Új Nógrád, 1991. április (2. évfolyam, 76-100. szám)

1991-04-16 / 88. szám

1991. ÁPRILIS 16., KEDD nt'Vri-T-i 5 SZÉCSÉNY ÉS KÖRNYÉKÉ ) Műanyagosok Ludányhalásziban Szemre is szép az az épület, amelyben a német—magyar érde­keltségű vegyes vállalat vert tanyát az Ipolymenti községben. Bálint Györgyné, a kft. vezetője elmondta, hogy nem könnyű manapság Ma­gyarországon vállalkozni. Először is a jó minőségű terméknek piacot kell szerezni. A ludányhalászi vállalkozók arra szövetkeztek, hogy a honi és a kül­földi piacokon keresett műanyag szegőléceket, díszléceket és minden más hasonló terméket forgalmaz­nak. Az itt dolgozó emberek egy hónapig Németországban tanulták a szakmát, aztán álltak a gépek mellé. Rugalmasan szeretnének keresked­ni, ami a gyakorlatban annyit jelent, hogy kis tételekben is kiszolgálják a vevőket. ———— 11 " ' ■ Frédi a terítéken Többször leírtuk már lapunk­ban, hogy az Új Nógrád szerkesz­tősége nem foglalkozik névtelen levelekkel, mert azok — többsé­gükben — valótlanságot állíta­nak, másokat feketítenek be, rá­adásul az ismeretlenség álarca mögé bújnak. Most mégis kivé­telt teszünk. Ennek oka az, hogy egy olyan sikeres üzletembert próbálnak befeketíteni, aki min­den bizonnyal többet tett Szé- csényért, mint ismeretlen levél­írónk. Mindenesetre, néhány gondolat az anonim írásból. „Tavaly novemberben meg­nyílt a szécsényi Kaszinó, ame­lyet Juhász Ferenc — azaz Frédi — üzemeltet. Miért nem a célnak megfelelő kulturális rendezvé­nyek lrelye a ház? Rettenetes el­keserítő, hogy tizennégy éves fiúk és lányok bebocsátást nyer­nek az este kilenc órakor nyitó éjszakai bárba. De ez még talán nem is lenne olyan visszataszító, ha nem részegen tántorognának haza az éjszakai órákban.” Folytathatnánk a levél ismerte­tését, de nem tesszük. Ugyanis hasonló kijelentésekkel teli so­rokkal untatnánk az olvasót. Szó van például verőlegényekről, lépcsőfeljárókban szeméremsér­tő módon viselkedő fiúkról és lányokról, a hátsó kijáraton eltá­volított részeg vendégekről, ve­rekedésekről, bicskázásokról és egyebekről. Juhász Ferenc így reagál: — A tizennégy év alatti fiúk és lányok ki vannak zárva a bárból, de ha rokonaikkal jönnek, kis időre beengedjük őket táncolni. A levélben ismeretlen „jóaka­róm” ír részeg kiskorúakról. Most gondolja el, az én áraim meglehetősen borsosak, így ne­héz elképzelni, hogy valaki ná­lam rúgjon be. Más. Kidobóim, verőlegényeim nincsenek. Van két barátom, aki rendezőként ténykedik nálam. Ebben semmi rendkívülit nem látok, hiszen ahol alkalmanként háromszáz­négyszáz vendég tartózkodik egy helyen és egy időben, ott óhatatlanul szükség van rende­zőkre. A helyiségben olyan rend­bontás még nem volt, ami vere­kedéssé fajult volna. Az tény, hogy ha valaki nem megfelelő módon viselkedik, azt jogom van kivezettetni. Egy ember nem ronthatja el több száz békés pol­gár szórakozását. Tömény italt nem szolgálok ki, csak kevert ita­lokat. Többször tapasztaltuk munkatársaimmal, hogy a nem messze tőlünk levő presszóban „alapoznak” a vendégek és már ide emelkedett hangulatba jön­nek. Természetesen a bejáratnál ezt nem lehet észrevenni, csak úgy fél óra elteltével kezdenek bátrabban viselkedni az átlagos­nál. Visszatérve a fiatalokhoz, illetve azok viselkedéséhez. Említi többek között, hogy az elázott vagy összevert vendége­ket a hátsó kijáraton engedem ki. Annyi stimmel, hogy van hátsó kijárat. A gond csak az, hogy nekem ahhoz nincs kulcsom. Biztos vagyok benne, hogy ez a levél nem az utolsó, amit nekem, vagy az Új Nógrád szerkesztősé­gének írnak. Irigye mindenkinek van. Megpróbálom túltenni ma­gam rajta és továbbra is azon munkálkodom, hogy a hozzám jövő vendégek szórakozását ne zavarja meg senki. Solvmos— Nógrádsipek a hidak községe Ha Győr a vizek városa, akkor Nógrádsipek a vizek, a hidak köz­sége. A településen két patak ka­nyarog keresztül, amelyen kilenc közúti híd ível át. Szandai László, a falu jegyzője tréfásan meg is jegyezte: ami a hidakat illeti, a nagy városok összehasonlításá­ban is előkelő helyet foglalunk el. A Cserhát által övezett falunak az egyik legnagyobb gondja a felszíni víz elvezetése. Egy-egy zápor alkalmával a környező he­gyekből a víz szinte rászakad a falura. A vízelvezető árkok, csa­tornák hamar megtelnek horda­lékkal. Többször előfordul, hogy az ár az úttesten hömpölyög. Saj­nos, már halálesetet is követelt. Az elmúlt hét végén az önkor­mányzat tagjai végigjárták a falut, s a jó gazda módjára szemügyre vették, hogy hol mi a teendő. Ba­lázs János polgármesternek bőven akadt jegyzetelnivalója. Az elődök a két nagy magyar költőt — azonkívül, hogy utcát neveztek el róluk — nem nagyon tisztelték. Az Arany János utcá­ban esőzés esetén térdig ér a sár. így az ott lakók egy része az utca bejáratánál volt kénytelen illegá­lisan az autója számára ideiglenes garázst összetákolni. Nemcsak ez rontja a képet. A házakkal szem­beni hegyoldalon, amely már kül­terület, illegális falerakatok, bó­dék sorakoznak. Az utca még az idén szilárd burkolatú úttestet kap, így ott ez az áldatlan állapot megszűnik. A szomszédos Petőfi utca lakói öntevékenyek voltak. Több száz köbméter salakot terí­tettek szét, hogy az utcában a sze­mélygépkocsik közlekedni tudja­nak. A Rákóczi úton szép, korszerű házak sorakoznak egymás mel­lett. Az épületek előtt gondozott kis előkertekben már több helyen virágzik a tulipán. „Ez áldatlan állapot, a bekötő földútról a víz a sarat a főutcára hordja”—panasz­kodott az elöljáróságnak Kiss József. A lakó észrevétele is beke­rült a polgármester jegyzetfüzeté­be. Az átereszeket, kanálisokat nagyon sok helyen ki kell tisztíta­ni. „Itt a Kiss Balázs telke mellett 150 méter hosszú vízelvezető árok mindig tiszta volt. Viszont most vegyük figyelembe, hogy a hetvenéves ember már képtelen karbantartani” — jegyezte meg a képviselőtársaknak Pifka János, aki jól ismeri a falut, 1971-től tanácstag volt, s az őszi választá­sokon is bizalmat kapott. A Madách utcában is a felszíni víz okozza a legnagyobb problé­mát. „Nézze meg, hogy milyen gon­dot okoz nékünk a víz. A járda több helyen beszakadt, mert a víz kimosta alóla a földet” — hívta fel a figyelmemet az egyébként szé­pen rendezett Dózsa György utcá­ban Kelecsényi István önkor­mányzati tag. Az Árpád utcában Keresztúri Istvánná, idős, egyedülálló asszony kérése is bekerült a jegy­zetfüzetbe. Kérte, hogy az önkor­mányzat kösse be a vizet az udva­rába. A falu központja parkosítva van, szép, rendezett. A nógrádsi- pekiek jogosan büszkék rá. A falu szélén a patakon átívelő fahíd megroggyant. Balesetveszélyes. A Lenin utcában az egyik lakás­nak a szennyvizét az utcára veze­tik ki. Ugyanitt Bagyinszki Mik­lós képviselő megkérdezte az egyik lakót; miért kerítette el a közterületet? „A baromfi számá­ra” — volt a rövid válasz. A klub­könyvtárral szemben Csábi Lász­ló képviselő azt vette észre, hogy a fák a villanyvezetékig nőttek. Gallyazni kell, mert így baleset- veszélyes. Szombaton a falubejáráson, amelyre elkísértem az önkor­mányzat tagjait, nemcsak az én jegyzetfüzetemben szaporodtak a sorok. A polgármester is szorgal­masan jegyzetelt. A következő testületi ülésen bőven lesz mit megtárgyalni. —szenográdi— DIÁKOKNAK FŐZNEK Litke. Igencsak dicsérik a lit- kei iskola konyháját, amely nap mint nap ellátja az iskolásokat, mellette pedig az óvodásokat és a községben rászoruló idős embe­reket. Nem véletlen, hogy amikor arról beszélünk, jó a koszt, akkor jó a személyzet is. Naponta mint­egy százharminc ebédet főznek. Képünkön a fánkot sütő asszo­nyok, Nagy Józsefné, Szabó Bélá- né és Szabó Vilmosné s'zorgos- kodnak. Varga Pálné élelmezésvezető még azt is hozzáfűzi, ebben az iskolában az a divat, tálakban te­szik oda az ételt, hogy a gyerekek annyit szedjenek, amennyit csak akarnak... (Fotó: Rigó) Szaporodnak a látogatók Bolt, amit szeretnek Tavasz lévén, Ipolytarnócon az ősleleteket bemutató skanzenben is szaporodik a látogatók szánta. Már­ton Ferenc, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Nógrád megyei irodájának vezetője a kalauz. A legfon­tosabb tudnivaló, hogy ez a világszerte híres lelet „megpályázta” a világörökségi rangot. Különleges látvány fogadja itt a turistákat, meg azokat is, akik kizárólag azért keresik fel ezt a kis falut, hogy megpillantsák a sok millió éves ősleleteket. Fotó: Rigó Közel egy éve járnak az egyhá- zasgergiek abba a boltba, amelyet Vanya Józsefné vett bérbe a szé­csényi áfésztól. Ottjártunkkor a fiatalasszony édesanyját találjuk a pult mögött, ugyanis, aki illetékes éppen autó­vezetői vizsgára készül. Vanya Józsefné igencsak érti a szakmáját, elvégre huszonhárom esztendeig dolgozott, mint áfész- alkalmazott. Ma már nyugdíjas és besegít a lányának. — Itt legfontosabb talán az áruellátás? — Ahhoz, hogy egy bolt jól dolgozzon, valóban rendes ellá­tást kell biztosítani. Mi megpró­báltuk. Saját kocsival megyünk Gyöngyösre, Salgótarjánba, Ba­lassagyarmatra, Pásztora, mert egy maszekboltos csak így él meg. Ami a forgalmunkat illeti, havon­ta háromszáznyolcvan-négyszáz ezer forint körül van. — Nem bánták meg a boltnyi­tást? — Még nem tudom, ami pén­zünk volt, azt befektettük. Mun­kát követel, az igaz, de egy keres­kedőnek legelső dolga, hogy ren­desen kiszolgálja a vevőit. Ami árukészletünk van, ugyancsak olyan három-négyszáz ezer fo­rint. A kereslethez alkalmazkod­va reggel nyolctól délután fél ötig tartunk nyitva, de a hétfői szabad­napot is felfüggesztjük, ha értel­mét látjuk. Pillanatnyilag ennyit tudnék mondani egy falusi kiske­reskedő mindennapjairól... SZÉCSÉNY ÉS KÖRNYÉKE Kis falu — kis hír Egyházasgerge. A legutóbbi tes­tületi ülésen egyetlen téma szerepelt az egyházasgergei önkormányzat ülésén. Mégpedig a Lenin út egy szakaszának felújítása. Az elképze­lések szerint, a templomtól kifelé történnék meg az útfelújítás, amely nyolcszázezer forintot igényel. Megállapodtak egy egri útépítő kft.- vel, amely hamarosan hozzálát az útépítéshez. Abban meg csak re­ménykednek a községbeliek, hogy még egy másik ötszázezer forint jut további útépítésre. Részközgyűlések Az elmúlt hét végén indultak a szécsényi áfész érdekeltségi terüle­téhez tartozó huszonöt településen azok a részközgyűlések, amelyeken az igazgatóság, illetve a helyi inté­zőbizottság tagjai beszámoltak az áfész elmúlt évi tevékenységéről és ismertették a további célkitűzése­ket. Megerősített polgármester Egyházasgergén a napokban fon­tos esemény történt, polgármester­választásra került sor. Az eddigi tisztségviselő ugyanis tiszteletdíjas alpolgármester volt. Kettőszázki- lencvenhárman vettek részt a köz­ségben a szavazáson, amikor is megerősítették tisztségében László Zoltánt, aki így lett a falu polgár- mestere. Autósok kérése Szécsény. Több gépkocsivezető és motoros kérdezte szerkesztősé­günktől, hogy az utak karbantartásá­val foglalkozó illetékesek mikor jár­tak utoljára Szécsény és Varsány között? Ugyanis a város határában található BRG üzeme előtt akkora kátyú található, amely részint az ott közlekedő járművek állagára nézve okoz gondot, részint biztonsági szempontból is rendkívül veszélyes. Hogy kikerüljék a tengelyromboló útszakaszt, sokan veszélyes manő­verekre kényszerülnek, ezzel viszont veszélyeztetik a biztonsá­gos közlekedést. Ha kedd, akkor... A szécsényi önkormányzat a mai kihelyezett ülésen meghallgatja Kiss Gyulának, a mezőgazdasági szakkö­zépiskola igazgatójának beszámolóját az intézet munkájáról. A képviselők megtekintik az iskolát, a kollégiumot és a tanműhelyt. Dr. Havasi Zoltán, a pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke javaslatot tesz a testületnek a költség- vetési üzem átszervezésére. Zeneiskola és v ideovetítés Szécsény. Pénteken öt rendezvény­nek ad otthont Szécsényben a II. Rá­kóczi Ferenc Művelődési Központ. Délelőtt 10 órakor olcsó ruhák vására kezdődik, fél egytől a zongora szakos zeneiskolások foglalkozására kerül sor. Két órától a napköziseknek tarta­nak videovetítést, öt órától ajazzbalett- klub tart foglalkozást, este kilenc óra­kor pedig a Klub—12 discobár műsora kezdődik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom