Nógrád, 1988. június (44. évfolyam, 130-155. szám)

1988-06-16 / 143. szám

■ »*. 'jSVfx *. * * Wt \í” ■ EI Állásfoglalás a kelet—nyugati párbeszéd mellett Végei ért a CDU kongresszusa Végső búcsú Lombos Helmut Khol kancellárnak, e kereszténydemokrata unió (CDU) elnökének zárszavá­val szerda délután véget ért a párt 36. országos kongresszusa. A CDU állást foglalt a kelet—nyugati párbeszéd te­vőleges folytatása, a Szov­jetunióban végbemenő vál­tozásoknak e dialógus javá­ra történő kihasználása mellett. A határozat meg­állapítja: „A CDU komo­lyan veszi e megkezdett belső változások szovjet politikáját, mert ezek si­kere lökést adhat további enyhülési lépéseknek. A nyu­gatnémet—szovjet kapcso­latok fejlesztése megfelel mindkét ország érdekeinek, mindkét nép óhajainak.” A határozat szerint mind­amellett az új szovjet po­litika hitelét a tárgyaló- asztalnál kell lemérni és a Az örmény legfelsőbb tanács kedden úgy határo­zott, hogy a Karabah-hegy- vidék Örményországhoz tör­ténő csatolását kéri a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsának Elnökségétől és az Azerbajdzsán SZSZK Leg­felsőbb Tanácsától — kö­zölte az örmény távirati iroda az MTI moszkvai tu­dósítójával. Az egyetemes kultúra, az emberi jogok, a Romániá­ban élq nemzetiségek azo­nosságtudatának védelmé­ben több szövetség emelte fel szavát a romániai falvak felszámolása ellen. A Magyar Zeneművészek Szövetségének elnöksége el­határozta, hogy javasolja az Elnöki Tanácsnak: tegyen erőteljes lépéseket az Egye­sült Nemzetek Szervezetében a Romániában élő kisebb­ségeket sújtó településpoli­tikai döntések ellen. A Magyar Zenei Tanács hasonló tiltakozásra kéri a Nemzetközi Zenei Tanácsot az UNESCO legmagasabb fórumánál. Ugyancsak nemzetközi fel­lépést tart szükségesnek a román kormány szándékai­val szemben a Magyar Írók Mint ismeretes II. János Pál pápa ausztriai látogatása során a magyar határ köze­lében lévő Darázsfalvára — Transdorfba — is ellátogat. Ez alkalomból, a becslések szerint több mint százezer magyar zarándok szándéko­zik Ausztriába utazni. Az illetékes magyar szervek, mint ezt a Győr-Sopron Me­gyei Rendőr-főkapitányságon szerdán tartott sajtótájékoz­tatón hangsúlyozták, min­dent megtettek és megtesz­nek a ki- és beutazás zavar­talan lebonyolításáért. A legnagyobb forga­lomra Hegyeshalomnál és Sopronnál számítanak, de ezeken kívül Kőszegnél, Bu­ben kipróbálni. Az ok­mány nem mulasztja el an­nak kifejtését sem, hogy „nem szabad hiú ábrándo­kat táplálni a megújulási törekvések határai felől, mivelhogy nem vonják kétségbe a kommunista tár­sadalmi rendszert” — így a CDU-határozat. A párt a külpolitikai ál­lásfoglalások sorában ki­magasló jelentőséget tulaj­donít a jószomszédi vi­szony ápolásának, a többi kelet- és délkelet-európai állammal való kapcsolatok minden területen való ki- teljesítésének. „A CDU a kis és köze­pes kelet, és délkelet- európai országokat olyan önálló partnereknek tekinti — mutat rá — , amelyek sa­ját, történelmileg megala­pozott érdekeiknek meg­felelően töltik be feladatu­kat a kelet—nyugati pár­Az örmény parlament szerdai ülését egyenes adás­ban közvetítette az örmény televízió. Az örmény hír- ügynökségnek nem volt pontos értesülése a Kara- bah kérdésében megtartott szavazás részleteiről, de er­ről és magáról az ülésről a szovjét központi sajtószer­vek tájékoztatást adnak. (MTI) Szövetségének elnöksége is. A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudomá­nyi Intézete — csatlakozva az építőművészek és az írók állásfoglalásához — a ha­zai és a nemzetközi