Nógrád, 1986. június (42. évfolyam, 128-152. szám)

1986-06-02 / 128. szám

i Süt. 120 ^7) aess iipt Nyugat és a csőd Amikor a Chyrsler amerikai oriásKonszern nyeresége me­redeken zuhant, és élesen vetődött föl a kérdés, mi legyen a vezető gépkocsi- gyorró vállalót sorsa, a tár­saságot a kormány nem hcgyta magára: hosszas vi. ták után, de jelentős támo­gatással segítette a céget ismét talpraállni, és tette ez. zel lehetővé, hogy néhány éven beiül a Chrysler ismét nyereséges legyen. Ez a tengerentúli eljárás a minta másutt is napjaink­ban, aminor a mar évek óta tartó konjunkturális fellendü­lés ellenére Nyugat-Európá- ban is egyre több társaság jur a fize,esképteienseg kö­zelébe. Természetesen a cégek többsége nem Chrysler mé­retű társaság, a gazdasági bizonytalanságnak főként a kisebb és közepes méretű vállalati körben, az építő­iparban, a kereskedelemben estek sokan áldozatul. Számos országban, az NSáK-ban, Angliában, Fran­ciaországban napirenden van a csődtörvények korszerűsí­tése, másképp kívánják meg­ítélni a bajba jutott vállala­tokat. Az N3~!(-ban végzett vizsgálatok feltárták, hogy a csődbíróságok elé került cé­gek vagyona még a per­költségek fedezésére sem volt elegendő, nemhogy a hitelezők követeléseinek ki­elégítésére. Egy-egy vállalat kiesése így másokat is ma­gával rántott, ami szélesebb körben tette bizonytalanná a gazdálkodási légkört. A tervezett változtatások szerint a fizetésképtelen vál­lalatok magánadósságait ál. lami eszközökből egyenlíte­nék ki, és ezzel lényegében haladékot adnának a válla­latoknak az adósságok tör­lesztésére. Két szempont játszik döntő szerepet ebben a szemlélet, változásban. Egyrészt az, hogy a mai gazdálkodási kö­rülmények között a vállalko­zási kockázat hihetetlen mér­tékben megnőtt, igy a csőd szinte „mindennapos" jelen­séggé vált, másrészt az, hogy a munkanélküliség a leg­több nyugati országban a legfőbb megoldatlan gazda­sági gond maradt. Szakértők szerint az Egyesült Államok szanálási gyakorlata gyorsab­ban reagált ezekre a válto­zó körülményekre, Nyugat- Európában - mint mondják - a csődtörvények még min­dig az elavult büntetőjogi szemléletet tükrözik. A fizetésképtelen vállala­tok az esetek legnagyobb részében nem kapnak sem­milyen haladékot, még egy utolsó lehetőséget sem. Ha nem tartoznak a nagyobb méretű vállalatok körébe, amelynek sorsáért minden országban aggódnak, a bu­kás elkerülhetetlen, sőt a fi­zetésképtelen vállalkozók tel. jes egzisztenciális fenyege­tettségbe kerülnek. A csőd­törvények tervezett módosi. tása a gyakorlatban azt je­lenti, hogy a fizetésképtelen céqek élére a biróság az üz­leti gyakorlathoz, a vállalat pénzügyi és kereskedelmi ügyeihez értő szanálási gond­nokot nevezzen ki, aki első. sorban a cég talpraállitásán munkálkodik. Más kérdés, hogy a csőd­törvények súlypontjainak el­tolódása nem jelent felmen­tést az alkalmazkodni képte­len vállalatok számára, mindössze a kockázatok kö­vetkezményeit akarja némi­leg enyhíteni. Az NSZK-ban végzett kutatások feltárták ugyanis, hogy a rossz üzlet­menetért döntően a vállalat- vezetés hibái okolhatók, vagyis elvben a felfokozott versenyben, a magasabb kö­vetelmények mellett is mód van a sikeres gazdálkodásra. A felmérésből kiderült, hogy a sikertelen vállalkozásokat többek között a megalapo­zatlan tervezés, a piac vál­tozásának figyelmen kívül hagyása, vagy a túl lassú válla'ati reagálás, a veszte­ségek késői tudatosítása nkozza. M. J. WIÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! NOGRAD A2 MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XLII. ÉVF., 128. SZÁM ÁRA: 1.80 FORINT 1986. JÚNIUS 2., HÉTFŐ Mihail Gorbacsov elvtárs baráti látogatása a Magyar Népköztársaságban Mihail Gorbacsov, a Szovjetunió Kommu­nista Pártja Központi Bizottságának fő­titkára a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának meghívására a kö­zeli napokban baráti látogatást tesz a Ma­gyar Népköztársaságban. (MTI) Dicsérő oklevél a Mátragyöngye Tsz-nek Biztonságos gazdálkodás, kiváló hozamok Szombaton délelőtt a Fűtőber bátonyterenyei gyárának ét­kezdéjében tartotta a VII. ötéves tervi elképzeléseit tár­gyaló közgyűlését a mátra- mindszenti mezőgazdasági ter­melőszövetkezet. A Mátra­gyöngye Tsz méreteinél fogva a megye legkisebb gazdaságai közé tartozik, gazdálkodását tekintve azonban az egyik legstabilabb mezőgazdasági üzem. Az előző ötéves tervidő­szakban szinte valamennyi növénynél fokozatos termés­átlag-növekedést produkált a gazdaság. Noha kedvezőtlen adottságok közt dolgozik, ki­magasló eredményt ér el a gabona termésátlagának eme­lésében. Sikereket mutathat fel az állattenyésztésben is: az utóbbi öt esztendőben az egy tehénre jutó tejtermelés 4646-ról 5876 literre nőtt, meghaladva a tervezettet is. Ugyancsak jó a gazdaság bor- júszaiporulati mutatója. A te­henészetben felmutatott ered­mények alapján a tsz-ek me­gyei rangsorában rendszeresen előkelő helyezéseket ér el a Mátragyöngye Tsz. Mint a tervtárgyaló köz­gyűlésen Andrási Mihály ter­melési főmérnök a tagság előtt elmondta, a VII. ötéves tervidőszakban gem a jelenle­gi termelési szerkezet lénye­ges módosítását, sem egyes ágazatok kiugró mértékű fel­futtatását nem tervezi a kö­zös gazdaság. Fő célja ez idő­ben is az alaptevékenység fej­lesztése, a termésátlagok emelése, a nyereséges gazdál­kodás megtartása. A megha­tározó ágazat továbbra is a tejtermelő tehenészet lesz, en­nek megfelelően alakítják ki a szántóföldi növénytermesz­tés vetésszerkezetét. A terv­időszakban egyre inkább elő­térbe kerül a termőföld vé­delme, termőképességének növelése, a racionálisabb gaz­dálkodás. A beszámoló után felszólaló tsz-tagok elsősorban a kitű­zött célok megvalósítását szol­gáló feltételek néhány fogya- tékossságáról szóltak. A jó gazda felelősségével vetették fel, hogy mielőbb korszerűsí­teni kell a fejési körülménye­ket, s nem tűr halasztást az sem, hogy a keresetek tem- pósabb emelésével is vonzób­bá tegyék a fiatalok előtt az állattenyésztést. Szót kért a vitában Skoda Ferenc, az MSZMP Nógrád Megyei Bizottságának titkára is. A népgazdaság jelenlegi helyzetéről adott rövid átte­kintésében felhívta a jelenlé­vők figyelmét arra, hogy a XIII. pártkongresszus óta el­telt időben a népgazdaság teljesítőképessége, valamint a munkában tapasztalható rend, fegyelem, szervezettség nem a kongresszuson elhatározottak szerint alakult. A várt pro­duktumok elmaradásáért nem (Folytatás a 3. oldalonj Enyhe idő, jő hangulat Építők napja a lllOTÉU-nél Idén elsőként a Nógrád Megyei Tanácsi Építőipari Vállalat ünnepelte az építők napját. Szombaton Salgó­tarjánban, a Gyurtyános- ban vállalati dolgozók és csa­ládtagjaik, mintegy 450-en gyűltek össze az ünnepségre. Az építők köszöntésén megje­lent Ozsvárt József, a megyei pártbizottság titkára. Romasz Adolf a megyei tanács el­nökhelyettese és C. Becker Judit, a városi tanács elnöke. A megye párt- és állami testületéi és vezetői nevében Romasz Adolf köszöntötte a NOTÉV munkásait, vezetőit, a megjelent családtagokat. Beszédében utalt arra, hogy az elmúlt negyven év or- szégépítő munkájában meg­különböztetett helyet fog­laltak el az építők, akik a legkorszerűbb technológiák ellenére is munkájuk nagy részét az időjárás viszontag­ságainak kitéve végzik. Meg­említette, hogy az építőkkel szemben is fokozódtak a kö­vetelmények, így a mennyi­ségi igényék kielégítése mel­lett előtérbe került a minő­ség, a termelékenység, a gazdaságosság. Szólt arról, hogy a több­szintes lakások, mintegy het­ven százaléka az állami épí­tőipar kivitelezésében épült, de nem javult kellő mérték­ben a munka szervezettsége, a szerződési fegyelem és a minőség. A Nógrád Megyei Tanácsi Építőipari Vállalat sikeresen zárta a VI. ötéves tervet: megduplázta a nye­reséget, húsz százalékkal nö­velte a termelékenységet, s dinamikusan emelkedett a dolgozók átlagkeresete. Jelen­tős feladatok hárulnak az építőiparra a mostani ötéves tervben is, s a célok valóra váltásában nagy szerepe van a NOTÉV kollektívájának. Az ünnepi beszédet követő­em kitüntetéseket, jutalma­kat adtak át: Kiváló mun­káért miniszteri kitüntetést kapott Bálint István, a vál­lalat műszaki igazgatóhelyet­tese, 27-en pedig a Vállalat kiváló dolgozója címet ve­hették át. A kulturális mű­sorban fellépett a Nógrád táncegyüttes, a dzsesszbalett és a Düvő zenekar. A tartalomból Vádirat az alkoholizmus ellen Megdöbbentő adatok alapján készült a cikk, amelyből kiderül: mennyit iszunk Ncgrádban, és hogy ennek mi­lyen szomorú következményei vannak. (3. oldal) Növekvő biza'om légkörében A Magyar Pedagógiai Társaság megyei tagozatán als eredményes munkájáról szól az interjú. (4. oldal) ■ ■ Ünnepi boldogság Félénk, idős házaspár és egy túlzottan magabiztos fia­talember néhány perces találkozása a bolti pultnál — e? adott alapot Mai történetünk tárcájához. (5. oldal) Ma hazánkba érkezik a kínai kíilügyminiszler Dr. Várkonyi Péter kül- Hszüe.csien államtanácsos, a ügyminiszter meghívására Kínai Népköztársaság kül- ma hivatalos, baráti látó- ügyminisztere. (Az életrajz a gatásra hazánkba érkezik Vu 2. oldalon.) (MTI) Tovább a reformok útján Kongresszusi előkészületek Lengyelországban Az építők majálisa a gyurtyánosi pihenőparkban A LEMP legfontosabb kö­telessége, hogy állandóan erő­sítse azokat a garanciákat, amelyek megakadályozzák, hogy elveszítse a kapcsolatot a munkásosztállyal —, hang­súlyozta Wojciech Jaruzelski, a LEMP KB első titkára a varsói pártértekezleten, amely az utolsó volt a vajdasági pártértekezletek sorában. Ez­zel befejeződött a X. kong­resszust előkészítő kampány újabb szakasza. A LEMP kongresszusa június 29-én kezdődik és az eddig megvá­lasztott 1603 küldött várha­tóan a június 7-i LEMP KB ülés után kapja meg a LEMP hosszú távú programterveze­tének módosított változatát. A varsói pártértekezleten Jaruzelski tábornok kifejtet­te, hogy a kongresszus vár­hatóan a reform új szaka­szát nyitja meg egyúttal pe­dig megerősíti, tartósítja a változásokat. Feladata a re­form folytatása és ehhez olyan feltételeket kell terem­teni. amelyek egyszerűen nem teszik kifizetődővé az átla­gos, különösen pedig a rossz munkát. Az egyéni hatékony­ság ugyan fontos tényező, de ennél is fontosabb a jó mun­kaszervezés — mondta az el­ső titkár, hozzátéve, hogy a helyes határozatok után most már meg kell kezdeni azok végrehajtását. A társadalmi feszültségek­ről szólva, kiemelte: nem szabad megengedni, hogy lét­rejöjjön a szupergazdagok ré­tege Lengyelországban, ezért fel kell lépni az üzérkedők és tisztességtelen hasznot szerzők ellen, így az ilyen módszerekkel élő kisiparosok ellen is. Ugyanakkor a tisz­tességesen dolgozó kisipa­rosok tevékenységét garan­táljuk — mondta az első tit­kár. Ami az egész ország gaz­dasági helyzetét illeti, itt az egyik legfontosabb kérdés az adósságok kérdése. Erről a közeljövőben részletes doku­mentumot tesznek közzé, ele­mezve az okokat, a mostani helyzetet és a megoldási le­hetőségeket. Nemzetközi kérdésekről szólva az első titkár utalt arra, hogy a szocialista kö­zösségen belül is keresik az új megoldásokat és ehhez nagy ösztönzést adott az SZKP XXVII. kongresszusa. Ebben a szellemben készíti elő a X. kongresszust a LEMP is — hangsúlyozta a LEMP KB első titkára. (MTI) ) Szovjet kormánynyilatkozat a SALT-megállapodásokról Válaszolva Reagan elnök május 27-i bejelentésére, a szovjet kormány szombaton Moszkvában nyilatkozatban tette közzé, hogy mihelyt amerikai részről bármilyen módon túllépik a SALT-meg- állapodásokban megszabott korlátokat, a Szovjetunió is felmentve érzi magát az 1972-es ideiglenes egyezmény­ben és a SALT—2-ben vállalt kötelezettségek alól, s meg­teszi a hadászati egyensúly megőrzéséhez szükséges intéz­kedéseket. A szovjet kormánynyilat­kozat emlékeztet rá, hogy az Egyesült Államok kormánya olyan lépést tett, amely újó­lag teljesen nyilvánvalóan fel­tárja a jelenlegi amerikai kül­politika lényegét. E politika célja a mindenre kiterjedő fegyverkezési hajsza, a világ­űr militarizálása, a nemzet­közi feszültség fokozása. Reagan elnök ez év május 27-én bejelentette, hogy az Egyesült Államok a további­akban nem kívánja betartani a hadászati támadó fegyver­zet korlátozására vonatkozó szovjet—amerikai szerződéses és jogi dokumentumok — az 1972-es ideiglenes megállapoi dás és az 1979-es SALT—2 szerződés — előírásait. Kö­zölte, hogy az Egyesült Álla­mok a jövőben, az amerikai hadászati erők fejlesztésére vonatkozó döntések meghoza­talánál nem fogja tartani ma­gát a SÁLT-megállapodósok- ban előírt korlátozásokhoz. Ily módon bekövetkezett az, amire a Szovjetunió figyel­meztetett. Az Egyesült Álla­mok kormányzata a hadászati fegyverzetet korlátozó szerző­désekkel és megállapodások­kal kapcsolatos cselekvési le­hetőségei közül éppen azt vá­lasztotta, amely aláássa az ilyen fegyverzet korlátozása és csökkentése folyamatának alapjait. Amikor választani kellett, hogy mérsékelje saját fegyverkezési programjait vagy pedig szabad teret nyis­son ellenőrizhetetlen hajszá­juk előtt, Washington az utóbbi mellett döntött. Az elnök döntése azt jelen­ti, hogy a jelenlegi amerikai vezetés rendkívül veszélyes lépésre szánta el magát a nuk­leáris fegyverkezési hajszát fékező, és ezzel az újabb megállapodások megkötéséhez (Folytatás a 9, oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom