Nógrád Megyei Hírlap, 1998. június (9. évfolyam, 126-151. szám)

1998-06-02 / 127. szám

„Kicsi nekem ez a ház” A Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvány az el­múlt hét végén hatodszor rendezett gyermeknéptánc- fesztivált a Mátraalján. 2. oldal A király sipeki trónfosztása Nógrádsipeken tegnap ötödik alkalommal rendeztek fa­lunapot. Az egész napos program fő látványossága a pünkösdi király trónfosztása volt. 3. oldal Sporttükör és Hírlap Magazin is A pünkösdi ünnepek miatt ma közöljük a hétvége sport­eredményeit, de - kedd lévén - kézbe kapják olvasóink a jövő heti televíziós műsorújságot is. I tan da lkai laa. Én is meg tudom csinálni. ILS Nyelviskola BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1998. JÚNIUS 2., KEDD IX. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM ÁRA: 40,50 FORINT, ELŐFIZETVE 25,70 FT 3100 Salgótarján, Meredek u. 9. Tt 32/316-244. L j> Sokba kerül a késedelem Kedd éjfélig lehet fizetni társasági adót Minden az eredeti mása - 1992-ben került a modell-termelés Magyarországra, de a Viessmann eég éppen tízéves. Bátonyterenye.i ünnepségüket az elmúlt napokban tartották. (ÍRÁSUNK A 8. OI.UAi.0N) ' FOTÓ: RIGÓ TIBOR Városnapon ünnepelte születésnapját Szécsény - Oklevél az „Év embere”-inek M Örvénybe került galambosok A társasági adó hatálya alá tar­tozó vállalkozók még kedd éjfé­lig postára adhatják, illetve át­utalhatják adóbevallásaikat és adóbefizetéseiket. A késleke­dőkkel szemben eljárnak. Az adózás rendjéről szóló jog­szabályok előírása szerint hivata­losan május 31 -éig kellett a társa- ságiadó-bevallást feladni. Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hi­vatal tájékoztatása szerint azon­ban az idén a pünkösdi ünnepek miatt a határidő későbbre tolódik, s kedd éjfélig eleget lehet tenni a fizetési, illetve a bevallási kötele­zettségnek. A bevallást minden érintettnek, tehát a veszteséges Minden idők egyik legfurcsább -és legszerencsésebb- eseté­hez riasztották szombaton a ba­lassagyarmati tűzoltókat: egy Kővári úti ház második emele­tén egy férfi kiballagott lakása erkélyére, ám visszamenni már nem mert (?). Végül szerencsé­sen leszedték a magasból, ám lakásába egy darabig mégsem térhet vissza, mivel a tűzoltók után most a pszichiáterek vet­ték kezelésbe... Nem volt szerencséje, de még őrangyala sem két másik, idős embernek: egyikük - a helyszíni szemle adatai sze­Egészséges és beteg gyerme­kek együtt ünnepeltek vasár­nap Salgótarjánban, a Ma- dzsar József kórház gyer­mekosztályán. Az itt dolgozók közül többen a szabadnapju­kat áldozták arra, hogy a vérnyomásmérők, inkubáto­rok, infúziós berendezések és az injekciós fecskendők ijesztő díszletével megbarát­kozzanak a gyerekek. társaságoknak is készíteniük kell. Az APEH az idén több mint nyolcvanöt százalékos teljesítést vár. Azzal számol, hogy - miként az elmúlt években is - a bevallási és befizetési csúcs a határidő leg­végén lesz, amiben azonban nincs semmi kivetnivaló. A késlekedőkkel szemben vi­szont szigorúan eljárnak. Először felszólítást küldenek a mulasztás pótlására, ám ha ennek nincs fo­ganatja, büntetnek. Akik adóbe­vallásukkal együtt nem fizetik be adójukat, késedelmi díjat fizetnek, akik az adóbevallásról „felejtkez­nek meg”, azokra mulasztási bír­ságot rónak ki. rint - önként dobta el az életet rétsági házában, a másikról vi­szont még nem tudni, hogyan halt meg pénteken a kisgéci szeméttelep közelében, igaz, az idegenkezűséget az első vizsgá­lat ez esetben is kizárta. Balassagyarmaton történt még egy fura eset. Szombaton délelőtt egy motoros indulás előtt elfelejtette felhajtani az oldalsó kitámasztót, ami aztán később visszaütött, mert a fiatal férfi egy kanyarban Hondájával együtt a vízelvezető árokban kötött ki, s most súlyos sérülé­sekkel kórházban ápolják. A Gagarin Általános Iskola di­ákjai ekkor adták át az „Ara- nyág”-akció keretében össze­gyűjtött forintjaikat a kórház Gyermekekért Alapítványának. Gyermeknapi köszöntésül pedig énekkel, verssel és furulyaszóval próbálták azon társaikkal feled­tetni a betegség okozta fájdalmat, a kényszerpihenőt, akik most a kórházban töltik napjaikat. (Folytatás a 3. oldalon) Ki utóbbi két évben a város ké­sőbbi telepesei, az úgynevezett galambosok győzedelmesked­tek a szécsényi városnap csa­patküzdelmeiben. A vasárnapi viadalon azonban a tőkgyöke­resekhez, a szamarasokhoz ke­rült a város kulcsa. Ipari matuzsálemnek számít a megyeszékhely messze föl­dön híres acélgyára, de a fennállásának 130. évforduló­ját idén ünneplő Acélárugyár Rt.-ről az is köztudott, hogy fiatalodni kíván: beruházá­sokkal, a kor színvonalának megfelelő technológiák al­kalmazásával. Ahogy Istók Ferenc, a ga­lambos csapat hadnagya fo­galmazott: örvénybe kerültek, és ezúttal az ellenfél volt a job­bik. Százötven (!) szponzor tá­mogatásának és egy majd’ öt­venfős szervezőgárdának kö­A „szabad percekben” visz- szatekintéssel ünnepük múltju­kat. A jubileummal kapcsolatos rendezvények előkészületeiről, a tervekről Horváth Istvántól, a témával megbízott gyári bizott­ság egyik tagjától kaptunk tájé­koztatást.- Egyelőre még nincsenek rögzített időpontok. így a Kö­szönhető, hogy évről évre, gya­korlatilag mindenféle költség- vetési pénz felhasználása nél­kül városnapot rendezhetnek Szécsényben. Az 1334. évi má­jus 5-i várossá nyilvánításra emlékezve ünnepelnek közösen (Folytatás a 2. oldalon) hász Művelődési Központban megrendezendő ünnepségről is annyit lehet mondani, hogy várhatóan augusztus utolsó he­tében kerül rá sor. A 120 éves intézmény külön programokkal is készül a jeles évfordulóra. A gyár szándékai között sze­repel egy vállalati alapítvány (Folytatás a 3. oldalon) Innen - Onnan Az OEP nem érdeklődik. Az Országos Egészségbiztosí­tási Pénztár nem kíván fog­lalkozni a Lockheed Martin cég által az OEP számítás- technikai rendszerének mo­dernizációjára tett ajánlattal. Bajban a recski bánya. Egyre bizonytalanabb a Recski Ércbánya Rt. privati­zációja. A tendergyőztes oszt­rák konzorcium mindmáig nem fizette ki a bánya fenn­tartásának májusban esedékes költségeit. Olcsó a búza. A hazai szak­értők 1-2 millió tonnás búza­feleslegre számítanak. A ma­gyar exportesélyeket rontja, hogy a világpiacon csak 14 ezer forint körüli árat remél­hetnek a gazclák. Ájtatosság a hegyen. Pün­kösdhétfőre, a Karancs-ká- polnába szervezett lelki nap keretében Kiss Ernő páter tartott ünnepi szentmisét. Lottószámok és -nyeremények Ötöslottó: 11,30,60, 83,88 A Jokerszám: 2 3 8 5 0 7 A Szerencsejáték Rt. előze­tes tájékoztatása szerint az ötöslottón 5 találatos szel­vény nem volt. A négye­sekre 1 246 298, a hárma­sokra 10 117, a kettesekre 559 forintot fizetnek. * Hatoslottó: 24, 30, 36, 40, 41, 43 A pótszám: 34 A hatoslottón 1 darab 6 talá­latos szelvény volt, nyere­ménye 21 841 252 forint. Az 5 plusz 1 találatos szel­vények nyereménye 3 120 179, az ötösöké 152 204, a négyeseké 2580, a hármasoké 461 forint. Gyarmat furcsa szombatja - Csak az a kanyar ne lett volna... Rettegés az erkély szélén Zsebpénzükből gyűjtöttek adományt a gagarinos diákok Kivirágzott az „Aranyág” Sokszínű jubileumi köntöst ölt az acélgyár - Fennállásnak 130. évfordulóját ünnepli Múltja, jelene van, jövője lesz Földtörténeti emlékhely - Sámsonháza határában látható e természetvédelmi terü­letnek nyilvánított volt kőfejtő. Érdemes a kirándulók figyelmére. fotó: rigó Taroltak a keszi kerekesek A több évtizedre visszate­kintő Kerékpáros Ifjúsági Kupa-verseny iskolai és te­rületi fordulóit követően május utolsó szombatján rendezték meg Salgótarján­ban a megyei döntőt. A Borbély Sándor Szakkö­zépiskola és Szakmunkás- képző Intézetben megrende­zett megyei vetélkedőn a terü­leti döntők legjobbjai vettek részt. A kerékpárosoknál mind a fiú, mind a leány kate­góriában 12-12, míg segéd- motoros kerékpáron 11 részt­vevő versenyzett. A nemzetközi szinten is fo­lyó versenyben a nógrádiak kezdettől fogva figyelemre méltó eredményeket érnek el. Versenyzőink ott voltak Dá­niában, Angliában, Belgium­ban és Ausztriában, Lengyel- országban, ahol igen rangos helyen végeztek - mondta a többi között a verseny meg­nyitójában Szatmári Zsolt rendőr őrnagy, a megyei bal­esetmegelőzési bizottság ügyvezető elnökhelyettese. A verseny szakszerű meg­rendezésében a közlekedési rendőrök mellett a Nógrád Megyei Közlekedési Felügye­let legjobb szakemberei, a vizsgabiztosok vettek részt. Amíg az egyik tanteremben a fiúk a közlekedési ismeretek ötvenpontos feladatlapját töl­tötték ki, a lányok a kerékpá­ros tudásukat igencsak pró­bára tevő ügyességi pályán kerekeztek. Majd váltottak, s végül a segédmotoros kerék­párosokkal együtt a tanpályán mutatták be, hogy miként al­kalmazzák a gyakorlatban a közlekedési ismereteket. (Folytatás a 2. oldalon) Polgárőr állománygyűlés Úttörő szerepben Ünnepélyes állománygyű­lést tartottak május 30-án az egyházasgergei polgár­őrök. A bíróság által bejegyzett, közhasznú társaságként mű­ködő huszonhat tagú egyesüle­tet dr. Nagy Károly alezredes,'a Salgótarjáni Rendőrkapitány­ság vezetője köszöntötte, meg­fogalmazva a rendőrséggel való együttműködés feladatait. László Zoltán polgármester kö­szönetét mondott Egyed Rezső parancsnok és az egység eddigi tevékenységéért, különösen az országgyűlési választások so­rán nyújtott segítségért. Az egyházasgergei polgár­őrök - akiknek úttörő szerepük van a környék biztonságának erősítésében - átvették igazol­ványukat, s megbeszélték a kö­vetkező időszak legfontosabb feladatait.

Next

/
Oldalképek
Tartalom