tudo­mányos. valamint irodalmi élet képviselőihez és intéz­ményeihez fordult: tegyenek meg mindent a román kor­mány által meghirdetett in­tézkedések visszavonására. A Magyar Jogász Szövet­ség nyilatkozatában és a világ jogászszövetségeihez eljuttatott felhívásában az emberi jogok súlyos megsér­tésének nevezte a romániai településszerkezet erősza­kolt átalakítását, s ellene nemzetközi tiltakozásra hív­ta fel a nemzetközi jogász- társadalmat. csunál és Rábafüzesnél is megerősített szolgálatot tar­tanak. Az M—1-es, a 84-es, a 85- ös, a 74-es, 87-es főútvona­lon „Z” — zarándok — jel­zéssel közlekedő személygép. kocsik és autóbuszok soron kívül léphetnek át a magyar —osztrák határon. Az illetékes magyar és az osztrák szervek — mint a tájékoztatón hangsúlyoz­ták — nyomatékosan kérik a zarándokokat, hogy útiok­mányaikat nagyon pontosan töltsék ki. Az adott időpont­ban ugyanis, s éppen a rend­kívüli nagy forgalom miatt, utólagosan már nem lesz le­hetőség egyéni . kívánságok beszédben. A CDU méltányol­ja arra irányuló fáradozá­saikat, hogy önálló módon járuljanak hozzá társadal­muk nyitásához és átalakí­tásához, a kelet—nyugati vi­szony javításához. Az ezek­hez az államokhoz és né­peikhez fűződő kapcsolatok — az európaiak közös múlt­jának és jövőjének tudatá­ban — Európa stabilitását szolgálják.” A határozat — a KGST- vel való együttműködést szorgalmazva — megálla­pítja, hogy a kelet-európai piacok megnyitása a nyu­gatnémet gazdaság számá­ra is hosszú időre szóló távlatokat ígér. A küldöttek elfogadták az elnökség javaslatát ar­ról, hogy a nyugati szövet­ség úgynevezett rugalmas válaszadási stratégiája még megkívánja az atomelretten­tés fenntartását. (MTI) Építőmunkások sztrájkja Jugoszláviában Jugoszláviában a napok­ban lezajlott az első olyan nagyüzemi sztrájk, amelyet szakszervezet hirdetett meg. A Banja Luka-i „Krajina” építőipari kombinát 2300 dolgozója a szakszervezeti bizottság kezdeményezésére beszüntette a munkát, hogy a városi képviselőtestület vezetőivel folytatott tár­gyalásokon elérje követelé­seinek teljesítését. A „Krajina” tavaly ráfi­zetésesen gazdálkodott. Adós­ságait az idén sem tudja rendezni. A kollektíva ké­sedelmesen, minimális bért kapott, s júliustól csődel­járást akartak indítani el­lene. Közben a kombinát nem kapta meg a városi kórház, a pályaudvar és szálloda tatarozásáért több milliárd dináros járandósá­gát. Az üzemi szakszervezeti bizottság és a javaslatára Iá treh ozott sztrájkbizottság azt kérte a dolgozóktól, hogy a munkabeszüntetés idején ne tartsanak tiltako­zó gyűléseket, felvonuláso­kat, ne kerüljön sor inci­densekre. Így nyugodt lég­körben tárgyalhattak a vá­ros vezetőivel, ahol né­hány óra alatt sikerült köl­csönösen elfogadható meg­oldást találniok a legége­tőbb problémákra, köztük új munkák biztosítására, a csődeljárás elhalasztására. A sztrájk egy napig tartott. (MTI) teljesítésére. Akik ezzel nem számolnak, hosszas várako­zásra kényszerülhetnek. A két ország határrendé­szeti szerveinek külön kéré­se az is, hogy a Sopronnál átutazó zarándokok június 24-én legkésőbb 6 óra 30, Kópházánál 5 óra 45, He­gyeshalomnál 5 óra 30, Kő­szegnél 5 óra 15, Búcsúnál 4 óra 45, Rábafüzesnél pe­dig 4 óra 15 percig lépjék át a határt. Csak így bízhatnak abban, hogy időben eljutnak a pápai misére. A szertartás színhelye Sopronhoz van a legközelebb, (8 km), a He­gyeshalomnál és Kőszegnél kiutazóknak viszont már 50 kilométert kell osztrák terü­leten utazniuk. (MTI) A város, Balassagyarmat búcsúzott tegnap délután díszpolgárától, a 73. életévé­ben elhunyt Lombos Már­tontól, nyugalmazott tanács­elnökétől. A gyászszertar­tásra a városi temetőbe több százan jöttek el, a balassa­gyarmatiakon kívül a me­gyéből, a fővárosból is so­kan részt vettek a temeté­sen. A vörös drapériával be­vont ravatalnál néma tisz­teletadással rótta le kegye­letét a többiek mellett Gé- czi János, a megyei pártbi­zottság első titkára, Dev- csics Miklós, a megyei ta­nács elnöke, Skoda Ferenc megyei rendőrfőkapitány, Forgó Imre, a városi párt- bizottság első titkára, dr. Győri Sándor, Balassagyar­mat Város Tanácsának el­nöke. Jelen voltak a rava­tal melletti tiszteletadásnál a város fegyveres testületéi­nek és a határőrségnek ve. zetői, a megye, a város tár­sadalmi életének, a keres­Megszállt területek Bezárták az iskolákat Az izraeli hatóságok szer­dától elrendelték a meg­szállt Ciszjordánia összes is­kolájának bezárását. Koráb­ban a palesztin mozgalom vezetői röplapokon sztrájk­ra szólították fel a megszállt nyugati Jordán-part diákja­it és pedagógusait. A nyugati part katonai kormányzója szerint az isko­lákat legalább két napig zár­va tartják, s ezután is csak akkor folytatódhat az okta­tás, ha időközben nem rob­bannak ki összetűzések. A körzet ezerkétszáz iskolájá­ban mintegy 300 ezer palesz­tin fiatal tanul. Az Egyesült Államok ked­den arra kérte az izraeli kormányt: ne engedje meg telepeseinek, hogy lőfegyvert használjanak a megszállás miatt tüntető palesztinok el­len. A telepesek fegyver- használatát Jichak Rabin hadügyminiszter korábban jogosnak nyilvánította, amennyiben a telepeseket gyújtópalackos támadás fe­nyegeti. Rabin egyébként ugyancsak kedden bejelen­tette, hogy a benzinpalacko­kat hajigáló tüntetőkre a ko­rábbiaknál keményebb ható­sági megtorlások 'várnak: a hadsereg kilakoltathatja őket, lerombolhatja házukat. Ausztria csatlakozik a Közös Piachoz Ausztria a jövő év má­sodik felében valószínűleg hivatalosan is benyújtja csatlakozási kérelmét a nyu­gat-európai közösséghez — mondotta kedden Robert Graf osztrák gazdasági mi­niszter a finnországi Tam­perében, az EFTA-tagálla­mok miniszteri értekezletén. kedelem egykori és mad irá­nyítóinak képviselői. A Himnusz után Csikász István, a városi családi in­tézet vezetője a gyászszer­tartás szónoka szólt Lom­bos Márton életútjáról, küz­delmes életéről, alkotó mun­kájáról, a városért, az em­berekért tanúsított példa­mutató magatartásáról. A cselekvő emberről, aki sok- gyermekes falusi kiskeres­kedői család sarjaként ju­tott el, az élet tragikus szín­helyein is átküzdve magát, a háború utáni újjászületé­sig, a város és a megye tár. sadalmi, politikai életének megszervezéséig, s aki több. mint húsz éven át volt örökké aktív tagja a város­közösségnek, a nehéz évek­ben éppúgy, mint amikor Balassagyarmat már új ar­culatot nyert, az ő tehetség­gel végzett munkája révén is. Tevékenységét számos kitüntetés fémjelzi, de ti­zenkét évi tanácselnökségét, a megváltozott és máig ha­Bejrútban kedden fényes nappal elrabolták az utcán egy dúsgazdag libanoni pol­gár három gyermekét. A tet­tesek több millió dollár vált­ságdíjait követelnek. A ren­dőrség három gyanúsítottat letartóztatott. Hatósági tájékoztatás sze* szint a támadók két gépko­csival közrefogták és meg­állásra kényszerítették a gyermekeket iskolába szállí­tó autót. Ijesztésül a leve­gőbe lövöldöztek. A sofőrt és a testőrt kirángatták a helyükről, leütötték őket, a Átkutatták kedden két ma­gas rangú Pentagon-tisztség­viselő irodáját, számos hadi- szállító vállalat dokumentá­cióját és több úgynevezett katonai konzultáns hivatalát az amerikai szövetségi nyo­mozóiroda, az- FBI nyomo­zói. A hivatal közlése szerint- ugyanis kétéves vizsgálat­tal nagyszabású csalásokra bukkantak a hadiszállítások­kal kapcsolatban. Valószínű, hogy a Pentagon egyes tiszt­ségviselői összejátszottak egyrészt a nagy hadiszállító vállalatokkal, másrészt a többnyire volt Pentagon­funkcionáriusokból lett kon­zultánsokkal. Jelentős össze­gek fejében előre közölték a várható főbb megrendelése­ket, és más módon is súlyos szabálytalanságokat követtek el a sok milliárd dolláros ren­delések kiadásánál. Egyelő­re senki ellen sem emeltek vádat és nem hajtottak vég­re letartóztatásokat sem, az FBI közlése szerint azonban Mártontól tó balassagyarmati élet hi­telesíti mindannyiunk előtt. Olyan emberről vallottak a szavak, akit mindenki is­mert, szeretett, aki a költő­vel szólva, hitte maga is; „Lábad gyökér a földben. / Elfutni nem tudsz és mi­nek ...'!/ Ami halálod után megmarad: / A lényeged...” A sírnál folytatódó gyász- szertartáson dr. Győri Sán­dor búcsúzott Gyarmat va­lamennyi lakója, a megye, a város párt- és állami szer­vei és tömegszervezetei ne­vében. Az őszinte és mély tisztelet hangján szólít a család Tagjai és a sóik száz gyászoló előtt Lombos Már­ton példamutató tevékeny­ségéről, részvételéről az élet megújításának, az or­szág építésének, a város fej­lesztésének ’munkájában. Búcsúbeszédében megem­lékezett arról is, hogy Lom­bos Mártont, aki 1965-től 1977-ig volt elnöke a gyar­mati városi tanácsnak, nyugállományba vonulás után választották díszpol­gárrá. A Szózat hangjai után az Intennacionálé adott tisztel­gést a munkásmozgalom ré­gi harcosának, a ’45-ös párt­tagnak, a díszpolgárnak, a mindenki által szeretett Lombos Mártonnak. A tisz­telők, barátok, egykori munka- és harcostársak, a megye, a város intézményei­nek, üzemeinek koszorúi bo­rították a sírt. Hosszú, küzdelmes, alko­tó élet pihent meg örök nyugalomra a városi teme­tőben ezen a júniusi dél­utánon. gyerekeket pedig a kocsival együtt elrabolták. A bűntény a nyugati, mo­hamedán ellenőrzés alatt álló városrészben történt. Az autót később megtalálták. Az emberrablók felvették a kap­csolatot a családdal és ekkor követelték a váltságdíjat. A nyomozók két libanoni és egy szíriai embert őrizet­be vettek az esettel össze­függésben. Jelentések szerint a liba­noni miniszterelnök Szíriá­hoz fordult, kérve, hogy se­gítsen a tettesek felkutatá­sában. (MTI) rövidesen megkezdődik a vádemelési eljárás. Az ügyben olyan hatalmas hadiipari vállalatoknál fog­laltak le iratokat, mint a Northrop és a McDonnel- Douglas repülőgépgyárak, az Unlisys számítógépipari ma­mutvállalat és mások. Ház­kutatást hajtottak végre a Pentagon épületében egye­bek között a légierő minisz­tériumában, Victor Cohen- nek, a légierő hadászati fegyverei beszerzésével fog­lalkozó főosztályvezetőjének irodájában és a haditenge­részeti minisztérium egy ma­gas rangú funkcionáriusánál, James Gainesnél is. A katonai szállítások kö­rül már korábban is lelep­leztek visszaéléseket, veszte­getéseket, illetve a hadiipari vállalatok által elkövetett túlszámlázásokat, a jelenle­gi vizsgálat azonban a jelek szerint az eddiginél is na» gyobb visszaélésekre derít­het fényt. (MTI) gyakorlati együttműködés­Iz örmény legfelsőbb tanács kérése: Á Karabah-hegyvidék tartozzon az országhoz Tiltakozások a romániai falvak felszámolása ellen (MTI) Sajtótájékoztató a pápa ausztriai, burgenlandi látogatására utazóknak Fenyes nappal Gyermekrablás Bejrútban Pentagon-panamak Házkutatások tisztviselőknél

Next

/
Oldalképek
Tartalom