Nógrád Megyei Hírlap, 1997. február (8. évfolyam, 27-50. szám)

1997-02-01-02 / 27. szám

Tejfogak gyógyászai, új helyen Nem kellemes dolog, ha kezeltetnünk kell a fogainkat; ha gyermekkorban kell elkezdeni, még rosszabb. Az új sal­gótarjáni rendelőben első a gyermekek érdeke. 3. oldal $ MAGYAR A ’96-OS EURÓPAI SUZUKI ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁSI _________ VERSENY GYŐZTESE. M OST 1 ÉVES INGYEN CASCOVAL ÉS KAMATTÁMOGATÁSOS HITELLEL. Cím: Salgótarján, Füleki út 56. Tel.: 32/430-842 Balassagyarmat, Kóvári út 11. Tel.: 35/300-429 Madárként repül a havas lejtőkön Megmagyarázhatatlan nyughatatlanság hajtja, energia feszült belé, hogy három embernek isjelgpiido lenne: már az óvodában külön tornára vitték; : . 7. oldal NOGRAD MEGYEI SÏÏ COMPUTCR kereskedelem szerviz hálózatok Szolid áron, megbízható háttérrel. 3100 Salgótar|án, Bartók Béla út 10. BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA ÍÍSISÍ hírlap ETttTfifilBvCWwWHpkubiuq számítástechnikái szaküzlet éa szerviz I 1997. FEBRUAR 1-2., SZOMBAT-VASARNAP VIII. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM ARA: 34,50 FORINT 3200 Gyöngyös, Almássy Pál tér 2. Telefon: (37) 312-258 Gát épül az Ipoly szlovákiai oldalán - Környezetvédelmi gondok „Folyó ügy” az ország határán A Parlament környezetvédelmi bizottsága még idén az Or­szággyűlés elé kívánja tárni az Ipoly ügyét. Az előterjesztés el­készítésére a bizottság legutóbbi ülésén Tardy Jánost, a Ter­mészetvédelmi Hivatal elnökét, valamint az Ipoly Unió Nem­zetközi Környezetvédelmi Szervezetet kérte fel. Meglátja-e az árnyékát vasárnap? - Attól függ, hogy milyen hosszú lesz a tél. A most kétéves, a pécsi állat­kertből származó Brúnó jól érzi magát Zagyvapálfalván a gazdi, Rácz Imre portáján. (cikkünk az 5. oldalon) fotó: r. t. Folyékony kenyerünk adója Röviden Az év menedzsere - Járai Zsigmönd, a Magyar Hitel­bank vezérigazgatója kapta az év menedzsere kitüntető címet a Menedzserek Or­szágos Szövetségétől. Samu bácsi segítsége - Az elmúlt hat évben az ameri­kai kormány 220 millió dol­lárral jámlt hozzá a mar gyarországi átmenet támo­gatására. Ebből 5 millió dol­lár jutott szakképzésre. Számítógép autóba - Meg­nehezíti a bűnözők dolgát az a rendőrautóba szerelhető kis számítógép, ami jelzi, ha a kamerája előtt zajló forga­lomban lopott autót „lát”. Két hulla a kifőzdében Kínaiak kínjai Tegnap éjfél után - valószí­nűleg jugoszláv gyártmányú - kézigránát robbant a bu­dapesti Nagy Fal nevű kínai étterem mosdójában. A rob­banás következtében két kí­nai nő életét vesztette. Az incidensben a jelek szerint csak kínai személyek érin­tettek. A nyomozás folyik. Ütközés, gázszivárgás Bátonyterenye - Tegnap délután fél 4 órakor Bátony- terenyén, a maconkai víztá­rozónál két személygépko­csi ütközött. Négyen súlyo­san megsérültek; a salgótar­jáni kórházba szállították őket. A vizsgálat folyik. Karancslapujtő - Pénteken délelőtt az általános iskolá­ból jelentették, hogy az épü­let fűtését szolgáló öt köb­méteres gáztartályból szi­várgást észlelnek. A salgó­tarjáni tűzoltóegység kivo­nult, s biztosította a hely­színt a hiba elhárításáig. Az Ipoly Unió magyarországi titkára, Gyenes Szilárd el­mondta: a környezetvédelmi bizottság a nemzetközi környe­zetvédelmi szervezet kezdemé­nyezésére