Nógrád, 1968. július (24. évfolyam, 153-178. szám)

1968-07-19 / 168. szám

Szabálysértési bizottságok a községekben teljesítik a lakosság kívánságát Az év elején már beszámol­tunk arról, hogy Etesen. Ka- ráncslapuitőn és Sóshartyón- ban a lakosság ellátásán; ilt megjavítására új szolgáltató részleget hoznak létre, Etesen a ktsz már üzemeltet egy cipő- javító részleget. A környék lakossága itt végezteti el az ilyen jellegű munkát. Megelé­gedéssel szóinak az intézke­désről, mert eltérően a koráb­biaktól, nem kell Salgótarján­ba utazniuk lábbelit javíttatni. A sóshartyániak kérése női- és férfifodrászat volt. Kívánsá. gukat teljesítették, a fodrászat már üzemel, Rövidesen megol­dódik a karancslapújtőiek ké­rése is. amely többirányú volt: női- és férfifodrászat, tv- és rádiójavító, kozmetikus stb. A ktez a lakosság kívánságának teljesítésére megvásárolta a célnak megfelelő épületet. Ezt átalakították. Az építkezést a napokban befejezik. A szol­gáltató részlegeket ebben he­lyezik el. Mint arról az illeté­kesek tájékoztattak, már kije­lölték a fodrászokat, a kozme­tikust, a tv- és rádiószerelőket, akik mellett még egy fényké­pészt is biztosítanak a község­nek. Háront milliós beruházás Az idén újabb létesítménnyel gazdagodik Szécsény. A község nyugati részén, a balassagyar­mati országút mellett már dol­goznak a földegyengető gépek. Készül a szécsényi H. Rákóczi Termelőszövetkezet építőbrigádjá­nak központi javítóműhelye és raktára. A központi javítóműhely­ben kap helyet a villanyszerelő, a vízvezetékszerelő, az asztalos, a kovács- és lakatosrészleg Is. Itt épül fel a közös gazdaság új szervizüzeme. A műhelyeken kí­vül fürdőket, öltözőket is készí­tenek. A mintegy hárommillió forin­tos beruházással épülő úi létesít­ményt november 7-re készíti e! a szövetkezet építőbrigádja. Az év elején új szabálysér­tési törvény jelent meg, amely október elsején lép hatályba A törvény értelmében — eltér­ve az eddigiektől — a községi tanács szakigazgatási szervei­nek feladata a szabálysértési eljárás lefolytatása. A tör­vényesség biztosítására a köz­ségekben szabálysértési bizott­ságok alakulnak, a lélekszá- mától függően 5—25 főig. A tagokat a legközelebbi tanács­ülés választja meg. Kijelölé­sükben részt vállal a Haza­fias Népfront is. Kényszer­pihenő után A Nógrád megyei Építő- anyagipari Vállalat az erőmű­től kapja a salakblokk előállí­tásához szükséges gőzt. Az erőműben június 26-tól július 15-ig nagyjavítás volt. Emiatt megszűnt a gőzszolgáltatás, emiatt vissza kellett térni a salakblokk természetes szárí­tására. A változás következté­ben a korábbi háromnapos száradás! idő 28 napra növe­kedett. Ezért csökkentették a műszakok számát. Hétfőn befejeződött a nagy­javítás az erőműben. Azóta folyamatos a gőzellátás. Tel­jes kapacitással dolgozik a salakblokkgyártó-üzem is, Ve­zetői szerdán értesítették a 2. sz. AKÖV íuvaroztatási szak­osztályát, hogy hat-hétezer sa­lakblokkot már elszállíthat­nak. A bizottság feladata felül­vizsgálni a szabálysértést és ennek megfelelően meghatá­rozni a büntetést. A szabálysértési bizottság vezetője, a községi tanács vb titkára. A felelősségteljes fel­adatra való tekintettel a kö­zeljövőben, a vb titkárok a megyei tanács igazgatási osz­tályának rendezésében tanfo­lyamon vesznek részt, ahol részleteiben is tanulmányoz­zák az új szabálysértési tör­vényt. A szabálysértési bizott­ság tagjainak oktatására ezt követően kerül sor. Mire készül a bányászkorus? A salgótarjáni bányász mű­velődési otthon férfikórusánál már vége a nyári szünetnek. Az ezüsfdiplomás kórus a na­pokban kezdte meg felkészü­lését az őszi-téli évadra. — Az ősz folyamán Buda­pesten minősítő versenyen sze­repelünk — tájékoztat Marót! Gyula karnagy. — Műsorunk­ban A-capella, palóc népdal­egyveleg szerepel. Ezenkívül Mosoni; Tavaszi dal, Grieg: Hetvenkedök. A hős görög ze­neszerzőt, Mikis Theodorakiszt a börtönben kérte fel koráb­ban a CIMEA (a DÍVSZ mel­lett működő szövetség) egy békedal megírására. Kórusunk ezt is műsorra tűzte. Termé­szetesen idehaza is színre lé­pünk majd a bányásznapon, vidéki bányatelepeken, sőt előzetes értesülések alapján a rádiónál is mikrofon elé ál­lunk és Bükkszéken töltünk négy-öt napot. T f E S T Ö R A F R I l< A B A N SEJTŐ I6NÖ (P HOWARD) REGÉNYE nyomán Irta; Cs Horváth Tibor Raj zolta: ÉCorcsmáros Pa) Alkonyaikor tábort vernek Két nap múltán törzsek alján, a süf Most körülbelül itt vagyunk. Észak felé egy hót alatt elérjük a Szaharát, "Uiaím, szörnyűség! Az a Í hatökör Török! összelop­kodott mindent, csak a legfontosabbról feledke­zett meg, A felszerelésből Hiányzik a kinin l .Század vigyázz Tepsit elől Pulykát tölts! / Fél rebeszél. y Ez már a vég. öten maradtak. A nai ______ Levin sírba vitte a tit­kát, amit gőgös mosollyá!, egy főherceg sértett önérzetével mindvégig megőrzött. Yvonne a kö­vetkező, akit a malária lever a lábáról. F el kell adnunk a játszmát, uraim. Jelentkezünk az Az a kérdés,-első helyőrségnél. . Miss eljutunk-e élve a Duronnak nem fog bántó-1 legközelebbi erődig, dósa esni, mi pedig majd csak kivágjuk magunkat a bajból. Szerencséjük van.. A dzsungelben gyakorlatozó híradós osztagra bukkannak. A katonák, sőt a tiszt is részvéttel fogadják őket. Szép kis útjuk leher tett. és ami majd ez­után vár rájuk! Ha visszakerülnek Igo- ribal A gyakorlati munkával ismerkedtek A szakember-utánpótlás biz­tosítása az intézmények, üze­mek, tanácsok egyik fontos feladata. Ennek keretében a -étsági járási tanács pénzügyi csoportja a nyári szünidőben, több héten keresztül négy, a közgazdasági technikumot most végző tanulót foglalkoz­tatott. Ottmár Klára Rom- hányból, Kokavszki Irén, Csorba Éva és Pavlovics Zsu­zsa Bánkról jártak be napon­ta a járás székhelyére, hogy a nyári gyakorlat ideje alatt megismerkedjenek a szerteága­zó, sokrétű, tanácsi pénzügyi munkával. A gyakornoki „együttesben” Ottmár Klára a budapesti I. István Közgazda- sági Technikumot, Kokavszki Irén, Csorba Éva és Pavlovics Zsuzsa a salgótarjáni Közgaz­dasági Technikumot képvisel­te. A szakigazgatási szerv dol­gozói sok segítséget nyújtottak a tanulóknak, hogy az iskolá­ban elsajátított tananyagot a gyakorlatban alkalmazni tud­ják, és tapasztalatokban, zseb­pénzben gazdagabban készü­lődhessenek az új tanévre. leqtuip mesélték — Képesek-e a nők titok­tartásra? — kérdezték egyszer Bemard Shaw-tól. — Hogyne! — válaszolta a nagy író. — Sokkal inkább, mint a férfiak. De mivel na­gyon nehéz dologról van szó, rendszerint kollektiven oldják meg. Villámgyors tolvajfogás Gy. Endre zagyvapálfalvi asztalos hétfőn este kissé it­tas állapotban egy hétszázhat- van forint értékű huzalteker­cset lopott el a Vastömegcikk Ktsz udvaráról. A tolvajlást Hurják Józsefné és Hegedűs Balázsné, a ktsz két dolgozó­ja fedezte fel. A rendőrség a nyomozókutyával együtt szállt ki a helyszínre. A bűncselek­mény elkövetése után félórá­val már megvolt a tolvaj, megvolt a huzal. Tegnap a salgótarjáni járás- bíróság Gy. Endrét — gyorsí­tott eljárással — nyolcszáz forint pénzbüntetésre ítélte. A bíróság nyomatékos enyhítő körülményként értékelte Gy. Endre helytállását a munká­ban, valamint büntetlen elő­életét. 9 N A P T A R 1968. július 19., péntek Névnap: Emília. A Nap kel: 4 óra 05 perc­kor, nyugszik: 19 óra 34 perc­kor, a Hold kel 23 óra 35 perckor, nyugszik: 14 óra 43 perckor. Hűvös idő Várható időjárás ma estig; erő­sen felhős, hűvös idő. sokfelé újabb esővel, néhány helyen in­kább csak ma a keleti ország­részben zivatarral. Mérsékelt, vál­tozó irányú északira, északnyuga­tira forduló és megélénkülő erős, átmenetileg viharos szél. Legma­gasabb nappali hőmérséklet 17— 22 fok között. A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál tegnap húsz fok volt. — Ma ítélkezik — gyorsított eljárással — a salgótarjáni járásbíróság Bojtár János pásztói lakos felett. Bojtár mint jelentettük, kedden a sal­gótarjáni vasútállomáson it­tasan, durván bántalmazott egy idősebb férfit. — Lapunk szerdai számá­ban az ÉMÁSZ felhívásában tévesen közöltük a munka­szüneti napokon az áramszol­gáltatással kapcsolatos pa­naszok bejelentéseinek tele­fonszámlát. A helyes szám: Salgótarján, 13-43. — Terveznek a termelőszö­vetkezeti erdészek. Az erdő­területtel rendelkező közös gazdaságokban megkezdik a j ö­vő évi erdőművelési és fel- használati tervek készíté­sét. Jövőre előreláthatólag 45—50 ezer köbméter faanya­got termelnek ki a szövetkezeti erdőkből. — Tanácstagok Vietnamért. A pásztói járásban a tanács­tagok akciót indítottak a viet­namiak támogatására. Az eredmény 47 ezer 158 forint. Az akcióban kiemelkedtek a bujákiak, a palotásiak, a hasznosiak és szurdokpüspö­kiek. Ezekben a községekben fizettek legmagasabb összeget a vietnami nép támogatására Öngyilkosság a temetőben Soltész Miklós, a Salgótar­jáni Kohászati Üzemek koros munkása néhány héttel ez­előtt elhunyt felesége sírjá­nál öngyilkósságot követett el: szíven szúrta magát. Mire tegnap a salgótarjáni teme­tőben reggel rátaláltak, már halott volt. Diákcsere Kedves vendégek, 23 kislány hogy megismerhettük a mód- és 12 fiú érkezett a szomszé- szereket, mert szeretnénk ott- dos Csehszlovákiából Szé- hon is alkalmazni, csénybe, a mezőgazdasági Később a napi program ke- technikumba. A fiatalok nap rült szóba. nap után kinn dolgoznak a — Naponta 6 órát dolgozunk tangazdaság határában. Egyi- — beszéli a csoport egyik di- kük kezében sem most van ákja. — Jut idő arra is, hogy először ásó, kapa, lapát. Vala- megismerkedjünk a község­mennyien a mezőgazdaságban gél, baráti találkozókat tervez- kívánnak dolgozni, és Szé- tünk az intézet és a község csényben is gyakorlati ismere- fiataljaival... Már sportvetél- teiket gyarapítják. Ugyanis a kedés is volt. Labdarúgó- és lévai és a szécsényi mezőgaz- kézilabda-mérkőzést játszot- dasági technikum között meg- tunk. állapodás jött létre a diákok Egy másik fiatal, Kaszás cseréjére. Ezért dolgoznak Péter azt magyarázta, hogy a most a lévai fiatalok a szé- szakmai ismeretek bővítése csényi határban. mellett lehetőség nyílik arra Párencsál András mérnök- is, hogy megismerjék az itt tanár, a csoport vezetője ab- élő emberek szokásait, barát­ban is segít, hogy megértsük sáságot kössenek a szécsényi egymást a fiatalokkal. Az ér- fiatalokkal. Ugyanis a két hél kezésről, az iskolában és a bői nyolc napot töltenek mun- gazdaságban tett látogatásról, kával. Marad idejük az ismer- az ott szerzett tapasztalatokról kedésre is. Kirándulást tervez- beszélgetünk. A vendégek el- nek a Sziráki Állami Gazda­ismeréssel szóltak a termés- ságba, ahol a komlóval és a eredményekről, amelyeket az szőlővel ismerkednek. Aztán aszály ellenére — a