Nógrád, 1988. augusztus (44. évfolyam, 182-208. szám)

1988-08-01 / 182. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XL1V. ÉVF.. 182. SZÁM ARA: 1.80 FORINT 1988. AUGUSZTUS 1.. HÉTFŐ Együtt élni a konfliktusokkal (3. oldal) Könyvek egy tízesért (4. oldal) Bogár a fülbe... (5. oldal) Grósz Károly hazaérkezett Amerikából Grósz Károly, az MSZMP főtitkára, a Miniszterta­nács elnöke szombaton hazaérkezett tizenegy napos hivatalos amerikai, illetve kanadai útjáról. Kíséreté­ben volt Tatai Ilona, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Magyar Gazdasági Kamara alelnöke, a Taurus vezérigazgatója, Kapolyi László, a Miniszter- tanács kormánybiztosa, Bartha Ferenc államtitkár, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Kovács László külügy­miniszter-helyettes, valamint Házi Vencel, hazánk washingtoni nagykövete, aki állomáshelyén maradt. A kormány elnökét és a kíséretében levő személyi­ségeket a Ferihegyi repülőtéren Pál Lénáról, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, Medgyessy Péter miniszterelnök-helyettes, Kótai Géza, az MSZMP KB külügyi osztályának vezetője, Várkonyi Péter kül­ügyminiszter és Kiss Elemér, a Minisztertanács Hiva­talának elnökhelyettese fogadta. Jelen volt Mark Pal­mer, az Amerikai Egyesült Államok, valamint Robert L. Elliott, Kanada budapesti nagykövete. Grósz Károly a megérke­zést követően röviden össze­gezte útjának főbb tapaszta­latait a jelenlévő újságírók­nak. Elöljáróban utalt arra, hogy fárasztó napok állnak mögötte, hiszen több mint 50 szervezett programról gon­doskodtak a vendéglátók. Az idegen közeg, az itthonitól el­térő körülmények nagy szel­lemi koncentrációt igényel­tek tőle, s a küldöttség tag­jaitól is. Hozzátette: — Arra számítottam, hogy nagyobb lesz a munkamegosztás. Úgy alakult azonban, hogy a kö­zös rendezvényeken minde­nütt az én „szereplésemet” várták a házigazdák. Termé­szetesen az út során minden­ki végezte a maga dolgát. Bartha Ferenc például több száz bankárral tárgyalt. Tatai Hona nagyon sok gazdasági vehetővel, gyárigazgatóval, Kovács László külügyi tiszt­viselőkkel, Kapolyi László pedig az energetikai, elektro­nikai ipar vezetőivel folyta­tott kétoldalú megbeszélése­ket. A látogatás eredményéről szólva, a miniszterelnök megállapította: — Számos személyes élménnyel gazda­godva tértem haza. Az Egyesült Államokban és Ka­nadában is nagy figyelem­mel fogadtak. Megbeszélése­inket is az őszinteség, a nyíltság jellemezte. Beval­lom meglepett, hogy meny­nyi lehetőség kínálkozik a gazdasági kapcsolatok szö­vögetésére. Megítélésem szerint egy kormányfőnek nem az a dolga, hogy üzle­teket kössön — remélem, hogy a jövőben még kevés­bé lesz ez a koncepció ré­sze —, inkább hogy megte­remtse a politikai feltétele­it az ilyen jellegű kontaktu­sok létrejöttének. Ebben szép eredményeket értüpk el. Ha a meglevő lehetőségeknek csak tíz százalékát ki tud­juk használni, meggyőződé­sem, hogy gondjiai-nk jelen­tős része megoldódik. Tár­gyalásaink nyomán mór a napokban több üzletember érkezik hazánkba, hogy konkrét üzletkötések szüles­senek. Így idelátogat töb­bek között a világhírű Laudre kozmetikai cég kép­viselője, s az elképzelések szerint félkész termékek magyarországi előállításáról folytat tárgyalásokat. Ter­mészetesen több más jelen­tős amerikai, illetve kanadai cég is jelezte, hogy kész magyar vállalatokkal együtt­működni. Véleményem sze­rint a hazánk iránti érdek­lődés oka, hogy sokan tá­jékozódtak már a készülő társasági törvényről, amely részvényvásárlási lehetősé­get biztosit más országok­ban működő cégek részére Jelentős volumenű vállalko­zásra számíthatunk az ener­giatermelés területén is: komplett berendezéseket szállítanánk, illetve egy-egy beruházás jelentős hányadát magyar iparvállalatok ter­mékei alkotnák. Ugyancsak érdeklődés mutatkozik