Új Nógrád, 1991. május (2. évfolyam, 101-126. szám)

1991-05-02 / 101. szám

í;> tAPOZGATö A> „ . V'Á J SZOBÁK SZÁMA SZERINT ISZUNK? - 3. oldal ÍD li. ÉVF., 101. SZÁM ÁRA: 7,90 FORINT 1991. MÁJUS 2., CSÜTÖRTÖK és környéke Itt volt május elseje... Munkásiinnep a rendszerváltás sodrában Göncz Árpád üzenete a munkásokhoz Majálisok, fórumok, vigasságok * Nógrádban Munkanélküliek pénz nélkül Magyarázat van, mentség nincs „Látni az alagút végét..." A miniszter türelmet kér Olcsóbban Balassagyarmat. Március elsejével a PENOMAH ba­lassagyarmati gyára tíz szá­zalékkal csökkentette a po­haras zsír árát. Az akkor útjára indított kedvezmény addig marad érvényben, amíg a meglévő készletek a kívánatos szintet elérik. Rákapcsolt a síküveggyár Salgótarján. A síküveggyár mintegy 472 millió forint ár­bevétellel zárta az első ne­gyedévet, vagyis 121 milliós pluszt könyvelhet el a múlt esztendő hasonló időszaká­hoz képest. A bevétel 18 százaléka származott nyu­gati exportból, s az így el­ért 85 millió forint úgy­szintén több a bázisérték­nél. Különösen biztatóan alakult az edzett üveg ter­melése, hiszen a legyártott 64 ezer négyzetméter 10 ezerrel haladja meg az egy évvel korábbit. Ellenőrzések az intézményekben Bátonyterenye. A képvi­selő-testület a legutóbbi ülé­sén döntött az önállóan gaz­dálkodó intézmények gazda­sági-pénzügyi ellenőrzésének idei ütemtervéről. E sze­rint a polgármesteri hivatal elsősorban a létszám- és bérgazdálkodást, továbbá az élelmezési tevékenységet vizsgálja a többi között' a Kossuth Lajos Általános Is­kolánál, a 209. Számú Ipa­ri Szakközép- és Szakmun­kásképző # Iskolánál, vala­mint a körzeti • művelődési háznál. . Budapesten a május else­jei központi ünnepségek a Városligetben és a Népliget­ben zajlottak. Ez- utóbbi helyszínen a Független Szak- szervezetek Demokratikus Ligája érdekvédelmi fóru­mot rendezett. Göncz Árpád köztársasági elnök május elseje alkalmá­ból üzenetet intézett a mun­kásokhoz, melyben a többi között a hatékony érdekkép­viselet és a szakszervezetek közötti együttműködés mi­előbbi megteremtésére hívott fel. Elengedhetetlen a mun­kavállalók és érdekképvise­leti szerveik jogait és köte­lességeit magába foglaló kor­szerű, az európai normáknak megfelelő érdekképviseleti törvény megalkotása, aitii nem történhet meg a szak- szervezetek közreműködése és egyetértése nélkül. A borús idő ellenére so­kan látogattak el tegnap délelőtt Kisterenyén a Kas- télykerbe, hogy részt vegye­nek a május elsejei ünnep- • (Folytatás a 2. oldalon) Számos munkanélküli-se­gélyre váró salgótarjáni és Nógrád megyei lakos keres- , te föl telefonon, illetve sze­mélyesen szerkesztőségün­ket. Arról panaszkodtak, hogy — nem első alkalom­mal — késve kapták meg segélyüket. Ök is családot nevelnek, kölcsönöket fizet­nek, amit, ha nem teljesíte­nek időben, napokon belül Balassagyarmat. A dr. Ke­nessey Albert Kórház név­adó ünnepségén és a felújí­tott kórházi kápolna ünne­pélyes átadásán a minap részt vett dr. Surján László népjóléti miniszter, a Ke­reszténydemokrata Néppárt •elnöke. Az esti órákban gyű­lést tartott a Mikszáth Kál­mán Művelődési Központ nagytermében, mintegy há­romszáz fős hallgatóság előtt. — Nagyra értékelem, hogy a mai. ,.nagy- politikai kiáb­rándultság" időszakában önök 'most velem együtt rontják itt a levegőt! — kezdte béizédét- dr. Surján László. Miutáh megállapí­totta, hogy a | KDNP, annak •ellenére, hogy huszonegy képviselőjével nem diktál­hatja az iramot és a menet­irányt a parlamentben, a kormánykoalíció összetartó érkezik a fizetési felszólí­tás. Kérdik, ők, kiket szólít­hatnak fel, hogy időben megkapják munkanélküli­segélyüket? Szabó Kálmán, a Nógrád Megyei Munkaügyi Központ megbízott igazgatója: — A kifizetések csúszása, már az elmúlt évben, de­(Folytatás a 2. oldalon) ereje, leszögezte a kárpótlás­sal kapcsolatban: nem lehe­tett jó megoldást alkalmaz­ni. Ezzel együtt, az elfoga­dott törvény két rossz közül a legjobb megoldást jelenti. Éppen ezért, ebbe belekötni bárkinek is. olcsó játék. Vé­leménye szerint elképzelhe­tő, hogy jelentkeznek gazda­sági gondok a kárpótlás so­rán, de korántsem olyan na­gyok. mint azt most sokan állítják. Mindent egybevet­ve dr. Surján megállapítot­ta: a kárpótlási törvény minden magyar embernek csak jót jelent. A magyar gazdasági hely­zet értékelésénél büszkesé­gének adott hangot a mi­niszter. Mind az ipar. mind a mezőgazdaság eredménye­it biztatónak nevezte. Magyarország általános helyzetét zuhanó repülőgép­(Folytatás a 3. oldalon) Olasz partnerkeresés — ajánlatokkal Állami vállalatok, kft.-k, részvénytársaság, pénzintézet, magánvállalkozók képviselői vettek részt kedden Salgótar­jánban, a Karancs Szálló mozaiktermében az Észak-magyar - országi Gazdasági Kamara Nógrád megyei képviselete ál­tal szervezett tájékoztatón, ahol az egybegyűltek megismer­kedhettek az olasz—magyar kapcsolatfelvételi cs együttmű­ködési lehetőségekkel. Az olasz kormány által nyújtott kíná­latot dr. Gianni Fiaccadori, az olasz nagykövetség kereske­delmi irodájának igazgatóhelyettese ismertette. Ha május, akkor dixieland Feltöltik a szemétlerakó helyet Palotás. A polgármesteri hivatal szeretné megszüntet­ni a falu határában lévő il­legális szemétlerakó helyet. A körülbelül kétszáz négy­zetméteres, mocsaras terü­letre földet és építési törme­léket szállítanak, és kérik a lakosságot, hogy a kom­munális hulladékot csak a kijelölt helyekre vigyék. Céltámogatást igényeltek licitálom. A nyári száraz­ság idején évek óta gondot jelent a település vízellátá­sa. A polgármesteri hivatal törpevízmű-telep építésével kívánja megoldani ezt a problémát, ezért az illeté­kes hatósághoz benyújtotta céltámogatási ' kérelmét. Amennyiben az önkormány­zat megkapja az igényelt összeget, azonnal megkezdik a munkálatokat. Szavaiból egyértelműen kiderült, hogy az olasz üz­leti élet, kormányának se­gítségével, az eddiginél na­gyobb szerepet kíván betöl­teni hazánk gazdaságában. Ezt a célt szolgálja az a kétszázmillió dolláros kor­mányhitel, amelyből azok az olasz vállalkozók- részesül­hetnek, akik tőkét hoznak hazánkba. Négy területen kapcsolódhatnak gazdasá­gunk életébe. Kormányhi­telről lévén szó. csak olasz és magyar vegyes vállalatok juthatnak hozzá, különböző összegben, a mindenkori piaci kamatfeltételekkel. A rendelkezésre álló összeg * harmincöt százálékát olasz kis- és középvállalatok szál­lításainál lehet igénybe ven­ni. A másik hitelforma se- gélyjellegű, és állami ga­ranciával párosul. Ebben az esztendőben tizenhétmillió (Folytatás a 2. oldalon) A tradicionális jazz egyik megjelenési formája a dixieland, térből és időből messziről érkezett hozzánk, de — most már elmondhat­juk — jó otthonra lelt Sal­gótarjánban. Évről évre' mind nagyobb számú közönséget vonz az a fesztivál, midőn pár napra beköltözik a vá­rosba az a muzsika, amely­nek lényegét jelenti az öröm és a benne megnyilvánuló zenei szabadság. Ilyenkor egy kicsit New Orleans, St. Louis, Kansas City, Memphis, továbbá Chicago, vagy a Missouri állambeli Sedalia hangulatát idézi a város, (Folytatás a 2. oldalon) A két „csurákos”, Zanini és Benkó. Fotó; R. Tóth Sándor

Next

/
Oldalképek
Tartalom