Nógrád Megyei Hírlap, 1994. február (5. évfolyam, 26-49. szám)

1994-02-01 / 26. szám

BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1994. FEBRUÁR 1., KEDD V. ÉVFOLYAM 26. SZÁM ÁRA: 16,30 FORINT L LAPUNKBAN: A városatyák nemet mondtak a vízdíjra (3. oldal) Sztrájkhangulat Iskolák féléve (4. oldal) Kilakoltatták - Halott a garázsban (8. oldal) Választási nyitány tiszta hanggal Miközben már idejekorán baljós előjelek tűnnek fel az idei országgyűlési választások tisztaságát il­letően, léteznek azok az erők is, amelyek a - politikai harc keménységét nem vitatva - tisztességes eszközökkel szeretnének vívni. Ez mindenki érdeke lenne, s az is, hogy a lehető legtöbb állampolgár adja le voksát a többségi akarat érvényre jutása érdekében. Tegnap délután megkezdődött az előké­szítő értelmes párbeszéd a salgótarjáni megyeháza konferenciatermében, ahol Korill Ferenc, a me­gyei közgyűlés elnöke nyitotta meg és vezette a fórumot. Képünkön a tanácskozást kezdeményező Agrárszövetség Nógrád megyei vezetői, dr. Musztács László és Ivitz Zoltán, mellettük Palik Ferenc és dr. Moyzes József a Kereszténydemokrata Néppárt képviseletében. (Cikkünk a 3. oldalon) Az Oros-Hús Kft. a nevető harmadik Nem lett kóser a balassagyarmati vágóhíd Tizenötmillióval többet ígért a színre lépő új gazda Növekvő tarifák a közlekedésben Újabb áremelések A máltai elnök hazánkba látogat Göncz Árpádnak, a Magyar Köztársaság elnökének meghí­vására február 3. és 5. között Vincent Censu Tabone, a Máltai Köztársaság elnöke hivatalos lá­togatást tesz Magyarországon. Útjára elkíséri felesége. A Duna menti országok képviselőinek találkozója A Duna menti országok kép­viselői a hét végén Budapesten találkoztak, hogy megismerked­jenek az expóhoz kapcsolódó rendezvények pályázati rendsze­rével, a főváros leendő kulturális programjaival, az expo-előké- születekkel. Egyeztették az ausztriai, a burgenlandi, a Ko­márom megyei és a budapesti kulturális események terveit. Tűz egy győri raktárban Húszmillió forintos árukészlet égett el Győrött vasárnap éjszaka a DEX Kereskedelmi Bt. által bérelt raktárban. A 200 négyzet- méteres épület a Volán tulajdona volt és a MÁV-pályaudvar terü­letén állt. A nagykereskedő DEX Bt. elsősorban kínai ruha­neműt, farmerokat, pólókat, le­E edőket, törülközőket tárolt enne. A tűz oka egyelőre isme­retlen. Erdőbe rejtette újszülöttjét A főváros XVIII. kerületében egy erdőben leánycsecsemő holt­testére leltek vasárnap délután az arra járók. A nyomozás megálla­pította: az anya 10-12 nappal ez­előtt szülte meg életképes cse­csemőjét, akit asztalterítőbe és reklámszatyorba csomagolva rejtett el az erdőben. Ausztria-lottó A 4. játékhét nyerőszámai: 14, 30, 31, 34, 37, 44. A pót­szám: 21. A Jokerszám: 9 3 0 0 6 3. A nyeremények a következők: dupla jackpot van, ami 36.382.074 schilling. A 8 ötös pótszámmal egyenként 693.301, a 268 ötös 31.043, a 17.785 né­gyes 623, a 326.431 hármas 42 schilling. A Jokeren szuper jack­pot van, ez 10.542.123 schilling. A Határőrség nem tudott ar­ról, hogy vasárnap átutazik ha­zánkon Vlagyimir Zsirinovszkij, az orosz Liberális Néppárt elnö­ke. Ezt Krisán Attila szóvivő mondta el hétfőn az MTI érdek­lődésére. Zsirinovszkij átutazóként, mint egyszerű orosz állampolgár lépett De vasárnap Ferihegyen, és az útlevélkezelő feltehetően nem is tudta, hogy kivel áll szem­ben — mondta a szóvivő, hozzá­A polgári védelem hosszú stagnálás után — egy 1992-es kormányrendelet nyomán — megújult, elindult a fejlődés út­ján. Ezt Kónya Imre belügymi­niszter állapította meg hétfon, a polgári védelmi parancsnokok első olyan országos tanácskozá­sán, amelyen a 163 körzet veze­tője is részt vett. A miniszter tör­ténelmi eseménynek minősítve a nemrég elkészült katasztrófavé­delmi törvény tervezetét, úgy vélte, hogy ennek a magyar jog­alkotásban példa nélküli szerve­zetnek a létrehozása további len­dületet adhat a polgári védelem fejlődésének. Az egzisztenciális gondokkal küszködő, alacsony jövedelmű polgári védelmi dolgozók szá­Egyéves előkészület után befejeződött a Penomah Ba­lassagyarmati Gyárának pri­vatizációja: a Ceglédi Húsfel­dolgozó Rt., mint a Penomah jogutódja, pályázaton kívül adta el az Oros-Hús Kft.-nek. A gyár 1992. decemberében csődegyezséget kötött 100 mil­lió forintos banki és 75 millió forintos szállítói tartozására. Ezt követően nyilvános pályá­zaton hirdették meg a céget, s megvételére a gyári Munkavál­lalói Résztulajdonosi Prog­ram-szervezet és a vezetői ál­lomány tett ajánlatot. téve, hogy az orosz politikus megfelelt a beléptetési feltételek­nek.Érkezéséről, illetve átutazá­sáról Krisán Attila is csak a sajtó útján értesült. A szóvivő ezenkívül elmond­ta, hogy január 29-én hajnalban Röszkenél feltartóztattak egy ki­lépő jugoszláv állampolgárt, mi­után személygépkocsijában — az ülés alá rejtve — egy pisztolyt ta­láltak lőszerekkel együtt. Az ille­tőt átadták a rendőrségnek. mára szerény béremelést kilátás­ba helyezve, fontosnak nevezte a légi, a radiológiai, a biológiai, a vegyi és a katasztrófa-riasztás új rendszerének kialakítását. Rá­mutatott, hogy mielőbb be kell fejezni az új típusú polgári védel­mi szervezetek megalakítását, és meg kell kezdeni felkészítésüket is. Újságírók kérdésére válaszol­va egyebek között leszögezte: az elmúlt egy hónap során szemé­lyes tapasztalatokat szerzett ar­ról, hogy a tárca, illetve az irányí­tása ala tartozó szervezetek jól működnek. A választások párt­semleges lebonyolítása biztosí­tott, de a megfelelő színvonalú előkészítés érdekében igen ke­mény munkára lesz szükség. Mivel az előbbi pályázata nem felelt meg a kiírás feltétele­inek, a vezetők pedig nem kap­tak hitelt, a gyárat az AVÜ hoz­zájárulásával pályázaton kívül adták el. Hasonló feltételekkel tett ajánlatot a Magyar Fórum Borháza Rt. és a Hal-Consul- ting Kft., amelyek közül az utóbbi mögött a magyarországi zsidó hitközségek állnak - első­sorban piaci háttérrel. A balassagyarmati vágóhíd ugyanis annak idején úgy épült, hogy kóser vágásra is alkalmas. A zsidó hitközségek nemcsak a hazai izraelita közösségeket lát­A múlt hét végén az em­berek meglepve tapasz­talták, hogy a szoká­sosnál több rendőr mozog az utakon. Amint ezt Rozgonyi Páltól, a megyei rendőr-főkapitányság közlekedési osztálya forgalo­mellenőrző alosztályvezetőjétől megtudtuk, a kibővített jellegű közlekedési akcióban több mint 150 rendőr, több mint 30 polgá­rőr, vámos, katona és közleke­dési felügyeleti szakember, il­letve csaknem 30 gépjármű vett részt. A főútvonalakra és a bal- esetileg veszélyeztetett terüle­tekre összpontosított akcióban két ellenőrző átengedő pont is Mendele Ferenc Ybl-dijas épí­tész, címzetes egyetemi docens és főiskolai tanár, a magyar mű­emlékvédelem nemzetközi hírű szaktekintélye 59 éves korában, január 30-án elhunyt— tudatta a gyászhírt az Országos Műemlék- védelmi Hivatal hétfőn az MTI- vel. A Magyar Építészeti Múze­um igazgatójának temetéséről később intézkednek. Mendele Ferenc több mint há­ták volna el innen, hanem ex­portra is gondoltak. Őket támo­gatta - s erről a pénzügyminisz­tert levélben értesítette - a város önkormányzata. A két vetél­kedő közt az Oros-Hús Kft. lett a nevető harmadik azzal, hogy a szállítói és hitelállomány, va­lamint a teljes dolgozói létszám átvállalását kilátásba helyező másik kettőnél tizenötmillió fo­rinttal többet ígért. Ezen túlme­nően negyvenmillió forint ér­tékben vételi ajánlatot tett a pi­lisi hizlaldára is, és így végül a társaság írhatta alá az előszer­ződést. (MTI) működött a somoskőujfalui és a mátraszőlősi parkolóban. E két helyen finn módszerrel ellenő­riztek a rendőrök. Kiemelt elle­nőrzést végeztek Salgótarján­ban és Balassagyarmaton. Az akció alatt 350 fővel szemben 358 ezer forint hely­színi bírságot szabtak ki. Tizen­két vezetői engedélyt bevontak, ebből hetet ittasság miatt. Felje­lentettek 61 személyt egyéb közlekedési, 33-at más szabály- sértés miatt. Előbbiek közül 7 személy gyorsan hajtott. Egy személyt bekísértek, nyolcat előállítottak, egyet pedig elfog­tak bűncselekmény elkövetése miatt. - pádár ­rom évtizeden át dolgozott a ma­gyar műemlékvédelem szolgála­tában. Az ő nevéhez fűződik többi között az egregyi, a csem- peszkopácsi, a szamostatárfalvi, a nagyharsányi, a pécs-málomi középkori templom, illetőleg a dunaföldvári és a simontornyai reneszánsz vár, valamint a kis­kunhalasi szélmalom, a nagyvá­zsonyi Schumacher-ház műem­léki helyreállítása. Kezdeménye­Február 1-jétől 14 százalékkal emelkednek a belföldi, menet­rend szerinti távolsági autóbusz­közlekedés tarifái, 25 százalék­kal a belföldi távirat-szolgáltatás díjai, és ugyancsak 25 százalék­kal az állami vízi közművekből szolgáltatott ivóvíz- és csatorna­díjak — tájékoztatta a Közleke­dési, Hírközlési és Vízügyi Mi­nisztérium hétfőn az MTI-t. A távolsági autóbusz-közle­kedés viteldijának növelése az A brutális szegedi családirtás­ról a bűnügyi tudósító csak meg- hasonlottan tud írni. Hivatása szerint szeretné kielégíteni az ol­vasó információéhségét, de nem tudja, mert a hivatalos tájékozta­tás a tett elkövetésének körülmé­nyeiről, módszeréről, eszközéről és lehetséges okairól alig csur- ran-cseppen. A tudósító a bűn­üldözők sikerétől válj a a szűk­szavúság megoldását, addig is megpróbálja megérteni a szegedi tragédia hátterében lévő össze­függéseket... A történtek csak a terjeszkedő csoportos bűnözés keretei között értelmezhetők. Az emberek már a ’70-es és ’80-as években emle­gették a „zöldséges-maffiát'’, ma pedig orosz, ukrán, csecsen, ro­PM-állásfoglalás A befektetési jegyek hozamának adójáról A magánszemélyek birtoká­ban lévő befektetési jegyek után járó hozamból az 1993-as évre egységesen 20 százalékos forrás­adót kell levonniuk az alapkeze­lőknek — közölte az MTI-vel hétfőn Surányi Imréné, a Pénz­ügyminisztérium főosztályveze­tője. A PM állásfoglalására azért volt szükség, mert a január-feb­ruárban esedékessé váló hozam- fizetések után fizetendő adó nagyságával kapcsolatban az el­múlt héten különböző vélemé­nyek láttak napvilágot. A bi­zonytalanság valószínűleg azért támadt, mert a személyi jövede­lemadó-törvény nem említi a kedvezményesen, azaz 10 száza­lékkal adózó jövedelmek közt a befektetési jegyek hozamát — vélte a főosztályvezető. Ezzel szemben létezik egy olyan jog­szabályi rendelkezés, amely azt mondja ki: a társaságoknak asze­rint kell adóznia 10 vagy 20 szá­zalékkal, hogy a hozam osztalék­ból vagy árfolyamnyereségből származik. Többen akadtak, akik szerint ennek megfelelő szabályt kellene alkalmazni a magánbefektetőkkel kapcsolat­ban is. Olyan vélemény is el­hangzott, hogy a hozamnak a ka­mathoz hasonlóan egységesen 10 százalékkal kell adóznia. zésére és az általa készített első programterv alapján indult el a hollókői faluközpont rekonst­rukciója az 1960-as években. A világörökség részét képezi a megmentett hollókői település- központ. Mendele Ferencnek ítélték oda nemrég az Európa Nostra- díjat a siklósi török dzsámi hely­reállításának tervezői munkájá­ért. üzemanyag árának emelkedését, a dolgozók bérfejlesztését és az autóbuszpark rekonstrukciójá­hoz szükséges források növelését ellentételezi majd. Ugyanakkor a vasúti menetjegyek árai nem emelkednek, így a távolsági me­netrend szerinti személyszállítás vasúti dijai 15-20 százalékkal lesznek alacsonyabbak az autó­busz tarifáinál. mán, szerb, kínai, lengyel, sőt vi­etnami maffiákról beszélnek. Míg az a feltételezés, hogy ezek vezetői beépülhettek az állami, a politikai szférába, semmivel sem támasztható alá, okkal feltéte­lezhető, hogy a gazdaság bizo­nyos területein a magyar mellett kialakultak más nációbeli szer­vezett bűnözőcsoportok is, ame­lyek a bűncselekmények külön­böző fajtáira, ha úgy tetszik, azok egyes részműveleteire szakosod­tak. így a gépkocsilopásra szako­sodott bűnszövetkezeteknél „dolgoznak” felderítők, tolva­jok, szerelők, átszámozók, hami­sítók, szállítók, szakképzett könyvelők és bérgyilkosok. Új belkereskedelmi rendeletek Szigorítások a zugárusok miatt Három miniszteri rendelet lép életbe február 1-jével a belkeres­kedelemmel kapcsolatban. Az egyik az egyes belkereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról, a második a szakképesítésről szól, a harmadik pedig az üzletek mű­ködését szabályozza. A kereskedelmi tevékenység gyakorlásáról szóló 1989-es ren­delet módosításának lényege: a működéshez a kereskedőknek állandó telephellyel, üzlethelyi­séggel, szakképesítéssel kell ren­delkeznie. A nemesfém, ékszer és díszműáru forgalmazásához büntetlen előélet szükségeltetik, s az, hogy a kérelmezőnek ne le­gyen adótartozása. A dohány­áruk, a szeszes italok forgalma­zásához a termékek tárolásához alkalmas raktár és a jövedéki tör­vényben meghatározott enge­dély kell. A közraktári tevékeny­ség gyakorlásához legalább 50 millió forint vagyoni biztosíték elhelyezése az előírás az e célra nyitott bankszámlán. A szakképesítési bizonyít­ványt az ékszerkereskedőktől, az óra- és ékszer-kereskedelem el­adóitól, a tüzelő- és építőanyag­kereskedőktől, valamint a köz­raktári tevékenységet folytatók­tól követelik meg. Az üzlet megnyitásáról szóló bejelentéshez — az új szabályo­zás szerint — csatolni kell a szak- hatósági, közegészségügyi, ren­dészeti, tűzrendészeti, állat­egészségügyi hozzájárulást. A rendeletmódosítás intézkedik arról, hogy kereskedelmi tevé­kenységet csak üzletben, illetve vásáron és piacon lehet folytatni. A jogszabály alapján közterüle­ten meghatározott terméket, például újságot, képeslapot, vi­rágot, léggömböt, főtt és patto­gatott kukoricát, zöldséget és gyümölcsöt, tökmagot, napra­forgót és óvszert lehet értékesíte­ni. A Határőrség Zsirinovszkij beléptetéséről Megfelelt a feltételeknek Fejenként ezer forint helyszíni bírság Sikeres közlekedési akció Kónya Imre a polgári védelmi parancsnokoknál Kilátásban: szerény béremelés Elhunyt Mendele Ferenc Ybl-dijas építész (Folytatás a 2. oldalon) A Z. Nagy-gyilkosság hátteréről A maffiák délen (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom