Nógrád. 1964. október (20. évfolyam. 197-223. szám)

1964-10-01 / 197. szám

> Mic világ proletárjai, egyesüljetek! DCcajűíL CL tájÚ^JltCA NOGRAD AZ MSZMP NOGRAD MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÄCS LAPJA ............................. ...1,1,1 ' 1 1 ........... 1 ............................... ■ '■■■" 1 1 X X. ÉVF. 197. SZÁM. ARA: 60 FILLÉR OKTOBER 1; CSÜTÖRTÖK Ülést tartott az MSZMP Salgótarjáni Végrehajtó Bizottsága A végrehajtó bizottság tegnap ülést tartott. Meg­tárgyalta a Nógrád megyei regionális vízmű építésé­nek helyzetét a Nógrád megyei Építőipari Válla­lat téliesítési tervét, vala­mint a salgótarjáni gim­názium és általános isko­la jövő évi átadásával kapcsolatos problémákat. A végrehajtó bizottság a kérdések alapos megvita­tása után számos fontos határozatot hozott Tekin­tettel az építkezés kiemelt voltára, egyebek között ki­mondotta, hogy az éves tervben kitűzött feladato­kat a regionális vízmű építkezésén feltétlenül meg kell valósítani. A tapasz­talható létszámhiány le­küzdésével kapcsolatban javasolta, 1965-ben KISZ építőtábor létesítését. A végrehajtó bizottság a Nógrád megyei Építő­ipari Vállalat téliesítési tervét helyesnek tartotta. , A salgótarjáni gimnázi­um és a 16 tantermes álta­lános iskola jövő évi át­adásával kapcsolatban kérte az építőipari válla­latot, hogy ezeket az ob­jektumokat tekintse ki­emelt építkezéseknek; te­remtse meg a módját an­nak, hogy a gimnáziumot 1965. szeptember 1-re, az általános iskolát pedig 1965. év végére adják át. fiz ifjúság fórumán Ünnepel-e Csecse és Vany arc ? Az igazi tekintély Jlm&Lejz&ink F e * í ut+aJk Gyorsítsuk a betakarítást Nagyobb gondot a vetések minőségére Salgótarján és Zagyvaróna között épülő távvezetéken megkezdték a csövek szige­telését (Foto: Koppány György) Baráti eszmecsere a kapcsolatok Gvűlés a Beloiannisz ffys&rfoaii A csehszlovák párt- és kormányküldöttség látogatásai Megtartotta rendes heti ülését a megyei mezőgaz­dasági operatív bizottság. Napirenden az időszerű őszi munkák, valamint az aprómag cséplés és felvá­sárlás kérdései szerepeltek. A bizottság megállapítot­ta, hogy az őszi munkák­ban nem érvényesül az a fokozott lendület, amelyet az egyre inkább sürgető időszerű munkák és az intézkedési tervben meg­szabott határidők meg­követelnek Egyes helyeken a gépállomási és ter­melőszövetkezeti erő­gépek teljesítménye is alatta marad a lehető­ségeknek, azonkívül a kettős műsza­kok számát sem sikerül fokozni a kívánt mennyi­ségben. A gépkihasználás­sal kapcsolatosan több tsz-ben támadtak komoly gondok, így például Gal- gagután, Hollókőn és Ma- gyargécan. Más helyeken viszont a betakarítás las­súbb üteme akadályozza a szántó- és vetőgépek mun­káját. Különcsen a kuko­rica szárvágasa és a cu­korrépa szedése halad von­tatottan. A minőségi munkákra vonatkozó határozato­kat a járási és a me­gyei mezőgazdasági osztályok nem ellenőr­zik és segítik megfelelő következetesség­gel, így történhetett meg, hogv elégtelen csírakéDes- ségű árpa vetőmag is föld­be került. Éppen ezért az operatív bizottság határozatában na­gyon fontosnak tartia a betakarítás ütemének foko­zását különösen a kukori­ca és a cukorrépa elta­karítása fontos a vetőszán­tások és a vetések mes- gvorsítása érdekében A talajéi őkéezítés és a veté­sek minőségét pedig a szakigazgatási szervek az intézkedési tervben előírt módon és kellő következe­tességgel ellenőrizzék és segítsék elő. A vetések vé­delme megkövetelj a po­cokkártétel elleni szerve­zett védekezés' is. Az aprómagcséplés a ba­lassagyarmati, a pásztói és a rétsági járásban már befejeződött, viszont a sal­gótarjáni és a rétsági já­rásban még nagyobb meny- nyiség vár elcsépelésre. Ezekben a járásokban több ter­melőszövetkezet emelt minőségi kifogást a gépállomási tisztítógépek, kombájnok ellen. Jelenleg az említett két járásban még mintegy 500—600 hold vöröshere és 200—300 hold lucerna termése még Cse­peleden. A felvásárlást vi­szont a tisztítási munkák elhúzódása késlelteti. A lucernában egyes helyeken tetemes kárt okoztak az elszaporodott mezei poc­kok, ennek ellenére a megnövelt magfogó terüle­tekről biztosítottnak lát­szik a vörösheremag fel- vásárlási terv teljesítése. Az operatív bizottság határozatában kimondta, hogy a felszabadult aoró- maecséolésre átállított komhájnok átcsoportosítá­sával biztosítani kell, hogy az értékes anrúmag ,vesz­teséi nélkül a kétbo- donvj ás a mono«-' mag­tárakba kerüHSn. Az operatív bizottsa" azt. is nagyon fontosnak tartia. hogy a termelA^a.. vetkezetek az jSrvőrtékesi- tési terv hirtnsítáca és a iócTáaok átte|plteí-écp egrie­kében minél pléhb takar­fiscal fc JM'rtncíf. takar­mány-szükségletét. Antonin Novotny, Cseh­szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsá­gának első titkára, a Cseh­szlovák Szocialista Köztár­saság .elnöke, a hazánkban tartózkodó csehszlovák párt -és kormányküldöttség vezetője, valamint a kül­döttség tagjai szerdán a Beloiannisz Híradástechni­kai Gyárba látogattak. Részt vett a látogatáson Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának el­ső titkára, a forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke, dr. Ajtai Miklós, az Országos Tervhivatal elnöke, az MSZMP Politi­kai Bizottságának póttag­ja, Szurdi István, az MSZMP Központi Bizott­ságának titkára és Csikesz Józsefné, az MSZMP bu­dapesti bizottságának tit­kára. A nagymúltú üzem ün­nepi köntösben várta a testvéri csehszlovák nép küldötteit. Csehszlovák és magyar nemzeti, valamint vörös zászlók díszítették főbejáratát, amely felett magyar, cseh, és szlovák nyelvű felirat köszöntötte Horgos Gyula, kohó- és gépipari miniszter, Kancz- munista Pártját. Fél 11 után néhány perc­cel gördült a gépkocsiosz­lop a gyár elé, ahol dr. Horgos Gyula, kohó- és gépipari miniszter. Kancz- ler Gyula, az MSZMP XI. kerületi bizottságának első titkára, Galambos Dezső, a XI. Kerületi Tanács Vég­rehajtó Bizottságának el­nöke, Sellő Dénes, a Be­loiannisz Híradástechnikai Gyár vezérigazgatója, és Kovács Kálmán, a gyári pártbizottság titkára fo­gadta a csehszlovák párt- és állami vezetőket. A gyári fiatalok egy cso­portja virágokkal kedves­kedett a vendégeknek. A gyári technikum osz­tálytermében rendezett ba­ráti összejövetelen Sellő Dénes vezérigazgató ismer­tette a múlt század nyolc­vanas éveiben alapított üzem fejlődésének útját napjainkig. Egyebek között elmon­dotta, hogy 1949 óta megtízszerezték terme­lésüket, s ma már gyártmányaiknak 76 százalékát exportálják. Ezután Kovács pálmán, a gyár pártbizottságának titkára adott rövid tájé­koztatót a pártszervezet és a tömegszervezetek életéről, munkájáról. A tájékoztatók után kissé megváltozott az ere­detileg tervezett program A vendégek és a házigaz- dék között usvanis közvetlen hangulatú, sokoldalú eszmecsere bontakozott ki a kap­csolatok bővítésének kérdéseiről. Novotny elnök beható­an érdeklődött arról: vannak-e tervek, elkép­zelések a gyárban az ed­di?^' él hatékonyabb, ter­mékenyebb együttn- Vm- désre. Sellő vezérigazgató válasza után a csehszlo­vák államelnök azt fejte­gette, hogy — véleménye szerint — az együttműködés mind a híradástechnika, mind az ipar más ága­iban sokkal eredmé­nyesebb lehet, ha a kutatásoktól a gyártá­sig megszüntetik a pár­huzamosságokat, s ösz- szefogják az erőket. A szó ezután a műszaki fejlesztés, a gyártmányok korszerűsítése és az anya­gi ösztönzés különböző kérdéseire terelődött. No­votny elnök egyebek kö­zött arról érdeklődött a gyár vezetőitől, hogyan használják fel az anyagi ösztönzést a selejt csökkentésére, az új gyártmányok beve­zetésére és a minőség javítására. A kötetlen eszmecsere után a házigazdák gyárlá­togatásra invitálták a ven­dégeket. Megtekintették a jelfogó gyáregység tekercselő mű­helyét, amelynek bejáratá­nál fiatalok köszöntötték virágcsokrokkal Antonin Novotnyt és a csehszlovák párt- és kormányküldött­ség tagjait. Arra kérték őket. hogy jegyezzék be nevüket a részlegben dol­gozó brigádok naplójába. A vendégek szívesen ele­get tettek a kedves kérés­nek. s a „Bizalom” a „Len­dület” és a többi munka- csoport naplójában aláírá­sukkal örökítették meg a látogatás emléket. A műhely dolgozói me­leg szeretettel köszöntötték a vendégeket. A faliújsá­gokon a csehszlovák part­es kormányküldöttség ma­gyarországi útjáról szóló cikkek, a szomszédos ba­ráti ország életét, neveze­tességeit megörökítő képek is bizonyították, mennyire várták ezt a látogatást. A műhelyből a kedves vendégek a gyár korszerű ebédlőjébe mentek. A csehszlovák, magyar és vörös zászlókkal díszített hatalmas te­remben a munkások ezrei szorongtak. Hosz- szan zúgó taps köszön­tötte a csehszlovák és a magyar államférfia­kat. Az üzemi röpgyűlést Kovács Kálmán, a gyári pártbizottság titkára nyi­totta meg, majd Kádár Já­nos, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, a forradalmi munkás-pa­raszt kormány elnöke lé­pett a mikrofonhoz. Kádár János után Anto­nin Novotny Csehszlovákia Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottsága első tit­kára a Csehszlovák Szoci­alista Köztársaság elnöke mondott beszédet. A délután folyamán folytatta tárgyalásait a magyar és csehszlovák párt és kormány küldött­ség Csehszlovák vendége­ink este az Operaház dísz­előadását tekintették meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom