Nógrád Megyei Hírlap, 1999. szeptember (10. évfolyam, 203-228. szám)

1999-09-01 / 203. szám

A 1 / ' / L V Életmentő alagút a romokban Nehézségek Szirákon, Pálfalván A hároméves kislány nagyon félt. Megijedhetett a kutya uga­Nógrád sok oktatási intézményét rongálták meg a nyári tásától, s a zajoktól, amelyek egyre közeledtek hozzá, érte. felhőszakadások. Szerencsés volt az az iskola, amelyik Akkor már a 78. órát töltötte a romok alatt. 2. oldal még a júliusi esőzéseknek esett áldozatul... 3. oldal / 2 -T / NOGRAD MEGYEI Csak nyolc csapat a pontokért Labdarúgó megyei III. osztály: hogyan alakul a salgótar­jáni cjjPjsert^ősájnenetrendje, a mindössze nyolc induló egymással? 7. oldal BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS TÉRSÉGÜK NAPILAPJA 1999. SZEPTEMBER 1., SZERDA X. ÉVFOLYAM, 203. SZÁM ÁRA: 39 FORINT, ELŐFIZETVE 29 FT On jól jár, ha előfizet! Megtakarít és még nyerhet is! Közhasznú munkavégzés és emléktábla Pályáznak útépítésre is A Városkapu Kft. tulajdo­nába került a salgótarjáni ipari park első és második ütemének területe - erről is döntött tegnap Salgótarján közgyűlése. Levették vi­szont napirendről a szoba­bérlők házának átalakítá­sát, ezzel kapcsolatban még a második fél évben új elő­terjesztést tárgyal az ön- kormányzat. Intézményvezetői megbí­zásokkal kezdődött a tegnapi közgyűlés. Az óvodai igazga­tóság vezetői feladatainak el­látásával szeptembertől, öt nevelési évre dr. Csongrády Bélánét bízták meg. Ä pá­lyázó programjának támoga­tottsága a nevelőtestület ré­széről 95, míg a pályázó tá­mogatottsága az alkalmazotti közösség részéről 100 száza­lékos volt. Az óvodai igazga­tóság 316 közalkalmazottat foglalkoztató intézmény. Ugyancsak szeptembertől, öt tanévre a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola vezetői fel­adatainak ellátásával Lavrincz Attilánét bízták meg, akinek programját a nevelőtestület 96 százalékban, a pályázót az alkalmazotti közösség 89 szá­zalékban támogatta. Mindket­tőjük megbízását egyhangú­lag támogatták. Egy korábbi testületi dön­tésnek megfelelően megtör­tént a Városkapu Kft. és a Salgó Vagyon Kft. egyesü­lése, megvásárolták az ipari park második ütemének terü­letét, így az apportálásnak nem volt akadálya: az ipari park első és második ütemé­nek területe a kft. tulajdonába került, a külső közterületsávot a társaság 25 éves ingyenes használatra kapta meg. Az ipari park második ütemének infrastruktúra-fejlesztésére a város központi gazdaság- és vidékfejlesztési, illetve me­gyei vidékfejlesztési célelő­irányzat megszerzésére adott be pályázatokat, és felhatal­mazta a közgyűlés a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igaz­gatóját, hogy az igényeknél alacsonyabb összegben jóvá­hagyott támogatás esetén is fenntartsa a pályázatot. Mint Puszta Béla polgármester el­mondta, az országban két ipari park van, amely az ere­deti elképzelések szerint va­lósult meg, a mórahalmi és a salgótaijáni. A Miniszterelnöki Hivatal együttműködést kezdemé­nyezett az önkormányzattal nonprofit szolgáltatóközpont létrehozására, amelynek egy­éves működtetésére közösen írnak majd ki pályázatot. A központ feladata lesz a non­profit közösségi szervezetek és a települési önkormányzat együttműködésének segítése, a folyamatos jogi, pénzügyi tanácsadás, pályázati módsze­rek, technikák át­adása, információszolgáltatás, (Folytatás a 3. oldalon) Ünnepélyesen átadták a Salgótarjáni Ipari Park első közművesített részét Új fejezet az iparfejlesztésben Tóth Edit az ünnepélyes átadáson rigó tibor felvétele Elkészült a Salgótarjáni Ipari Park első, teljesen közművesí­tett része, amelynek ünnepé­lyes átadására tegnap került sor. Bár az építőket hátrál­tatta a sok esőzés, mégis ha­táridőre, jó színvonalon fejez­ték be a munkát.- Túl vagyunk a város törté­netének azon a szakaszán, ami­kor a gazdaság folyamatos ha­nyatlását, stagnálását voltunk kénytelenek elkönyvelni; az ipari park ugyan csak eszköz, de a hatékony iparfejlesztés, a munkahelyteremtés igen fontos kelléke - mondta köszöntőjé­ben Puszta Béla, Salgótarján polgármestere. Hallgatóságá­ban találtuk Tóth Jánost és Bolla Lászlót, a Gazdasági Mi­nisztérium képviselőit, Boldvai László országgyűlési képvise­lőt, a város közgyűlésének és hivatalának számos tagját, a te­rületfejlesztés reprezentánsait. A most közművesített 13 hektáros területen már szárnyát bontotta az első fecske, a belga tulajdonú Depexa Kft., amely­nek csarnoka hamarosan elké­szül. A vendégek között azon­ban újabb befektető cégek kép­viselői jelentek meg, akikkel még év végéig megköthető a szerződés - mondta el lapunk­nak Tóth Edit, az ipari parkot hasznosító Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója. Az előkészületek két éve, azt követően indultak, hogy a város először a vállalkozási övezet, majd az ipari park cím birto­kosa lett. Áz első ütem megva­lósítása 10 hónapig tartott, 380 millió forintba került, s az Al­téira Kft. munkáját dicséri. A beruházáshoz a város és az ál­lami szervek fele-fele arányban biztosították a pénzt. (Folytatás a 3. oldalon) Viperamarás, évtizedek óta először Túl van az életveszélyen az a hároméves kisfiú, akit a zempléni Regécen mart meg egy keresztes vipera. A kisfiút kezén marta meg a kígyó. A gyerek vélhetően meg akarta fogni az állatot, a vipera ugyanis menekül az embertől, és csak végső esetben támad. Kormos István, Regéc polgár- mestere elmondta: az utóbbi időben olyannyira elszaporo­dott a védett állatfajok közé tar­tozó, a Zempléni-hegységben honos keresztes vipera, hogy már lakott területen is megje­lent. A Regéchez közeli Fony községben, a polgármesteri hi­vatal hűtőszekrényében egyéb­ként mindig van ellenszérum, ám erről a riasztott mentősök nem tudtak, ezért a gyermeket kórházba szállították, ahol megkapta a szükséges oltást. Nyilvántartás a határon Ismeretes, hogy a szervezett bűnözés elleni törvénycso­mag elfogadásával módosí­tották a határőrizetről szóló törvényt: e szerint az ország­határon átlépő magyarokat és külföldieket, illetve a jármű­veket nyilvántartásba kell venni, s adataikat a törvény­ben foglaltak szerint kell ke­zelni - tudtuk meg Krizsán Attila ezredestől, a Magyar Határőrség szóvivőjétől. Az intézkedésnek az a célja, hogy kiszűrjék a kö­rözött vagy Magyarorszá­gon más okból nem kívána­tos személyeket, ugyanak­kor a nyilvántartás beveze­tésétől az autólopások szá­mának csökkenését is remé­lik az illetékesek. A törvény előírása sze­rinti adatfelvételt szeptem­ber elsejétől, mától a határ- állomásokon - egyelőre még nem automatikus mód­szerrel - az útlevélkezelők végzik. Azokon a határátke­lőkön, ahol számítógép mű­ködik ők viszik majd gépre a regisztráláshoz szükséges adatokat, ami a manuális módszer mellett is igen rö­vid időt vesz igénybe. Nyil­vánvaló, hogy mindez gya­korlatot és gyorsaságot kö­vetel a határőröktől, de megértést és türelmet az ál­lampolgároktól. Különösen •fontos ez az utóbbi a piaci, vásári napokon történő tö­megesebb forgalomban. SALGÓTARJÁN, Ezsébet tér 6., tel.: (06-32) 423-040 Nyitva: H-P: 9-19, Sz-V: 9-14 alátétfólia, Megkezdődött a rendőrség szeptemberi akciója Vigyázzunk a gyermekekre! Szeptember elején, a tanév kezdetén mozgalmasabbak a települések. A falvakban, de különösen a városokban reg­gel és délután forgalmasabb az iskolák környéke. A közlekedésben megjelen­nek a gyerekek, akik kisebb- nagyobb gyakorlattal szembe­sülnek a közutakon fenyegető veszélyekkel. Bizonyára mind­egyiküket féltőén és kellő fi­gyelmeztetéssel engedték el otthonról, hogy épségben vi­szontlássák őket délután. A gyerekek épségének meg­őrzése mindig fontos feladat, de ilyenkor az iskolaév indításakor még nagyobb figyelmet köve­tel. Ebből kiindulva folytatja a rendőrség azt a korábbi gyakor­latot, mely szerint szeptember­ben minden városi iskolánál, s a (Folytatás a 3. oldalon) Emlékét tábla, díj, s egy kis gesztenyefa is őrzi Agasváry Lajos tiszteletére A tanévnyitó előestéjén Pász- tón arra a pedagógusra emlé­keztek, aki meghonosította a középfokú oktatást a telepü­lésen. Vitéz Ágasváry Lajos­ról a ’20-as évtől Pásztón ta­nított, s több mint 30 évig lá­tott el igazgatói feladatokat. Nevét viseli az a díj, amelyet nemrégiben alapított a város. A település életében megha­tározó szerepet játszó szemé­lyiség alakját, áldozatos tevé­kenységét dr. Gyires Béla aka­démikus, matematikaprofesz- szor, (aki a ’30-as években né­hány évig Pásztón tanított), dr. Harza Lajos címzetes egyetemi tanár (Ágasváry tanítványa, unokaöccse), Pintér Nándor nyugalmazott tanár, valamint Volek György megemlékezése idézte fel a városházi emlékülé­sen. Ezután az Ágasváry Lajos- díjat adta át Sisák Imre, Pásztó polgármestere és Herczegné Varga Ilona, a Mikszáth Kál­mán Gimnázium és Postafor­galmi Szakközépiskola igazga­tója. Az emlékplakettel és az oklevéllel Harza Lászlóné és Veress Éva nyugalmazott taná­rok munkáját ismerték el. A rendezvény másik helyszínén, a gimnázium falán emléktáblát avattak Ágasváry tiszteletére, majd az esemény zárásaként az intézmény parkjában geszte­nyefát ültettek, kifejezésre jut­tatva azon igényüket, hogy az embert próbáló pedagógusi munkát becsülni kell!

Next

/
Oldalképek
Tartalom