Nógrádi Népújság. 1963. június (19. évfolyam. 44-52. szám)

1963-06-01 / 44. szám

NÓGRÁDI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP NOGRAD MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA XIX. EVF. 44. SZÁM ARA: 60 FILLÉR 1963. JÚNIUS 1 A népi ellenőrzés évfordulója öt esztendővel ezelőtt ala­kult meg a népi ellenőrzés. Ezzel a dolgozók széles töme­geinek lehetősége nyílt azélet minden területének ellenőrzé­sére. Az Öt évvel ezelőtt meg­alakult Népi Ellenőrzési Bi­zottságoknak ebben van a leg­nagyobb jelentőségük. Megyénkben is megalakult egy megyei bizottság, négy já­rási bizottság, 110 falusi és 33 üzemi népi ellenőrzési cso­port. Megyénkben ma már több mint másfél ezer népi ellenőr dolgozik és őrködik közéletünk tisztaságáért. Népi ellenőreink öt esztendő alatt igen jelentős munkát végez­tek. Az ipar, a mezőgazdaság, a közlekedés, a kereskedelem és nem utolsó sorban a köz­igazgatós területén rendszere­sen vizsgálatokat tartottak és ezeknek a vizsgálatoknak ab­ban van a legnagyobb érté­kük, hogy minden esetben legfőbb feladatként a segít­ségadást tartották szem előtt. Feltárták a hiányosságokat és segítséget adtak azok meg­szüntetéséhez. Életünk minden területén nélkülözhetetlen az ellenőr­zés. A népi ellenőrzés fenn­állása óta ez egyre jobban közismertté vált megyénkben is, különösen azoknál a szer­veknél, ahol a Népi Ellenőrzé­si Bizottságok ellenőrzést tar­tottak. Az ellenőrzések alkal­mával minden szerv tapasz­talhatta, hogy az ellenőrzés vizsgálatai segítik a gazdasá­gi vezetőket a sokrétű fel­adatok megvalósításában. A népi ellenőrzés tagjai — mun­kájuk során — megmagyaráz­ták a dolgozóknak a hibák mind gazdasági, mind politi­kai jelentőségét, aztán meg­mutatták, hogy a feltárt hi­bák megszüntetésére milyen intézkedést tegyenek. Ezzel hozzájárultak a vezetés javí­tásához. Az ötéves népi ellenőrzési tevékenység alatt több mint 300 témakörben végeztek or­szágos és helyi jellegű vizs­gálatot. Ezek a vizsgálatok a dolgozók körében megnyug­vást váltottak ki és növeke­dett a népi ellenőrzés iránt a dolgozók széles tömegeinek bizalma. Ezt igazolja, hogy a dolgozók több mint 1630 köz­érdekű és magánbejelentést küldtek a bizottságokhoz, amelyekben sérelmeiket, pa­naszaikat hozták a Népi El­lenőrzési Bizottságok tudomá­sára. A népi ellenőrzés a be­jelentéseket minden esetben saját hatáskörében vizsgálta meg és tett intézkedést. Eze­ket a vizsgálatokat és intéz­kedéseket a Népi Ellenőrzési Bizottságokban tevékenykedő kiváló szakemberek vélemé­nye alapján és segítségéve] végezték és tettek intézkedést a hibák és hiányosságok meg­szüntetésére, s megelőzésére. A vizsgálatok minden eset­ben elérték a céljaikat és az öt év távlatából megállapít­hatjuk, hogy a népi ellenőr­zés megfelelt azoknak a cél­kitűzéseknek, amelyek érdeke­ben létrehozták. Nem ünneprontás, de be­szélni kell róla, hogy az elért eredményeken kívül az új és társadalmi alapokon működő, a széles dolgozó tömegekre támaszkodó Népi Ellenőrzési Bizottságok segítő szándékát nem mindenütt fogadták a vizsgált szervek, — főként a kezdeti időben — bizalommal. De ahol a bizalom nem volt teljes, ott a vizsgált szerv házatáján sem volt minden rendben. Ezek rendszerint ki­derültek a vizsgálatok befeje­zésével. Előfordulnak még ma is olyan jelenségek, hogy az ellenőrzési munkával meg­bízott népi ellenőröket saját vezetőik nem szívesen enge­dik el a bizottságokban vég­zendő munkára. Ez befolyá­solja a népi ellenőrök mun­kakedvét és munkájuk ered­ményét is. Azok a vezetők, akik nem engedik a népi el­lenőröket dolgozni, — helyte­lenül cselekednek, hiszen az általuk végzett munka társa­dalmi jellegű. Ezért csak el­ismerés illeti meg őket. Népi ellenőreink munkája megfelel a várakozásnak, mert teljes tárgyilagosság, segítő­szándék vezérli tevékenységü­ket. Megyénk népi ellenőrei bebizonyították, hogy becsü­lettel részt tudnak venni a közösségi munkában. Sokat tanultak és munkájukkal ma már nemcsak a vizsgálatra ki­jelölt szerveknek adnak segít­séget, hanem a saját munka­helyükön is részt vesznek a rendellenességek feltárásában és megszüntetésében. Ezért a népi ellenőröket munkájuk során ma már mindinkább a megérdemelt tisztelet és el­ismerés kíséri. Az ötéves népi ellenőrzési munkáról dolgozók széles tö­mege elismeréssel beszél. Ez elsősorban annak a csaknem másfél ezerre tehető népi el­lenőrnek szól, aki önzetlenül, társadalmi munkában dolgo­zik közéletünk tisztaságáért, a hibák megszüntetéséért és az előttünk álló feladatok mielőbbi gyors és eredményes megvalósításáért. Rozgonyi Aladár a népi ellenőrzés megyei elnökhelyettese Vasárnap nyílik a megyei képzőművészek tavaszi tárlata Holnap, vasárnap délelőtt igen jelentős művészeti ese­ménye lesz Salgótarjánnak. Ekkor nyílik meg ünnepélyes keretek között a József Attila művelődési otthonban a Nóg- ród megyei képzőművészek munkacsoportjának tavaszi tárlata, aminek az ad külön érdekességet, hogy most, első ízben mutat be anyagában öntevékeny tehetségek mun­káiból is. A tavaszi kiállításra kerülő alkotások — a budapesti zsű­ribizottság véleménye szerint is — rendkívül figyelemremél­tó változatosságot mutatnak mind a témaválasztás, mind a művészi kifejezés formájában. Néhány képzőművészünknél különösen örvendetes, szem­betűnő előrelépés megfigyelői lehetünk a most megnyíló be­mutatón, ami azt bizonyítja, hogy Nógrád megyében a kép­zőművészeti tevékenység meg­találta az egészséges szellemű bontakozás lehetőségeit. A mintegy hetven értékes alkotást bemutató tavaszi tár­latot Aradi Nóra budapesti egyetemi tanár, a kitűnő mű­vészettörténész nyitja meg s az eseményen a Művelődés- ügyi Minisztérium művészeti osztálya is képviselteti magát. Bizonyosra vesszük, hogy a tavaszi tárlat anyagában kö- zületeink, intézményeink és a magánosok is meglelik azokat a műveket, amelyek megvá­sárlásával további eredményes munkásságra ösztönözhetik képzőművészeinket. Salgótarjánba látogatott Brutyó János elvtárs Pénteken délelőtt Salgótar­jánba látogatott Brutyó Já­nos elvtárs, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Politika! Bizottságának póttagja, a S5fOT főtitkára, Nógrád me* gye országgyűlési képviselő­je. Brutyó János elvtárs, akit útjára elkísért Jakab Sándor elvtárs, az MSZMP, Közpon­ti Bizottságának póttagja, a megyei pártbizottság első tit­kára. Szalai Gáspár elvtárs, az MSZMP Salgótarjáni vá* rosi bizottsága titkára, az EM Nógrád megyei Állami Épí­tőipari Vállalatot kereste fel. Meglátogatta a város fonto­sabb építkezéseit, elbeszélge­tett az Építőipari Vállalat gazdasági és mozgalmi veze­tőivel. az építkezések dolgo­zóival. majd délután a vál­lalat aktivistáinak megbeszé­lésén vett részt. PEDAGÓGUS NAP, 1963. Nagy József né látogatása megyénkben Nagy Józsefné könnyűipari miniszter a héten látogatást tett Balassagyarmaton. Dél­előtt meglátogatta a helyi­ipari vállalatokat, munká­jukról nagy elismeréssel nyi­latkozott. Az esti órákban pe­dig Balassagyar.Tii.toir béke gyűlést tartott. ftaeretettel kSszöntjük nevelőinket (Radics István rajza) Adjunk választ a dolgozók minden kérdésére Illést tartott a megyei pártbizottság: az előadó — több he­lyen vagy teljesen leegy­szerűsítve értékelik. vagy A Magyar Szocialista Munkáspárt Nógrád megyei Pártbizottsága szerdán Salgótarjánban a megyei tanács nagytermében ülést tartott. Ülésén — amelyen részt vett Orbán László elvtárs, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a K. B. agitációs és propaganda osztályának vezetője, Pothornik József elvtárs, az MSZMP Központi Bizottságá­nak tagja, a Nógrádi Szénbányászati Tröszt igazgatója, Jakab Sándor elvtárs, az MSZMP Központi Bizottsága póttagja, az MSZMP Nógrád megyei Bizottságának első titkára, a pártbizottság tagjai és meghívott vendégek — Ha­vas Péter elvtárs, a megyei pártbizottság agitációs és pro­paganda osztályának vezetője a pártbizottság elé terjesz­tette a megyei párt-végrehajtóbizottságának az „iteemi agi­táció helyzete és feladata” című jelentését. A dolgozók egyetértenek a párt politikájával — A párt politikai bizottsá­ga 1960 tavaszán határozatot hozott az üzemi agitáció helyzetéről és feladatairól — kezdte beszédét Havas Pé­ter elvtárs. — Megyénk üze­meiben folytatott politikai munka teljesen igazolta e ha­tározat szükségességét. Párt- bizottságaink és szervezeteink egész agitációs tevékeny­ségüket a Politikai Bizott­ság határozata értelmében végezték. Az azóta eltelt időben az üzemi agitáció sok vonatkozásban lépést tartott a feladatokkal és sokat fejlődött. Ezután elmondotta, hogy megyénk üzemei. politikai életének ma egyik legjellem­zőbb vonása a dolgozók egy­re szélesedő, érettebbé vált érdeklődő készsége és aktivitá­sa. Az emberek nagy többsége egyetért a párt politikájával, a szocializmus eszméjével. A párt helyes politikája és munkamódszereinek nagy vívmánya a közéletben ural­kodó nyílt légkör. Az agitációt — folytatta lebecsülik mondván — „a hangulat jó, a terv megvan, tehát jó az agitáció”, vagy ál­talánosan kezelik „minden amit teszünk agitáció”, „nincs semmi újság, minden jó” stb. ennélfogva nem for­dítanak kellő figyelmet az üzemi agitáció kialakítására, tartalmi irányítására. Előfor­dul — hangsúlyozta az előadó —, hogy agitáció alatt egysze­rűen a soronlevő feladatok mechanikus végrehajtását ér­tik, „teljesítsd tervedet, ter­melj többet, olcsóbban” és nem fordítanak gondot a munka tudatosságának, jelen­tőségének magyarázására. A kongresszus nagy hatással volt az emberekre A végrehajtó bizottság elő­terjesztése ezután a pártszer­vezetek politikai agitációs munkájáról szólt. Az üzemi dolgozók zöme a párt VIII. kongresszusának határozatait, illetve azoknak a legfonto­sabb részeit megismerte. A kongresszus nagy ha­tással volt és van a mun­kásság valamennyi réte­gére, kedvezően hatott az üzemi dolgozók hangula­tára. Azonban nem sikerült min­denhol tökéletesen tudatosíta­ni, megmagyarázni a szocia­lizmus alapjainak lerakásá­nak jelentőségét, helyét min­dennapi életünkben és fejlő­désünkben. Sokan nem látják ennek történelmi jelentőségét. Ez főképpen úgy jelentkezik, hogy a szocializmus alapjai­nak lerakásából fakadó kö­vetkeztetéseket nem egyfor­mán értelmezik. Ez főképp a szövetségi politika, a szocia­lista nemzeti egység kérdései­nél jelentkezik. Találkozunk olvan nézetekkel, amelyek két­ségbe vonják az emberek ne­velhetőségét. átalakulásuk le­hetőségét és még mindig fenn­tartások vannak az ellenforra­dalom ideién ingadozókkal szemben. Elég sokan fogadták bizalmatlanul az amnesztiát is. A mezőgazdaság iránti ér­deklődésről szólva az előadó elmondotta, hogy sajnos az üzemben folyó politikai mun­ka nem magyarázza alaposan a mezőgazdaság fejlődésének objektív és szubjektív prob­lémáit ezért a tsz-ek helyze­tével kapcsolatban sok az egészségtelen vélemény, sekkel foglalkoznak. A pártszervezetek tagevűfé- > (Folytatása a 3. oldalon.) sein. vb. és pb. üléseken gyak­ran tárgyalnak .termelési prob­lémákat. A pártszervezetek és bizottságok többnyire jó for­mákat találnak a termelés konkrét ellenőrzésére. Sok helyen működnek a pártszer­vezetek mellett három-öt ta­gú termelést ellenőrző csopor­tok. A Salgótarjáni Acéláru­gyárban széleskörű műszaki tanácsadó csoport segíti a pártszervezet termelést irá­nyító és ellenőrző munkáját. Az ez irányú munka közép­pontjában a termelékenység növelése, az önköltség csök­kentése, a minőség javítása, az anyagtakarékosság áll. Az előadó ezután több példával illusztrálta a kommunisták aktív szervező és példamutató munkáját. — A termelési kérdések nagy hányada az üzemi párt- szervezetek munkájában, a termelési problémák és fel­adatok iránti felelősségteljes alkotó érdeklődés nincs meg­felelően összhangban a párt- szervezetek politikai és mozgósító munkájával, a fel­adatok megoldása érdekében — mondotta az előadó. — Az üzemi pártszervezetek sok termelési kérdést megvitat­nak, határozatot hoznak, de leginkább műszaki-termelési, és nem mozgalmi feladatok­ra. A párthatározatok és ta­nácskozások helyenként csak nevükben pártjellegűek, in­kább szakmai anyagokra és tanácskozásokra hasonlítanak. A hozott termelési határoza­tokat többnyire ismertetik, felolvassák, azonban nem ha-> tározzák meg azokat a lé' nyeges, a tömegek számára különösen aláhúzandó, az ági*

Next

/
Oldalképek
Tartalom