a műszeripari, elsősorban a csúcstechnológiai együttmű­ködés iránt is. A Reagan el­nökkel folytatott megbeszé­lésen megemlítettem: a CÖCOM-lista szűkítésében érdekeltek vagyunk, s amennyiben segíteni akar­nak, bírálják felül ezt a szigorú, s bizonyos szem­pontból túlhaladott listát. Az amerikai elnökkel tör­tént találkozót méltatva a miniszterelnök elmondta: — A nyílt légkörű megbeszélé­seknek keretet adott az a gesztus — amelyet nagyra értékelek —, hogy főtitkár­rá választásom után Ameri­kában megerősítették a miniszterelnöknek szóló meghívást. Meglepődve ta­pasztaltam, hogy Reagan el­nök rendkívül tájékozott ha­zánkról, életünkről. Sok igazság van abban, hogy az amerikaiak nem tudják, hol van Magyarország, de a ve­zető politikusok, különösen az elnök, jól ismeri azokat a kérdéseket, amelyek itt­hon napirenden szerepel­nek, amelyek foglalkoztat­nak bennünket. A négyszem­közti és a hivatalos tárgya­lásokon egyaránt nagyon konstruktív volt. — Ismeretes itthon is, hogy az Egyesült Államok választás előtti heteket, hó­napokat él át. Véleményem szerint ez nem jelentett hát­rányt a látogatásnak, bizo­nyos szempontból szélesebb körűvé tette ismerkedésün­ket. A két elnökjelölttel történt találkozók is meleg hangúak voltak. Dukakisz úr ugyan nem rendelkezik annyi ismerettel Magyaror­szágról, miint George Bush bár — minit erre külön is utalt — feleségét rokoni szá­lak fűzik hazánkhoz. (Folytatás a 2. oldalon.) Kettőszázhetvenhatan — köztük külföldi versenyzők — indultak szombaton, Bánk és Balassagyarmat térségében rendezett II. Palóc triatlon országos ranglis­taversenyen. (Riportunk a 7. oldalon olvasható.) Fantázianeve: Autran Opto Az országban egyedül >az Ér­sekvadkerti Építőipari Szö­vetkezet gyártja az Autran Opto fantázianevet viselő, négyütemű motorokhoz szük­séges elektronikus gyújtó­szerkezetet. Az új, korszerű terméket egy éve kezdték el gyártani és az .idén már tizennyolcezer darab kerül a Coopinvest Innovációs Kis­szövetkezeten keresztül pi­acra. Képünkön Pásztor Gá- borné, a gyújtószerkezet végbemérését végzi. A NÁÉV és a STÉSZ nem okoz csalódást Ütemesen halad az üweggyapotgyartő üzem építése ■rak — Irán Bagdad ragaszkodik a közvetlen tárgyalásokhoz Szombaton sem jártak eredménnyel az ENSZ fő­titkárának azok az erőfe­szítései, amelyek azt céloz­zák, hogy mihamarabb tűz­szünet jöjjön létre Irak és Irán között. Perez de Cuel­lar azonban, mint nyilatko­zatában hangsúlyozta, még mindig bízik abban, hogy a most kezdődő héten beje­lentheti a tűzszünet kezde­tét. A főtitkár szombaton az ENSZ székhelyén ismét ta­lálkozott Ali Akbar Vela* jati iráni külügyminiszter­rel. Az iraki küldöttség szom­baton megerősítette: Bag­dad ragaszkodik ahhoz, hogy közvetlen iraki—iráni tárgyalások legyenek még a tűzszünet kihirdetése előtt, mert meggyőződése szerint ez az iráni szándékok pró­bára tételének leghelyesebb módja, a valódi, átfogó és tartós béke gyors megte­remtésének egyedüli helyes eszköze. Irán kész közvetlenül tárgyalni Irakkal, amikor az szükséges lesz, egyelőre azonban még nem ez a helyzet — közölte szomba­ton Amir Zamani, az iráni ENSZ-misszió szóvivője. Irán álláspontja megegye­zik azzal, amit Ali Akbar Velajati iráni külügyminisz­ter pénteken kifejtett: Te­herán hajlandó, megfelelő szinten, közvetlen tárgyalá­sokat kezdeni Irakkal, de csak azután, hogy életbe­lépett a tűzszünet, a csapa­tokat visszavonták a nem­zetközileg elismert határok mögé és kicserélték a hadi­foglyokat. Annak idején öt cég fu­tott versenyt, s végül a Nógrád Megyei Állami Épí­tőipari Vállalat ért győztes­ként a célba. A nyertes jog­gal örült a sikernek, hiszen nem mindennapos lehető­séghez jutott általa. Az azóta kapott újabb feladhat­ta! együtt a megbízatás pénzbeni értéke ugyanis mintegy 170 millió forint, általános forgalmi adó nél­kül. Ám