Nógrád Megyei Hírlap, 2005. június (16. évfolyam, 125-150. szám)

2005-06-01 / 125. szám

STRAND HOTEL SÖRKERTIE Salgótarján, Tóstrand Nyitva: naponta 13.00-20.00-ig Rendezvények egész nyáron! ■ : i fitKS^ÖVCT W2tT Kedvező lakossági hitelek Alacsony kondíciók! Tel: 42/52I-24X. ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ MlHALIK Júlia Telefon: (32) 416-455 Zömmel na­pos, délután felhős idő, de jelentős eső nem valószínű. CÉGTÁR Hívja: 06-20-4f-61-400 KATTINTSON RÁ! www.nogradmegyeihiriap.hu e-mafl: nmedia5zerk@axels.hu www.vflaggazdasagJru www.mindmegette.hu wwwJdskegyedhu www.automotor.hu www.astronethu Éjjel-nappal egész Nógrádban radio 100.-4 www.radkrfocus.hu $ SUZUKI VITAI Salgótarján, SUZUKI Rákóczi út 131. AKCIÓS HITELEK! 0 Ft önerő, 120 hónap futamidő, vagy 1 évig a felét mi fizetjük. IGNIS GLX, GS klímás modellek 300 000 n árelőnnyel. Tel.: 06-20/9814-542. A Kincstári Vagyoni Igazgatóság Nógrád Megyei Kirendeltségének megbízásából régészeti ásatásokat és rekonstrukciós munkákat vé­geznek a salgói várban. A munkálatok ideje alatt fokozott elővigyázatosságot kérnek a látogatóktól. Át' H MUNKÂUTOK A VÁRBAN Immár törvényes cím a Civitas Fortissima 2005, május 30-a nagy nap Balassagyarmat történeté­ben. A város régi álma teljesült azzal, hogy Urbán Ár­pád szocialista honatya önálló indítványára az Or­szággyűlés törvénybe iktatta a Civitas Fortissima cí­met: ezáltal az Ipoly-parti település immár törvénnyel megerősítve is viselheti a „legbátrabb városnak” kijá­ró elnevezést. Lapunk, a Nógrád Megyei Hírlap évekre visszamenően támogatta a törvény megszületését. 2001 telén például aláírásgyűjtést kezdeményezett a nemes cél érdekében, és a 18 ezer lakosú városban közel másfél ezer aláírással sikerült nyomatékosítani a gyarmatiak igényét. Szabó Andrea Mint ismeretes: 1919. január 29-én a város vasutasai, polgár­sága, diáksága és a Vizy Zsig­mondi vezette katonai egység tíz halálos áldozat árán fegyveres felkeléssel kiverte a cseh betola­kodókat a város területéről. Ez­által maradhatott Balassagyar­mat Magyarország része és e hő­si tett következtében menekült meg az Ipoly-völgyi vasút is. A második világháború végé­től egészen a rendszerváltozásig- politikailag kényes ügy lévén- nem emlékeztek meg gyarma­ton a harcokról. Az 1989-ben, Kamarás József kezdeményezé­sére létrejött Civitas Fortissima Kör elérte azt, hogy a városháza falán megfordított tábla eredeti állapotában kerüljön vissza, s 1998-tól Balassagyarmat városi ünnepe lett a csehek kiverésé­nek napja. 2002-ben az Orbán­kermány által folyósított 10 mil­lió forint felhasználásával Pár­kányi Raab Péter Civitas Fortissima-emlékművét avatták fel a település Fő terén. 2005. május 30-ig azonban a város ne­vében és címerében benne fog­lalt jelképet „csak köztársasági elnöki megerősítéssel” egy ön- kormányzati rendelet alapján használta a település. A törvényjavaslat részletes vi­tájának során Németh Zsolt füg­getlen képviselő hangot adott annak: a törvényjavaslattal vál­jon lehetővé „a legbátrabb falu” cím elnyerése is - a szerb-horvát katonaságot egykoron kiverő Kercaszomor számára. Urbán Árpád zárszavában hangsúlyozta: egy 83 évvel ez­előtt a városnak adományozott címet kíván az Országgyűlés ré­vén törvénybe iktatni. - A javas­lat nem arról szól, hogy adjunk az Ipoly-parti településnek egy címet, hanem erősítsünk meg valamit, melynek hitében Balas­sagyarmat lakossága 83 éve él - szögezte le a honatya. A május 30-i ülésnapon jött el a zárószavazás pillanata. Balas­sagyarmatról népes küldöttség: Lombos István polgármester, dr. Bacskó /ózse/alpolgármester, dr. Szakács Zoltán, a Civitas Fortissima Kör elnöke, Tatár-Kis Sándomédr., címzetes főjegyző, Gaál Endre sporttanácsos, illetve a városi televízió forgatócsoport­ja utazott a fővárosba. Németh Zsolt módosító indítványát „a legbátrabb falura” vonatkozólag a parlament elutasította, majd Lamperth Mónika belügyminisz­ter bejelentette: a kormány Urbán Árpád törvényjavaslatát támogatja. A honatyák 196 igen, 11 nem, 123 tartózkodás mellett megszavazták a Civitas For­tissima cím viselését Balassa­gyarmat számára. (Helyszíni tudósításunk a 3. oldalon) A HEGYÉBEN A LEGOLCSÓBBAN szarufa, padló, deszka, léc. kerti pad, valamint kerti WC, kutyáéi, kerti kút Lambéria, beltéri ajtók és nád kapható. CYAIVUUT VAUAtttHK. 6900 IS TÁRSA BT. Salgótarján. Budapesti út 29. (Zagyvapalfalván a 2-cs Sor erő mögött, a templomnál.) Tel.: 32/441-802. 06-20/330-8480. Irodalmi est Salgótarján. Főként nógrádi szerzők, alkotók műveivel és köz­reműködésével, A nagy könyv iro­dalmi játék alkalmából június 1- jén szerdán, 16.30 órától a Balas­si könyvtár előadótermében iro­dalmi esttel emlékezik Mikszáth Kálmánra a Palóc Parnasszus pó­diumújság szerkesztősége. A mű­sor szerkesztője és rendezője T. Pataki László és Sándor Zoltán, meghívott vendég: dr. Alexa Ká­roly irodalomtörténész. Az utolsó előadás Salgótarján. Az idei színházi bér­letsorozat utolsó előadásaira ke­rül sor június 1-jén és 2-án a Jó­zsef Attila Művelődései Köz­pontban. A záró darab a világhí­rű amerikai drámaíró, Edward Albee SZILVIA, A K. című műve, amelyet a Radnóti Színház hoz el Salgótarjánba. Az előadást - amelyben Udvaros Dorottya, Szervét Tibor, Csányi Sándor és Lengyel Tamás játszanak - az is­mert filmrendező, Gothár Péter állította színpadra. Aranyká ÄRANYKATYU 2005 unk kátyúkból, a helyzetet, ezért pályázatot. Ennek keretében keressük a megye légKagyo kátyúit, úthibáit. A pályázaton mindössz dátumozott digitális, vagy p;HHjBMW|^^vrs:í:hu‘lyh 1 csatolni kell, hogy hol található ame Önkormányzatok, magánszemélyek, cégëElïgyarSJït jelentkezhetnek június végéig. A beérkezett'képekből időnként szemezgetünk, megjelentetjük azokat lapunk hasábjain. Június : 30 után egy szereksztőségúnk munkatársaiból álló zsűri választja ki 2005 aranykátyúját, sőt, a győztes természetesen elismerésben is részesül. A képeket az alábbi címekre küldhetik: aranykatyu@axels.hu 3101 Salgótarján Pf. 96 (a levélre mindenképp írják rá: Aranykátyú 2005) Versenyben maradni az EU-ban Salgótarján. Hogyan válhatnak az európai uni­ós piac versenyképes szereplőivé a vidéki vál­lalkozások? Erre a kérdésre adott választ az a tegnapi, salgótarjáni, szakmai konferencia, melyet a Nemzetközi Kereskedelmi és Inno­vációs Központban rendeztek meg, Verseny­ben maradni az EU-ban címmel. A résztvevő­ket Gazsi Ferenc, a Vállalkozók Országos Szö­vetsége Nógrád Megyei Szervezetének elnö­ke köszöntötte, majd előadások kezdődtek. Gurabi Attila, a Magyar Vállalkozásfejleszté­si Kht szakembere a pályázati lehetőségeket mutatta be a tanácskozáson. Elmondta töb­bek közt, hogy az uniós strukturális alapok­ból, illetve hazai forrásokból milyen arányban igényelhetők támogatások, s egyúttal felhív­ta a figyelmet arra, hogy egyre inkább a ve­gyes finanszírozási rendszer lesz a jellemző. Ismertette az előadó a kis- és középvállal­kozásokat segítő fejlesztési intézményrend­szer tevékenységét, szolgáltatásait, a tájé­koztatást, az alap- és emelt szintű tanács­adást, s szólt a fejlesztési központok munká­jának tapasztalatairól is. A pályázással kapcsolatos tudnivalók kö­zül kiemelte egyebek mellett, hogy a tanács­adó feladata nem ér véget azzal, hogy telje­sül a támogatási igény. Nagyon fontos, hogy az adott programot annak tel­jes megvalósításáig folyamatosan 41 kísérje figyelemmel. Beruházásösztönző támogatá­sokról és hitelezési formákról váczy József, a Magyar Fejlesztési Bank Rt. kép­viseletvezetője, a térségfejlesztés eszköze- iről Pintér-Kovács Enikő finanszírozási igaz­gató (Közép-magyarországi Regionális Fej­lesztési Rt.) a munkaügyi központ vállalko­zásokat segítő tevékenységéről Tamási Ildi­kó, a Nógrád Megyei Munkaügyi Központ igazgatója tájékoz­tatta a résztvevőket. A továbbiakban szó volt a konferencián a decentralizált terület és régiófejleszté­si célelőirányzat pályázatairól, valamint a határon át­nyúló fej­lesztésekről. 977121590100005125

Next

/
Oldalképek
Tartalom