Nógrád Megyei Hírlap, 1996. május (7. évfolyam, 102-126. szám)

1996-05-02 / 102. szám

Külkapcsolatok vagy hivatali turizmus ? Telefonálók, levélírók teszik szóvá szemrehányóan: mi­ért nem írjuk meg végre, hogy mennyit utaznak külföldre a megyeháza urai. 2. oldal Jól érzi magát Pásztón Florentin Jacques francia matematika-tanár szerint okosak, kíváncsiak a magyar gyere­kek, nyitottak az emberek. 5. oldal Búcsú az első osztálytól Budapesti győzelmüket követően kedden hazai pályán szenvedtek vereséget a salgótarjáni Lendület TE tenisze­zői és kiestek az első osztályból. 10. oldal NOGRAD HÍRLAP MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1996. MÁJUS 2., CSÜTÖRTÖK VII. ÉVFOLYAM, 102. SZÁM ARA: 24,50 FORINT Ha ma előfizet, holnap­után reggel már olvashatja lapunkat! Május elsejével emelkedett a patikaszerek ára Még drágábban gyógyulunk Átlagosan 35 százalékkal emelkedett a gyógyszerek ára május 1-jétől. Ezzel egy­idejűleg lépett hatályba az a jogszabály, amely szerint az alacsony jövedelműek köz- gyógyellátási igazolványt kaphatnak, így számos gyógyszerhez ingyen jut­hatnak hozzá. A gyógyszerek a termelői­beszerzői árak 13 %-os növe­kedése és a támogatási rend megváltozása miatt drágul­nak. Az áremelkedés a Ma­gyarországon kapható három­ezer patikaszerből mindössze hétszázat hagy érintetlenül, ezen belül alig 30 olyan ter­mék van, amelynek az ára csökken. A patikaszerek nem kis ré­sze kap az eddiginél kevesebb támogatást, sőt számos, eddig dotált gyógyszerért a jövőben teljes árat kell fizetni. To­vábbra is ingyenes marad több mint négyszáz súlyos, krónikus betegségben hasz­nált készítmény. Teljes árúvá váltak májustól a nyugtatok, az altatók, láz- és a fájdalom- csillapítók. A törvény szerint azok is jogosultak közgyógyellátási igazolványra, akiknek család­jában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimumot - a 9600 Ft-ot - havi gyógyszer- költségük viszont eléri ennek 10 %-át. Az egyedülállóknál a nyugdíjminimum másfélsze­resét kell alapul venni. Az igazolványok a polgármesteri hivatalokban igényelhetők. Átlag 20 %-kal drágultak a gyógyászati segédeszközök. Intézményösszevonások Szécsényben Fő a gazdaságos működés A Tourinform Iroda a város képviselő-testületének keddi döntése alapján május elsejei hatállyal a művelődési köz­pont keretében működik. Ehhez az intézményhez kap­csolják a nagy múltú, Krúdy Gyula Könyvtárat is, mert az előzetes számítások szerint így működtetése gazdaságosabb lesz és a szakmai követelmé­nyeknek is megfelel. Ehhez pe­dig módosítani kellett a két in­tézmény alapító okiratát is, amelyet az új szervezeti műkö­dési szabályzat tett teljessé. A képviselők úgy határoztak, hogy pályázatot írnak ki a mű­velődési centrum és a Haynal Úti Óvoda vezetésére. A testület az új kormány és miniszteriális rendelkezések­nek megfelelően módosította ez évi költségvetési rendeletét, majd a tulajdonjogi rendezés, a földalapkivonási kérelem té­makörében, valamint lakás­ügyekben és egyéb célú támo­gatási kérelmekben hozott dön­téseket. Üzletrablás Jobbágyiban, épülettűz Sóshartyánban Nem válogattak ä tettesek Május elsejére virradóra a job­bágyi ABC-be ismeretlen tette­sek betörtek, elvittek több kar­ton cigarettát, márkás dezodo­rokat, mosószereket, magnót, órát, ruhacikkeket, kávét, édes­séget, üdítőt és különféle hús­árut, mintegy 200 ezer forint ér­tékben. Az ügyben a rendőrség folytatja a vizsgálatot. Melléképület égett szerdán délután Sóshartyánban, a Kos­suth úton. A tűzoltók rövid idő alatt megfékezték a lángokat, a kár nagyságát és a tűz okát még vizsgálják. Kodály Zoltánná Taron - Nagy keresztárnak temploma van - Tildy-ünnepség Gyarmaton Hegyen-völgyön majálisra mozdult a tömeg Színes lufivarázs a tarjáni Dolinkában - Templomavatás és májusfa Nagykeresztúron - Vidám sörözők a szécsényi ligetben - „ Csupafül ” óvodások a kisterenyei Kastélykertben fotó: rigó Tibor Félig-meddig esőkészültségben, helyenként a szokottnál is ün­nepélyesebben, de jobbára lazán, amúgy szabadidős hangulat­ban múlatták az időt a tegnapi majálisokra kisereglett töme­gek. A szervezők zöme a mindennapok gondjainak feledteté- sére, zömmel a szórakoztatásra helyezte a hangsúlyt, a játékos, humoros versengések, látványos bemutatók egy-egy csipetnyi protokollt és lényegre törő vagyis rövid köszöntőket bírtak el. Tar község hónapok óta készült arra, hogy nagy jelentőségű eseménnyel tegye meghitté és emlékezetessé a május elsejét. A kéthetes, Kodály Zoltán ne­véhez, örökségéhez fűződő program csúcseseménye az is­kolai névadóünnepség volt. A meghívott vendégek karéjában megtisztelte jelenlétével a ren­dezvényt Kodály Zoltánné is, akit nagy tapssal köszöntöttek a résztvevők. Becze Lajos pol­gármester történelmi jelentősé­gűnek nevezte a község életé­ben meghatározó szerepet ját­szó intézmény ünnepségét, amelynek része volt a falu most elkészült címerének és zászla­jának avatása is. A jelképek, valamint Kodály Zoltán mell­szobrának alkotója Erdei Sán­dor, aki szintén részt vett a név- adón-avatáson. Dr. Szabó Zoltán, a Művelő­dési és Közoktatási Miniszté­rium államtitkára beszédében szimbolikusnak nevezte azt, hogy a község ezen a napon tar­totta a maga hármas ünnepét. Hiszen „aki avat, az bízik a jö­vendőben.” Kiss Ernő, helyi plébános megszentelte a címert és a zászlót, Vinczéné Petik Er­zsébet iskolaigazgató pedig át­vette a polgármestertől a módo­sított alapító okiratot.- 37 évvel ezelőtt Galyatetőn jártam, azon a helyen, ahol sok Kodály-mű született. Egyik sé­tánk közben ő erre a völgyre mutatott, gyűjtő útjainak egyik állomására. Nem gondoltam, hogy eljutok ide. Ma is felidé- ződik előttem: Kodály háti­zsákkal a vállán, fonográffal a kezében. Sosem tudjuk meg, mekkora volt az a poggyász, amely készülő műveit rejtette, de a másik poggyászt, az örök­séget, ismerjük és visszük - mondta Kodály Zoltánné és egy grafikával mondott köszönetét vendéglátóinak, a falunak. Bátonyterenyén a hangula­tos, árnyas kastély kertben mintegy háromszáz fős közön­ség hallgatta meg dr. Balázs Ottó polgármester beszédét. Az óvodásoknak,iskolásoknak ze­nés összeállításukkal teljes mértékig sikerült elterelni a fi­gyelmet a levegőben lógó eső­ről. Ahogyan egy büszke nagymama megjegyezte: ilyen aranyos kicsik láttán mindjárt jobb kedvre derül az ember! (Folytatás a 3. oldalon) Ííj határátkelő Tarnócnál - Jozef Magula (jobbra), szlovák pénzügyminisztériumi államtitkár és Csobánczy Péter helyettes államtitkár vágta el a szalagot. (Cikkeink a 3. oldalon) Több mint 210 millió forintos beruházás - Európai színvonalú technológia Mini „Patyolat” a tarjáni kórházban Akárcsak laboratóriumba lépne az ember: patikatisztaság, auto­matikusan működő, intelligens gépek, légkondicionálás. A beruhá­zás több mint 210 millió forintba került, ám hosszabb távon meg­térül a befektetés, mert a napi 2,7 tonnás teljesítmény bérmosás vállalását is lehetővé teszi. Tavaly december 5-én kezdődött meg a kivitelezés, és sikeres próbaüzemelés után a tervezett időpontban, április 30-án átadták rendeltetésének a salgótarjáni Madzsar Jó­zsef Nógrád Megyei Kórház új mosodáját. Az ez alkalomból rendezett ün­nepségen dr. Reichard Jenő fő­igazgató-főorvos köszöntötte a meghívott vendégeket és a munkában résztvevő gazdasági társaságok képviselőit. Han­goztatta: a megyei kórház éle­tében az utóbbi másfél évtized legfontosabb eseménye az új mosoda üzembe helyezése. Dr. Lépes Péter, a Népjóléti Minisztérium helyettes állam­titkára rámutatott: ma hazánk­ban ritka öröm, ha a jobb infra­struktúrát szolgáló létesít­ménnyel gazdagodik valamely egészségügyi intézmény. Ugyanis, köztudottan nehéz helyzetben van az egészségügy, túlméretezett a hálózat, mostani formájában tovább már nem tartható fenn. Ezért az idén 10 ezer kórházi ágyat szüntetnek meg országszerte. Ugyanakkor célul tűzték a kórházakban a diagnosztika fej­lesztését, a betegek komforto­sabb ellátását, valamint bizo­nyos szolgáltatások jobbítását. A most átadott mosoda beleillik ebbe az elképzelésbe, hiszen gépek vették át a nehéz fizikai munkát, s a korábbibál kisebb létszámú kezelő személyzetnek csak a működésüket kell fel­ügyelniük. Smitnya Sándor, Nógrád Megye Közgyűlésének elnöke kiemelte: Európa színvonalú az új mosoda, hazánkban nincsen párja. A fejlesztésért köszönet illeti à Népjóléti Minisztériu­mot, a Belügyminisztériumot, a Pénzügyminisztériumit, vala­mint a jó ügyet felkaroló me­gyei közgyűlést. Igazi csapat­munkát koronáz meg a siker. (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom