Nógrád. 1983. augusztus (39. évfolyam. 181-205. szám)

1983-08-16 / 193. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! NOGBÁD AZ MSZMP NOGRÁO M EGY El BIZ OTTS ÁGA ÉS.A * MEG VEI T ÁN ÁCS LAPJA XXXIX. ÉVF., 193. SZÁM ARA: 1,40 FORINT 1983. AUGUSZTUS 16., KEDD TARJÁN!, GYARMATI BOLTOKBAN Tőkehúsból, kenyérből, tejből, üdítőkből bő kínálattal várják az ünnepi vásárlókat Már leadták megrendelései- egybeszámolva 560 litert kap kiemelt ÁFÉSZ-üzlet. Báróin­két a hét végi kétnapos tin- majd a bolt pénteken. Két- nepre való fölkészülés első szeresét a szokásos pénteki mozzanataként a megyénkben élelmiszer-kereskedelmi bol­tok. Az új kenyér ünnepét ről és Szlovákiából nagy mennyiségi és minőségi még szállítmányt, választékból beszerzett ke­nyérrel ülhetik meg a nóg­rádi családok. Emellett tőke­adagnak”. Sörből a választé­kot szeretnék bővíteni: Bőcs- várnak A vállalat legnagyobb ba­fit 2300—3000 kilót küld a hernádi tsz. Sörrel kapcso­latban ez a kereskedelmi szer­vezet is a várakozás állás­pontjára helyezkedik: külföldi fajtákkal próbálják a keres­letet kielégíteni. Bőven ren­lassagyarmati boltja, a 127-es delkezésre áll viszont üdítő a szokásos 1900 kiló tőkehús és baromfihús, húskészítmény, helyett 2500-at rendelt. Ke- tej, tejtermék, zöldség, gyű- nyérből 1100 kilót igenyeltek: mölcs és üdítő ital is jut az kétkilós fehéret és rozskenye­asztalra természetesen. rét: összesen több mint két­Az élelmiszer-kiskereskedel- szeresét a megszokott meny­mi vállalat a bevált módsze- nyiségnek. Tejet 2100 litert rekkel készül az ünnepre, az visznek hozzájuk Szécsény­üzletekben — mint a válla- bői pénteken, az utolsó ün­lati központban mondták — népi bevásárlási napon. Hús­bőséges árukészlettel várják készítmény, baromfi, zöldáru, több a szokottnál). Tarjáni majd a vásárlókat. A tarjáni gyümölcs van bőven. Sörrel újdonság: Palóc kenyér, va­mint az üzletben mondják lammt bátonvi Favorit ke- — „vékonyan” vannak el- nyér is színesíti a kenyérün­ital, kiváltképp hazai gyárt­mányúak közt lelnek sokfélét a vevők. 2800 kiló tőkehúst, illetve készítményt rendelt az ünnep előtti napokra a salgótarjáni Csemege-üzlet: ezen belül 300 kiló az ünnepi „ráadás”. Kenyérből 1300 kiló- érkezik majd hozzájuk ((600 kilóval Kohász ÁBC-ben például 800 kiló tőkehúst rendeltek Ba­lassagyarmatról-. Emellett a szokásos húskészítményekből is az átlagosnál többet igé­nyelt a bolt Gyarmatról és a Karancshústol: valamint ér­kezett négy karton makói eresztve: 100 rekesz soron ki- népi választékot. Tejből 1300 vüli „jugó sörrel” frissítik föl a készletet. A salgótarjáni ÁFÉSZ ti­zennégy boltja összesen 7800 kiló húst kap a hét folya­szárazkolbász is. Baromfiból mán, tegnap már meg is kez­— elő- és mélyhűtöttet dődött a kiszállítás a vágó­összesen háromszáz kilót ren- hídról. Kenyérből a tavalyi deliek a hernádi tsz-től. Tejet, mennyiségnek megfelelően fél- és egyliteres zacskókban hatvanhét mázsát kap a négy liter hever majd a hűtőpult­ba tett zacskókban. Baromfi­húsból például 90 kiló com­bot visz hozzájuk pénteken a hernádi tsz. Magántermelők­től — kiváltképp Hatvanból, Csányból — vett zöldséggel, gyümölccsel is az ünnepi be­vásárlók kedvére tesznek az üzletben. Uj i iskolák és tantermek készülnek el a tanévnyitásra Nógrádban r Xz idei tanácsi tervek mint- képet tudósításaikban az MTI városban, Kőbányán és más *gy 1400 általános iskolai munkatársai. kerületekben pedig már a tanterem építését irányozták Budapesten különösen nagy festést-mázolást követő ta- elő, s azzal számolnak, hogy erőket mozgósítottak az épí- karításnál tartanak. * termek nagyobb része már tők, mert a tavalyihoz ha- Az utolsó simításokat vég­tanévkezdéskor fogadhatja a sonlóan nagy a feladat. Az ^ Szolnok megye új okta- diákokat, ezáltal legalábbis idén 278 új tanterem építését tási intézményein, illetve enyhül az Iskolák zsúfoltsá- irányozták elő, s ebből 246- meglevő iskoláin is’ az épí- ga. A tanácsok és az építők óit a tanévkezdéskor szándé- test. korszerűsítést végző széles körű összefogással, sok koznak átadni rendeltetésé- brigádok. Augusztus végén helyen a lakosság társadalmi nek. Ezek nagy része — 150 54 ezei- általános és több munkájának bevonásával is — meglevő iskolák bővítésé- nagy erőfeszítéseket tettek, vei épült fel. Sok Helyen Az oktatási intézmények épí- most fejeződtek be a régi tan- tésének, felújításának helyze- termek karbantartási, felújí­tóról, gondjairól és a továb- tási, festési, mázolási mun- bi tervekről adtak helyzet- kái, Zuglóban, az Erzsébet­mint 17 ezer középiskolás kez­di meg az új tanévet az 'ed­diginél jobb körülmények között: 37 új tanteremmel (Folytatás a 2. oldalon.) A határőrközség címet vette fel Karancskeszi Vincze Zoltán határőr ezredes átadja a Lászlónak, a községi tanács elnökének. határőrközség címről szóló emléklapot Fűti (Bábel László felvétele) Vasárnap reggel napfényes, kicsit szeles időre ébredtek a ünnepélyes hittétele szociális-’ karancskcsziek. Kitisztították a főutcát, zászlókat lengetett ta hazafiságuknak. a szél. Ünnepre készült a falu lakossága. A község művelő- Az ünnepi szónok ezután dési otthonának udvarát is rendbe hozták, hogy méltó helyet azt hangsúlyozta, hogy a köz­biztosítsanak n ünnepségnek.A pattogó indulók hangjaira ség lakossága hosszú évek gyülekeztek a község lakói, a meghívott vendégek a műve- óta igen jó emberi és mun- lödési otthon feldíszített udvarára. A Magyar Szocialista kakapcsolatot alakítottak ki a Munkáspárt Salgótarjáni járási Bizottsága, a községi párt- balassagyarmati határőrkerü- vezctőség, a salgótarjáni járási hivatal és a BM határőrség let karancsberényi őrsével. A' balassagyarmati kerületi parancsnoksága ezen a napon szer- kapcsolatok kiterjedtek politi- vezte meg a határőrközség cím felvételének ünnepségét, kai, kulturális, sportterüle* tekre, egymást kölcsönösen érintő kérdések megbeszélésé­Elfoglalta helyét az elnök- ság vezetője mondott ünnepi **». k°*' ség is, s csapatzászlóval, Tol- beszédet. A többi között kije- r'Qnr'^ nai István határőr alhadnagy lentette: vezetésével felsorakozott a — Ünnepi nagygyűlésünkön tása utan a határőr kettős feladatnak teszünk ele- átadta a megtisztelő díszszázad. A Himnusz hangjai után Koczka István, a párt- vezetőség titkára üdvözölte a megjelenteket, közöttük Illés Miklóst, a megyei tanács ál­talános elnökhelyettesét, Sza­csönös segítésére. A jó kívánságok, a község lakossága munkájának mélttt- ezredes címről sagyarmati kerületparancsnok­Km\\\\\\SXÍ»K!ÖN^\>\\\X\\\NNN»í^\\\\\\\\\VLVfC^^ TIVÄL get. Ünnepeljük a közelgő szóló emléklapot Futó Laszló- augusztus 20-át, amelynek ke- nak. a községi tanács elnöké- retében a magyar államala- nek< aki ígéretet tett, hogy az pításra, az első királyunk mű- önként vállalt kötelezettség­bó Istvánt, a salgótarjáni já- vére és a Magyar Népköztár- nek a, jövőben még fokozottabb rási pártbizottság első titkárát saság alkotmányára emléke- mértékben tesznek eleget. Pvc+vai rvnrf-vhé Hr t a sál- zünk- £s ünnepeljük Karancs- ünnepi parancshirdetesre is Gyetvai Györgybe dr-t, a sál- kesz. határőrközHgg. történő került, s Varga Pál határ­gotarjam járási hivatal elnök- avatását. Mindkét esemény °r ezredes, a BM határőrség helyettesét, a határőrség kép- hazaszeretetünk gyakorlati ki- országos parancsnokságának viselőit, a szovjet és csehszlo- fejeződéséhez kapcsolódik. osztályvézetője Futó László ,, , ’ \ tanácselnöknek, a Közbizton­vaK katonai delegáció tagjait, Az ünnepi előadó ezután sági Érem arany fokozatát, az ünnepség valamennyi reszt- méltatta az államalapításun- Tarjáni Zoltánnak, az önkén- vevőjét. Ezután Vincze Zol- kát, és szocialista alkotmá- tes segítők csoportvezetőjének tán határőr ezredes a balas- nyunkat, amely kimondja a a Közbiztonsági Érem ezüst, többi között: „A haza védel- Zsidai Zoltán szövetkezeti el­me a Magyar Népköztársaság nőknek, a Közbiztonsági Érem minden állampolgárának kö- bronz fokozatát adta át. Ki- telessége.” Ez a kötelesség — váló határőr jelvényt és okle­folytatta a parancsnok — az velet kapott a karancskeszi egyik legszentebb emberi ér- önkétes határőrcsoport. Kivá- zésből, a hazaszeretet érzésé- ló társadalmi munkáért érem bői fakad, amely a történél- kitüntetésben öten, Kiváló ha- münk során embert mércével tárőr jelvény kitüntetésben mérve is igen nagy tettekre tízen részesültek, és önfeláldozásra késztette né- Az Internacionálé hangjai pünk igaz fiait. Meggyőződé- után a díszszázad igazán lát- sem, hogy a megtisztelő ha- ványos sora vonult el az ün- tárőrközség cím felvételének neolő közönség előtt, kérésekor a község egész la- Ezután a község bejáratánál kosságát is e nemes érzések elhelyezett, a határőrközség vezérelték. A cím felvételének címről szóló táblát Gyetvai kérése reális és megalapozott Györgyné dr., a járási hivatal volt, amit a szocializmus épí-* elnökhelyettese leplezte le. tésében végzett odaadó és ön- Megkezdődött az egész na­feláldozó munkájukkal, az ál- pos kultúrműsor. Hat csoport lamhatár őrizetének aktív tá- énekesei, táncosai szórakoz- mogatásával, a határőrséggel tatták az ünneplőket, de szer­való szoros kapcsolatukkal veztek sárkányrepülő-bemu- méltán érdemelték ki— Elha- tatót, repülőmodellező-ver- tározásuk és a cím felvétele senyt, ügyességi motorver- kapcsán teendő kollektív fe- senyt, lövészversenyt és be- lelősségvállalásuk méltó foly- mutatkoztak a karatések is. tatása a község szép és nemes Este szabadtéri discoval zár­történelmi múltjának, egyben ták az ünnepi programod Szombaton és vasárnap rendeztek meg. a kerületi nemzetiségi fesztivált a szomszédos Csehszlovákiában levő Füleken, »hol több ezer néző előtt nagy sikerrel mutatkozott be a hollókői asszonykórus, a Nógrád táncegyüttes és Düvö. nép­ei csoport is. Képülik a kulturális delegáció fellépésén készült. (Tudósításunk lapunk 5. oldaján.). — kép: kulcsár = Ifjúvezetők országos tanácskozása Hétfőn Orosházán megkez­dődött az ifjúvezetők hete­dik országos találkozója, ame­lyen az úttörőmunkát segítő huszonötezer tanuló és dol­gozó fiatal képviseletében háromszázan vesznek részt. Az ifivezetők háromévenként megrendezett országos tanács­kozása módszervásár és ta­pasztalatcsere: a résztvevők félreérik a legutóbbi találko­zó óta eltelt időszak eredmé­nyeit, hiányosságai);, megha­tározzák a feladatokat. Az orosházi tanácskozás ajánlá­sokat tesz az ifjúvezetők to­vábbi munkájához az úttörő- vezetők decemberben sorra kerülő nyolcadik • országos konferenciájára. A háromnapos eszmecsere során az egy-egy, úttöröraj munkáját segítő ifjúkommu- nisták üzemlátogatásokon ta­lálkoznak a város KlSZ-esei- vel. V/

Next

/
Oldalképek
Tartalom