Nógrád. 1970. április (26. évfolyam. 76-100. szám)

1970-04-01 / 76. szám

AZ. MSZMO. NÓGRÁD VÉGVtl BIZOTTSÁGA E& A MtGYtl TANÁCS LAPJA <XVI. ÉVF„ 76. SZÁM ÁRA: 80 FILLÉR 1970. ÁPRILIS 1.. SZERDA Felszabadulási Jubileumi Emlékérem átadása az Országházban A Népköztársaság Elnök: Tanácsa felszabadulásunk évfordulója alkalmából • elsvíabadulási Jubileumi Emlékérmet adományozott szóknak, akik az elmúlt ne­gyedszázadban kimagasló te­vékenységet fejtettek ki a leumi Emlékérem kitüntetést adott át: Aczél György dr.. Ajtai Miklós, Apró Antal, dr. Beckl Sándor. Benke Valéria, dr. Biró József, Biszku Béla. dr. Bodnár Fe­renc. Brutyó János, Bugár Jánosné, dr. Burgert Róbert, Lajos, Fock Jenő, Fodor Gyula, Földes László, Friss István, Galambos József, Gáspár Sándor, Gosztonyi János, Győri Imre, Havas Ferenc, dr. Háy László, dr. Horváth András, llku Pál, Jakab Sándor, Karakas László, Kádár János, Kállai Gyula, Keres Emil, Kiss Árpád. Kiss Károly, Kishá­zi Ödön, Klaukó Mátyás, Komócsin Zoltán, dr. Korom Mihály, Losonczi Pál, Mar­tin János, Méhes Lajos, Molnár Ernő, Nemes Dezső, Nemeslaki Tivadar, Németh Károly, Nógrádi Sándor, Nyers Rezső, Oláh György, dr. Orbán László, Övári Miklós, Palkó Sándor, Papp Árpád, Pataki László, Pár- di Imre, Péter János, Pot- horriik József, Púja Frigyes, Pullai Árpád, Révész Géza, Sarlós István, Sándor Jó­zsef, Sebes Sándor, dr. Sík Endre, Somogyi Miklós, So­moskői. Gábor, dr. Szekér Gyula, dr. Szénási Géza, Szipka József, Szirmai Jenő, Szurdi István, dr. Tapolczai Jenő, Tausz János, dr. Tí­már Mátyás, Tömpe István, Varga Gyula, Veres József elvtársaknak, Magyar Szo­cialista Munkáspárt központi bizottsági tagoknak és az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottsága elnökének. (MTI) Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke átadta a kitüntetést Kádár Jánosnak, az MSZMP Központi Bizottsága első titká­rának függetlenségért, a szabad- Czinege Lajos, Csáki István, ságert és a szocializmusért Csergő János, Cservenka vívott küzdelemben. Kedden Ferencné, Csémi Károly, dr. délelőtt 11 órakor az Elnöki Dabronaki Gyula, Egri Gyu- Tanács Felszabadulási Jubi- la, Erdei Lászlóné, Fehér vendnek a Hlsx*nél Szerződés félmillió rubel értékű Tegnap kéttagú szovjet ke­reskedelmi küldöttség látogat tott el Salgótarjánba, A. N. Fedotova, a Szovjetunió Belke- ••es'kedeíimi Miindstsbériuma és A. Kuriokova, a RAZNO szovjet export—import' cég megbízottjai, hogy megtekint­sék a budapesti Kötő Hisz salgótarjáni üzemét. A szovjet vendégeket Gödiéin Emii a szövetkezet elnöke kísérte el városunkba, ahol a küldött­séget a városa tanács és a párt bizottság képviselői, az üzem vezetői fogadták. A. N. Fedotova elmondta, hogy március közepén érkez­tek hazánkba azzal a céllal, hogy megtekintsék kereske­delmi partnereik mintakol­lekcióját és azokból kiválasz­szák azokat a ruházati cik­keket, amelyeket a következő évre kívánnak megrendelni. Kőrútjuk során, tárgyaltak a kötöttárura HUNGAROTEX külkereske­delmi céggel, számos vállala­tot kerestek fel. Az üzleti körút programjá­ba tartozik az is, hogy a szov­jet külkereskedelmi cég még szabad exportkontingensét ez évi szállításra lekössék. Csupán a Kötő Htsz-től mintegy félmillió rubel ér­tékű kötöttárut szeretnének kapni a korábban megren­delt mennyiségen felül. Mint a szövetkezet elnöke el­mondta, körülbelül ilyen nagyságú pótlólagos megren­delést képesek teljesíteni, bár a szovjet partner igénye en­nél nagyobb, a szövetkezet kedvelt termékeiből 800 ezer rubel értékű árut tudnának átvenni. Már most szerződést írnak alá a következő év első ne­gyedévében történő szállítá­sokra az ez évi teljes meny- nyiség húsz százalékának ere­jéig, ami különösen előnyös a szö­vetkezet számára, hiszen kedvező körülményeket, biz­tos piacot teremt a folya­matos termeléshez. A RAZNO szovjet export— import céghez kétévtiziedes üzleti és hanáti kapcsolat fűzi a Kötő Htszrt. Az évek so­rán a kölcsönösen előnyös partneri kapcsolat egyenlete­sen fejlődött, az export évről évre nőtt. A szövetkezet éves termelésének 60 i százalékát, hozzávetőlegesen 130 millió fo­rint értékű kötöttárut expor­tál a Szovjetunióba, ennek egy részét Salgótarjánban ál­(F oly tatás a 2. oldalon) > A szurdokpüsppki Beké Termelőszövetkezel 40 holdon termel az idért mákot. Március utolsó napján, tegnap megkezdték a inunkat Dől «■« X ll SÍ 13« £1 fk n csökkent nniiiksikcfie^cgtíck (Jlést tartónak a járási, varost vh-k A csökkent munkaképessé­gű dolgozók helyzetének ren­dezéséről tárgyalt tegnap a Salgótarjáni városi Tanács Végrehajtó Bizottsága. Örven­detes jelenség, hogy a város üzemeiben folyó rehabilitáci­ós munka az 1967-es állapo­tokhoz viszonyítva fejlődött. A város területén megsérült és a vállalatoknál nem foglalkoz­tatható, csökkent munkaké­pességű dolgozók részére munkalehetőséget tud adni a városi tanács. Meg kell gyorsítani viszont a vállalatok által csökkent munkaképességűvé nyilvání­tott dolgozók orvosi vizsgála­tát, s a munkaképesség csök­kenésének megállapítását. E feladatban elsősorban a válla­latok tegyék meg a kezdemé­nyező lépéseket, természetesen az egészségügyi szakigazgatá­si szervekkel összehangoltan. Salgótarján sportmozgalmá­nak helyzetéről tárgyalva megállapította a vb-ülés, hogy jelentősen nőtt az egyesületek szervezettsége. Növekedett a sportköri tagok, az igazolt és minősített sportolók és a tö­megsportban résztvevők szá­ma. Az elmúlt három-négy évben — hosszú stagnálás után — sikerült haladást el­érni a sportlétesítmények biz­tosításánál is. Fejlődés mutat­kozik az utánpótlás nevelésé­ben mind létszám, mind a minőségi színvonal tekinteté­ben. A Szécsényi járási Tanács Végrehajtó Bizottsága a tbc elleni küzdelem és a tüdőbe­teggondozás eredményeit vi­tatta meg tegnapi ülésén. Az elmúlt évben több mint 23 ezer lakost vizsgáltak meg. A szűrővizsgálatok után válto­zatlanul sok a tovább vizsgá­landó eset, a figyelemnek ki kell terjednie a nem tbc-s tü­dőbetegségekre és az eddig még ki nem vizsgált, ún. lelet­hordozókra is. A Balassagyarmati városi Tanács VB egyebek között a város kereskedelmi ellátottsá­gának helyzetét tárgyalta meg. A vb tagjai megállapí­tották, hogy a sör kivételével javult az ellátás az italáruk­ból. A szénsavas gyümölcsle­vek választéka is bővült, coca. colát azonban még mindig nem lehet kapni a városban. A ruházati kereskedelemben említésre méltó, hogy az Ipar­cikk-kiskereskedelmi Vállalat igen sok árut helyesen, a nagykereskedelem kikapcsolá­sával szerez be. A Balassagyarmati járási Tanács VB értékelte a tava­lyi községfejlesztési verseny­mozgalmat. Hétszáz ponttal Cserhátsurány szerezte meg az elsőséget az 540 pontos Ma- gyarnándor előtt, a harmadik helyezett Nógrádkövesd 166 pontot teljesített. Az első he­lyezett község részére a járá­si tanács vb 100 ezer forint értékű jutalmat utal ki. Az építőipari kapacitás le­kötöttségéről és a bővítés le­hetőségeiről tárgyalt a Rétsá­gi járási Tanács VB a tegnapi ülésen. Megállapították, hogy 1966—69-ben a járás építőipa­ri kapacitása 4—4.5-szeresére nőtt. A kapacitás bővítését azonban főként több dolgozó foglalkoztatásával sikerült csak elérni. Továbbra is gond a tervezői kapacitás megol­datlansága és — különösen a kisebb egységeknél — a fo­lyamatos anyagellátás. A ka­pacitás jövőbeni bővítésén több célszerű javaslatot vi­tattak meg a vb tagjai. Ülést tartott tegnap a Pász­tói járási Tanács VB is. Na­pirendre tűzte többi között a káder- és személyzeti munkát, valamint az általános és kö­zépiskolákban folyó honvédel­mi nevelést. MSZBT-kiildöttség utazott a Szovjetunióba Az általános és középiskolai testnevelés színvonalának fej­lesztése, a kötelező testneve­lés, és a sport közötti össz­hang kialakítása az egyik kö­vetkező feladat. Szükség van több. jól képzett, sportszak­emberre, s a sportlétesítmé­nyek gyarapítására is. A Szovjet—Magyar Baráti Társaság meghívására kedden Nemes Dezsőnek, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának vezetésével elutazott Moszkvá­ba a Magyar—Szovjet Baráti Társaság hattagú küldöttsége, hogy részt vegyen felszabadu­lásunk szovjetunióbeli ünnep­ségein. A küldöttséget a Ferihegyi repülőtéren Mihályt! Ernő, az MSZBT elnöke, Erdélyi Károly, az MSZMP KB külügyi osztá­lyának vezetője, Gyenes And­rás külügyminiszter-helyettes. Nagy Mária, az MSZBT főtit­kára búcsúztatta. űi gyár länosaknän Kedden délben átadták rendelte­tésének a Jánosaknán épült uj könnyűipari üzemet, a Páva Női Fehérneműgyár ötödik gyáregysé­gét. Az új üzem 500 nő részére nyújt munkalehetőséget. Jelenleg 395-en dolgoznak, közülük 46-an szakmunkástanulók. Az új léte­sítmény építéssel, berendezéssel együtt 28 millió forintba került. Az új gyáregység a hazai rende­lések kielégítésén kívül szovjet ex­portra is dolgozik. A keddi ünne­pélyes avatáson megjelent Szoú Béla, az MSZMP Nógráü megyei Bizottságának titkára, Földi Lász­ló, a könnyűipari miniszter első helyettese. dr. Péter János, a XXXI. kerületi pártbizottság titká­ra. Az új üzemet Székely József­fé, a női fehérneműgyár igazgatú- adta át Kecskés József üzem­vezetőnek. A vállalat vezetősége pedig a szakma kiváló dolgozóba jelvényeket adott át 10 dolgozónak, akik még a régi műhelyekben ki­emelkedő munkát végeztek. Képünkön az új, korszerű üzem­csarnok. (Koppány György felvétele)

Next

/
Oldalképek
Tartalom