Nógrád. 1973. január (29. évfolyam. 1-25. szám)

1973-01-03 / 1. szám

V VILÁG PROLETÁR JACEGYESULJETEKI SAL&3URÍ\jJ Az ű] esztendő első munkanapján ÜOGRAD AZ MSZMP NOGR'ÁD M t G Y fc I BIZOTTSÁGA ÉS A ,V F G Y E I TANÁCS LAPJA SiXIX. ÉVF., 1. SZÁM ARA: 80 FILLÉR 1973. JANUAR 3.. SZERDA XT­Kádár János és Fock Jenő fogadta Le Thanh Nghit Budapestre érkezett a VDK gazdasági küldöttsége Kedden Budapestre érkezett a Vietnams. Demokratikus Köztársaság gazdasági kül­döttsége, amely a magyar- vietnami gazdasági és műsza­ki-tudományos együttműködé­si bizottság III. ülésszakán vesz részt. A delegációt Le Thanh Nghi a miniszterta­nács elnökhelyettese vezeti A delegáció tagjai között foglal helyet Nguyen Van Dao külkereskedelmi miniszterhe­lyettes, és Hoang Dien íőezire- des, a VDK hadtap-üőcsoport- íőnökségének törzsfőnöke. A küldöttség fogadására a Ferihegyi repülőtéren megje­lent Fehér Lajos, a Miniszter- tanács elnökhelyettese, dr. Já­vor Ervin, az Országos Terv­hivatal elnökhelyettese, Roska István, külügyminiszter-he­lyettes, Kardos János vezérőr­nagy, a néphadsereg vezérka­ri főnökének helyettese. Jelen volt Hoang Cuong, a VDK bu­dapesti nagykövete, Huynh Van Than, a Dél-vietnamá Köztársaság budapesti ideig­lenes ügyvivője. A küldöttsé­get a repülőtéren a Magyar- országon tanuló vietnami ösz­töndíjasok is köszöntötték. ■ Kadar Janos, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára és Fock Jenő, a* MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Minisztertanács elnöke kedd délután fogadta Le Thanh Nghit, a Vietna­mi Dolgozók Pártja Politikai Bizottságának tagját, a VDK Minisztertanácsának elnök- helyettesét, a hazánkban tar­tózkodó vietnami küldöttség vezetőjét. Választási előkészületek Megkezdődött az összeírás Ez évben esedékes a ta­nácstagok újjáválasztása, mely­nek előkészületei megyénkben a tegnapi nappal megkezdőd­tek. Első feladat: összeírni a választásra jogosult állampol­gárokat. Az összeírásról dr. Kovács Józsefet, a Nógrád megyei Tanács szervezési osz­tályának vezetőjét kérdeztük. Elmondta, hogy Nógrád megyében 170 ezer személyt keresnek fel az összeíróbizto­sok. A tanácsok már kifüg­gesztették a választók össze­írásáról szóló hirdetményt A végrehajtó bizottságok titká­rai tájékoztatták az összeíró biztosokat feladataikról, akik munkához is láttak. Január hatodikáig osztják ki az ösz- szeírólapokat, melyeket az 1956. január elseje előtt szü­letett és a házassággal nagy­korúnak nyilvánított állam­polgároknak e hónap tizen­kettedikéig kell kitölteniük. A lapok összeszedésére tizenhar­madikán kerül majd sor. Jó tudni, hogy az összeírö- lapot azonnal ki lehet tölteni, s oda lehet adni az összeíró­biztosnak. Esetleges távoliét alkalmával hozzátartozó, szomszéd, s maga az összeíró­biztos is kitöltheti a lapot, az akadályozó körülmény feltün­tetése után alá is írhatja. A választójogosultak össze­írása nem kis feladat, s határ­időre történő befejezése ak­kor biztosítható, ha a nyolc­száz összeíróbiztos munkáját a lakosság megfelelőképpen tá­mogatja. A baráti eszmecserén részt lese, Roska István ktüügymi- vett Fehér Lajos, az MSZMP niszter-helyettes és Hoang Politikai Bizottságának tagja, Cuong a VDK budapesti a Minisztertanács elnökhelyet- nagykövete is, (MTI) Kitüntették Pothornik József elvtársat A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Pothornik Jó­zsef elvtársnak, a nógrádi szénbányák igazgatójának, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága tagjának, a munkásmozgalomban kifejtett ötévtizedes tevékenysége, valamint a szénbányászatban végzett eredményes munkássá­ga elismeréséül, nyugállományba vonulása alkalmából, a Munka Vörös Zászló Érdemrendje kitüntetést adományozta. A kitüntetést tegnap a Parlamentben Losonczi Pál, az Elnö­ki Tanács elnöke adta át. A kitüntetés átadásánál jelen volt Biszku Béla, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottságának titkára, Cseterki Lajos, az Elnöki Tanács titká­ra, dr. Szekér Gyula nehézipari miniszter, Géczi János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Nógrád meg ii Bizottságának első titkára, országgyűlési képviselő. Mátraezőllősön Készülnék a zárszámadásra 1973 ae tervezés A mátraezőllósí Rákóczi Termelőszövetkezet 1972,-ben nehéz, de eredményes évet zárt. Lovas Márton főagronó- mus az év első munkanapjá­ról az alábbiakat mondotta: — Holló Imre szövetkezeti elnök a zárszámadás előkészí­tése ügyében Salgótarjánban járt a megyei tanácson és a beriileti szövetségben. A tervek szerint február 14-én tartjuk a zárszámadó közgyűlést. A mérlegnek legalább 3 héttel előtte késznek kell lennie, hogy a kibővített vezetőség megtárgyalhassa. A számok azt mutatják, hogy Má traszől lőson nincs mi­ért szégyenkezni. A tízórás munkanapra a tervek szerint 83 forintot fizetnek, 4 száza­lékkal többet nrtínt az előző évben. A zárszámadással pár­huzamosan folyik a tervkészí­tés. A növénytermesztésben ném változtatnak a hagyomá­nyos profilon. Elsősorban pil­langósokat és kalászosokat termesztenek, 800—850 ka- tasztrális holdon. A teljes szántóterületük 1211 kataszt- rális hold. Állatállományuk — szarvasmarha — három év alatt közel megduplázódott, 400-ra növekedett. További je. lentős fejlesztés a közeljövő­ben nem várható, mert férő­helyhiánnyal küzdenek. Az idén tovább folytatják a gép­park felújítását: főleg trakto­rokat és takarmánybetakarító gépeket vásárolnák. R. 3. Szorgalmas munka, gazdag tervek Munkatársaink az új eszten­dő első munkanapján me­gyénk néhány vállalatának vezetőjével beszélgettek, a munkáról, a tervekről. Azt tapasztalták, nagy szorgalom­mal kezdődött az új év. Az emberek bizakodva néznek az esztendő elé. A vezetőkkel folytatott beszélgetésből az alábbiakat közöljük : Több nyereség A Salgótarjáni Kohászati üzemeknél Vincze János ter­melési főmérnököt kérdeztük meg: Mit vár az 1973-as évtől? — Mi már megszoktuk •— mondotta —, hogy minden új esztendő új feladatot tartogat számunkra. Ezúttal is a je­lentkező piaci igényekhez iga­zítjuk tennivalóinkat. Persze, mindezt úgy, hogy a vállalat is megfelelő mértékben előbb­re lépjen. — Rendelésellátottságunb biztosított. Ennek ismeretében az új évben öt—hat százalék­kal emeljük az árukibocsá­tást. Kormányzati szerveink intelmei alapján a belkereske­delem igényeinek maradékta­lan kielégítésére 10 százalék­kal növeljük a hazai áruter­melést. Több új gyártmány bevezetését tervezzük a ková­csológyárban. A nemesített kötözőszalag-igények kielégí­tésére új edzősort helyezünk üzembe. Ugyancsak ez évben lép be az új tűzihorganyzősor, amelynél a növekvő hazai szükséglet kielégítésén tű) lé­nyeges minőségnöveléssel is számolunk. A rúdhúzóüzem- ben az eddiginél magasabb minőségű és profik* termé­kek gyártásának bevezetését tervezzük. — Előreláthatóan termelé­kenységünk négy—öt száza­lékkal emelkedik majd. Arra ügyelünk, hogy ez csaknem teljes egészében a jobb mun­kaszervezésből és a meglevő termelői kapacitás kihasználá­sából származzék. Különben részletes intézkedési terv ké­szül az üzem- és munkaszer­vezés további tökéletesítésére, és 1973-ban az egész vállalat­ra teljesen kiterjesszük a DH-munkarendszert. Űj mun- kaverseny-szabályzatot adunk ki, amely a SZOT és a Mi­nisztertanács határozataira1 épül, és elkészítettük a szocia­lista munkaverseny irányelve­it Ha minden az előre meg­tervezett feladatok szerint tör­ténik, akkor megvalósul az a tervünk is, amely 1973-ra 10 százalékkal ír elő magasabb Jól kezdődött az 1973-as év a Salgótarjáni Kohászati Üze­mekben. A hideghengermű teljes kapacitással dolgozik, mi­vel az első negyedévre már megérkeztek az első export­megrendelések, négyezer tonna hideghengerelt acéllemez­re. Képünkön a hideghengerelt acéllemez méretét ellenőrzik t ~ fodor — Árleaxállíiáaaal kendik a% új évat Tízszázalékos árcsökkentés a gyermek-felsőruházatnál Ajándék nőknek éa férfiaknak A Centrum Aruház Vállalat országos vezetősége a Köz­ponti Bizottság november 14— 15-i állásfoglalása alapján megvitatta azokat a tennivaló­kat, amelyek a kormány élet­színvonal-politikájával kap­csolatban rájuk hárul. Ennek során alakult ki a Centrum áruházak január ha­vi akciósorozata. Ez azt jelenti, hogy a salgótarjáni Centrum Áruház is árleszállítással kezdi az új esztendőt, saját kockázati alapjának terhére. Azért kezdik az akciót a gyermekkonfekció tízszázalé­kos árcsökkentésével, mert itt van a legtöbb gond, itt tud­nák a legtöbbet segíteni a nagycsaládosoknak és a kis­keresetű dolgozóknak. Az ár­engedmény 10 százalékos lesz, január 2-án kezdődött és egész hónapban tart. Olcsób­ban kerülnek a fogyasztókhoz az 1-től 12-es számig eladásra kerülő konfekcióáruk. Az áru­ház vezetősége egy 27 regisz­teres pénztárgép segítségévéi mérte fel a készleteket és szá­molt a várható igényekkel. A nagykereskedelmi vállalatok­kal megállapodtak abban, hogy az új év első munkanapján már megkezdik a szükséges áruk leszállítását és ezt fo­lyamatosan végzik. Az áruk nagyobb választékának biz­tosítása érdekében az osztály- vezetőket anyagilag érdekeltté is tették. Az akció sikere érdekében óvodákban és általános isko­lákban folyamatosan árube­mutatót tartanak. Az áruház vezetősége a szükséges áruk 30—35 százalékát a Centrum Nagykereskedelmi Vállalattól szerzi be, a többit az ország más nagykereskedelmi vállala­tainál vásárolja meg. Az ak­cióba szeretnék bevonni a Nógrád megyei Textilipari Vállalatot is. Az áruház veze­tősége hangsúlyozni kívánja, hogy az akcióban nem elfek­vő készletek értékesítéséről, hanem kurrens árukról van szó. Január 2-től 12-ig ajándék­kal egybekötött árusítást szer­veznek a nők részére felső- konfekcióbóL Ajándékként a vásárlás összegétől függően 1, 2, vagy 3 pár nylonharisnyát adnak a kedves vásárlónak. Az ajándék eldöntésekor abból indultak ki, hogy erre a cikk­re az asszonyoknak és lá­nyoknak mindig nagy szüksé­gük van. Hogy a férfiak se panasz­kodjanak, rájuk is gondoltak az áruház vezetői. Január 13- tól január 21-ig a férfi felső­konfekciót vásárlókat is meg­ajándékozzák. A kiválasztott és megvásárolt áru értékétől függően nyakkendőt, zoknit, vagy egyéb más hasznos árut adnak át ajándékként a vá­sárlóknak. Az akcióktól függetlenül to­vábbra is változatlanul meg­marad a Centrum-hétfő. Olyan információt is kaptunk, hogy az előbb említett akciósoroza­tot későbbi időkben több kö­veti majd, nyereséget az elmúlt évinél — fejezte be nyilatkozatát Vincze János termelési főmérnök. O. Változott a nevük Balassagyarmatról, a kábel­gyárból Géczi Imre igazgató jelentette, hogy az év első napján importmunkákat is kezdtek. Az olasz gépen 500 négyzetcentiméteres kábelt gyártanak a Magyar Villamos- sági Művek részére, a többiek azonban finn, svéd és dán megrendelésre fonják a drót­szálakat. Ugyancsak nagy munka a kábeldobok rendezé­se is. Tudvalevő, hogy itt van *az ország kábeldobjainak rak­tára, s az óév utolsó napjaiban több tízezer futott be. Ezek­nek méret szerinti rendezése még hátravan. Megtudtuk azt is, hogy január 1-től meg­változik az üzem neve. Az eddigi ' „szabadvezetékgyár” helyett a Magyar Kábel Művek balassagyarmati kábelgyára nevet viselik. A névváltozás profil változást tükröz. Május­tól megindítják a szigetelt ká­belek gyártását. Pillanatnyilag egy vegyészmérnök tanulmá­nyozza Szegeden a technoló­giát, és nyolcán ugyanebből a célból hamarosan szintén Sze­gedre utaznak. Májusig még megérkezik egy nyugatnémet tömlőhúzógép, de már márci­usban áttelepül a budapesti gyáregységtől egy másik, ame­lyen a dolgozók betanulnak. Az ez évi terv így 380—400 millió forint között alakul. A gyárt­mányok nagy része exportra megy. Ez év novemberre be­fejeződik az építkezés, és no­vember 7-én gyáravatást tar­tanak. Az építőipar május 1- re ígéri a szociális létesítmé­nyek és irodák befejezését, és már januárban kész a transz­formátorház, mely biztosítja a 10 500 négyzetméter alapterü­letű nagycsarnok folyamatos géptelepítéséhez és a terme­léshez szükséges energiát. G. I. 4 Síküveggyárban Mozgalmas volt az év első napja a salgótarjáni síküveg­gyárban. Juhász Gyula, a gyár igazgatója erről így nyilatko­zott lapunk munkatársának. — Gyárunkban hagyományos, hogy szilveszter éjjelén a kér mencék mellett dolgozókat köszöntjük. Ez volt az új esz­tendőben az első tevékenysé­gem. A főmérnök társaságá­ban kívántunk boldog új évet, sok sikert a munkásoknak. Az esztendő első napján, va­sárnap negyvenöt vagon im­portüveg érkezett. Ennek az elhelyezését megoldottuk. Az áru nagy mennyiségére való tekintettel ez nem volt köny- nyű. — Feladatokban nagyon gaz­dag esztendő elé nézünk. Megkezdjük a Zagyva I. re­konstrukcióját. Felújítjuk a kemencéket. Tizenötmillió fo­rintot fordítunk erre a célra. Folytatjuk a Zagyva III. épí­tését. Fő feladatnak tekintjük a járműprogram keretében 300 ezer négyzetméter autó­üveg elkészítését is. Közlekedés — áruszállítás A VOLÁN 2. számú Válla­latának • igazgatóhelyettese, László István is nyilatkozott az új esztendő feladatairól. — Számukra a legnagyobb örömöt jelenti, ha balesetmen­tesen, pontosan, kulturáltan bonyolíthatjuk le a közleke­dést. Megyénkben a vállala­tunkra hárul a közlekedés gondja, hiszen a vasút csak jelentéktelen területeket érint. Biztató volt az esztendő első napján, hogy a zsúfolt ünnepi forgalmat jól bonyolítottuk le. Nem volt baleset, a járatok pontosan értek rendeltetés; helyeikre. — Ebben az évben is leg­fontosabbnak tartjuk, hogy ne legyen járatkiesés, kulturáltan, biztonságosan közlekedhesse­nek az emberek, kifogástalan legyen a kiszolgálásuk. Ennek érdekében minden lehetőt megteszünk. — Ami az áruszállítást ille­ti, partnereinkkel egymást köl­csönösen támogatva szeret­nénk a feladatokat megolda­ni. Az elmúlt évben a rendel­kezésre álló kapacitásunk nem volt kellően kihasznált. Ez az év már biztatóbb. — Nagyon fontos számunk­ra a balesetek megelőzése. Eb­ben a kérdésben nagy fegyel­met követelünk dolgozóinktól. Kérjük utasainkat is. támo­gassanak bennünket , balese­tek megelőzésében, , 6. Gy.

Next

/
Oldalképek
Tartalom