tűzte napirendjére az Ipoly-gát ügyét. A szlovák fél Újságcikkekben, rádióinterjú­ban adott hangot véleményének ez ügyben Szeberényi András bátonyterenyei lakos. Azt kifo­gásolta, hogy a sorozatos ígér­getés ellenére a mai napig nincs telefonja, holott négy éve befi­zette a kedvezményes belépési díjat. Bevezetőjében beszélt arról a találkozóról, melyen hatvan­négy települési önkormányzat képviselője, a Coloniapharma vezérigazgatója és gazdasági igazgatója, valamint a cég pri­vatizációs előkészületeivel megbízott Kárpát Holding szakértője vett részt. A tanács­kozás célja az volt, hogy a meg­ugyanis az 1975-ös terveknek megfelelően folytatja a folyón a gátépítést. Ennek célja az lett volna, hogy a bős-nagymarosi erőműnél felduzzasztott vizet ezeken a gátakon keresztül Ba­lassagyarmatig visszaszivaty­A KNC lapunkhoz eljuttatott sajtóközleményében igazságta­lannak tartotta a panaszos érve­lését, hiszen a városban gőz­erővel folyik a hálózatépítés, a nyilvánosság elé tárt dokumen­tumok időzítését egyértelműen a cég lejáratásának tekintették. Szeberényi úr vaskos paksamé­jelent tulajdonosok kapjanak tá­jékoztatást az rt. gazdálkodásá­ról, annál is inkább, mert, mint mondta: „könnyen fennállhat az a helyzet - amikor az ön- kormányzatok rendelkeznek a részvényekkel -, hogy az öt­venegy százalékkal rendelkező befektető ezzel a tulajdonnal teljes jogot szerez a Colo­tyúzzák. A nagymarosi erőmű azonban nem épül meg, így az Ipoly gátjaira sincs szükség. Az Ipoly Unió azt szeretné elérni, hogy az építkezést azon­nal állítsák le, s kezdődjön el az úgynevezett integrált környe­zetgazdálkodási és vízügyi gyakorlat. A nemzetközi szer­vezet célja, hogy a folyó men­tén élőknek legyen végre bele­szólásuk az Ipollyal kapcsola­tos tervekbe. tával jött el szerkesztősé­günkbe, sőt a közelmúltban el­hangzott rádióinterjú anyagát is rendelkezésünkre bocsátotta. Ebből - egyebek mellett - az is kiderül, hogy a koncessziós társaságok felügyeletét ellátó minisztérium képviselője a la­kosság félretájékoztatásával vádolta meg az amerikai érde­keltségű társaságot. A helyzetről a KNC vezetése nem kívánt nyilatkozni. (Folytatás a 3. oldalon) niapharma felett”. Ha ez vélet­lenszerűen történne, akkor sé­rülne a - 49 százaléknyi - ön- kormányzati tulajdoni érdek; szerencsétlen esetben ez nem venne részt a majdani tranzak­cióban és értéktelen részvé­nyekhez juttatná a tulajdonoso­kat - hangsúlyozta a közgyűlés elnöke. A tanácskozás csak félig érte el célját, mivel azon nem ismerhette meg a részt­vevő önkormányzatok képvise­lőinek véleményét. Hozzátette: mire erre sor kerülhetett volna, eltávoztak a teremből. (Folytatás a 3. oldalon) Továbbra is a sör fogyasztási adójának csökkentését sürge­tik a söripar képviselői. A Magyar Sörgyártók Szövet­ségének pénteki sajtótájékoztató­ján elmondták: a pénzügyi tárcával folytatott eddigi tárgyalásaik nem Megyénkkel határos a borsodi falucska, Kissikátor; az egyik ottani házba csengetett be egy pesti férfi két hölggyel. Miután senki nem jelentke­zett, akadálytalanul surrantak be a lakásba, ahol pakolni kezd­vezettek eredményre. Minden hek­toliter sör után 2300 forintot, plusz a nettó termelői ár további 15 szá­zalékát fizetik. A söripar sérel­mezi, hogy a bor fogyasztási adója alacsonyabb, az üdítőitalokon pe­dig nincs ilyen teher. tek. A pincéből előkerülő tulaj­donos a tolvajokkal a kijáratnál találkozott, de 60 ezer forint ér­tékű holmival sikerült elmene­külniük. Salgótarjánig jutottak, ahol igazoltatta őket a rendőr­járőr, s horogra akadtak. Szeberényi úr nem perel, csak igazáért harcol - Késnek a bekötések Telefonos ígéretek öt esztendeje Megalakulását követően szinte azonnal megkezdte az előfi­zetők toborzását a Kelet-Nógrád COM Rt. A pénzüket féltő várakozók türelme elfogyott, hiszen még napjainkban is akad kielégítetlen szolgáltatási terület. A balassagyarmati Coloniapharma és a tulajdonos önkormányzatok viszonya Autó, forgalmi engedély nélkül A Coloniapharma Gyógyszerkereskedelmi Rt. gazdálkodásá­ért és működéséért jelenleg a megyei önkormányzat felel, de legfőbb érdeke, hogy Nógrád 127 települési önkormányzata - mint tulajdonos - névre szólóan megkapja részvénycsomagjait, és így a magánosítás során érdekeik ne sérüljenek - mondta Smitnya Sándor, a közgyűlés elnöke tegnap. Üveges-utánpótlás - Ezekben a napokban félévi vizsgamunkájukat készítik a salgótar­jáni 218. Sz. Üvegipari Szakmunkásképző Iskola másod- és harmadéves csiszolótanulói. (RIGÓ TIBOR KÉPRIPORTJA MAI LAPSZÁMUNK 2. OLDALÁN) Rossz a közlekedési morál - Ha csak figyelmeztetnek, akkor szabad? Öttonnás teherkocsi a járdán Agresszív, öklüket rázó gépkocsivezetők, piroson gátlástalanul átgyalogló járókelők éppen úgy hozzátartoznak a salgótarjáni utcaképhez, mint a tilosban, járdán bóklászó nehézgépjármü­vek - mondta dr. Nagy Károly salgótarjáni rendőrkapitány a városi baleset-megelőzési bizottság tegnapi ülésén. A társadalmi szervezet elnöke hangsúlyozta: az egyre romló közlekedési morál is minden­képpen jelzi, bőven akad tenni­valója a munkabizottságban te­vékenykedő társadalmi szerve­zetek - rendőrség, közlekedés- felügyelet, városfenntartás, közterület-felügyelet - képvise­lőinek. Hidasi Béla főtörzszászlós az elmúlt év baleseti statisztikáját ismertette, ebből kiderül, hogy 332 személyi sérüléssel járó baleset történt a megye közút­jain, ami alig érzékelhető növe­kedést jelent az azt megelőző évhez képest. Ebből 25 végző­dött halállal és 129 súlyos sérü­léssel. Salgótarjánban és von­záskörzetében a vizsgált idő­szakban 117 közlekedési bale­set történt, amelyek közül 6 volt halálos és 39 súlyos. A személyek tragédiája a hozzá­tartozók, a családok tragédiája is egyben, amely sürgeti a fo­kozottabb társadalmi összefo­gást - emelte ki Hidasi Béla. A baleseti okok között a gyorshaj­tás és a kanyarodási szabályok be nem tartása jelenti a fősze­repet. A vitában hozzászólók a forgalom fokozott ellenőrzésé­ben, az oktatás és a közlekedési propaganda fejlesztésében lát­ják a balesetmegelőzési munka lényegét, s ennek érdekében az érintettek hatékonyabb össze­fogására, együttműködésére van szükség. Elhangzott, hogy e téma fontosságát jelzi az is, hogy Salgótarján önkormány­zata márciusban tervezi meg­tárgyalni a város közlekedési helyzetét, különös tekintettel a baleseti veszélyforrást jelentő közlekedési gócokra és azok felszámolási lehetőségeire. Ebbe a munkába be kell kap­csolódnia a városi baleset-meg­előzési bizottságnak - jelentette ki dr. Nagy Károly. (Folytatás a 3. oldalon) Ott loptak, itt lebuktak

Next

/
Oldalképek
Tartalom