Nógrád. 1973. január (29. évfolyam. 1-25. szám)

1973-01-19 / 15. szám

* ! ■jelentés Hévízről Szombaton érkeznek haza az SB PC labdarúgói! SPORT Bőrkabátban, a Képes Sporttal és a Fülessel a hó­na alatt a Csemege felé igyek­szik Jeck Ferenc, az SBTC csapatkapitánya. — Egyenesen Hévízről? — Nem. A sportkórházból, Budapestről. , — Csak nincs valami ko­moly baj? ■— Az igazság az, hogy las­san egy éve fáj a lábam. Ta­vasszal az Űjpesti Dózsa el­leni meccsen, a Megyeri úton megsérültem. Nem tudom mi a bájóm, az biztos, hogy a bal combom töve fáj. A kór­házban sem mondott különö­sebbet Flőrich doktor, csupán azt „ közölte, hogy szombaton is vissza kell mennem. A kapitány megy, a fiúk meg jönnek. Igaz a hír? —• Igen. Délelőtt meg ed­zés lesz Keszthelyen, és vár­hatóan a délutáni órákban érkeznek meg autóbusszal a játékosok. A Csemegéből Pécskő presz- szó lett, és cola, dupla feke­te került az asztalra, amely mellett Jeck Ferencet arról faggattuk, írja le, hogyan, te­lik el egy nap Hévízen. — Ott kezdeném, hogy má­sodikén, amikor megérkez­tünk, délután már azonnal edzés volt. Futottunk, róttuk a köröket. Hogyan telik el a nap? Reggeli után még dél­előtt másfél órás edzés kö­vetkezik Keszthelyen, az Ag­rártudományi Egyetem torna­termében. Ide autóbusszal ér­kezünk Hévízről, a Cooptu- rist egyik üdülőjéből. Gim­nasztika, gumikötél, medicin­labda! Nekem, de nyugodtan nyilatkozhatom a fiúk nevé­ben is, tetszettek az edzések. Volán 2. sz. Vállalat Salgótarján központi telephelyére vizsgázott kazánfűtőt fölvesz. Bér megállapodás szerint. Jelentkezés: Műszaki fejl.^ osztályon. Ede báosiék megmondták, hogy az idén más szisztéma szerint készülünk, és így is volt, mert úgy vettem észre, hogy a tornatermi edzésekkor nagyon sok játékos elemet iktatott Szabó Géza a gyakor­latokba. Ebédre visszajövünk Hévízre, a Muskátli étterem­be. Itt már várnak bennün­ket, és ez az étterem körül­belül kétszáz méterre van a szálláshelyünktől. Mit mond­jak, a. kaja ilyenkor, az ala­pozásnál lehetne bőségesebb is. de megvan az adag, hiszen este még pótlást is kapunk. Elkalandoztam, mert az ebédnél tartottunk, amely után másfél, kétórás pihenő következik, aztán * futás a gyenesdiási focipályára. Itt egymás után következnek a 800 méterek, közben a gya­korlatok, játékok. A futásadag napról napra nőtt. A felké­szülést senki és semmi a# égvilágon nem zavarta. A szabad időben kártya, sakk, olvasás, rádiózás, tévé­nézés, levélírás, kinek mihez van kedve. Pontosan tíz óra­kor takarodó, lámpaoltássaL Körülbelül ez az egy napra eső program — mondja egy- szuszra Jeck Ferenc és hör- pint egyet a barna italból. Játékot játszunk ezután, mert arra kérjük a kapitányt, hogy az elmondottakon túl jellemezze a játékosokat. Szí­vesen kötélnek állt, és máris sorolja kire, má jellemző, amellett, hogy zokszó nélkül, jókedvvel hajtja végre a gya­korlatokat. Szőke: forgatja a tanköny­veket, vizsgaidőszak van a főiskolán. Paszományara gyár berkenye! telepére felvételre keres háromműszakos munkahelyre TMK-lakatost és nő/ munkásokat előkészftőgépek mellé. Jelentkezés: Paszom ányárngyár berkenye! telepvezetőjénél. Berkenye, Nógrád megye. Magyar: egy szót sem szól, a szemét ápolja. Akkor sem szólt 6emmit, amikor Básti a kisk apu záskor egy labdával eltalálta. Geese: kirobbanó erő, már most egy egész csatársort ké­pes feltartani, legalábbis kis­pályán, a tornateremben. Kmetty: bedagadt a lábuj­ja, ápolta, de egyetlen edzést nem hagyott ki. Vertig: sajnálja, hogy itt­hon hagyta a sakk-könyveket. Varga: szabad időben nála is tankönyv van, vizsgára ké­szül. Répás: nem szeret vesztes csapatban lenni kiskapuzás­kor. Básti: hosszúnak tartja a három hetet, hiányzik a kisfia. Szoő: KRESZ-vizsgára ké­szül. Kajdi: Horváth és Miklós a szobatársa. Römiznek, snapsz­liznak. Kovács: szorgalmas, szabad időben a lányokat figyeli. Miklós: lásd Kajdi. Bartha: szabadságot kapott katonáéktól és mindent Végig­csinált, amit kellett, aztán sietett vissza. Sáfrány: igyekszik, szeretne a szőkébb keret tagja lenni. Kriskó: együtt a többiek­kel, tudja nincs bérelt hely. Berindán: első alapozása volt. Nagyon-nagyon elfá­radt. Szabó P.: az utolsó hétre jött le, a Mester azt mondta neki, jutalom, hogy itt lehet. Kegye; a legcsendesebb, szabad időben levelet ír. Horváth: szívósan mindent megcsinál, aztán zsolikra va­dászik. Antal: szeretne tavasszal a kispadon ülni. Szó esik-e a bajnoki rajt­ról, az Űjpesti Dózsa elleni első találkozóról? — tettük fel a kérdést Jeck Ferencnek. —■ Igen. Amikor tavaly 2 li­re legyőztük itthon a Dózsát, utána egy jó sorozat követ­kezett. Nagyon fontos lesz ez a meccs, de mégsem inkább erről, hanem a február 21-i Szolnoki MTE elleni MNK- mérkőzésről esik több szó. Érthető, mert közeledik az időpont, a másik meg, úgy döntöttünk, hogy komolyan vesszük a kupát, és ráme­gyünk a helyezésre. Arról se­hol nem írtak, hogy mi kap­tuk a legnehezebb ellenfelet Megverjük a Szolnokot! — mondja bizakodva. Érdeklődés, aktivitás Sportköri közgyűlés Balassagyarmaton A sportkör elnökének be­számolója után Gedőczi Je­nő gazdaságvezető ismertette a pénzügyi helyzet alakulását 1972. évben. Pénzügyileg nehéz év van a sportkör mögött. Több év után ebben az évben indulnak szinte minden hát­ralék nélkül az új évnek. A tervezettnél több ment el utazásra és kevesebb volt a rendezvénybevétel. Az uta­zásoknál nagy segítséget adtak egyes vállalatok, akik gépko­csit bocsátottak a csapat ren­delkezésére kisegítésképpen. Az összefogás eredményeként 1973-ban remélhetőleg pénz­ügyi gondja az egyesületnek nem lesz. Ezek után a hozzászólások következtek. Kun László, az atlétikával foglalkozott. Érin­tett pénzügyi kédéseket, majd az edzők megbecsüléséről be­szélt. Kifogásolta a szakosz­tály beszámoltatásának hiá­nyát. A pálya állapota jó, de hiba az edzések nem össze­hangolt volta. Dobóatléták és labdarúgók együttesen nem tudják használni a pályát. A legégetőbb a szertár hiánya. Kevesebb versenyen vettek részt az atléták a tervezett­nél, pénzügyi okok miatt. Több alkalommal saját zsebből előlegezték összegeket, hogy az utazás biztosítva legyen. Mind­ezek ellenére, fejlődés tapasz­talható, mert például az or­szágos rangsorban is a meg­szerzett pontok száma 193, az előző év 122 pontjához vi­szonyítva. Kardhordó Miklós ismertette a vívók helyzetét. Felszerelé­sek hiánya miatt az Idén ke­vesebb versenyen vettek részt. Jól sikerült a jubileumi vívó­verseny. Ugyancsak hiányolta a beszámoltatást, amely a vezetőség részéről nem történt meg. Idős korára való tekin­tettél szóban bejelentette a szakosztályvezetésről le­mondását. Lisztes István az asztalite­niszezők nevében beszélt. Ver­senyzési lehetőség nem volt tavaly biztosítva. így lehet csak rutint szerezni a fiata­loknak. Sok a fiatal, tehetsé­ges versenyző, akik lelkesen látogatják az edzéseket. Leg­utóbbi KISZ-versenyen is 40 fő volt jelen. Pólyák Ferenc általános is­kolai igazgató a testnevelés je­lentőségét ecsetelte. Ismertet­te azt a harcot, melyet az iskola folytatott, felismerve a sportolással kapcsolatos ne­velési problémákat és az ab­ban rejlő fegyelmező erőt. Ta­pasztalatok alapján elmondot­ta, hogy az eddig nem jól ta­nuló, és renitenskedő gyere­kekből fegyelmezettebb, jobb tanuló válik. Ígérete szerint, az iskola megfelelő utánpót­lást fog biztosítani az induló sportiskola tanulóiból az egye­sület részére. Jövőben a já­rási tehetségekkel is érdemes lesz foglalkozni és megtalálni az utat a beiskolázásukhoz. Körmendi Károly a labda­rúgás problémáit ismertette. Elmondotta, hogy sok az ígér­getés, de abból nem min­den valósul meg. Kicsi az öltöző és az épület elavult. Az elnökség bírálatát elfogad­ta a csapat teljesítményére vonatkozóan. Fegyelmi téren ismertette, hogy nagy javulás állt be az előző évhez viszo­nyítva. Fiatalítással és ösz- szefogással a jövőben jobb eredményeket lehet elérni. Ezután Szúnyog Tibor, a megyei TS elnöke szólt. Beve­zetőjében elmondotta, hogy tetszik a közgyűlés légköre. Bíráló és látszik, hogy.a je­lenlevők szívügyüknek tekin­tik a jobb sportmunkát. Is­mertette, hogy az eddig meg­tett út, ha nem is zökkenő- mentes, de könnyebb volt, mint az ezutáni. Az előrelépés csak szívós és kitartó mun­kával lehet. Ismerve a va­ros múltját, sportvonatkozás­ban, ismerve a jelenlegi hely­zetet, bízik a további fejlő­désben. A megyei sportszer­vek részéről biztosította tá­mogatásáról az egyesületet. Komoróczi Csaba átigazo­lási gondokat említett, míg Grapka Emil az atléták za­vartalan téli felkészülésének érdekében vetett fel hiányos­ságokat. Urbán Árpád testne­velő az ifjúság nevelését em­lítette. Ismertette az iskola keretében működő testnevelési tagozatos osztályok problémá­it, és a beinduló sportiskolá­val kapcsolatos eddigi munt kólátokat. Mint elmondta, vál­tozás következett be az utób­bi időben a többi iskolák ne­velői és a szülők részéről is ebben az irányban. Szerinte jó úton halad a kezdeti ne­hézségek ellenére a sportisko­la ügye. Jó a kapcsolat a Bgy. SE vezetőségével is. Rith Lajos, a kosarasok gondjait ismertette. Rosszul, sikerült az év a csapat ré­szére. Idegileg fáradt volt a csapat. Nem megoldott az utánpótlás kérdése sem. Kéré­se: több segítségadás a vezető­ség részéről. Szmeskát István a bevételi tervről és a kiadott szabadje­gyek felülvizsgálatáról szólt. Szuhánszki János a pártbi­zottság nevében üdvözölte a megjelenteket. A vezetőség felé kérése volt, hogy többes foglalkozzanak a felmerült problémákkal. Atléták és ví­vók hozták azt amit tőlük vártak, de a labdarúgók nem. Ezt a fegyelem lazulásában látja. Több következetesség- get kért a vezetőktől. Több foglalkozást érdemelnek « pártoló tagok. Bárján Ferenc a kézilabdá­zók gondjait ismertette. A 13 hozzászóló után Balázsik Jó­zsef a vitát lezárta és a sport­kör elnöke válaszolt a hozzá­szólásokra, és megköszönte á szépszámú résztvevő megje­lenését és aktivitását. A ta­nácskozás elnöke értékelte a ■ több mint háromórás köz­gyűlés tapasztalatait, amely irányt mutatott az 1973-as év­re a Bgy. SE részére. Reiter László APRÓHIRDETÉSEK ELADÓ 3000 km-t iutott IS rsz. Zaporo- zsec. Nemti, Zagyvái út 4. BALASSAGYARMA­TON egy szoba, kony- hás, spájzos, telkes családi húz beköltöz­hetően . eladó. — Ér­deklődni : 10—17 óráig Balassagyarmat, Szabó Lőrinc u. S. SZÉCHÉNYI posta­hivatal, jó kereseti lehetőséggel postás kézbesítőt felvesz. Je­lentkezni lehet a hi­vatal vezetőjénél. KÉTSZOBÁS új csa­ládi ház 600 négy­szögöl telekkel eladó. Zagyvapálfalva, Hő­sök útja 35. ÖRÖKLAKÁS két és fél szobás, földszintes, gázfűtéses azonnal beköltözhetően sürgő­sen eladó. Megtekint­hető szombat, vasár­nap egész nap, más napokon 5 után. Sal­gótarján, Schuyer Fe­renc u. 22 Kerekes. KONTÍROZÓ KÖNYVELŐI mun­kakör betöltésére NŐI MUNKAERŐT keres a Nógrád megyei Lapkiadó Vállalat. Jelentke­zés Írásban, ön­életrajzzal, eddigi munkakörök rész­letes felsorolásá­val. Felveszünk válla­latunk budapesti telephelyére női betanított munká­sokat. Korszerű munkásszállást — minimális térítés ellenében — (2—4 ágyas szobák). 44 órás munkabeosz­tást. jó kereseti lehetőséget. úti­költség-hozzájáru­lást biztosítunk. Felveszünk továb­bá magasnyomású vizsgázott kazán­fűtőt, és férfi Detanitott mun­kást. Albérleti hozzájárulást térí­tünk. Jelentkezés: Kalapgyár. mun­kaügyi osztály, Budapest. XIV.. Gizella út 42—44. Volán 2. sz. Vállalat salgótarjáni teherforgalmi Szeme azonnal! belépéssel felvesz gyakorlattal rendelkező gépkocsi­vezetőket. Jelentkezés: Volán 2. sz, Vállalat Teherforgalmi üzeme, Salgótarján, központi telephe ly. Vadas (SKSE) harmadik Kékesen Szombaton, 18 nap után új­ra Salgótarjánban lesznek a tarján! NB I-esek. Mi taga­dás, a fiúk nagyon várják már, hogy családtagjaikkal találkozzanak. Egy kicsit meg is lepődtek, amikor kiderült, hogy a tervezettnél tovább kell maradni pár nappal, Hiába, ez a labdarúgóélet. Szokács László ★ Hírt kaptunk arról, hogy kétkapus mérkőzéseket is ját­szott az SBTC. Keszthely if­júsági válogatottja ellen 8:2- re, a SZEOL ellen 1:1-re mér­kőzött a tarjáná gárda. A Budapest) Honvéd rendezésé­ben a 15 kilométeres egyéni slfu- tás után Kékestetőn lebonyolí­tották a biatlonbajnokságot is. itt 17-en álltak rajthoz. A me­zőnyben a teljes magyar élgárda indult. Sajnos, ezúttal távolmaradt a versenytől az SKSE sífutója, Benkő János, aki meghűléses be­tegségben szenved A biatlonbajnokságban két al­kalommal fekve, két alkalommal pedig állva kellett lőniük a ver­senyzőknek sífutás közben. A 20 kilométeres táv ugyancsak igénybe vette a versenyzőket. Nagy \ küzdelem után alábbi volt a sorrend: 1. Holló (Bp. Vasas) 93:17, 2. Kovács (Ü. Dózsa) 85:04, 3. Va­das (SKSE) 95:15..., 7. Vincze (SKSE). Ezúttal csapatversenyben nem rangsorolták az SKSE-t, mivel két versenyzővel képviseltette magát. A verseny krónikájához hozzá­tartozik még, hogy az indulók közül Vadas lőeredménye volt a legkiemelkedőbb, azonban a sí­futó sok időt töltött lőállásbán. Mozogva élűi jő (11.) A huzamos gépjárműveze­tés túlzottan igénybe veszi a központi idegrendszert. Fo­kozza az elfáradást, hogy az órákig egyhelyben ülés gátol­ja a normális vérkeringést. A fáradtság baleset okozója! Előzzük meg: hosszú úton szakítsuk meg a vezetést öt percre egy alkalmas parkoló­helyen és frissítsük fel ma­gunkat testmozgással: 1. Tizenöt—húsz mp. hely- benfutás, folytatva fél perc futással. 2. Terpeszállásban páros karkörzés kétszer előre, két­szer hátra. A négy ütemet is­mételjük meg tizenötször— hússzor. 3. Terpeszállás, magastartás, törzshajlítás kétszer hátra, kétszer előre a jobb lábhoz. A nyolc ütemet ismételjük meg tízszer. 4. Mellső felevőtámasz (kilo­méterkőre, korlátra, lökhárí­tóra stb. támaszkodva), kar- hajlítás-nyújtás nyolcszor— tizenötször. 5. Terpeszállásban kar csí­pőn, lassú fejkörzés balra négy ütemre, majd jobbra négy ütemre. A nyolc ütemet ismételjük meg hatszor— nyolcszor. 8. Néhány alapos ki- és be-; légzés után felfrissülve me­hetünk tovább, % t

Next

/
Oldalképek
Tartalom