Nógrád Megyei Hírlap, 2007. február (18. évfolyam, 27-50. szám)

2007-02-01 / 27. szám

A minőség varázsa! KAKUK AUTÓHÁZ Salgótarján, (32) 520-640; Gyöngyös (37) 503-503 $ Új autók SUZUKI akár V 300000- 1 1000 000 Ft T kedvezménnyel! A Csak a Vitainál! | 20/9814-542. SZABADFELHASZNALASl) HITELEK TETSZŐLEGES HITELCÉLRA Kedvező kondíciók Személyes, gyors ügyintézés Ingyenes tanácsadás MÁR DEVIZAALAPON IS, INGATLAN FKDEZET NÉLKÜL!!! (BBP Tel.: 32/521-253, 32/521-239 ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ Gulyás Edina Telefon: (32) 416-455 IDŐJÁRÁS Erősen felhős idő, reggel hó, később W eső is lehet www.nogradmegyeihirlap.hu e-mail: nmedia.szerk@axels.hu www.vilaggazdasag.hu www.automotor.hu www.astronet.hu DIAPARTNERUNK Éjjel-nappal egész Nógrádban FM . radio 100.4 www.radiofocus.hu Zeneszerzői est Balassagyarmat Baráz Ádám zongora- és szerzői estjére kerül sor a Rózsavölgyi Márk Művé­szeti Iskola hangversenytermé­ben február 1-jén, 17 órakor. A Bach-, Fauré-, Hacsaturján-, Baran- és Prokofjev-művek mel­lett elhangzanak a balassagyar­mati születésű ifjú zeneszerző saját kompozíciói is. Nógrád megye: a legek hazája A megye lakosságának 34,1 százaléka él komfort nélküli lakásokban Sokszor hallani a médiában arról, hogy megyénk mennyi mindenben vezeti a statisztikákat. Sajnos az első helyezéssel járó aranyérem nem a legjobbakat jelenti, hiszen szőkébb hazánk inkább negatív dol­gokban nyeri meg a versenyt. A Központi Statiszti­kai Hivatal 2003, 2004, illetve 2005-ös kiadványai­ban utánanéztünk annak, hogy Nógrád megye mi­lyen statisztikákat vezet. Nógrád megye Magyarország egyik legkisebb megyéje, így ter­mészetes, hogy itt élnek a legke­vesebben, a statisztikai hivatal adatai szerint összesen 214 824- en. Nálunk a legkevesebb az egy főre jutó GDP (bruttó hazai termék) értéke, mindössze 1 100 000 forint. Emellett ná­lunk a legkevesebb a gazdasági szervezetek beruházásainak tel­jesítményértéke és a verseny- szférába tartozó szervezetek be­ruházásainak aránya is. Sajnos megyénk a környezet- védelmi kérdésekben is „veze­tő” helyen van: itt található a leg­kevesebb környezetvédelmi in­tegrált beruházás, folyamatban lévő környezetvédelmi ráfordí­tás és nálunk a legkisebb a kör­nyezetvédelmi ipari értékesítés értéke. Az utóbbi időben megyénkben kapták meg legkevesebben a ma­gyar állampolgárságot. A közel­múltban Nógrádban összesen 1914 csecsemő született, 3230-an haltak meg, mindössze 824 há­zasságkötést, 541 válást és 8 cse­csemőhalált regisztráltak. A lakosság és az ipar után át­néztük az épületeket, intézmé­nyeket. Nógrád megyében talál­ható a legkevesebb szociális és egészségügyi célt szolgáló, vala­mint oktatási intézményt befo­gadó épület. Előbbiből 245-öt, utóbbiból 379-et tartanak szá­mon. Emellett megyénkben ösz- szesen 6 darab strandot, fürdőt, illetve uszodát kereshetünk fel. A lakások komfortfokozatát te­kintve is utolsók, azaz néhány listán „elsők” vagyunk. Szűkebb hazánkban élnek legtöbben, me­gyénk lakosságának 34,1 száza­léka komfort nélküli és legkeve­sebben, a lakosság 22,9 százalé­ka összkomfortos lakásokban. Tanintézmények, óvodák szá­mát vizsgálva szintén megállapít­ható, hogy mi rendelkezünk a legkevesebb óvodával, általános iskolával, szakiskolával és Tolna megyével megegyezően a legke­vesebb középiskolával. 138 óvo­dában 7909 óvodai férőhely talál­ható összesen 683 óvodapedagó­gussal. Megyénkben csak 6885 óvodás gyermekről és 329 gyer­mekcsoportról tud a statisztikai hivatal. Az általános iskolák köré­ben is hátrányban vagyunk, 1025 iskolában összesen 1921 pedagó­gus tarnt 19 624 diákot. De ugyan­ez elmondható a szakiskolák és a középiskolák területéről is, ahol szintén utolsók vagyunk. Nógrád megye 15 szakiskolája 95 darab osztályteremmel 191 szakiskolai pedagógussal 116 osztállyal 2507 tanulóval rendelkezik. Ez tehát az elmúlt évek sta­tisztikája, bízunk benne, hogy 2006, illetve 2007-ben már nem csak a negatív dolgokban vezet­jük a „ranglistát”, hanem több pozitívumot is felsorolhatunk. Nálunk a legkevesebb az óvodai férőhelyek száma Is Kátyú,törés, gyűrődés az utakon Ami a magyarországi út­hibák mennyiségét illeti, nos, ezzel mindenkinek tele van a hócipője, mivel ezek sok esetben útfelújí­tást „helyettesítenek.” Ve­sződik ezekkel a közleke­dő és az útkezelő is, te­kintve, hogy ez aztán szi­szifuszi munka: az a hi­ba, amit tegnap kijavítot­tak, egy idő után rend­szerint újra előbukkan. Vagy, ha mégsem, lesz helyette öt másik... MJ. _____________________ Nóg rád megye. Egyes hírforrá­sok szerint jelentősen javult az elmúlt esztendőben a honi úthá­lózat állapota: a ráfordításoknak köszönhetően, tíz kilométe­renként, mintegy harmadára csökkent a kátyúk előfordulása. A szintén tavalyi helyzetkép sze­rint az ország egyes részei kö­zött e tekintetben is van és nem is csekély különbség, a legkedve­zőbb volt a helyzete Fejér megyé­nek, de például Csongrád és Ko­márom is a jobbak közé sorolta­tott. Nógrád azonban a lista végé­re szorult. A Magyar Közút KM sajtószóvivőjének közlése alapján 2006 decemberében nálunk 63 ezer úthiba volt, ez a szám nem­csak a kátyúkat, hanem a többi burkolati problémát, az útszéli tö­réseket, felületi repedéseket, a hullámosodást, kipergést, aszfalt- gyűrődést is fedi. A Magyar Köz­út Kht. Nógrád Megyei Területi Igazgatósága azonban arról tájé­koztatott, hogy ennél kevesebb volt tavaly év végén a burkolati hiba mennyisége, tény azonban, hogy az úthálózat fele felújításra, új aszfaltszőnyegre szorul. (Folytatás a 3. oldalon) Ezek szerint még egy leg, a legtöbb kátyú is nálunk van.. Öt pestises vad Nógrád megye. A korábbi három­ról ötre emelkedett a pestises­nek bizonyult vaddisznók szá­ma. Dr. Csábi Mihálytól, a Nóg­rád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmi­szerlánc-biztonsági és Állat­egészségügyi Igazgatóságának vezetőjétől arról is értesültünk, hogy az újabb megbetegedése­ket ugyanazokon a területeken észlelték, ahol a korábbiakat, va­gyis Litke, illetve Ipolytarnóc, valamint Csesztve közelében. Hozzátette, hogy nagy valószí­nűséggel ezek is a korábbi csor­dából származtak. A betegségek a háztáji állományt nem érintet­ték. Továbbra is élnek a koráb­ban foganatosított intézkedések, melyek a megye egész területét fertőzöttnek nyilvánították. Ti­los élő sertést és sertéshúst, -hústerméket, takarmányt, al­mot, eszközöket ki- és beszállíta­ni. Tilos a vaddisznóvadászat, a házi disznóvágás pedig csak elő­zetes állatorvosi vizsgálat után, ennek eredményétől függően le­hetséges. KRESZ-pályát szeretnének Cered. A helyi Gesztenyéskert keknek kerékpárokat, illetve rol- óvoda február 10-én jótékonysá- lereket vásárolni. Sajnos az óvo- gi bált rendez. Az intézmény már da vezetése az utóbbi években hi- régóta szeretné felújítani az óvó- ába pályázott a beruházás meg- da udvarában található KRESZ- • valósítására, emiatt kérik a jóté- pályát és szeretnének a gyere- kony emberek segítségét. c3 honlcapon! < www.noQrc3clmeaQyeaíhírlc3p.hiu

Next

/
Oldalképek
Tartalom