Nógrád, 1985. december (41. évfolyam, 282-306. szám)

1985-12-24 / 301. szám

Olcsó könyvek' , Csíkvári Péter a piacon Bizonyára mindenki em­lékszik még a televízióban sugárzott riportra, amely a bezúzott könyvekkel foglal­kozott. A kiadók gyorsan reagáltak, s a Művelt N,ép Könyvterjesztő Vállalat meg­nyitotta 13 városban, így Salgótarjánban is, Tallózó nevű boltjait. Ez. év márciusa óta mű­ködik az üzlet a salgótarjá­ni piacon. Vezetője elmond­ta. bár furcsa a hely, mégis jótékony hatással van a for­galomra. Itt fordul meg a legtöbb ember, ide térnek be legtöbben. Adat is igazolja ezt, hiszen a Tallózó a köz­pont pénztárába, havi 30—40 ezer forintot fizet be. Bár igazi sikerkönyvek, krimik, szakácskönyvek ide nem kerülnek, nagy forgal­mat bonyolít az ü?,!et. Leg­nagyobb sikere a gverek- könyveknek van, tehát az itteni ranglistán a Móra Könyvkiadó foglalja el az első helyet. Hasonló érdeklő­dés kíséri a fantasztikus iro­dalmat. Az eg}Tik legsikere­sebb kíadvánv, az Erdély története című mű, jelenleg ennek legmagasabb az ára. 150 forint- S gyorsan elkel min­den Magyarország 1945 utá­ni történelmével foglalkozó könyv. Pillanatok alatt fogy­nak el a Világirodalom re­meke' című sorozat darab­jai. és kanosak az Európa- zs°bkönvvek is Emellett íz'éses. szép kivi- te’fl képzőművészeti albu­mok. kézikönyvek sorakoz­nak a polcokon. . A Tallózó könyvesbolt csak hely hiánva miatt nem áru­sít hanglemezt és kazettát, noha erre is lenne kereslet. Szarmata királynő sírja A donyeck-i egyetem régé­szeti Ukrajnában, a Csugu- no-Krepenyka falu környé­kén végzett ásatások során egy szarmata királynő sírjá­ban ókori mester kezéből ki­került díszítéseket, az időszá­mításunk I. és II. századából származó kultikus tárgyakat és a mindennapi élet tár­gyait találták. A sipkámra azért páratlan. mert a szarmata kurgánokat rend­szerint már az ősidőkben ki­fosztották. Az arannyal át­szőtt női ruha maradványai és az aranydíszítések soka­sága alapján következtettek arra a régészek, hogy egy szarmata királynő sírját tár­ták fed. szobrai Elégia Modell Magyarságkép régen és ma Interjú Köpeczi Béla akadémikussal Megyénk tudományos életének egyik je­lentős eseménye — egyben élénkülésének mutatója — a szécsényi Kubinyi Ferenc Mú­zeumban immáron harmadszor megtartott országos töriénészkonferencia. Az első ta­nácskozást öt évvel ezelőtt tartották, iga­zodva a középrétegek megyei .kutatási prog­ramjához. A december elején lezajlott, két­napos tudományos fórum ezúttal a magyar gazdaság és mentalitás kérdésköreit vizsgál­ta a török magyarországi kiűzetésének idején, vagyis a XVII. század végén és a XVIII. század elején. A konferencia egyik előadója Köpeczi Bé­la akadémikus, művelődési miniszter volt, akö készséggel adott nyilatkozatot lapunk képviselőjének, Sulyok László művelődés- politikai rovatvezetőnek. — Professzor úr nem először jár Szécsényben, és tartott előadást az országos történészt anács- kozáson Tudomásunk szerint ön nagyra értékeli a tanácskozást, s fogalmazhatunk úgy, hogy lé­tét szívügyének tekinti. Milyen tények, meg­gondolások formálták véleményét, motiválják érzelmeit? — A szécsényi konferenciák mindenek­előtt a XVII—XVIII. század magyar törté­nelmének jobb megismerése szempontjából érdekelnek. A hely maga inspiráló, hiszen Szécsényben folyt le az az Országgyűlés, amely egy új magyar államiságot akart te­remteni a feudalizmus viszonyai között. A XVII—XVIII. század történelme azért érde­kel, mert úgy vélem, hogy sok még benne a feldolgozatlan, tisztázatlan kérdés, olyan kérdések, amelyek nem egyedül a történészt foglalkoztatják és nem is csak a feudaliz­mus kora iránt érdeklődőt. Mai világunk­ban is tovább élnek e korszak bizonyos sa­játosságai és ellentmondásai, mindenekelőtt a szemlélet szempontjából. Társadalmi hala­dás, állami függetlenség, a nemzetiség és a nemzetköziség összefüggései körül a viták tulajdonképpen évszázadok óta folynak és jó a forrásvidéket megvizsgálni. Annak a ku- ruc-labanc ellentétnek tanulmányozása, amelynek ma is tovább élnek bizonyos ha­tásai, erről a forrásvidékről ad tájékoztatást. — Európa magyarságképe 1fi86-ban. Ezzel a címmel hangzott el előadása a mostani tanács­kozáson. A résztvevőket lebilincselte a monda­nivaló, s úgy éreztem, önnel egyetértve, minden­kit foglalkoztat ez a téma, tehát fontos. Miért tarthatjuk annak? Netán máig érvényes az ak­kori kép? — Európa magyarságképe — amint azt előadásomban is elmondottam — részben főleg a humanisták által terjesztett sztereotí­piákra épít, amelyeket földrajzi és történeti kézikönyvek, lexikonok tettek népszerűvé; részben az érdekekre, amelyeket a különbö­ző hatalmak vagy politikák képviseltek a magyarsággal kapcsolatban. A Bécs elleni török támadás élesen rávilágított a hagyo­mányok és az érdek bonyolult összefüggései­re a magyarság megítélésében. Nyilvánv’aló, hogy a XX. században más érdekvonalak rajzolódnak ki, mint az általam tanulmányo­zott időben, hiszen gyökeresen megváltozott a gazdasági, társadalmi, politikai helyzet Magyarországon és a kontinensen. A hagyo­mány azonban a közvéleményben tovább él és egyes, akkori sajátosságok ma is jelent­keznek a nemzetképben. Elég, ha olyanok­ra utalok, hogy a magyarok állhatatlanok, vagy éppen rebellisek, esetleg vadak. Eze­ket a tulajdonságokat persze a XVII. század­ban is különbözőképpen értelmezték az ér­dekek alapján. Voltak olyanok, akik a ma­gyarok állhiatatlanságát a szabadságszeretet­tel hozták kapcsolatba, a rebellisségüket jo­gaik és kiváltságaik védelmével, vadságukat eredetiségükkel. Ilyen vélekedéseket ma is olvasunk és hallunk, de vannak ma is ne­gatív értelmezések is, amelyek a XVII. szá­zad végén a keresztény ideológia képviselőire voltak jellemzők. — Egy hónapja fejeződött be Budapesten az európai kulturális fórum, amely számtalan al­kalmat teremtett az egyes nézetek összevetésé­re, ütköztetésére. Vendégeink megismerkedhettek országunkkal, társadalmunkkal — a maga va­lóságában. Miért lehetünk ma „érdekesek” Eu­rópa számára? Hogyan lehetne összegezni a mai Európa magyarságképét? — Mindaz, amit a magyarságkép egyes elemeire elmondtam, természetesen elsősor­ban a mindennapi tudatra értettem, a tu­datos gondolkodásban más mozzanatok az uralkodók. Ma Európában a Magyarország iránti érdeklődést elsősorban az új társada­lom építése iránti kíváncsiság határozza meg. Sokan — barátok és ellenfelek egyaránt — érdeklődnek az iránt, hogy miképpen fogjuk fel a szocializmus építését, milyen szemléle­tet és módszereket alkalmazunk. Az érdek­lődés elsősorban a gazdasági munka, a me­chanizmus reformja és az azt követő gyakor­lat felé fordul. A kulturális fórum, azt hiszem, felhívta a figyelmet a magyar kulturális életre is, an­nak sajátosságaira és magára a magyar kul­túrára, annak eredményeire. Nem arról van szó, mintha Bartók Béla vagy Kodály Zol­tán munkásságát ne ismerné Európa, de azt kevesen tudják, milyen tendenciák bonta­koztak ' ki az irodalomban, a filmművészet­ben, vagy a képzőművészetben. A fórum hozzájárult ahhoz, hogy a nyugati delegá­tusok között sokan elvessenek olyan klisé­ket. amelyek ma nem is annyira a magyar­sághoz. hanem a szocializmushoz kapcsolód­nak. Nyugat-Európában a szocializmus még inkább elsősorban a dogmatizmus értelme­zésében jelentkezik, és az utolsó harminc év változásai ellenére ezen az alapon ítélnek még igényes értelmiségiek is. Ezt a kénét terjeszti az a propaganda, amelynek érdeke, hogy bebizonyítsa: a szocializmust nem lehet megújítani. — Természetesnek tarthatjuk, hogy a kü­lönböző ideológiai-politikai csoportosulások különbözőképpen fogalmazzák meg a maguk magyarságképét. Nekünk az az érdekünk, hogy reális, egyúttal kedvező, nyugodt, tisz­ta lelkiismerettel vállalható kép alakuljon ki rólunk. Mit tehetünk mi ezért, illetve mit kell, vagy kellene tennünk? — Ügy gondolom, hogy ha a magyarság ügye szorosan hozzákapcsolódik a szocializ­mus ügyéhez. Akkor tudunk változtatni a hagyományos magyarságképen, ha a szocia­lizmus építésében eredményeket tudunk el­érni. Illyés Gyula a negyvenes évek elején a Helyünk a világban címen megkezdett vi­tában kiemelte, hogy „amikor arisztokrata és nemes magyar után bemutatkozhatott vol­na a munkás magyar, az igazi nép (t. i. Eu­rópában), .. .a magyar népnek itthon sem volt hű szava”. A régi magyarságképet az arisztokrata és nemes Magyarország táplál­ta Nyugaton és Keleten, kül- és belpolitiká­jával, de életmódjával is. A munkás magvar ma hallathatja szavát, s nekünk jutott az a lehetőség, hogy szakítsunk a hagyománnyal és a valóságnak megfelelő képet tudjuk ter­jeszteni az igazi magyarságról. — Köszönjük a nyilatkozatot. Szakali haranqszó Hát bizony, a helybeli nem azt mondja, hogy Szakáiba megy (ami amúgy is csak a levesnek, s füstnek lehet tu­lajdonsága), hanem azt, hogy szakali, , Szakaiba, Szakaiból... Ami rendesen annyit tesz, hogy Nógrádszakálból való valami, vagy valaki, vagy mindkettő — a szakali nagy­harang és Demus Erzsébet Márton Ferencné. Erzsi néni, de már Szakaiban ez is így alakul: Örzsi. Legfeljebb még Bözsi néne. Nekem az örzsi azért ismerős, mert innen nem messze, odaát az Ipoly meg­szelídült partján túl van Alsó-Sztregova, a Madáchok ősi fészke, ott élt a költő csa­ládja, anyja, Majthényi Anna nagyasszony is ezt a nevet vágta a fiához, amikor min­denféle ellenkezés dacára el­vette Fráter Erzsit... törzsi­nek jó lesz az is!” Mármint a csesztvei ispánlaknál töb­bet nem érdemel a két bo­lond — Madách Imre és Frá­ter Erzsébet. Szakaiban nem is nagyon lehet ám kikerülni Madách emlékét! Itt élt Veres Gyula, a költő komája, itt volt a múlt században az egyik leg­fontosabb postaállomás, erre­felé a rárósi hídnak hajtott mindenki, aki küldeményt vitt, vagy utazott Losoncnak, de ugyanígy itt élt Madách egyik legkedvesebb barátja a nagy könyvtárat gyűjtő Szentivá- nyi Bo corner, akinek Madách • Tragédia első kiadásából szinte azonnal dedikált pél­dányt ajándékozott. örzsi néni jövő májusban lesz kilencvenesztendős, itt született Szakaiban, 1896. má­jus negyedikén. A szakali nagyharang meg talán az egész megye egyik legöregebb, s legszebb szavú messzehang- zója, azt ezzel a latin nyelvű felirattal „O Rex Glóriáé veni cum pace” (Dicsőség királya jöjj békével) 1523-ban ön­tötték. A szakali harangok­ról másféle legenda is járja — állítólag volt egy, amelyik lezuhant és az Ipolyba esett, onnan aztán azóta sem si­került senkinek kiemelni, ott van ma is némaságra ítélve, örzsi néni emlékeiben a ma is zengő szakali harangok szólnak szépen. Egy ideje Ba­lassagyarmaton él az egyik unokánál, tizenkilenc kará­csonyt töltött (s persze vele a teleket is) az NSZK-ban élő fia családjánál, ezt a husza­dikat most itthon. Gyarmaton várja. Hogy aztán milyen kacskaringós az élet, s meny­nyire nem ismer akadályokat éppúgy, mint a harangszó — kint élő unokája Márton Er­zsi, férje svéd újságíró, s az az örzsi ma Szabó István mellett tanul rendezést Bu­dapesten a Színház- és Film- művészeti Főiskolán. örzsi néni mindössze két kará­csonyt élt együtt Márton Fe­renccel, aki 1916-ban a hábo­rúban sebesült és meg is halt. (Besztercebányán van elte­metve.) Tőle már volt egy fia, amikor Márton Ferenc meghalt, s azután három hó­nap múlva született a máso­dik fiú. örzsi néni egész életét meghatározta ez az özvegység, s a két fiú felne­velése. Mindez benne van határozott, majdnem férfias kézfogásában. Ma is szemüveg nélkül varr, olvas, s minden érzéke gyönyörű épen műkö­dik. Az emlékezete nemkü­lönben. — Talán Boldizsár János volt a szakali tanítónk. Tőle tanultuk a nagyharang törté­netét, mert akkor ezt is megtanították az iskolában, hát aztán, mi gyerekek büsz­kék is voltunk a harangunk­ra... Nemrégiben a budai várke­rületben egy tágas udvaron felállítottak vagy húsz újmó­di (hazai találmány, iparmű­vész házaspár kísérletezte ki, nagy jövője van a dolognak) alumíniumötvözetű, oldalán behasított harangot. Ha­rangjátékkal körítve mutattak be a közönségnek ezt a faj­tát, ami alig egy harmada ba kerül a réginek. Ott aztán egy hazai szakember arról beszelt, milyen szerencséje volt neki még az ötvenes években, ép­pen Nógrádszakálban talál­kozott az akkor már nyolc­van felé hajló szakali ha- rangozóval. ö még elmondta, hányféleképpen harangoztak régen, itt az Ipoly mentén, a híres haranggal és a kiseb­bel (kisebbekkel). Alig győzte jegyezni á módokat. örzsi néni a nevére is em­lékszik. A legutóbbi évtizedek legismertebb harangozója lehetett, akiről szó van — Samu Lajosnak hívták, fiatal korától tisztje volt Szakaiban a harangozás. És értette is nagyon a módját, meg pontos, megbízható ember volt. Mert alighanem ezek a legfőbb eré­nyei egy jó harangozónak. Ha van még ilyen egyáltalán. Inkább csak mechanikus úton s tán ke vesebbet szólnak a mai világban a harangok, gomb­nyomásra, külön harangozó nélkül, de ha változott is sok minden — a harang, a sza­kali öregharang éppen olyan szépen szól, mint máskor. S nem is csak az ünnep hang­ján, jelzi az időt is, az idő múlását. Örzsi néni még arra is emlékezik, hogyan, miben fizették azt a régi harangozöt: egynegyedet kapott minden háztól, negyedét annak, amit a mindenkori plébános. Szakaiból ma sok az eljá­ró, akik napi ötven kilomé­tert is utaznak háztól munka­helyig és onnan vissza. Ko­rán reggel régen hajnali fél hatkor jeles ünnepeken szólt a harang; a hajnali misén a kántor énekelt az eltávozot­takért a hátramaradók ké­rése szerint. Vasárnap misé­re a nagyharanggal „elsőz- tek”, a másodikat a kicsivel húzták, a beharangozás már mindhárommal szólhatott. A délutáni litániára ugyanígy, ugyanebben a sorrendijén ha­rangoztak, vagyis hát haran­goznak persze ma is. Szakai­ban ma nő a kántor, a leg­emlékezetesebb kántor örzsi néni szerint Hasznosi János volt az utóbbi évtizedekben. Ö a vasárnapi misén, mialatt a pap az evangéliumot mond­ta, megírta azt a verset is, ami éppen odaillett és már azt énekelte a felajánlás ide­je alatt. Keresztelőkor nem harangoztak külön is, hiszen a keresztelések a misék után következtek, de már a ha­lálnak többféle harangszó kellett. Ha férfi halt meg, a nagyharanggal három szakaszt húztak, ha nő volt az elhunyt, akkor ugyanígy kettőt, ha pe­dig gyerek, akkor a kisha- rang szólt. Az asszonyra, nő­re úgy mondták, hogy „kettőt csendítettek”. A csendítés után mindegyiknél hosszasabb harangozás következett, már a hozzátartozók kérése szerint, lehetett akár tízperces is. Az esküvőre külön nem haran­goztak, mert általában a va­sárnapi litánia, a vecsernve után volt az esküvő. Amikor még nagyszámú sereglet ment fel a. közeid, de amúgy meg­lehetősen magas Kálváriára, akkor végig szólt a harang, amíg kiért oda a nép. Amúgy meg minden év szeptember 14-e a szakali egyház napja a szent kereszt megtalálásá­nak emlékére. Este és délben is a kis- harang szól a hétköznapokon, de vasárnap a nagy mondja. Viharkor a nagyharang kon­gott félreverve, tűzre örzsi néne nem emlékszik, hogy lett volna, de a Xzre sem kellett harangozni — az ára­dó Ipoly olyan természetes volt, hogy beszámítódott a gazdálkodás körülményeibe. Nagypénteken néma volt a harang, a toronyban a kerep­lő járta, de már szombaton éjfélkor messze hangzott mindahány. Így sorolta örzsd néne. T. Pataki LászM ] NOGRAD — 1965. december 24., kedd 9 Babits

Next

/
Oldalképek
Tartalom