Nógrád Megyei Hírlap, 2011. március (22. évfolyam, 50-74. szám)

2011-03-01 / 50. szám

Csatlakozz TE is! Drámai csatában _ nyert az Építők • www.facebook.com/nport.hu ' 2011. MÁRCIUS 1., KEDD XXII. ÉVFOLYAM, 50. SZÁM KÖZÉLETI NAPILAP FT ELŐFIZETVE: 88 FT Balassagyarmaton, Rákóczi üt 28. Ki«i : x -. ! i • i ; / Szécsényben, a Rákóczi út 92-ben (piros Máz) Péntek.: 9-12-ig. T'c^fVF a Ft» ut 33. alatti VIP Ajándékboltban n c r t- p ct'cr­SALGÓTARJÁN, MÁRCIUS 13. ÚT 12. 1 C^Tr-F ^f7^yr^~' xT C7V<7^^CTT^0 (A Salgó Utazási Irodában.) PÉNZVILÁG 2011/2/28., 17 órai állapot Devizapiac CHF/HUF: 211,13 EUR/HUF: 270,96 USD/HUF: 195.77 BÉÍ-áruszekció Takarmánybúza 2011. május 68 500F/t Takarmánykukorica 2011. május 57 000 F(/t Olajnapraforgó 2011. október 117 010 Ft/t Repce 2011. augusztus 120 000 Ft/t | IDŐJÁRÁS | Előbb felhős, majd napos idő, mérsékelt szél. | ÚGYELETEK j ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ MlHALIK JÚLIA (20) 236-75-66 TERJESZTÉSI ÉS HIRDETÉSI ÜGYELET: (32) 416-455 4 £ 9 Kellemetlen csipogás Minden áruháznál van egy elkülönített helyiség, ahol az őrök biztosítják a vásárlók számára, hogy elkülönítve kipakolhassák csomagjaikat Még nem büntetnek Salgótarján. A közelmúltban mozgássérült parkolási igazol­vánnyal parkolók valószínűleg már találkoztak azzal az értesí­téssel, amelyet a Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemelte­tési Kft. helyezett el szélvédő­jükre. Ebben felhívják a figyel­met, hogy a közgyűlés által még 2008-ban hozott rendelet alap­ján a fizetőparkolókban a parko­lás csak a kijelölt mozgáskorlá­tozott parkolóhely igénybevétele esetén díjmentes, a többi parko­lóhelyet csak fizetés ellenében használhatják 2011. március el­sejétől. Dr. Gaál Zoltántól, Salgótarján város jegyzőjétől megtudtuk, hogy a Kormányhivatal állás­pontja szerint ez a KRESZ szabá­lyaiba ütközik. Ezért míg a mi­nisztériumtól meg nem kapják a hivatalos állásfoglalást, addig nem alkalmazzák a rendeletet, tehát nem kap büntetést az, aki fizetős parkolóban, mozgássé­rült igazolvánnyal nem a kijelölt helyen parkol. További részlete­ket a holnapi számunkból tud­hatnak meg. Nem túlzás kijelenteni: szinte nincs olyan ember, aki­re még nem „csipogott volna rá” egy áruház biztonsá­gi kapuja egy-egy bevásárlás után. Azt viszont, hogy milyen jogaink és kötelezettségeink vannak a vizsgá­lat alatt, illetve hogy mit tehet ilyen esetekben a biz­tonsági őr, már jóval kevesebben tudják. Erki Tamás Nógrád megye. A részletek előtt jöjjön egy kis kitekintő. A 2010. augusztus 19-én megváltozott szabálysértési törvény meghoz­ta jótékony hatását megyénkben is. A változtatás szerint ugyanis többek között már a 20 ezer fo­rint alatti lopást is elzárással, il­letve pénzbírsággal büntethetik, akár fiatalkorúak esetén is. A Nógrád Megyei Rendőr-fő­kapitányság illetékességi terüle­tén az év első hat hetében össze­sen 350 vagyon elleni bűncse­lekménytörtént. Ennek nagy ré­szét lopás, míg kisebb hányadát - összesen kilenc eset - bolti lo­pás teszi ki - tudtuk meg Dankóné Nagy Éva sajtószóvivő­től. Az enyves kezű tolvajok éven­te több milliós kárt okoznak az áruházaknak, így nem csoda ha azok mindent megtesznek, hogy megnehezítsék a szarkák életét. A különböző lopásgátló eszkö­zök viszont elég könnyen okoz­hatnak kellemetlenséget a be­csületes vásárlóknak is. A ruha­neműkbe,^pénztárcákba bera­gasztott etiketteket, vagy a köny­vekbe elrejtett öntapadós matricákat ugyanis gyakran el­felejtik fizetés után hatástalaní­tani, sőt előfordul hogy ezek egy idő után újraaktiválódnak, így kifelé vagy befelé menet jöhet a magyarázkodás. Ekkor találko­zunk az áruház biztonsági őré­vel, akiről sokan nem tudják mi­lyen hatáskörrel rendelkezik. A 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói te­vékenység szabályairól kimond­ja, hogy a biztonsági őr akár már az áruházba