nem kis rizikó is volt a szerződés megköté­se, hiszen a megbízó rop­pant szigorú feltételeket szabott. Érre vonatkozóan egyetlen kitétel: amennyi­ben a vállalat önhibájából nem tesz eleget a kötele­zettségének, úgy a kötbér összege elérheti a tervezett költség tíz százalékát. Amint az közismert, a salgótarjáni síküveggyár te­rületén építi meg a NÁÉV hazánk első üveggyapotgyár­tó üzemét. Magyar—japán vegyes vállalat finanszíroz­za a beruházást. Az üzem kezdetben évente 4450, ké­sőbb 6 ezer tonna korszerű szigetelőanyagot termel majd, részben exportra. Az építők január első nap­jaiban láttak hozzá tenni­valójukhoz, s mint azt a munkálatokat a helyszínen irányító Kohánka István el­mondta, nem okoznak csa­lódást. Erről egyébként a részvénytársaság igazgató- tanácsának tagjai is meg­győződhettek a minap, ami­kor az építkezés területén jártak. A csaknem 5 ezer négyzetméter alapterületű, előregyártott vasbetonszer­kezetből készített új üzem­csarnok szerkezeti építése június végére fejeződött be Jelenleg a belső építőmes­teri munkákat végzik a NÁÉV-esek: betonozzák a padlót, gépalapokat készíte­nek. A volt Zagyva—II. üzem átalakítása és .felújítása is a kívánt ütemben történik. Mivel a NÁÉV létszámgon­dokkal küzd, ezért a STÉSZ-t bízta meg ezzel a munkával. A fővállalkozó 100, az alvállalkozó 30 em­berrel dolgozik. A hajdan gazdaságtalansága miatt be­zárt csaknem 6 ezer négy­zetméteres üzemben többek között raktárt, laboratóriu­mot, karbantartó részleget, szociális helyiségeket és irodákat alakítanak ki. A gyártási technológiát a japán Nittö Boseki cég biz­tosítja. A gépeket és beren­dezéseket szállító hajó au­gusztus végén indul el a távoli országból. Az építők­nek tehát úgy kell igyekez­niük, hogy szeptember vé­gén, legfeljebb október el­ső napjaiban megkezdőd­hessen majd a szerelés. De­cember 20-ra a fűtésnek, a világításnak, a vízellátásnak is funkcionálnia kell — ez azonban már nem a NÁÉV és nem a STÉSZ feladata lesz. A Zagyva—II. üzemben, a munkálatok befejezési ha­tárideje jövő év március vé­ge. Remélhetően sem ezzel, sem a felsorolt teendőkkel nem lesz különösebb gond, az építők tartani fogják a határidőket. Hasonlóképpen fontos szempont a minőség. Automatizált üzemben gyárt­ják majd az üveggyapotot, mindössze nyolcvan, kiváló­an képzett, idegen nyelvet tudó szakember részvételé­vel. Elbúcsúztak az ifjúgárdisták Salgóbányától Egy hétig adott otthont a KISZ Nógrád Megyei Bi­zottságának salgóbányai Lovász József politikai to­vábbképző iskolája annak a csaknem száz határőr if­júgárdistának, akik az or­szág tizenhat megyéjéből, és Budapestről érkeztek, hogy gyarapítsák a határ­őrizettel összefüggő tudá­sukat. A tábor befejezte munká­ját, és a szombati ünnepsé­gen Éli Zoltán határőr őr­nagy, a BM Határőrség Balassagyarmati Kerületpa­rancsnoksága politikai osz­tályának vezetője értékelte a táborban eltöltött időt. Elmondotta, hogy a fiatalok — fiúk és lányok — szak­alegységekben dolgoztak, élményeket, tapasztalatokat gyűjtöttek, véleményt cse­réltek, tapasztalatokat ad­tak át egymásnak a KISZ Ifjú Gárda tevékenységé­ről, barátságok szövődtek, az országhatár mentén élő fiatalok között. — Elismerés és köszönet, hogy vállalták a tovább­képzés terhét, a tovább­képzéssel járó sokszor nem könnyű feladatokat. Véle­ményünk szerint hitval­lás és elkötelezettség ez az ifjúgárdisták részéről. Mi igyekeztünk eleget tenni a tábor fiataljai iránt érzett felelősségünknek. Segítet­tük azzal, hogy biztosítot­tuk a határőrőrs meglátoga­tását, részt vehettek a sal­gótarjáni határátkelő mun­kájában. szolgálatot láthat­tak el a határőrökkel, harci túrát hajtottak végre. Kí­vánjuk, hogy a táborlakók legyenek példái az ifjúság­nak, vegyenek részt a meg­újuló ifjúsági mozgalomban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom