Nógrád, 1968. október (24. évfolyam, 230-256. szám)

1968-10-01 / 230. szám

Ma kezdődnek megyeszerte a pártalap- szervezetekben a vezetőség­választó taggyűlések. A kom­munisták tanácskozásának fő feladata: a vezetőség megvá­lasztása a következő két év­re. Ezzel együtt végig tekin­teni a pártszervezetnek a IX. kongresszus óta megtett út­ját. Az elmúlt két esztendő mérlegének megvonása és a további feladatok meghatá­rozása méltán váltja ki a szélesebb közvélemény ér­deklődését is. A tisztújítás a párt életé­nek mindig kiemelkedő ese­ménye volt, a pártszerveze­tek tevékenységének állan­dó része, eleme. Az állandó­ság tényező mellett a vezető­ségválasztás időről-időre változó körülmények között zajlik le. Ez jelzi a pártélet fejlődését és a társadalmi- gazdasági helyzet új vonása­it is. A mostani taggyűlések erőteljes sajátossága, hogy — a korábbiakhoz viszonyítva — sok tekintetben minőségi­leg új, változott helyzetben kerül sor azokra. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESUUETEKI S*»í5 RáD AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MfGYil T ANÁC S LAPJA XXIV. ÉVF., 230. SZÁM ÁRA: 70 FILLÉR 1968. OKTÓBER 1„ KEDD RUl^fl nyílt cs Kommunista és IUIft8aiicäsg»äB«tol€ l\flemae@fi&ozi Tanácskozása Előkészítő Bizottságának ülése A kommunista és munkáspártok nem­zetközi tanácskozását előkészítő bizott­ság 1968. szeptember 3ö~án Budapesten megkezdte munkáját. Az Előkészítő Bizottság ülésén részt ■ vevő pártok képviselői tudomásul vették a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának jelentését a nemzetközi ta­nácskozás előkészítésének eddigi munká­latairól, majd megkezdték a napirenden szereplő kérdések tárgyalását. „Szeretjük, megvédjük hazánkat!” A beszámolási időszakra esik a gazdaságirányítás re­formja előkészítésének és be­vezetésének felelősségteljes munkája. A reform eddigi eredményeinek és hatásának szinte átfogó helyi elemzé­sére kerül most sor a terme­lőegységekben, a hivatalok­ban, intézményekben. A pártvezetőségek joggal ad­hatnak számot arról, hogy a kommunisták, a vezetők döntő többsége megértette a reform szükségességét, kiállt mellette és cselekvőén részt vett sikeres bevezetésében. A párt politikája alapján számos jó helyi gazdaságpo­litikai elképzelés alakult ki és kezd megvalósulni. Ugyanakkor a taggyűlések­nek a feladatok meghatáro­zásánál számolni kell azzal is, hogy a reform politikai és gazdasági sikerének to­vábbi biztosítása, a lehető­ségek jobb kihasználása még a jövő tennivalója. Az elmúlt két év — szoros összefüggésben a mechaniz­mus reformjával — a párt- élet, a munkamódszer és munkastílus kedvező válto­zásának időszaka is volt. A gazdasági, állami és tömeg­szervezeti élet pártirányítá­sa magasabb szintre emel­kedett, jobban biztosítja e szervek önállóságát és növe­li felelősségét. Számos kez­deményezés bontakozott ki a párttagság aktivitásának nö­velésére, vonzóbbá, tartal­masabbá vált az alapszerve­zetek élete. Erősödött a párt- szervezetek vezető szerepe az élet minden területén. Amikor a taggyűléseken ezt számbaveszik, azt is látniok kell, hogy a régi, elavult módszerek, szokások visz- szahúznak bennünket, mun­kánknak vannak sablonos vonásai, él és hat a megszo­kotthoz való ragaszkodás. A reform számos vonatko­zásban megváltoztatja az emberek, s az emberek egyes csoportjainak egymáshoz va­ló viszonyát. Az új körülmé­nyek között —, hogy csak a legfontosabbat említsük — megnövekszik a szocialista demokrácia szélesítésének és a fegyelem erősítésének je­lentősége. A párt ebben is kezdeményező volt: a IX. kongresszus óta megtett út a pártdemokrácia továbbfej­lesztésének jegyében telt el. Ez felfokozta a párttagság aktivitását, erősítette fegyel­mét, kiállását és megnövelte a közügyek iránti érdeklő­dését. Ezeknek az emberi viszonyoknak az elemzése, vizsgálata a vezetőségvá­lasztó taggyűlés egyik alap­vető feladata. A taggyűlé­sek akkor járnak el helye­sen, ha a szélesedő demokrá­ciát, a tagság állandóan gya­rapodó alkotó akaratát mi­nél eredményesebben moz­gósítják az egységes, hatéko­nyabb cselekvés érdekében. Röviden: a reform további sikeréért. Ezeknek az új körülmé­nyeknek a fényénél még vi­lágosabb: a jelenlegi vezető­ségválasztó taggyűlések a párt életének fejlesztésében — a két kongresszus között — megkülönböztetett szere­pet töltenek be. B. Gy. Negyvenezer fiatal ünnepelt Talán egyetlen évben sem volt annyi érdekes és jelentős megyei rendezvény a fegyve­res erők napján, mint szep­tember 29-ét megelőző napok­ban. A megyei KlSZ-alap- szervezetek és az úttörők már egy héttel a fegyveres erők napja előtt számos rendezvé­nyen ünnepelték szocialista hazánk és rendünk őrzőit. Szombaton Salgótarjánban és Pásztón volt kiemelt jelle­gű ünnepségsorozat. Salgótar­jánban, a Mártírok úti isko­lában Kemerovóból ajándékba kapott zászlót adott át Szú­nyog Tibor, az MTS elnöke a 3616-os számú Lovász József úttörőcsapatnak. Pásztón egész­napos rendezvénysorozat meg­rendezésére vállalkoztak a fiatalok. Pisztolylövő-verse- nyen, röplabda-villámtornan vették részt a fegyveres erők tagjai, a gimnázium kiszesel pedig a hasznosi várnál ren­deztek harci túrát, amelyen vendégként négy szovjet ka­tonafiatal is jelen volt. A köz­ponti ünnepséget Pásztón a 2. sz. általános iskolában ren­dezték, este pedig Tar köz­ségben volt katona-, kiszes és úttörőfiatalok között találko­zó. Jobbágyiban, vasárnap a tiszti klubban láttak vendégül két vietnami, valamint két szovjet fiatalt. Ünnepséget rendeztek Palotáson is, ahol az 1956-os ellenforradalom ál­dozatául esett Kubis Ferenc szüleit látták vendégül a fia­talok. A pásztói járás rendez­vényei közül a csécsei ifjúsági klub és irodalmi színpad vi­etnami műsora volt a legki­emelkedőbb: 600-an nézték meg az irodalmi összeállítást. A megyében valamennyi út­törőcsapatnál szombaton és vasárnap megrendezték a csa­patzászló-ünnepségeket, és ez alkalommal csatlakoztak a nógrádi úttörők, kisdobosok „A forradalom lángjai” elne­vezésű országos mozgalomhoz. Sok pajtás vett részt a szom­baton és vasárnap lezajlott harci túrákon is. Dej táron, a fegyveres erők napján Kálovits Géza, a KISZ Nógrád megyei bizottságának titkára mondott ünnepi beszé­det, majd 500 főnyi hallgató­ság előtt beszámolt a VIT-en szerzett tapasztalatairól. Szá­mos esemény, ünnepség és koszorúzás volt Balassagyar­maton és Rétságon is. Vasár­nap Salgótarjánban még egy nagyobb szabású rendezvény­re is sor került: megrendezték a diák mesterlövészek megyei versenyét. A versenyen 64 fiatal vett részt, 16 nógrádi középfokú tanintézetből. Az el­ső helyet és a KISZ Nógrád megyei bizottságának vándor- serlegét a salgótarjáni új gimnázium négy fiatalból ál­ló csapata szerezte meg. A két nap alatt mintegy 40 ezer nóg­rádi fiatal ünnepelte a fegyve­res testületek tagjait. A KISZ-védnökséggel épülő Beton- és Vasbetonipari Mű­vek szolnoki gyárában hat hónappal a tervezett határidő előtt megkezdődött a betoncsőgyártás. Jól halad a mozaik- lapgyártó üzem építése is, amelyben előreláthatóan — á tervezettnél két hónappal korábban — még ez év végén megkezdődik a próbagyártás Napirenden A földgázellátás és a távfűtés fejlesztése A salgótarjáni városi tanács végrehajtó bizottsága szeptem­ber 30-án, hétfőn ülést tartott, melyen megtárgyalta az építé­si és közlekedésügyi osztály vezetőjének előterjesztését Sal­gótarján földgázellátásának, valamint a távfűtés fejleszté­sének előkészítéséről, helyzeté­ről. A végrehajtó bizottság a vita után úgy döntött, hogy a kérdés rendkívüli jelentőségé­re való tekintettel a beszámo­lót és a határozati javaslato­kat a városi tanács ülése elé terjeszti. A végrehajtó bizott­ság ez után — Péter Pál állan­dó bizottsági elnök jelentése alapján — megvizsgálta a vá­rosi tanács építési állandó bi­zottságának munkáját. Parlamenti küldöttségünk koreai útja Október 31-én VUágtakarókossági Nap Ülésezett a megyei takarékossági bizottság Tegnap Salgótarjánban, az SZMT székházában ülést tar­tott a megyei takarékossági bi­zottság. A tanácskozáson Sza- moshelyi Jenő, az OTP me­gyei igazgatója, a bizottság tit­kára tájékoztatta a résztvevő­ket a takarékossági mozgalom helyzetéről. Beszámolójában többek kö­zött elmondotta, hogy az el­múlt év decemberétől ugrás­szerűen emelkedett a betétál­lomány. Június 30-val bezáró­an több mint 430 millió forin­tot tett ki. Megyénkben több mint 63 ezer ember rendelke­zik takarékbetét-könyvvel. Az 1968-as évre előirányzott 38 millió forint állományemelke­dés helyett, június 30-ig 50 millió forint volt a teljesítés. Az egy főre jutó országos vi­déki átlag 2335 forint. Nógrád megyében 1823 forint. A me­gyei takarékossági bizottság titkára beszámolójában szá­mot adott a bizottság mun­kájáról is. Elmondotta töb­bek között, hogy az év ele­jén a tsz zárszámadá­sakor indított takarékossági akció szép eredményt hozott. Több mint kétezren váltottak betétkönyvet, ugyanakkor 17 millió forint került a takarék­ba. Kitűnő az az eredmény, amelyet Nógrád megye tanulói értek el. A megyék közötti versenyben az 1967/68-as tan­évben Nógrád megye az első helyen végzett. Köszönettel szólt Szamoshelyi Jenő a tár­sadalmi szervek takarékossági munkájáról. Első helyen emlí­tette a megyei nőtanács tevé­kenységét. Részletesen foglal­kozott a hitelezési tevékeny­séggel. A tanácskozáson megbeszél­ték a megyei takarékossági na­pok programját. Eszerint októ­ber 28. és november 2-a között kerülnek megrendezésre a me­gyei takarékossági napok. Ok­tóber 31-én Világtakarékossági Nap. Ennek jelmondata: Jó­zan takarékosság, biztonságo­sabb élet a világon! A bizott­ság kidolgozta a megyei taka­rékossági napok tervét. Így többek között a községekben ankétokra kerül sor. Az ebben az időszakban tartott értekez­leteken, egyéb összejöveteleken megemlékeznek a takarékosság jelentőségéről. A betétgyűjtő­helyeken minta-ügyfél szolgá­latot szerveznek. Az OTP és a megyei művelődési osztály az iskolákban dolgozat- és rajzpá­lyázatot indít. Az OTP-fiókok munkájába a diákok is bekap­csolódnak. A megye első októ­ber 31-én született újszülött­jét takarékbetét-könyvvel ju­talmazza az OTP. Ezen a na­pon értékelik s ünnepélyes ke­retek között adják át a jutal­mat a községi betétgyűjtési verseny legjobbjainak. PHENJAN A Kállai Gyula vezette magyar parlamenti küldött­ség vasárnap vonaton Kan Rjan, Uk-nak, a Legfel­sőbb Népi Gyűlés elnöksége alelnökének kíséretében Ke- szonba és Panmindzsonba utazott. Küldöttségünk meg­tekintette Keszon, az egykori koreai főváros történelmi ne­vezetességeit, majd felkereste az úttörőpalotát. A nap folyamán a magyar delegáció ellátogatott a Ko­reát kettéosztó demilitarizált övezetben levő Panmindzsor.- ba. Pák Csun Guk vezérőr­nagy, a katonai fegyverszüneti bizottság koreai tagozatának vezetője kísérte küldöttsé­günket. Ismertette a demili­tarizált övezet helyzetét. Tá­jékoztatott azokról az ismét­lődő provokációkról, amelye­ket a Dél-Koreát megszállva tartó amerikai haderők követ­nek el a KNDK ellen. Dele­gációnk a többi között meg­tekintette azt az épületet, amelyben 1953 júliusában megkötötték a koreai háború végét jelentő fegyverszüneti megállapodást. A magyar küldöttség hét­főn reggel visszaérkezett Phenjanba, majd délelőtt Pék Nam Un-nak, a Legfelsőbb Népi Gyűlés elnökének a kí­séretében az unbongi Ma­gyar—Koreai Barátság terme­lőszövetkezetbe látogatott. Elutazott a inasai1 küldöttség az ülésszakara Péter János külügyminiszter vezetésével hétfőn reggel el­utazott New Yorkba az ENSZ- közgyűlés 23. ülésszakára a magyar küldöttség. A küldöttség búcsúztatására a Ferihegyi repülőtéren meg­jelenít Púja Frigyes, a külügy­miniszter első helyettese, Szi­lágyi Béla és dr. Házi Vencel külügyminiszter-helyettesek, és a Külügyminisztérium több vezető munkatársa. A salgótarjáni művészeti héten nagysikerű kiállításon mutatkoztak be az Öblösüveg­gyár iparművészei. A megyei József Attila művelődési központ üvegcsarnokában mint­egy háromezren tekintették meg a kiállított üvegtárgyakat. Akiállítás alkalmával a városi tanács díszoklevéllel tüntette ki és tárgyjutalommal jutalmazta az üvegtervező iparmű­vészeket. Képünkön: Varga Gyula, az Öblösüveggyár igazgatójának társaságában a ki­tüntetett művészek, Mánczos József Munkácsy-díjas, Várady Jánosné, Takács Géza és Erdei Sándor

Next

/
Oldalképek
Tartalom