Nógrád Megyei Hírlap, 2003. október (14. évfolyam, 228-252. szám)

2003-10-01 / 228. szám

~-------------­H MM WMAi wmmmmmm Médiapartnerünk: FM radio ioo.4 Minden hétköznap: Nógrádi Napié 15.3®, Négfád Sportja 11,30 pcátóL www.radiofocus.hu Gasztronómiai PARTNERÜNK 1 LA FIESTA i c u r n a o c fcálí«*n*s I m ■ 11f lurnnpv, nl;. ■r11..|V| „ _rj ;| ;r SAlgótArjáti. PccsKő út 15. Időjárás + 17,+19 ■ A párafoltok délelőtt meg­szűnnek, mindenütt kitisztul az idő. Sok lesz a napsütés. Bár időnként kissé megnö­vekszik a felhőzet, csapadék nem várható. A déli, délkeleti szél olykor megélénkül. A csúcshőmérséklet az évsza­kos átlag közelében alakul. Fronthatásra nem kell szá­mítani. Általában jók lesznek a közlekedés meteorológiai feltételei. Országszerte sok lesz a nap­sütés. Délutántól nyugat felől időnként erősebben megnö­vekszik a felhőzet, csapadék azonban nem lesz. Gyakran megélénkül a délkeleti szél. A csúcshőmérséklet 17, 22 fok |! között alakul. Ügyeletes újságíró: fll Hegedűs Erszébet Telefon: (32) 416-455 Kattintson rá! www.nogradmegyeihirlap.hu .^vJ www.vilaggazdasag.hu www.holgyvilag.hu www.kiskegyed.hu www.astronet.hu www.gyongy.hu www.mindmegette.hu Nógrádkövesd bemutatkozik Sorozatunk a hatvanadik falu­nál tart, amelyben teljesen ki- **§'« épült az infrastruktúra, van ve- oldai zetékes ivóvíz, kiépült a tele­fon- és a gáz-, a szennyvízcsatorna-há­lózat, a kábeltévé szolgáltatásait is él­vezhetik az itt lakók. Öregfiúk találkoztak ■ Ismét találkoztak az ötvenes, í * hatvanas évek legendás 1 4mk SBTC-játékosai egymással, 1 oWai barátaikkal, a jelenlegi csapat I játékosaival és természetesen a közön- g séggel. A program több helyszínen zaj- | lőtt, felelevenítették a régi idők emlékeit, li FIATALOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN. Salgótarjánban tegnap konferenciát rendezett az európai ifjúsági hét keretében az Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda. Célja az Európai Unióhoz történő csatlakozással kapcsolatos ismeretek közvetítése, a fiatalokat érintő lehetőségek feltárása. Bemu­tatták az Európai Bizottság ifjúsági területtel foglalkozó fehér könyvét, vaLmint a nemzeti ifjúságpoliti- ka és az ifjúság 2000-2006. program prioritásait. ___________________________________fotó: rigó tibor Á llás- és képzési börze 2003, Balassagyarmat Tárlatok a Madáchban Palásti Erzsébet festőművész kiállítását nyitja meg ma délelőtt Salgótarjánban, a Madách Galériában Bakos Ferenc grafikusművész. A megnyitó keretében emlé­keznek meg a zenei világnapról is. A műsorban közreműködnek a Madách Imre Gimnázium ta­nulói. A Madách-kisgalériában ugyanebben az időben rendezik meg A művelődés hete - a tanu­lás ünnepe rendezvénysorozat alkalmából meghirdetett Mi van a táskában? Mi van a fejekben? című plakátverseny eredmény- hirdetését és díjkiosztóját. A kis- galéria kiállítását Kovácsné Czene Csilla alpolgármester nyitja meg. ________________■ B alassagyarmaton 2003. ok­tóber 2-án állás- és képzési börze kerül megrendezésre. 19 munkáltató, 27 munka­körben, 560 álláshelyet kínál. A munkáltatók a felsőfokú végzettséget igénylő munkakö­rökön túl szakmunkás és beta­nított munkaköröket is kínál­nak. A munkahelyeket megyei és megyén kívüli helyszíneken lehet betölteni. Az álláshelyeken kívül sokré­tű képzési lehetőséget is kínál­nak a börzén. A 17 ajánlott kép­zés 259 fő részére nyújt a mun­kaügyi központ által 100 száza­lékban támogatott képzési lehe­tőséget. A képzési irányokból néhány érdekesség: ács-állvá­nyozó, NC/CNC-gépkezelő, fa­ipari gépmunkás, masszőr, szá­mítástechnikai ismereteket nyújtó képzések emelhetők ki. Megyei nyelvvizsgát szerve­ző intézmények segítségével az érdeklődők megtudhatják, ho­gyan is zajlik egy nyelvvizsga. A munkaügyi központ szol­gáltatásairól, pályázati lehetősé­gekről, különböző támogatási formák működéséről lehet infor­mációkat beszerezni. Reméljük, hogy a széles ská­lájú állás- és képzési lehetősé­gekből minden állást kereső és tanulni vágyó megtalálja a szá­mára megfelelő lehetőséget. Megkerültek az ellopott kegytárgyak Óriási felháborodást okozott a közvélemény körében, amikor ez év június végén a salgótarjáni Szent Lázár Kórház kápolnájá­ból ismeretlen tettesek kegytár­gyakat tulajdonítottak el. A kitartó rendőrségi munka meghozta az eredményt: az el­múlt hét végén a nyomozók le­foglalták a két gyertyatartót és az állókeresztet. Amint azt Géczi Ferenc rendőr főtörzszászlós el­mondta, a nyomozást azon láto­gatók körében kezdték meg, akik hasonló bűncselekményért már voltak büntetve. Állampol­gári bejelentést követően foglal­ták le a piacon az ellopott kegy­tárgyakat. (Folytatás a 3. oldalon) NÉPI JÁTÉKOK. Gyékényből készítettek tegnap népi játékokat a salgótarjáni Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon tanu­lói. A művelődés hete keretében még a népi mesterségekhez is köze- lebb kerülnek a kézművesség iránt fogékony fiatalok. ___________■ K özlekedett a család Bátonyterenyén a napokban rendezte meg a városi bal­eset-megelőzési bizottság a „Közlekedik a család” vetél­kedőt. Amint azt Gergely Annamária rendőr törzsőrmester, a bizott­ság titkára elmondta, az idén 13 család nevezett: feladatuk volt egyebek mellett személygépko­csi és kerékpáros KRESZ-teszt, egészségügyi teszt kitöltése, de nem maradt el a személygépko­csi és kerékpáros ügyességi ver­seny sem. A szoros versenyben az első helyet Nagy Tamás és családja (Bátonyterenye) szerez­te meg. Második lett Kohári Jó­zsef és családja (Bátonyterenye), harmadik Kotroczó József és csa­ládja (Bátonyterenye). Különdí- jat kapott a legjobb tesztkitölté­sért a Kotroczó család (Mátra- terenye), a legjobb személy­gépkocsi-vezetésért Nagy Tamás (Bátonyterenye). A legjobb ke­rékpárosnak járó különdíjat Köd- mön Patrik (Bátonyterenye) nyerte. Az első két helyezett ju­tott tovább az október 11-i me­gyei döntőre. _______________■ R ossz állapotok egy éjszaka alatt?- Manapság közhelyszerű az a megállapítás, hogy 2003 az önkormányzatok fekete éve, de 2004 sem lesz ettől jobb - fogalmazta meg véleményét Lőrincz Gyula, a Fidesz frak­ciójának vezetője a tegnapi sajtótájékoztatón, amelyet dr. Fenyvesi Gáborral, a Fidesz salgótarjáni elnökével tartott. A kormányzat elképzelése ugyanis rendkívül negatívan érinti az önkormányzatokat 2004-ben is.- Már a 2003-as költségvetés előkészítésénél felvetettük aggá­lyainkat - mondta dr. Fenyvesi Gábor. - Az önkormányzat bevé­tele 1,7 százalékkal növekedett, viszont a kiadások is emelkedtek 4,7 százalékkal. Az önkormány­zatnak minden többletbevételét a bérekre kellett fordítania - mivel a kormány nem finanszírozta azt- s így semmilyen szabad felhasz­nálású kerete nem maradt, amit esetleg fejlesztésekre tudott volna fordítani. Mint azt a Fidesz salgó­tarjáni elnöke hangsúlyozta, a szabad felhasználású keretek nél­külözhetetlenek a pályázatokon való részvételhez a szükséges ön­erők miatt. A Fidesz kritikai ész­revételének adott hangot a város köztisztaságával kapcsolatban: a városvezetés úgy tesz, mintha a jelenlegi rossz köztisztasági hely­zet egy éjszaka alatt teremtődött volna. Kilenc év után némileg hi­teltelen visszafelé mutogatni - hangzott el a sajtótájékoztatón. Elfogadhatatlan továbbá, hogy egy 43-44 ezer fős várost 10 fő köztisztasági kézi takarító próbál tisztán tartani. Az oktatás kérdé­sével kapcsolatban dr. Fenyvesi Gábor úgy fogalmazott, a város számos intézménye olyan rossz állapotban van, hogy 90 százalé­kuk nem kaphatna ismét műkö- dési engedélyt. ____________sze BALES ET. Tegnap a késő délutáni órákban baleset történt Salgótarjánban, a litkei elágazónál, ahol elő­zetes és meg nem erősített információink szerint egy kisgyermeket ütött el egy személygépkocsi. A bal- eset részleteiről lapzártáig nem érkezett információ.___________________________________________■

Next

/
Oldalképek
Tartalom