Nógrád Megyei Hírlap, 1996. június (7. évfolyam, 127-151. szám)

1996-06-01-02- / 127. szám

Hatalmi elit és az értelmiség Vitányi Iván meglehetősen sokoldalú személyiség: nép­zenével és néptánccal foglalkozik, elemzéseket készít, regényeket ír, tucatnyi könyve látott napvilágot. 6. oldal Mindig velünk maradsz, óvónéni Holnap pedagógusnap. Összeállításunkban köszöntjük ez alkalomból az óvodák, az iskolák nevelőit, s bemutatko­zik a salgótarjáni pedagóguskórus is. 7. oldal Takács-tervek: valóság és folyamat Lesz-e Szojka Ferenc Stadion Salgótarjánban? Lehetsé­ges ugyanis, hogy a Kohász Stadion ezt a jól hangzó ne­vet veszi fel a felújítás után ... 10. oldal BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1996. JÚNIUS 1-2., SZOMBAT-VASÁRNAP * / VII. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM ÁRA: 24,50 FORINT Hirdetését színesben is feladhatja a NÓGRÁDJ. HÍRLAP hétvégi számaiba! Csak egy telefon: 32/416-455. Röviden Madáchról a Petőfiben Striker Sándor minisztériumi főosztályvezető Az ember tra­gédiája rekonstrukciója című kötetét mutatják be június 3-án, hétfőn 17 órakor Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A szerzővel Csűrös Miklós iroda­lomtörténész beszélget. Házi­gazda Praznovszky Mihály, a múzeum főigazgatója. Magda rács mögött Jogerős ítéletet hirdettek a sok­szoros gyilkos Magda Marinkó ügyében: az elsőfokon kisza­bott, életfogytig tartó fegyház­büntetést nem módosították. Magda 25 év múlva bocsátható feltételes szabadságra. Felvételizőknek Minden felvételiző, aki a határ­időig kérte a matematika írás­beli dolgozat megismétlését, részt vehet a június 10-ei pótí­rásbelin; a felvételin a későbbi dolgozat eredménye számít. Csendet kérünk ! Különös kezdeményezést - egy esetleges későbbi mozgalmat- indított útjára Lukáts Andor színművész. Néhány társával egyetem­ben azt szeretné elérni, ha ma 17 órától 17.30 óráig megszűnne az országban minden zaj, zörej és a ro­hanó világot a csend áhí­tata, a meditáció váltaná fel a polgárok lelkében. Ma öt órára Budapesten a Vörös­marty térre várnak minden­kit, aki rokonszenvez e gon­dolattal. Horn Gyula kézjegye a tegnapi salgótarjáni tárgyalások emlékeztetőjén Nógrádi esélyek a felzárkózásra Utoljára 1994 novemberében járt Horn Gyula, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke Nógrád megyében. Tegnapi látogatásához nagy reményeket fűzött a továbbra is nehéz helyzetben lévő térség lakossága. A kormányfő salgótarjáni láto­gatásának első állomása a vá­rosháza volt, ahol a vendéglá­tók nevében Puszta Béla pol­gármester köszöntötte, majd tá­jékoztatta Hóm Gyulát e hátrá­nyos helyzetű régió állapotáról. A polgármester előterjesz­tette az önkormányzat öt pont­ból álló tervezetét, amelyhez kérte a miniszterelnök támoga­tását. Ebben a kormány elis­meri a város törekvéseit, ered­ményeit a válságkezelésben, ezeket összekapcsolhatónak tartja az eddigi és a várható kormányzati lépésekkel. Az önkormányzat kéri, hogy Nóg­rád megye reorganizációs prog­ramját a kabinet ’96 júliusában tűzze napirendre, a program megvalósításához biztosítson beruházási és adókedvezmé­nyeket, kormányzati garanciá­kat. A város szeretné, ha Salgó­tarjánt és vidékét különleges vállalkozói övezetté nyilvání­tanák, létrejönne a egy foglal­koztatási társaság és megol­dódna a szociális és szükségla­kások ügye. A megbeszélésen - amelyen részt vett Boldvai László és dr. Rozgonyi József országgyűlési képviselő, Sarló Béla alpol­gármester, Fekete Nándor ön- kormányzati frakcióvezető, a Munkáspárt helyi elnöke, va­lamint Gálné dr. Szabó Zsuzsa aljegyző - Horn Gyula, Puszta Béla és Boldvai László is alá­írta a tárgyalási emlékeztetőt, s ezzel a kormány valamint az önkormányzat mintegy kezes­séget vállalt a térségben fel­halmozódott problémák együt­tes kezelésére és közös megol­dására. Ezt követően a miniszterel­nök térségi polgármesterekkel váltott szót az önkormányzatok helyzetéről, a területfejlesztési törvényből adódó feladatokról. A konzultáción jelen voltak és kérdéseket tettek fel a városok polgármesterei, a kistérségi együttműködések vezetői, a kamarák és a vállalkozásfej­lesztési alapítvány képviselői, s részt vett a beszélgetésen Smit- nya Sándor, a megyei közgyű­lés elnöke, valamint dr. Farkas Imre, a megyei közigazgatási hivatal vezetője is. (Folytatás a 3. oldalon) Eltolta magát egy gyarmati képviselő: nincs pénz az új iskola berendezéseire Áron alul is eladnák a vagyont Sok kritika érte az előző önkormányzatot, mivel sorra eladta ingatlanait. Sokak szerint áron alul. Úgy tűnik, a tendencia to­vább folytatódik, a mostaniak is igyekeznek megszabadulni a maradék vagyontól. Azt már mondanunk sem kell: jóval az ér­ték alatt. Most még sikerült megakadályozni az akciót. Hosszú ideje üresen áll a régi ze­neiskola épülete a Deák úton. Az önkormányzat felértékeltette az ingatlant. A szakértők bruttó hétmillió 125 ezer forintra taksál­ták a jókora épületet és a hozzá tartozó telket. Mint mondták: ez olyan nyomott ár, amely igazodik a helyi viszonyokhoz. Az ön- kormányzat meghirdette!?) az ingatlant, s várta a jelentkezőket. Mindhiába. Csupán egyetlen ajánlat érkezett: az egyik vállal­kozó bruttó ötmillióért hajlandó lett volna megvásárolni az épüle­tet. A bizottság határozottan el­utasította az ajánlatot, hiszen így jóval ár alatt kelt volna el az érté­kes ingatlan. Ezzel azonban még nem zárult le az ügy. A legutóbbi testületi ülésen Tőzsér Zsolt újra előcitálta a té­mát. Hiába tiltakozott néhány képviselő, csak napirendre tűzték az ajánlatot. Az alpolgármester elmondta, hogy kitartónak bizo­nyult a tárgyalások során és sike­rült az árat háromszázezer!!) fo­rinttal feltornászni. Többen tá­mogatták az alpolgármestert, mondván, ilyen áron is azonnal el kell adni az épületet, mert tönkre megy, és később még ennyit sem lehet kapni érte. Soós Géza szerint még ki kel­lene csikarni kétszázezret a vál­lalkozótól. Tehát bruttó öt és fél­millióért vihetné az ingatlant. Annál inkább, mert kell a pénz az önkormányzatnak, hiszen egyet­len fillér sincs az új iskola beren­dezéseire. Ahhoz pedig mini­mum tízmillió kellene. Medvácz Lajos érezte a hely­zet fonákját. Ázt mondta: érde­mes lenne kölcsönt kérni és meg­vásárolni az épületet. (Folytatás a 2. oldalon)- Palócok a Buják! Vasárnapon - Ezen a hétvégén, június 2-án ismét megrendezik a jeles eseményt. Felnőtt és gyermek hagyományőrző együttesek, külföldi néptánccsopor­tok mutatkoznak be az egész napos rendezvényen. Buják főutcáján népi és iparművészeti vásár várja a vendégeket. ' fotö: rigö Magyar-olasz két jó barát Tálján „testvérek” Rövidesen öt éve lesz annak, hogy Szécsény és az olaszor­szági Codevigo - amely Ve­lence közelében található - testvérvárosi kapcsolatot lé­tesített. A napokban küldöttség érke­zett Szécsénybe Itália északi részéből Gerardo Fontana co- devigoi polgármester vezetésé­vel, aki tegnap Varga Tibor szécsényi polgármesterrel együtt a parlamentben nemzet­közi konferencián vett részt. A delegáció nyolc másik tagja ezen idő alatt Szécsény és Hol­lókő nevezetességeivel ismer­kedett. A küldöttek ma délelőtt a szécsényi ferences kolostorba látogatnak, ahol dr. Barsi Ba­lázs gvardián-magiszter kalau­zolja a vendégeket. Délután szakmai program lesz, amelyen a két város polgármestere, va­lamint a szécsényi képviselő- testület tagjai, a pénzügyi, vá­rosfejlesztési és művelődési bi­zottságok vezetői tekintik át az eddigi kapcsolatok tapasztala­tait. Természetesen szó lesz az együttműködés fejlesztésének lehetőségeiről is. Köszöntjük a pedagógusokat - Volt részünk di­cséretben, szidásban, „hazavittünk” néha egy-egy intőt is, kaptunk egyest és ötöst, azoktól, akiket minden évben jú­nius első vasárnapján szeretettel köszöntünk. ' Pedagógusnapi összeállításunk a 7. oldalon Kétbodonyi nyár, másodszor Vasárnap második alkalom­mal rendezi meg a kétbodo­nyi önkormányzat a hagyo­mányőrzők seregszemléjét! Az elmúlt évhez hasonlóan idén is 14 együttes lép fel a művelődési ház szabadtéri színpadán. A résztvevőknek a Cserhátvidéke Körzeti Taka­rékszövetkezet tíz-tízezer forin­tot adományoz. A rendezvény 15 órakor kezdődik. Bujáki Vasárnap néptánccal Művészeti csoportok mutatják be előadásaikat és lesz népmű­vészeti tárgyak vására is: idén ismét megrendezik a Bujáki Vasárnapot. A délelőtt 11 órakor kezdődő rendezvényen csaknem két tu­cat népművészeti csoport vesz részt, este pedig bál zárja a népünnepélyt. Csökkent a fizetőképesség, nőtt a cég vesztesége Áram-érem: a másik oldal Megtartotta nemrégiben szokásos éves közgyűlését az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt. Mis­kolcon. A cég működési területe öt megyére, s kö­zöttük természetesen Nógrádra terjed ki. Az igazgatótanács be­számolója elején hangsú­lyozta: a jelenlegi gazda­sági körülmények miatt ne­héz évet zártak. Közlemé­nyük szerint tavaly a válla­latnál kétmilliárd 790 mil­lió forint veszteség jelent­kezett. Ez egyedülállónak számít a cég történetében. Mindezt az igazgatóta­nács elnöke, Hans Joachim Jung azzal magyarázta, hogy a lakosság fizetőké­pessége tovább csökkent, így a fogyasztók tartozása közel 125 százalékkal megemelkedett: 156 millió forintról 361 millióra ug­rott. Elmaradtak a szüksé­ges fejlesztések, több he­lyen már a szükséges háló­zat- és állagmegóvásra sem futotta. Belső átszervezésre is szükség volt, éppen ezért tavaly háromszázalékos létszámcsökkentés történt az Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Részvény- társaságnál. Az idén ez a tendencia bizonyára tovább folytatódik .. . Ézután jelentették be, hogy október 1-jétől újabb áremelésre kényszerülnek. Ennek az a legfőbb oka, hogy eddig csupán 70 fillé­res árréssel dolgoztak, de ez a válságból való kijutás­hoz minden bizonnyal ke­vés lesz. A közgyűlés vé­gén döntés született arról, hogy december 31-ig az Émász-hoz tartozó vízi erőműveket is eladják. Az értékesítésre vonatkozó pá­lyáztatási feltételek kidol­gozásával és kiírásával az APV Rt.-t bízták meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom