő mértékben. A niük előzetes évi tervüket, irányzatát is. Egyébként az várt 4—5 százalékos javulás Számos területen, így az ex- idén jelentősebb új beruhá- helyett alig félszázalékost port fokozása, a létszámter- zás nem indul az ágazatban, terveztek. A tárca a Belkeres- vezés és a hyereségelőirányza- Folytatódnak viszont a Du- kedelmi Minisztériummal tok várható alakulásában el- nai Vasműben, az LKM-ben egyeztette az igényeket és a tér az egyes vállalatok szán- és más kohászati vállalatok- lehetőségeket, s az ott szüle- délta a központi akarattól. A nál korábban megkezdett tett megállapodás kötelező feszültség feloldására minisz- nagyarányú fejlesztések. lesz az érintett vállalatok szá- terhelyettesi tervkonzultáció- A vártnál kisebb exportnö- mára. kát szerveznek a következő vekedést terveztek a gépipari A KGM idei terve és a vál- napokban. más vállalatok a vállalatok, s ezért termelési lalati előzetes tervadatok tárca írásos állásfoglalását tervük is alacsonyabb a nép- szerint az idén gyorsul a ler- kapják kézhez, s annak meg- gazdasági tervben szerepelt mékszer kezet korszerűsödése, felelően módosíthatják terv- 4.2 százalékos ’növekedési összesen 1,2 milliárd forint ér- elképzeléseiket^ a hónap vé- ütemnél. A vállalati tervekből tékű termelést szüntetnek meg Sére. púderről a KGM-ben, is kitűnik, hogy a híradás- és az év során. Az idén készül- csütörtökön, miniszteri ér- műszeripar a leggyorsabban a ne^ utoljára, egyebek között tekezleten is tárgyaltak a villamosgép-gyártás és a fém- eSyes Lampart tűzhelyek és tárca vezető munkatársaival, tömegcikk-ipar, a gépipar át- hagyományos edények, tele­A kohászatban a népgaz- lagos ütemével, a közlekedési fönközpontok, valamint egyes dasági terv 1,6 százalékos, eszközök és gépek, berende- és néhány elavult kéziszer- változatlan áron számított zések alágazata az átlagos- szám-típus. A kutatók, gyárt- termelésnövekedést ír elő, nál lassabban fejlődik ebben mányfejlesztők munkájának ezzel szemben a vállalatok az évben. A tárca álláspontja jobb összehangolására van 1,2 százalékos fejlődést tér- szerint — a külkereskedelmi szükség annak érdekében is, eveztek. Exportárbevételeiket szervek aktívabb bevonásával, hogy a folyamatban levő mű- némileg tovább kívánják nő- támogatásával — az eddigié- szaki-fejlesztési feladatok ber vélni az évi rekordot kő- két meghaladó erőfeszítések- fejeződitek. felkészüljenek „ .. ht'u- , , . , az uj termékek, gyartmany­vetoen. Néhány kohászati re, van szükség a nagyobb családok 1981-től való soro­üzem azonban túlzotta'n óva- export elérése érdekében, zatgyártására.

Next

/
Oldalképek
Tartalom