Szabad Nógrád. 1952. november (8. évfolyam. 89-97. szám)

1952-11-01 / 89. szám

iVilág proletárjai egyesüljetek I u pi D M Á r D Á 1 r\ ti eV' YA.r- i rv Á pi tn i ~rxr \TTC Á c ' Á ki A V 1 A D 1 A ‘ NxUr IN U OKAI JMbbYt 1 PAR I B 1ZC J 1 Ti i AC 7 A IN Ai Ix L A I J A VIII. ÉVF. 89. sz. ARA: 50 FILLÉR 1952 NOVEMBER 1. Sz. Sztyepanova diszpécsernd a Moszkva-csatoma egyik zsilipjének kapcsolótáblája mellől irányítja a csatorna hatalmas gépeinek munkáját. AZ ÁLLAMI FEGYELEM MEGSZILÁRDÍTÁSÁÉRT Országunk — köztük megyénk is — tettekkel késiül novem­ber 7-e méltó megünneplésére. Üzemeinkben, bányáinkban lázas munka folyik a tervek teljesítéséért, ezért teszik meg mind többen vállalásukat, fogadalmukat szocialista hazánk megszilárdítása, a béke biztosítása érdekében. A munkásosztály példamutatása és .átjárnunk támogatása mellett doígofo parasztságunk mindjobban kiveszi részét ebből a harciból, hazánk s boldog jövőnk meg­teremtéséért. Mind több dolgozó paraszt értette meg Rákosi elv­iárs beszéde után, hogy a szocializmus építésében a munkás- osztály melleit az eddiginél még fokozottabban kell kivenni ré­szét dolgozó parasztságunknak is a közteherviselés, az állampol­gári fegyelem megszilárdításában. Ezen a téren vannak eredmé­nyek, amit mutatott a gabona begyűjtés szakasza, amikor dolgozó parasztságunk döntő többsége felismerte ennek jelentőségét és határidőre eleget tett kötelezettségének. Mutatja ezt a tényt az is, amikor a november 7-1 szocialista versenymozgalomban és a harmadik .békekongresszus tiszteletére megyénkben több mint 3000 dolgozó paraszt tett konlkrét vállalást állammal szembeni kötelességének maradéktalan teljesítésére, illetve túlteljesítésére, s nem utolsósorban az őszi mezőgazdasági munkák sikeres elvégzésére, a jövő évi magasabb terméshozam biztosítása érdekében. Folyik a községek párosversenyében az egymásiközti vetélkedés akkor, amikor közel 130 község és 73 termelőszövetkezet áll egymással párosversenyben Tar község versenykihívása nyomán. Egyre több azon becsületes dolgozó parasztok száma, akik a begyűjtés minden területén betartják az állampolgári fegyelmet és megértették azt, hogy a begyűjtés az ő érdékeit is szolgálja, mert azon keresztül, hogy államunkat erősebbé teszik, államunk annál hamarább tud adni a falunak tá­mogatást, villanyt, bekötőutat, ku!túrházat,_ iskolát, óvodát stb. dolgozó parasztságunk felemelkedése érdekében. Ezt ismerte fel Pogony község parasztsága is, ahol a kommunisták példamutatá­sával kukoricából 140 százalékra, burgonyából 205 százalékra, napraforgóból 125 százalékra teljesítette eddig begyűjtési tervét. Ugyanígy Tar község dolgozó parasztsága is, amely vállalásá­nak döntő többségében elegét tett s nem utolsósorban a pásztói és rétsági járás dolgozó parasztsága, akik burgonyából 100 szá­zalékon felül teljesítették tervüket. Közvetlen érdeke a beadás teljesítése minden dolgozó paraszt­nak, tszcs-tagnak, mert a városok, üzemek dolgozói, a felsőbb Iskolák Hallgatói között ott vannak ma már az ö fiaik és leányaik is, akiknek jó ellátásáról; az államunk gondoskodik. Ezeket értet­ték meg Dancsók Jenő, Brinza János s Pálinkás Pál dolgozó parasztok, akik évi beadásukat már teljes egészében teljesítették államunkkal szemben, s ugyanakkor a békekisgyüléseken olyan vállalásokat tettek, hogy egy-'két mázsa vetőmagot felajánlottak azok számára, akiknek nincsen. De el kell mondanunk azt is, hogy a begyűjtési munkák jó oldala mellett van árnyoldala is, a pihenő, ünneplő hangulat, ami a lazasághoz vezet. Sok helyen nem gondolnak arra, hogy az ed­dig elért eredmények csak félsikert jelentenek, az egészévi begyűj­tési tervek teljesítése nélkül. Különösen a kapások és élőállat be­gyűjtésénél vannak komoly lazaságok a tervek teljesítésénél, az állampolgári fegyelem megszilárdításánál. Nyilvánvaló, hogy az őszi termékek és élőállat begyűjtése az egész ország, s egyben a dolgozó parasztság érdeke — azok, akiik nem teljesítik a kukorica, napraforgó, burgonya, sertés stb. beadását, kárt okoznak a dol­gozó parasztoknak s népi demokratikus államunknak Ugyanak­kor az egyes termékek piaca csak a község beadási tervének teljesítése után szabadul fel. A szabad piac az egész falunak előnye. Vannak községek, ahol a dolgozó parasztok egy része az el­lenség, a kulák befolyása alatt áll, hallgat azok rémhírterjeszté­sére, nem teljesítik állammal szembeni kötelességüket, me­lyen keresztül megkárosítják önmagukat és államunkat, miután a szabadpiac lehetőségétől elesnek. A szabadpiac lehetőségétől esik el Érsekvadkert és Patak község dolgozó parasztsága, ami­kor a kulákok nem teljesítik óOlammaf szembeni kötelességüket. Ezért a dolgozó parasztok nagy többsége helyesli és sok helyen követeli, hogy az állam, a tanács ne tűrje szó nélkül sem az el­lenség szabotálását, sem a hanyagok mulasztásait. Ezért helyes olyan intézkedés, hogy sertés vágási engedélyt az eddigi rende­let feltételei mellett csak olyan termelő fog a jövőben kapni, aki teljesítette kukorica beadási kötelezettségét. Helyes továbbá az az intézkedés, hogy aki eladja, vagy elrejti az államnak járó ter­ményt, az állam megvon tőle mindenféle termelőnek járó kedvez­ményt: az aszály figyelembevételével történt csökkentést, napra­forgó után járó olaj, zsír, szappan kedvezményes juttatását, s az elrejtett terméket minden ellenszolgáltatás nélkül elkobozzák. ! A begyűjtési rendelet szerint a beadási kötelezettség minden szükségletet megelőz, tehát az első az állam, azaz nem egyesek, hanem az egész dolgozó parasztság és egész népünk érdekei. Ezért a beadás teljesítéséiben semmiféle alkunak helye nincs. Fei kell számolni ennek érdekében az olyan álláspon­tot, mint például! a „Marx Károly" tszcs-nél, ahol felébe, har­madába szedték fel a burgonyát s akarták szétosztani, mielőtt áKammal szembeni kötelességüknek eleget tettek volna. Éppen ezért tanácsaink és pártszervezeteink ne tűrjenek semmi lazasá­ga* a begyűjtési tervek maradéktalan teljesítése érdekében. Har­coljanak pártszervezeteink és tanácsaink az állampolgári fegye­lem megsértői, a hanyagok ellen, s nem utolsósorban a fa;usi osztólyellenség, a kulákság rémhírterjesztéseivel szemben. Lep­lezzék le őket minden egyes esetben a falu becsületes dolgozo lakossága előtt. Ne tűrjék, hogy a kulák durván megsértse tör­vényeinket. A kuláknak az a falusi vezető a jó embere, aki bele­megy abba, hogy pártunk politikáját megsértve, a kulakterheket a dolgozó parasztoktól hozza be. Biztosítani kell^ tehát tanacsa nk- nak hogy a kulákok és a notórius nemteljesítők, hanyagok, tel­jesítsék állammal szembeni kötelességüket, s ezekkel szemben az állam szigorával járjanak el. Az ő hanyag munkájukért nem ér­heti károsodás a többi becsületes dolgozó^ parasztokat azon ke­resztül, hogy a szabadpiacot ne élvezhessék. induljanak harcba tehát pártszervezeteink és tanácsaink no­vember 7-e méltó megünneplésére azzal, hogy a legszélesebb ver- senymozgalom kibontakozásával érjék el a begyűjtési tervek ma­radéktalan teljesítését, szilárdítsák meg az állampolgári fegyel­met. HARCBAN AZ 1952-ES TERVÉV SIKERÉÉRT Jelentés a szocialista kötele Megyénk ipari üzemeiben közel egy hónapja harcos fel­ajánlásokkal fogadalmat tettek a dolgozok, hogy sikerre viszik döntő tervünk célkitűzéseit. Most a negyedik negyedév utolsó hónapjaiban kemény megfeszített munkára, lelkes, kezdemé­nyező készségre van szükség, hagy az eddigi lemaradásokat behozzuk, elért eredményeinket tovább fokozzuk és győzelmesen tudjuk befejezni az 1952-es tervévet. Elengedhetetlenül fontos, hogy ipari üzemeinkben dolgozó kommunisták példamutatóan, vegyék ki részüket a tóbbterme­e ff ség vállalások teljesítéséről — lésért folyó harcból, fegyelemben, helytállásban, a munkaidő teU jes kihasználásában követendő példaként álljanak a pártonkívüli dolgozók előtt. A negyedik negyedévben vállalt kötelezettségek teljesítésé- ben már vannak egyes üzemekben szép eredmények, azonban a vállalatok jelentéseiből kitűnik, hogy a műszaki szervezés, ver­senynyilvánosság, és a gépek kihasználása terén még komoly hiányosságok vannak. Nagyobb felelősségérzetre van szükség egyes vállalatainknál, hogy a dolgozók adott szavukat maradék­talanul teljesíteni tudják | A mcnkesi vállalat |„<vmj vállalták, hogy a negyedik negyedévben terven felül 250 tonna szenet terme'mek, decem­ber 21-ig a 100 százalék fölött teljesítők számát 75 százalékra emelik, palatartalmukait pedig 5 százalékra csökkentik. A mű­szaki vezetőik külön vállalták, hogy fokozottabb segítséget nyújtanak a dolgozók munkájá­hoz, biztosítják a faanyag- és ürescsiMeellátást, ezenkívül az előváj ások sebességét a fejtések ál'andó biztosítása érdekében növelik. Vállalatunknál a köteíezett- ség teljesítése nem mondható eredményesnek. Október 27-ig havi tervünket mindössze 69 százalékra teljesítettük. A dol­gozók közül is mindössze há­rom csapat teljesítette ezideig felajánlását. Pongrácz Sándor csapata 129, Fekete Sándor 105.4 és Jónás Joáchim 105.9 százalékra teljesítette válla't kö­telezettségét. Van azonban 13 olyan csapatunk, amely még az előirányzott tervétől is alaposan le van maradva. Dolgozóink 82 százaléka termel 100 százalék alatt. A versenylendü'et csökke­nése különösen Czakó János, Pintér János, Fülöp Sándor és Hajas János b. csapatánál mu­tatkozik meg. Termelésünket befolyásolta, hogy a negyedik ereszke és a negyedik sikló suj tói égéssé vállt, de lemaradásunkban nagy része van annak is, hogy a második eres-ke 150 méteres szakaszán nagyobb mérvű talp- duzzadás állott be és a műszaki vezetők a fenn­tartási munkát nem irányí­tották úgy, hogy a csapa­tok ürescsilleel látása bizto­sítva legyen. Dolgozóink versenylendületé­nek csökkenése azzal magyaráz­ható, hogy a műszaki középká­derek a versenytáértékelést ha­nyagul végzik, a munkacsapatok tájékozatlanok, mert nem isme­rik napról napra tervük teljesí­tését, Nagy Béla Igazgató •k IA mizserfai vállalati gozói az Októberi Szocialista Forrada­lom évfordulójának tiszteletére 1780 tonna tervenfelüli szén ki­termelésére tettek vállalásit. Havi tervelőirányzatunkat mind­össze 9U százalékra teljesítettük. Vannak ugyan csapatok, ame­lyek igen szép eredményeket érnek el. Bozslk Károly, a Duck«-akna harcos munkacsapata, a vál­lalt 41 tonna tervenfelüli szén helyett már ezideig 108 tonnát teljesített, Bozsik Ferdinand csapata, a ka­zárt üzemnél dolgozik, és a vál­lalt 26 tonna többtermelés he­lyett már eddig 86 tonnát tel­jes: lett. Jó eredményt ért el még Pálhegy-üzemnél Földi Fe­renc csapata, amely a vállalt 46 tonna helyett 69 tonnát ter­melt terven felül. Azonban üzemeinkben az anyaghiány, pancélkábel és a fúrógépek gyakori megrongáló­dása hátráltatja a termelést. Le­maradásunk másik fő oka a talbóhiány. Ennek következtében a Duclos és a Kazár Gergely II. üzemeknél rendszeres kila­pátolások válnak szükségessé. A kilap,átadások a szénfaltól el­vonják a munkaerőt, ami jelen­tős szénveszteséget idéz elő. Munkai egyelem terén azt a fogadalmat tettük, hogy a hiány­zó műszakot 0.12-ről 0.11 szá­zalékra csökkentjük. Ezt a vál­lalásunkat nem teljesítettük, mert a szurdok! üzemünknél egy nap alatt 20 hiányzó volt. Üzemeinkben nincs kihasználva kellően a 480 pere. A minőség megjavítása terén teljesítettük fogadalmunkat. 11 százalékos palatartamunkat 9.6 százalékra vállaltuk lecsökken­teni és jelenlegi palatartalmunk 8 százalék­Hogy további munkánk ered­ményes legyen üzemeinkben meg kell javítani a felvilá­gosító munkát Párt- és szakszervezeti bizal- miaimkinaiK harcolniok kell a la­zaságok ellen és példamutatá­sukkal lelkesítem a dolgozókat a vállalt kötelezettségek teljesíté­sére. Pintér András termelési csop.-vezető ★ I ^ kányási válllalat a negyedik negyedévre 70 va­gon tervenfelüli szén kiterme­lését fogadták meg. Október 27-ig azonban havi tervünket csak 97 százalékra tudtuk telje­síteni- Tervteljesítésünk azért alakult így. mert a minőségi ellenőrzési osztály palatartalom címen jelentős mennyiséget vont le, ezenkívül két napi ter­meléskiesésünk volt az akna ve- zetöléc sérülése végett. Vállalatunknál 100 százalé­kon aluli munkacsapat nin­csen. A Loy-mozgalorn terén is ki­váló eredményeket értünk el. Legkiemelkedőbb eredményt Sándor János ifj. DlSZ-brigádja 220 százalékos eredményével ér­te el. De a verseny során Pre- zenszki József csapata 172. Heina Nándor csapata 162, Bence József csapata pedig 151 százalékot ért el. A munkafegyelem terén azon­ban még sok a javítanivaló. Ez- idáig 28 igazolatlan műszakmu­lasztónk volt, s ez jelentős szénveszteséget idézett elő a vállalatunknál. A verseny nyil­vánosság tekintetében a felügye- le' munkája sem kielégítő, de november 1 -töl bevezetjük, hogy a kiértékelést minden harmadnak külön a bányá­ba., végezzük és így a dolgozók rendszeresen látjáK majd, hol tartanak ter­melésükkel és tervük teljesíté­sével. Hegedűs Kálmán igazgató A Salgótarjáni ______Acélárugyár______ hidegben germ ű üzemének dolgo­zói 106 4 százalékra teljesítetlek a harmadik negyedévi tervüket. Az 1952-es tervóv sikere érde­kében azonban tovább folytatják harcukat és a negyedik negyed­évre vállalták, hogy Sztálin elv­társ születésnapjáig, december 21-ig befejezik a döntő tervév­ben kitűzött tervfeladatokat. En­nek érdekében az üzem minden egyes dolgozója tett szocialista kötelezettségvállalást. A hideghengermű vállalása között szerepel, hogy az év vé­géig 200 tonna szalagacélt gyár­tanak tér ve.í felül. Az üzem műszaki dolgozói 10 pontban foglalták össze a felajánlásaikat, köztük a hengerlő gépek meg­gyorsítására, több értékes újítás bevezetésére, anyagtakarékos­ságra és selejtcsökkentésre tet­tek fogadalmat. A vállalásokból kiemelkedő még, hogy novem­ber 20 ig a pácoióüzemben a munkáin egkönnyíiés céljából daruberendezést szerelnek fel. Az üzemi pártszervezet min­den segítséget megad a mun- kaverseny szervezéséhez és> irá­nyításához, közösen beszélik meg a feladatokat a műhely­bizottsággal és az üzem mű­szaki vezetőivel. Minden héten értekezletet t rtanak, hogy a dolgozókkal közösen megvizs­gálják a menetközben felmerülő hibákat és azok kiküszöbölésé­nek ‘módját. Jelenleg a hideghengerműben 77 dol­gozó fejezte be ezévi tervét. Gál László abroncskötő sztaha­novista, aki szemináriumon is neveli az üzem dolgozóit, de ter­melésben is példamutatóan jár az élen, október 29-én már az 1953 július 5-i tervét befejezte. Kiemelkedő Kóünkás Kálmán pártonkívüli sztahanovista ered­ménye, aki tervével 1953 VII hó 3-nál tart. t A hideghengerműben ezidáig 148 dolgozó teljesítette no­vember 7-i felajánlását. Ezek közül 85 fő már úiabb felajánlást tett Sztá­lin elvtárs születésnapja tiszteletére. Az újabb felajánlások szervezé­sében különösen Ambróz Jánosi és Braun János végeznek jó munkát " " A vállalások teljesítéséhez és a munkaverseny lendületéhez hozzájárul, hogy Földi Károly adminisztratív dolgozó rendsze­resen kiértékeli a dolgozók ered-' ményeit, versenytáblára kiírja, és azt a műszakiakon és a nép­nevelőkön keresztül minden dol­gozó tudomására hozza, Balázs József sztali.i .ovista hengerész ★ A Zagyvapálfalvi Üveggyár_______ dolgozói november 7-e tisztele­tére megfogadták, hogy negye­dbe negyedévi tervüket 192 szá­zalékra teljesítik. A felajánlá­sok megtételénél a gépüzent dolgozói jártak az élen, akik ez évi tervüket hat nappal előbb vallal.ák befejezni. A ládagyár dolgozói használt deszkaanyagok felhasználásával több mint 30.000 forint megtakarítást vál­laltan, ezenkívül a selejtcsök­kentésre tett vállalások is rneg-i haladják a 21.000 forint érté­ket. A gépüzem dolgozói máris szép eredményeket tudnak felmutatni, mert október 27-én már a november 4-1 tervüket teljesítették és így közel 8 nappal előbbre vannak a tervük teljesítésevek Megkezdődön a harc a selejt- csök.kentés és az anyagtakaré- kosság terén is. A műszaki ve­zetők műszaki előadásokkal és a termelés előtellételeinek bizto­sításával igyekeznek a dolgozók munkájának eredményességét elősegíteni. Az üzemi bizottság a ter­melés fokozása érdekében megszervezte a 100 száza­lékon aluli teljesítők patro­nál ás át. A múlt hónaphoz viszonyítva már most csökkenés mutatkozik a 100 százalékon alul teljesítők­nél, de a jelenlegi 18 főt de­cember 31 -ío további 30 száza­lékkal csökkentjük. Katona Gyula Igazgató ★ ★ ★ A Nagy Októberi Szocialista Forradalom tiszteletére 2040 mázsa silótakarmány gyűjtését vállaljuk Mi, a szügyi tangazdaság DISZ-fiataljai az egy éves állat- tenyésztési tervünk jó végrehajtása érdekében elhatároztuk, hogy a gazdaság területén feltárjuk a takarmánytartalékokat. Mivel az idén gyengén termett takarmány, mi ezt a hiányt silózott téiitakarmánnyal akarjuk pótolni. Alakítottunk egy takarmány brigádot, amely 27-én kezdte meg a munkát a silózásnát. A DlSZ-fiafalok vállalják, hogy szabad idejükben a falu fiataljaival karöltve a gazdaság területén összeszednek minden olyan kertészeti levél félét, amelyet silózással takarmánnyá lehet átalakítani. Vállaljuk, hogy 16 kh. cukorrépa területről betakarítjuk a cukorrépa levelét, koronáját és ezáltal 640 mázsa silótakar­mányt gyűjtünk össze. Ugyancsak vállaljuk, hogy 40 kát. hold kukorica területről a szárakat betakarítjuk és ezáltal 1400 mázsa silótakarmányt gyűjtünk össze. Az összeszedett és besilózott takarmánymennyiség gazdasá­gunk 217 fős állatállományának 48 napi szükségletét teszi ki. . t A fiataljaink vállalják, hogy a meglévő készlettel takarékos- koéni fognak és ellenőrizni fogják az állattenyésztésben dolgo. zókat. hogy gazdaságosabban bánnak-e takarmánnyal. Csatlakozunk a Juhó-pusztai fiatalok felhívásához és egyben a takarmánygyüjtés és annak észszerű felhasználása érdekében versenyre hívjuk Nögrádmegye összes állami . gazdasági és tszcs DlSZ-fiataljait. Borsai Rezső Tolnai István Varga István főagronómus DISZ-titkár üzemi párttitkár

Next

/
Oldalképek
Tartalom