Nógrád, 1968. október (24. évfolyam, 230-256. szám)

1968-10-05 / 234. szám

AZ OLVASÓK Válaszol az illetékes: Minden Lapunk július 28-i számá­ban: Miért nincs vetőmag címmel arról írtunk, hogy a salgótarjáni vetőmagbolt nem minden esetben tudja kielégí­teni a vetőmagot igénylő vá­sárlókat. Cikkünk nyomán az Országos Vetőmagtermeltető és Ellátó Vállalat az alábbi választ juttatta el hozzánk: „Meglepetéssel olvastuk, hogy a salgótarjáni vetőmag­boltban nem lehet kapni zöld­ségmagvakat, holott raktára­inkban ezekből megfelelő készletekkel rendelkezünk. Megvizsgáltuk a kérdést és megállapítottuk, hogy a sal­gótarjáni bolt vállalatunktól vetőmagot nem rendelt meg, tehát részpkre szállítást nem végezhettünk. A bolt a vető­magot a Budapesti 1. sz. fmsz- től (HERMES), mint közbeik­tatott szervtől rendeli meg, így ebben látjuk okát, hogy esetleges megrendelésére a ve" tőmagot csak később kapta meg. Kérjük, szíveskedjenek felhívni a vetőmagbolt vezető­jének figyelmét, hogy vállala­tunk készséggel áll rendelke­zésére és a bolt igényeit meg­rendelésre azonnal ki tudjuk elégíteni, mivel megfelelő készlettel rendelkezünk. Vállalatunk igyekszik min­dent megtenni, hogy az or­szág vetőmagellátása zavarta­lan legyen és a szükséges ve­tőmag eljusson a legkisebb igényt kielégítünk községekbe is. Ennek érdeké­ben az elmúlt év őszétől érté­kesítési tevékenységünket ki­térj eáztettük a kiskereskedel­mi forgalomra is, melynek alapján a legkisebb megren­delést is igyekszünk gyorsan és pontosan kielégíteni. Tájékoztassák olvasóikat arról, hogy vállalatunk a cí­münkre beérkezett, bárki ál­tal feladott megrendelést gyorsan teljesíti. Ezzel elér­hető lenne, hogy Nógrád me­gye területén mindenki hoz­zájuthat a részére szükséges vetőmaghoz. Szívességüket és közreműködésüket a vetőmag­ellátás javítása érdekében elő­re is megköszönöm. Pintér András igazgató h. Lesz akkumulátor Szeptember 5-i számukban „Az áru így nem áru” címmel cikk jelent meg, amelyben a Minisuper rádiókészülékek telephiányával foglalkoznak. Minisuper készülékünkkel kapcsolatban megjelent bírá­latuk gyárunknál nem isme­retlen. Meg kell azonban je­gyeznünk, hogy a készüléke­ket a belkereskedelem minden esetben telep nélki'1 és a szükséges telepmennyi­ségről az ő feladatuk gondos­kodni. Miután a probléma súlyát mi magunk is éreztük, megbí­zottat küldtünk ki Lengyelor­szágba, ahonnan telepeket, akkumulátortöltőt és akku­mulátort is rendeltünk. Azt hisszük, ezzel tökélete­sen bizonyítja vállalatunk, hogy készülékeinek vállala­tunktól független problémája még akkor is foglalkoztatja, ha az már kereskedelmi for­galomba került. A telepellá­tással kapcsolatban egyébké' megkerestük az Akkumulátor- gyárat és a belkereskedelem dletékes szerveit. VIDEOTON Rádió- és Tv-gyár Áthelyezték Lapunk- augusztus 9-i szá­mában foglalkoztunk a ság- újfaluiak kérésével, melyben a község dolgozói kérték, hogy a megállóhelyet az új bisztró élé helyezze az AKÖV. A 2. sz. AKÖV személyfor­galmi osztálya tájékoztatott bennünket, hogy a ságújfalui községi tanács szeptember 19- én kelt levelében kérte a meg­a megállót álló áthelyezését, mely kérés alapján a Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság Közleke­dési Osztálya szeptember 30- án engedélyezte a megálló át­helyezését. Az AKÖV dicséretes gyorsa­sággal már október 1-én át­helyezte a megállót, így olva­sóink kérése kedvező elinté­zést nyert. Tisztelt Azzal a kéréssel szeretnék foglalkozni, ami a Nagybá- lony-Bányavárost ellátó nagy­kereskedelmi szerveknek még nem tűnt fel. Vagyis: miért fogy annyi gyertya nálunk? Első hallásra az ember úgy gondolná, hogy ez most divat, visszaidézik a díszgyertyákkal a középkort, de mi bányavá­rosiak nem szeretjük ezt, mert nevezhetjük enyhén rossz illatúnak, magyarul bü­dösnek, azon kívül, hogy fény­erőben nem vetekedhet a vil­lannyal. Félre azonban a tré­fával. Arról van szó, hogy minden harmadik lakásban hetenként 2—3 esetben 19 és 21 óra között megszűnik az áramszolgáltatás. Rendszerint csak másnap délelőtt izzanak fel a bekapcsolva felejtett égők, bömbölnek a rádiók, a televí­ziók csak azért nem, mert ak­kor nincs adás. Érdeklődtem az ok felől, s az ÉMASZ al­kalmazottai azt a választ ad­ták: van egy kapcsoló, amely Úttörők szemléje N ógrádkö v esden Megható ünnepélyen vettünk részt a fegyveres erők napján községünkben, a felszabadulásunk huszadik évfor­dulójára felállított emlékműnél. A 4137. sz. Ságvári Endre úttörőcsapat színpompás felvonulása után, a Himnusz hang­jai mellett felvontak a Magyar Népköztársaság zászlaját, az emlékmű díszítéséül felállított zászlórúdra. A raj- és csa­patvezetők jelentése után 298 gyermek ajkáról hangzott el az ünnepi köszöntés, mellyel csapatzászlajuknak tisztelegtek. Katók Miklós iskolaigazgató ünnepi megemlékezése után kis műsor következett, majd a gyerekek virággal köszöntötték a fegyveres testületek képviseletében megjelent Korbély Já­nos elvtársat és a meghívott vendégeket. Befejezésül ismét könnyeket csalt a szemekbe a gyermekek szép, fegyelmet tanúsító elvonulása, melyért az egész község szülői társadalma, munkaközössége nevében köszönetét mondunk a csapatvezetőnek és helyettesének, a tantestület minden tagjának. Az ünnepélyről azzal a meg­nyugtató érzéssel távoztunk, hogy gyermekeink jó kezekbe kerültek és biztosítva látjuk, hogy az itt kapott alappal az életben is megállják majd a helyüket, társadalmunknak hasznos tagjaivá válnak. Nógrádkövesd község SZMK-elnöksége Válaszol a bujáki vb-elnök Kényszer­helyzetben a vásárló Nem célom, hogy felsorolá­sokba bocsátkozzam oly tekin­tetben, hogy mikor és milyen körülmények között érheti ki­sebb vagy nagyobb anyagi kár, veszteség az embereket. Köny- nyebb megértés végett azokból a jogos panaszokból kell kiin­dulni, melyek a fogyasztókat a tüzelőanyag vásárlásánál, an­nak minőségi elbírálásánál nap mint nap foglalkoztatják. Szep­tember elején magam is vásá­roltam 20 mázsa — eddig jó hírben álló — kányási kocka- szenet. Szeptember 26-án szál­lította le a TÜZÉP. Már a le­rakás előtt kifogásoltam a szén portól és palától szürke szí­nét, minőségét. A fuvaros hajthatatlan volt. A szénnek nevezett törmeléket lerakta. A TÜZÉP vezetőjét a helyszínre kértem, de reklamációmra ö is hajthatatlan maradt. Ekkor egy tanácstag jelenlétében ki­rostáltam és kiválogattam a jelzett mennyiséget. Mit kap­tam belőle? Mint tényleges fű- tőértéket 12 mázsát, az alábbi megoszlásban: 5 mázsa kocka, 4 mázsa dió, 3 mázsa rizs. Ha­szontalan veszteségem 5 mázsa por és 3 mázsa pala = 204.80 Ft és 6 órai munka, valamint a hátramaradt anyag udvarból való elszállítása. Az ilyen és ehhez hasonló esetek folytán a fogyasztók va­lóságos „istenverésnek” veszik a leszállított tüzelőt. Legtöbb esetben a reklamálásra sincs mód, mert az anyagi csapás a vevőket távollétükben éri. Mert ez kérem — mondják a pana­szosok —- nem úgy van, mint más szolgáltatásnál, megkérde­zik, hog> mikor tartózkodnak odahaza. Bár így sem sokra megy a vevő, ha reklamálásra szánja el magát, mert a kikül­dött is a saját érdekeit képvi­seli Mindent elkövet annak bizonyítására, hogy a megen­gedett por- és palatartalom a százalékos aránytól nem több. Jói betanult szajkózással fegy­verzik le az egyszerű embere­ket. A felelősséget a bányá­szokra, bányaüzemekre, szén­osztályozókra hárítják. Valósá­gos kényszerhelyzet elé állít­ják a vásárlót, amikor azt mondják, hogy a TÜZÉP haj­landó a rostálást a helyszínen elvégeztetni, de a munkálatok költségei a vevőt terhelik, amennyiben a saccolása nem bizonyosodik be. Nem szabad megengedni, hogy a vásárlók ilyenfajta megkárosítása már- már politikai kérdéssé váljon. Az igények e területen is a szocialista gondolkodásból kö­vetkeznek. Határozott és kö­vetkezetes fellépést, és semmi­képpen sem mellébeszélést kí­vánnak meg a Salgótarjáni TÜ- ZÉP-telepen tapasztalt jelensé­gek és elégtelenségek. Csak tanácsolni tudnám az érintett TÜZÉP vezetőinek: él­jenek a piac adta lehetőségek­kel, éppen úgy, mint ahogy ezt más vállalatok a fogyasztók és vásárlók igényeinek megfele­lően már teszik. Az ilyen poli­tika biztosítja azt a törekvést, amelyet a párl az életszínvonal általános javítása érdekében kezdeményezett. Tóth Gyula # * Salgótarján Tari lányok A tari lányok szeretnek tanul­ni. Talán kevés az olyan község, mint ez, ahol — különösen a lá­nyok — életcél a nagyobb tudás megszerzése a fiataloknál. Sok fiatal jár a pásztói gimnáziumba, de számosán utaznak reggelenként a megyeszékhelyre a közgazdasági­ba vagy a gépipari technikumba. A község vezetői méltányolják ezt a szép törekvést, amit az is bizo­nyít, hogy mind a községi taná­cson, mind a termelőszövetkezet­ben érettségizett lányokat alkal­maznak fontos beosztásban. Orvosolták a panaszokat a három fázis közül egyet időnként leold. Ez rendben is van, de miért mindig ugyanazt az egyet? Ha már az illetékesek a XX. század­ban ezt megszüntetni nem tudják, mindig másikat kelle­ne leoldani. így mindig más lakások maradnának villany nélkül, s az egy lakásra jutó leoldások száma csökkenne a „mindenkinek legyen áram­szünete protekció nélkül” jel­szó alapján. Az állapot körülbelül hat hónapja tart, és az ÉMÁSZ ezen változtatni nem tud. Mi­vel kevesebb áramot fogyasz­tunk, a megtakarításon kény­telenek leszünk gyertya he­lyett petróleumlámpát vásá­rolni, telepes rádiót beszerez ni, sajnos telepes tv, mosó­gép, hűtőgép még nincs, eze­ket tehát díszként megőrizzük az utókor számára. Mielőtt azonban a beruházásba be­levágunk, kérjük az ÉMASZ nyilatkozatát, hogy a kriminá­lis állapot meddig tart még? — Lapunk munkatársai a közelmúltban — többek között — Bujákon is NŰGRÁD-napot tartottak. Bőségesen kivettük itt részünket az olvasóink bi­zalmából jakadó közvetlenség­ből. Több panaszos a községi tanácstól várta a megoldást, s ezeket rögtön tolmácsoltuk. A napokban levelet kaptunk Sramkó Károlytól, a bujáki községi tanács vb elnökétől, amelynek közlésével egyidő- ben olvasóinknak is válaszo­lunk: „A Rigó Jancsi utcában a gyalogjáró híd teljes egészé­ben elkészült, amely bizton­ságos közlekedést nyújt az utca lakóinak. Ugyancsak el­készült egy ugyanilyen híd a Jókai Mór utcában is. A dol­gozók megelégedésüket fejez­ték ki a tanács felé. özv. Csordás Istvánná a községfejlesztési hozzájárulást sokallta. Nevezett részére a kérelmet elkészítettem, és a szeptember 20-i tanácsülés elé terjesztettem... A tanácsülés a 200 forint községfejlesztési hozzájárulást felére csökken­tette. Kérelmező a tanácsülés határozatával egyetértett. Karacs Sándorné lakás­ügyi kérelmét teljesítettük. A lakáskiutalást megkapta, amellyel elégedett volt. Idő­közben azonban jobb munka­helyet kapott, ezért elköltö­zött községünkből. Méri Károlyné a villanyhá­lózat bővítését kérte a tanács­tól. Felvettem a kapcsolatot az ÉMÁSZ-szal, és ekkor kö­zölték, hogv szeptember 15-e után elkészítik a hálózatbőví­tést. Már készen van, Mériné kérése Is megoldást nyert. Géczi István 1967. évi adóki­vetését sokallta. Az adóügyi megbízottal (Géczi jelenlété­ben) az adókivetéssel kapcso­latos összes hivatalos aktákat felülvizsgáltuk és megállapí­tottuk, hogy a múlt évi adó kivetése jogos, törvényes volt, mivel abban az évben több földet használt. A kifizetést teljesítette is, úgy a ipúlt év­re, mint az idei esztendőre. Koncki Imre segélyt kért a termelőszövetkezettől, mivel idős és kevés ipari nyugdíjat kap. A termelőszövetkezet ve­zetőségével a kapcsolatot fel­vettem és kértem, hogy neve­zett részére, ha lehetséges, va­lami segélyt adjanak. A veze­tőség egyhangú véleménye szerint jelenleg a tsz gazda­ságilag nem áll úgy, hogy ipari nyugdíjasoknak is tud­jon segélyt adni. Majd ha a tsz gazdaságilag megerősödik, akkor lehet szó eseti segélye­zésről. És végül: Pajor Jánosné la­káskérelmére a következő ér­tesítést küldöm: Nevezett la­káskérelmét kielégítettük. Ka­pott egy, négy helyiségből ál­ló (parkettás) lakást, amely­nek területe 68 négyzetméter Nevezett elégedett, mert ugyanezt a lakást kérte a ké­relemben is.” Sramkó Károly Buják Község Tanácsának vb elnöke Privigyei István Nagybátony, Révai u. 18. 4 NÓGRÁD — 1968. október 5., szombat TSZ-TAGOK FIZETETT SZABADSAGA B. Dénes olvasónk 1962-től termelőszövetkezet az alap- tagja a termelőszövetkezetnek, szabályban meghatározott fel­vállalt területen dolgozott tételekkel és mértékben más meghatározott munkaegység- tagok részére is biztosíthat fi­eri és a termés 20 százaléké- zetett szabadságot. ért. Minden évben ledolgozott 250—260 munkanapot. Azt kér- A fizetett szabadság szem- dezi: most, amikor havi fize- pontjából egész éven át folya- tésre tértek át, jár-e fizetett rnatosan dolgozó tagnak azt szabadság részére? A tsz-ben tekinteni, aki a termelő- ugyanis arról tájékoztatták, szövetkezetben az előző évben hogy akik a növénytermesz- tízórás munkanapot tes­tesben dolgoznak, azoknak 3esitett. Nem biztosítható fi- nem jár, egyébként a többi zetett szabadság annak, aki a dolgozó rendesen megkapja a szóvetkezeti előírásoknak szabadságát. Olvasónk ebben raesfetelo munkát nem telje- az évben is dolgozott minden siette. nap március óta, mégsem Olvasónknak — amennyi- akarják megadni részére a ben a szövetkezeti munka- szabadságot. rendnek, illetve az előbb is­mertetett feltételeknek meg- A termelőszövetkezeti tagok felelően dolgozott — jár fi­fizetett szabadságáról az új zetett szabadság, ellenkező termelőszövetkezeti törvény esetben azonban nem. Ameny- 62. §-a rendelkezik. E szerint nyiben olvasónk és a növény- a termelőszövetkezetnek azt termesztésben dolgozók az a tagját, aki egész éven át előírt munkakötelezettséget folyamatosan dolgozik, a teljesítették, és mégsem kap- munkaviszonyban álló dolgo- ják meg erre az évre szabad- zókéval azonos mértékű fize- ságukat, panaszukkal fordul- tett szabadság illeti meg. A janak a tsz vezetőségéhez. MEGSZAKITHATÖ-E A GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEVÉTELE? K. Gy.-né olvasónk gyerme- A szabadság szempontjából ke 1968. március 23-án szüle- a szülési szabadság tartamára tett. Szülési szabadságát már- megilleti a rendes szabadság cius 1-én kezdte meg, és a — ide értendő az alap- és vállalat a szülési szabadság pótszabadság —, úgy, mintha idejére csak az előre megálla- dolgozott volna, és a gyer- pított havi bért utalta ki, a mekgondozási segély igénybs- szülési szabadság idejére a vétele címén kapott fizetés prémiumot nem számolta bele nélküli szabadság esetén ps- az átlagkeresetbe. Jogos-e a dig legfeljebb 1 évre. Ezzel vállalat eljárása? kapcsolatban a 6/1967./X. 8./ , .. Mü. M. sz. rendelet rendelke­Tovabi kérdése, hogy a szu- z^gel az irányadók. lési szabadság és a gyermek- Utolsó kérdésével kapcso- gondozási segély idejének le- latban pedig azt közöljük, telte után mennyi időre illeti bogy az anya megteheti, hogy meg őt fizetett szabadság, és csupán egy évre, tehát nem hogy gyermekgondozási se- a lehetséges teljes időtartam- gélyt a jogszabályban mégha- ra veszi igénybe a fizetés nél- tározott időnél rövidebb időre küli szabadságot. Ezt a raun- — pi csák egy évre — igénybe kaadóval előre kell közölni, veheti-e, és ha egy év után úgyszintén azt is, ha az ere- mégis igénybe kívánja venni a detileg tervezett egy éven túl fennmaradó időt, megteheti-e. is igényt tart arra. Kivételes Utolsó kérdése: a fizetés nél- esetekben megszakítható a küli szabadság megszakítha- fizetés nélküli szabadság, és tó-e? az anya kérheti a segély fo­lyósításának megszüntetését Az érvényes rendelkezések (Pl. férje megbetegszik.) Ha a szerint, ha a dolgozó nő a gyermekgondozási segély fo- szülést megelőző két éven be- lyósításának ideje alatt a lül legalább 270 napon át biz- gyermek ellátása, gondozása tosított volt, szülési segély a biztosított, akkor az anya munkabér teljes összege, ha munkába állhat, de ismételten pedig legalább 180 napon át csak a munkaadó engedélyé- volt biztosított, a segély a vei kaphat megint fizetés nél- munkabér 50 százaléka. Tehát küli szabadságot, illetve gyer- azzal, hogy csak a munkabért mekgondozási segélyt. A mun- vették figyelembe és a pré- káltató bírálja el, hogy ad-e miumot nem, a vállalat nem ismét, vagy egyes rendkívüli követett el szabálytalanságot, indokolt esetben többször is A rendelkezés ugyanis nem fizetés nélküli szabadságot, átlagkereset fizetését írja elő gyermekgondozási segély a segély összegeként; igénybevételére. NEM MENTESÜL A TARTASDIJ FIZETÉSE ALÖL AZ, AKI MUNKAHELYÉT JOGOS OK NÉLKÜL ELHAGYJA T. I. olvasónk férje a tartás­díjat eddig is rendszertelenül fizette, munkahelyét sűrűn váltogatja, hogy a tartásdíj fi­zetése álól mentesüljön. Férje eddig szakmában dolgozott, de most kevesebb fizetéssel járó segédmunkát vállalt, s amel­lett olyan mellékjövedelme van, amit kimutatni, illetve bizonyítani nem lehet, ezért nem számítható be a tartási kötelezettség mértékének meg­állapításánál. Jogosult-e olva­sónk továbbra is a korábbi fi­zetése alapján megállapított tartásdíjra? A Legfelső Bíróság állás- foglalása szerint, ha a tartás­díj fizetésére kötelezett azért hagyta ott a magasabb mun- munkabérrel járó munkakörét, hogy ezzel a tartásdíjra jogo­sult igényeit kijátssza, illető­leg csökkentse, ez az eljárása nem szolgálhat javára. A tar­tásdíj csökkentését ebben az esetben jogosan nem igényel-' heti. Mindenesetre a bíróság a munkahelyváltozás okait körültekintően és megalapo­zottan vizsgálja abban a per­ben, amelyet a volt férj indított a tartásdíj csökkentése érde­kében. Lesz egykilós Lapunk augusztus 14-i szá­mában megírtuk, illetve kifo­gásoltuk, miért nem árusíta­nak egykilós fehér kenyeret Salgótarjánban. A Nógrád megyei Élelmiszer Kiskeres­kedelmi Vállalat a cikk meg­jelenése után röviddel az alábbiakról értesitette szer­kesztőségünket: „Három boltunk felé intéz­kedtünk, hogy azonnal ren­deljék meg a Nógrád megyei Sütőipari Vállalattól az egy­kilós fehér kenyeret. Rendelé­sük alapján a vállalat az igé­nyelt mennyiséget szállítja. Nincs akadálya az említett minőségű kenyér árusításá­nak.”

Next

/
Oldalképek
Tartalom