szécsényi- pedig Budapest és a Balaton ek elértek. következik. — Milyen új tapasztalatokat Bizonyára gazdag gyakorlati szereztek eddig? tapasztalattal és sok-sok él­— Számunkra a gombater- ménnyel tér majd vissza ha- mesztés egészen új — mondja zajába a 35 fiatal. a mérnöktanár. — örülünk, — sze — — Száz helyről indított személyvonatból kilencvenki­lenc pontosan gördült ki a Salgótarjáni Vasútállomásról az év első felében, a KMP 50, évfordulójának tiszteletére in­dított- munkaversenyben; — Szilánkvédő és más munkavédelmi felszerelések tervezéséhez és kivitelezésé­hez kezdtek hozzá a Salgótar­jáni Kohászati Üzemek szer­kesztési osztályának dolgozói és a kovácsoló gyáregység ve­zetői. — Kistercnyén folynak a tárgyalások a törpevizmü megépítésére. A napokban a víztársulás megalakításáról is tanácskoztak. — A tűzesetek elhárításá­ra a megyei tűzrendészen bi­zottság az elmúlt napokban ülést tartott. Határozatot hoz­tak a tűzrendészei szabályok betartásának szigorú ellenőr­zésére. — Ma megnyílik Bánkon, a Bárka kisvendéglő, amire a községi tanács és a földmű­vesszövetkezet több mint egy­millió forintot költött A kis­vendéglőben hideg-meleg ételt is felszolgálnak. — Korábban már gyártott és hosszabb szünet után is­mét készít fejtőnyársat a Sal­gótarjáni Kohászati Üzemek kovácsológyára. A második félévben tizenkétezer darabot szállít a megrendelőknek. — Fejlesztési alapból egy­millió forintot biztosított a salgótarjáni városi tanács a Fáy András úton épülő OTP. lakóházak közművesítésére. Ebből az összegből elkészül az első ütem villamosenergia­hálózat, a csapadék- és szeny- hálózat, a csapadék és szenny- csatorna és az útépítés. — Csapágypersely és kerék- csavar kísérleti gyártását kezdték meg a Salgótarjáni Kohászati Üzemekben. Az előbbiből 28, az utóbbiból 54 tonnát kívánnak gyártani a második félévben. — Kereskedelmi ellenőrök. A salgótarjáni járásban 45 társadalmi ellenőr végez rendszeres vizsgálatot a bol­tokban. A vizsgálatok ered­ményét időközönként össze­gezik. A szabálytalanságokat minimumra csökkentették. — Fürdő a bányászoknak. Szorospatakon a bányászok­nak új fürdőt és öltözőhelyi­séget építenek. — Szombaton közös értekez­letet tartanak a Nógrádi Szénbányák szocialista bri­gádvezetői Salgótarjánban. Értékelik a mozgalom fél­éves eredményeit és megbe­szélik a feladatokat. — Kombájnszalma gyulladt meg tegnap délelőtt Balassa­gyarmaton. A tüzet a dohány­zási tilalom megszegése okoz­ta. — A kollektív szerződés ér­telmében az idén a Mizserfai Bányaüzemnél 92 szocialista brigád tag részesült jutalom - szabadságban. Húszán négy­négy napot a többiek két-két napot kapnak évi szabadságu­kon felül. MOZfoU'lí'SfOtí holnapra Salgótarján, November 7. Filmszínház: RIPORTEREK GYÖNGYE (színes angol film)-------------—.-----------------------­V OGR4D » Maavar Szocialista Munkáspárt Nógrád megyei Bizottsága ás a Megye! Tanács tapja. Főszerkesztő: GOTT AU GYULA, Szerkesztőség; Salgótarján, Petőfi u. t* Telefon, 22-91. 22-93. t2-9b. Főszerkesztő- 12-94. Belpolitikai rovati 14-40. Sportrovats U-59. Éjszakai szerkesztés; 13-05. Kiadja a Nógrád megyei Lap kiadd Vállalat. Felelős kiadó; VIDA EDIT. Kiadóhivatal: Saigó- pp.äh „ i Telefon- 10-29 Terjeszti a Magyar Posta. Elő fizethető: a helyi postahivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 11 forint. Előállítja a Nógrád megyei Nyomda- tarián. Petőfi u. L Telefon, to-as. xerjeszu a o »pari Vállalat. Salgótarján Petőfi a, L Felelős vezető: PAPP GYÖRGY Igazgató. Index-szám: 25918.

Next

/
Oldalképek
Tartalom