belépő, leendő vá­sárlót is ellenőrizheti. A sze­mély- és vagyonőrnek joga van megkérni minket arra, hogy iga­zoljuk magunkat, illetve meg­kérdezheti, milyen célból tartóz­kodunk az üzlet területén. Ha ezt a választ megtagadjuk vagy valótlanul nyilatkozunk, akkor kiparancsolhat minket az üzlet­ből. Fontos megjegyezni, hogy a vagyonvédelmet ellátó szemé­lyek nem minősülnek hatóság­nak, ilyen jogkörökkel tehát nem rendelkeznek. (Folytatás a 2. oldalon.) Bőrdíszművek tárlata Salgótarján. A Sréter Ferenc Népfőiskolái Egyesület szerve­zésében Bátiné Tarcsányi Ibo­lya és Báti Orsolya kézműves és bőrdíszműves alkotásaiból nyílik kiállítás a József Attila Művelődési és Konferencia- központ klubhelyiségében március 1-jén, kedden 14.30 órakor. A látnivalókat Szilasi András ajánlja az érdeklődők figyelmébe. Szerkesztőségünk számítógépeit az l é's'KTá smart security védi. Megalakult a polgárőrség Számítógépek a mindennapi oktatásban Az egész életen át tartó tanulás alapvető feltételei való­sulnak meg ezekben az években Karancslapujtőn. A tavaly megújult Mocsáry iskola volt az első lépés, s ez­zel párhuzamosan zajlott a kompetencia elvű oktatási modell bevezetése, mindkettő uniós pályázati forrás segítségével. Most a korszerű oktatás nélkülözhetetlen kellékei, a laptopok is megérkeztek az iskolába - mondta el érdeklődésünkre dr. Szondi Béla igazgató. Szuka. Február 25-én délután tartotta alakuló ülését a helyi polgárőrség - tudtuk meg Bata Józseftől, a település jegyzőjétől, aki elmondta azt is, hogy 19 fővel és Deák Csa­ba vezetésével alakították meg a jelenleg bejegyzésre váró csoportot. A továbbiakban bár­ki csatlakozhat hozzájuk. Bata Józseftől megtudtuk, hogy 2010-ben 18 tulajdon elleni Kisbágyon. Télbúcsúztató és egy­ben tavaszköszöntő farsangi nosztalgia est lesz március 5-én este nyolc órától a faluházban. A program szervezője a Kisbágyon Ifjúságáért és Hagyományaiért bűncselekményt követtek el a jelenleg 623 fős településen, vagyis, szükség van a polgár­őrökre. A községben is egyre többször bukkannak fel olyan átutazók, akik nem minden esetben tisztességes szándék­kal kérnek például egy pohár vizet vagy egyebet. Éppen ezért, aki gyanús, idegen sze­mélyeket lát a kapuja előtt, az ne engedje be őket! Alapítvány, amely a rendezvényt a tavalyi felajánlásokból finanszí­rozza, s egyben idén is kéri a la­kosokat, hogy adójuk egy száza­lékával ne feledkezzenek meg a helyi alapítványról. Karancslapiljtő. Karancslapujtő község önkormányzata a TIOP- 1-1-1-07. konstrukcióban pá­lyázatot nyújtott be „Infrast­rukturális fejlesztés a karancs- lapujtői Mocsáry Antal Körze­ti Általános és Művészeti Isko­lában” címmel a karancsla- pujtői és a karancsaljai intéz­ményekbe, összesen 46 iskolai PC, 14 tantermi csomag, 4 sza­vazócsomag és az ehhez szük­séges szerver csomag beszer­zésére, 21 800 500 forintérték­ben. A pályázat eleinte tarta­léklistára került, majd az újbó­li benyújtást követően jogosulttá váltak a támogatás­ra. Az előző pályázat folytatá­saként az önkormányzat továb­bi kiegészítő pályázatot nyúj-, tott be tanulói laptopok beszer­zésére, a TIOP-l-l-l-09-es konstrukcióban. A kedvező el­bírálást követően az iskola ösz- szesen 26 761 300 forint érték­ben 196 db tanulói laptopot, szoftvert és 10 db tanári lapto­pot szerezhetett be, a közbe­szerzési eljárást követően - hangzott el a közelmúltban megrendezett projektnyi tó ren­dezvényen, amelyen a számí­tógépes fejlesztés várható ha­tásait is számba vették. Somoskői Tibor polgármes­ter nyitó gondolataiból kitűnt, hogy a település nagy gondot fordít az európai színvonalú oktatás megszervezésére, ezt szolgálták a közelmúlt legje­lentősebb beruházásai is. Az oktatás színvonalának emelé­séhez viszont a taneszközök fejlesztésére is szükség volt, (Folytatás a 2. oldalon.) Télbúcsúztató Bágyonban

Next

/
Oldalképek
Tartalom