Új Nógrád, 1991. április (2. évfolyam, 76-100. szám)

1991-04-02 / 76. szám

TOVÁBB TART A VERSENYFUTÁS A MÁTRA-CSOPORTBAN - 7. oldal SALGÓTARJÁN, BALASSAGYARMAT, PÁSZTÓ, SZÉCSÉNY, BÁTONYTERENYE, RÉTSÁG VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA II. ÉVF., 76. SZÁM ÁRA: 7,90 FORINT 1991. ÁPRILIS 2., KEDD Meg sem kérdezték miért mondott le Szécsény és körzete -5. oldal A pápa húsvéti üzenete Vatikánváros. II. János Pál pápa húsvéti üzenetében fel­emelte szavát a (még min­dig) elnyomott népekért, el­ítélte az öbölbeli háborús fejleményeket és a fegyver­kereskedelmet. A Szent Pé- ter-bazilika sárga virágfü­zérrel és vörös drapériával díszített erkélyéről a pápa 55 nyelven mondta el húsvéti jókívánságait. Amerikai gép balesete Ríjad Washington. Lezu­hant szombaton az ameri­kai légierő egyik RF—4C Phantom típusú harci repü­lőgépe a Perzsa (Arab)-öböl térsége fölött. A rijádi ame­rikai parancsnokság közlése szerint a gép felderítő repü­lést hajtott végre. A két pi­lótának sikerült katapultál­nia, és sértetlenül megúsz­ták a balesetet. Felülvizsgálták a terveket Endrefalva. A képviselő- testület a közelmúltban fe­lülvizsgálta a rendezési tervben szereplő építési ti­lalmakat, amelyek a falu­ban sok családot érintettek. Az építési tilalmak nagy részét feloldották, s most már a falu központjában is lehet építkezni. Filozófiai eszmefuttatások Miskolc. A Magyar Tudo­mányos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottsága, Társa­dalomtudományi Szakbi­zottsága szakmai tanácsko­zást szervez április 5-én, 10 órától a MAB-székházban (Miskolc, Szabadság tér 3.) „Ideológiai pluralizmus és világnézeti elkötelezettség címmel. Dr. Fehér Márta filozófus és tudománytörté­nész, a Budapesti Műszaki Egyetem tanszékvezetője, va­lamint dr. Hársing László, a miskolci egyetem filozófiai tanszékének vezető tanára tart előadást, illetve korre­ferátumot. Tanfolyam a Gerelyesben Salgótarján. Gyógynövény­ismereti és fitoterápiás tan­folyam indul májustól a zagyvapálfalvai Gerelyes Endre Művelődési Házban, alap-, illetve középfokon, 12 órában A tanfolyamok vé­gén a hallgatók vizsgát te­hetnek Kubai csapatok kivonása Havanna. A kubai fegyve­res erők minisztériuma köz­leményben jelentette be szombaton, hogy Kuba meg­állapodott Kongóval az af­rikai országban 1977 óta állomásozó csapatainak kivo­násáról. A kongói kivonu­lásra a jövő hónap elején kerül sor. Így látják a Pénzügyminisztériumban A biztosítás kötelező, a biztonság csak remélhető Naponta nyolcvanon NÓGRÁDMEGYER. Nagy a forgalma a megyeri pati­kának, naponta legalább nyolcvan-száz embert szol­gálnak ki. Hétfőn és pénte­ken, amikor a községben rendel az orvos, még több a „látogató”. Verbói Jánosné asszisztens gyógyszerkészités közben. Fotó: Gyurián Rájár a rúd manapság a magyar autósokra. Az égig kúsznak az új kocsiárak, s versenyt futnak velük az al­katrészárak és a szervizkölt­ségek is, de a már meglévő és szerencsére üzemképes au­tókkal is mind többeknek válik megfizethetetlenné a rendszeres kocsihasználat. A benzinárak csak fölfelé kö­vetik rugalmasan a világpia­ci tendenciákat, s most újabb terhek zúdulnak az autóstár­sadalom nyakába. Miközben valóra válik a biztosítótársa­ságok régi álma, s július el­sejétől már szinte teljes bi­zonyossággal bevezetik a szerződéseken alapuló köte­lező gépjármű-felelősségbiz­tosítást, a benzinárba épített — eddig literenként 1,20 fo­rintot kitevő — biztosítási összeget is 6 forintra emelik (a tervek szerint) az új rendszer életbelépéséig. — Valóban, ha a kormány elé terjesztett pénzügymi­nisztériumi javaslat mellett dönt a kormány április ele­jén, akkor már 15-étől vár­hatóan négy nyolcvannal kell majd többet fizetni a (Folytatás a 2. oldala«) Régi gond! Megkezdődött a szervezett üdültetés Vendégzsongás a Tarkőben, az Ajnácsban és a Mátrában Önkényes lakásfoglalók Salgótarjánban Helyzetük rendezését akarja az önkormányzati testület A városban élő önkényes lakásfoglalók helyzetének rende­zésével is foglalkozik — várhatóan — a salgótarjáni önkor­mányzat képviselő-testületének április 2-i, 14 órakor kezdő­dő ülése. Az ország nagy városaihoz hasonlóan Salgótarjánban is egyre feszítőbbek a lakás­gondok. Az otthontalanok zö­mének jövedelme olyan ke­vés, hogy az OTP beruházá­sában épült 34—38 ezer fo­rint négyzetméterenkénti áru lakások megvásárlására képtelenek. A napjainkra ki­alakult helyzet egy folyamat eredménye, amely 1987-ben kezdődött. Ebben az évben mutatko­zott elterjedtebb jelenség­ként az önkényes lakásfog­lalás. Korábban csak eseti volt. Az 1988—89-es években a jogtalan beköltözés fel­gyorsult. 1989 szeptemberé­ben a Szamuely úton lakó önkényeseket kötelezte a la­kások kiürítésére a lakásügyi hatóság. Miután az önkéntes teljesítések elmaradtak, 1989 október elején elrendelte a végrehajtást, a hó 24. napjá­ra tűzve ki annak foganato­sítását. Egyben kérte a rend­őrség közreműködését. A (Folytatás a 2. oldalon) Szorospatak. Erdő borítot­ta hegyek, jótékony csönd, tüdőt tisztító friss levegő. E kedvező adottságok teszik lehetővé a Mátra északi lej­tőjén, a Kecskés-patak völ­gyében megbúvó település üdülőövezetté való fejleszté­sét. A környezetet szennye­ző bányát bezárták, a régi házakat lebontották, s új arculatot kezd ölteni, elő­nyére változik a táj. — Megkezdődött nálunk a szervezett üdültetés — mondta Fekete Tiborné gondnok. — Az ország leg­különbözőbb szegletéből ér­keznek a vendégek, elsősor­ban olyanok, akik pihenésre vágynak. Remélem, elége­detten fognak távozni, s to­vaviszik jó hírünket. ' Szemre tetszetős, a i kor követelményei oek megfele­lően berendezett a két üdü­lőház. Az egyiket a Közpon­ti Statisztikai Hivatal, a másikat a közalkalmazottak szakszervezete építtette. Az előbbi Tarkőről, az utóbbi Ajnács-hegyről kapta a ne­vét. Mindkét természeti képződmény a Mátrában ta­lálható. A harmadik épü­let, a Mátra fogadó hajdan a bánya irodaháza volt, új funkciójának megfelelően, átalakították. Az üdülőháza- kat és a fogadót a Bátony­(Folytatás a 2. oldalon) PRO MUSICA ALAPÍTVÁNY Húsvét Hollókőn Balassagyarmat. A Rózsa­völgyi Márk Zeneiskola ala­pítványt hozott létre vala­mennyi intézményében ta­nuló gyermek zenei nevelé­séért. A tehetséggondozást, közös zenélést előmozdító te­vékenységet, fesztiválok, versenyek szervezését, a fa­lusi zeneoktatást és még sok más feladatot kíván meg­valósítani alapítványi támo­gatásból. A Pro Musica Balassa­gyarmat nevet viselő alapít­vány indulóvagyona 40 ezer forint, melyet a csat­lakozók felajánlásai, hozzá­járulásai, vállalkozási tevé­kenység és a saját bevételei gyarapítanak. A befizetés de­vizában is lehetséges, ilyen esetben az összeg devizában kamatozik. „Célzott” ado­mányokat is fogadnak, me­lyek az alapítvány célkitű­zéseivel összefüggő, egy-egy konkrét munkaterület támo­gatására használhatók fel. Hatfős testület, a kurató­rium a vagyon kezelője. Tag­ja a zeneiskola igazgatója, s további öt személyt a tan­testület delegál. A létszám bővíthető, így három, a csatlakozók által felkért sze­mély is tagja lehet. Albániai választások Tirana. A demokrata párt, a legfőbb albán’ ellenzéki erő első embere szerint a demokraták arattak győ­zelmet az ország legnagyobb településein és városaiban, de nem állította, hogy or­szágosan is megnyerték vol­na a választásokat. Tiranában keringő, nem hivatalos és egyelőre meg nem erősíthető értesülések szerint a munkapárt ugyan abszolút többséget szerzett, amelynek aránya állítólag országosan a hatvan száza­lékot is elérheti, de a párt legfőbb vezetői, így Ramiz Alia, nem jutottak be a tör­vényhozásba. Alia, mint az előzetesen ismertté vált, 36 százalékot kapott. A borult, esős idő sem zavarta a húsvéti ünnepek alatt a hollókői ófaluba láto­gató turistákat, hiszen az elmúlt három nap alatt igazi palóc folklórcsemege fo­gadta a vendégeket. A szombat délutáni feltámadási körmenet, a vasárnapi tojás­festés, a lepényszentelés, és az igazi vizes locsolkodás emberek százait vonzotta a világhíres faluba. A népviseletbe öltözött helybeliek különféle húsvéti népi játékokkal színesítették a programot. Az ünnepi eseményeket végigkísérő képriportunk la­punk 3. oldalán található. — Rigó Tibor —

Next

/
Oldalképek
Tartalom