Nógrád Megyei Hírlap, 1997. december (8. évfolyam, 280-304. szám)

1997-12-01 / 280. szám

Nemzeti ügy a védelem Új titkára van a Nógrád Megyei Védelmi Bizottságnak Ökrös László ezredes személyében. Az ötvenéves tiszt azonban sosem akart katona lenni... 2. oldal VL-COPY Irodatechnikai Kft. Fénymásolók, Salgótarján, Kassai sor 4. faxok, multifunkciós (Nyugati városrész.) Tel.: 32/416-106 berendezések. g? WÈ0 WÄffi (SMÄ űl? imm émtAm ....... u teoieáset IMM Értékesítés, karbantartás, javítás, kazettatöltés, kellékellátás minden típushoz! Pénztárgépek javítása, programozása, névátírás! Minden jó, ha jó a vége ! Az éllovas III. Kerület múlt heti, idegenbeli legyőzése után arra készült az SBTC, hogy itthon is hasonló bravúrt hajtson végre a Matáv Sopronnal szemben ... 9. oldal NOGRAD MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA HÍRLAP 1997. DECEMBER 1., HÉTFŐ ÁHO VIII. ÉVFOLYAM, 280. SZÁM ÁRA: 29,50 FORINT Megyei kirendeltségeinken várjuk Tisztelt Ügyfeleink megbízásait! 3100 Salgótarján, Kassai sor 44. Tel.: (32) 310-897 3060 Pásztó, Kölcsey út 20. Tel.: (32) 360-843 2660 Balassagyarmat, Kossuth u. 6. Tel.: (35) 300-533 2654 Romhány, Zrínyi út 17. Tel.: (35) 355-268 Természetgyógyászati kongresszus Salgótarjánban Lerakták egy iskola alapjait A hét végén folytatódott a pénteken, a Népjóléti Képzési Központban elkezdett termé­szetgyógyász tanácskozás. Kiderült, hogy népjóléti mi­niszter valójában egy iskola alapjait tette le azzal, hogy tíz személy tiszteletbeli vizsgázta­tói címet kapott. Ók „feleltetik” a leendő vizsgáztatókat. Erre a feladatra hatvannyolcán jelent­keztek, de az eddigi teljesítmé­nyek azt mutatják, hogy csak egy részük felel meg a köve­telményeknek, így várhatóan mintegy negyven vizsgáztató lesz az országban - tudtuk meg dr. Molnár Pétertől, a miniszter természetgyógyászati tanács­adó testületének elnökétől. Lottószámok Ki nyert tegnap ? Ötöslottó nyerőszámai: Hatoslottó nyerőszámai: 57, 59, 67, 88, 90; 10, 30, 34, 38,41,43; Jokerszám: 043 093 pótszám: 11 Fejlesztik a számítástechnikai oktatást Munkaügy és iskola Salgótarján - A kereskedelmi és vendéglátóipari középiskola pályázatot nyújtott be az intéz­ményben megvalósítandó ke­reskedelmi és vendéglátóipari szakképzés fejlesztésére irá­nyuló számítástechnikai beru­házás támogatására. A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ 1 millió 500 ezer forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg az intézmény számára az informatikai oktatás feltételei­nek javítására. A támogatást 1997. december 31-ig lehet fel­használni. Duplázott a Bolyai a versmondóversenyen Szép szavak az öreg házban Fábián Aliz Karancsaljáról 6. lett a „kicsik” között Nem kevesebb mint hu- szonhetedik (!) alkalommal hirdette és szervezte meg a salgótarjáni Kohász Műve­lődési Központ a megye- székhelyi és környéki álta­lános iskolák, valamint a középiskolások városi szintű vers - és prózamon- dóversenyét. Szombaton - a jövőre százhu­szadik születésnapját ün­neplő, de ma is pezsgő kultu­rális életet produkáló intéz­ményben - több mint félszáz diák lépett a közönség és a zsűri elé az erre az alkalomra szépen „kiképzett” teremben. Mindkét, illetve mindhá­rom -tekintve, hogy külön „versenyeztek” az V-VI. és a VII-VIII. osztályosok - kate­góriában magas volt a szín­vonal. Különösen az általános is­kolások tettek ki magukért: egyikük-másikuk már egy-egy terjedelmes mű hi­bátlan tolmácsolásáért is el­ismerést érdemel. A legkisebbek között az első helyen Gajdár Gábor (Báma (!) végzett. (Folytatás a 3. oldalon) Templomáldás advent első napján - Szent András, a zagyvarónai templom védő­szentje. A névnapra Tóth Sándor plébános úr és a helybeli hívek, Kuncze Gábor belügyminisz­ter ajándékának segítségével, helyreállították az épület tetejét. Az ünnepi szentmise fényét emelte, hogy tegnap volt az adventi gyertyagyújtás is. bábel László felvétele A járőr jött, a tolvaj ment, a mackó ellenállt: befejezetlen történet Kétbodonyban Rejtélyek és romok a garázssoron Négy nap a háromszázhatvanötből a nógrádi ügyeleteken: négy nap, öt sérülttel, egy különös tűzzel, három halottal - és egy szerencsés „túlélővel”: a kétbodonyi takarékszövetkezet legyőzetlen és legyőzhetetlen páncélszekrényével... Személyautó és kisteherkocsi ütközött csütörtökön délben a 23-as úton, a dorogpusztai el­ágazónál. Az egyik sofőrt a tűzoltók szedték ki a roncsból, a mentők pedig súlyos sérülé­sekkel szállították kórházba. Délelőtt a bátrabbak ismerked­tek a várossal, az ősi település történelmi emlékeivel. Akik pedig kézimunkákat hoztak bemutatásra, csereberére, azoknak kellő helyet biztosítot­Este Jobbágyiban saját lakásá­ban holtan találtak egy 26 éves férfit, aki az első vizsgálatok szerint öngyilkos lett, felakasz­totta magát. Járőröző rendőrök vették észre pénteken éjfél után, hogy tak a találkozó helyszínén a művelődési központban. A délutáni kezdésre megtelt a terem résztvevőkkel, akiket Varga Tibor, Szécsény város polgármestere köszöntött szí­a kétbodonyi takarékszövetke­zet épületének falát ismeretle­nek kibontották, bent pedig fel­borították a Botond típusú pán­célszekrényt, amit végül sem kinyitni, sem elvinni nem tud­tak. A tetteseket keresik. Pénteken reggel ismét rend­kívüli halálesethez hívták a szemlebizottságot, ezúttal a salgótarjáni Ybl Miklós útra, (Folytatás a 3. oldalon) vés, vendéglátó, meleg szavak­kal. Melléje minden résztvevő emlékeztető kedves kis ajándé­kot kapott. A köszöntőt követő gazdag műsorban először a gyerekek léptek fel köszöntve az idős embereket. Csillogó szemek és nagy taps kísérte a néptáncosokat, a Harmat (Folytatás a 3. oldalon) Katonák után kutatnak Sírtérkép készül a feltárásokhoz A Németországból várat­lanul idezarándokolt úr szeméből könnyeket csalt ki egykori földije sírjának látványa ... Nem pusztán az emlékek, hanem a he­lyiek önzetlenségének nyilvánvaló jelei hatották meg: nem elhagyatott, ha­nem tiszta, formás kis hantot talált. A német Hadisírgondozó Szövetség megyénkben járt képviselője Böhm Sándor, a Vöröskereszt balassagyar­mati területi titkárának ka­lauzolásával Ipolytamóctól Cserhátsurányig bejárta a te­lepüléseket. Sírtérképét pontosítva bejegyezte a megmutatott helyeket. Balassagyarmatiak tudo­mása szerint a településen és környékén a második vi­lágháborúban elesett, száz­húsznál több német katonát hántolták el. Többen közü­lük az Ipoly túlpartján veszí­tették életüket. így az az is­meretlen is, aki a szlovák­gyarmati hídfő közelében szalmakazal alól tüzelt a ro­hamozó oroszokra, míg a szalmát rá nem gyújtották. A Leiningen Károly és a Pozsonyi út sarkán kilőtt harckocsi teljes személyzete a településen - talán jeltelen sírban - lehet eltemetve. A szügyi vasútállomástól nem messze mocsárba süllyedt rohamlöveg személyzetének sorsa is ismeretlen. A szövetség magyaror­szági képviselőjük segítsé­gével szervezi a sírok feltá­rását azzal a céllal, hogy a katonák földi maradványait a budaörsi katonatemetőbe szállítsák. Jelzett vagy jelte­len sírok pontos helyéről a megye bármely településé­ről lehet értesíteni a gyar­mati Vöröskeresztet a 35/300-171-es telefonszá­mon. (mj) Néptáncosok, szaxofonosok, műkedvelő színészek - Hagyományteremtő bál Nyugdíjasok, ha találkoznak Sok részvevővel rendezték meg szombaton Szécsényben a me­gyei nyugdíjaskiubok és az idősek baráti találkozóját. Nógrád távolabbi településeiről is érkeztek a városkába. Félévszázados vágya teljesült a Nógrád megyei evangélikusok Hitéleti központot szenteltek Gyarmaton Több évtizedes vágya nyert beteljesülést a Nógrádi Evangéli­kus Egyházmegye hívőinek, tegnap délután felszentelték a Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség új hitéleti köz­pontját. A Kossuth utcában, az esperesi hivatal szomszédsá­gában felépített modern vonalú épület magában foglalja a hi­téleti központ funkciójának betöltéséhez szükséges helyisége­ket - templom, kápolna, de az oltár és a szószék kivitele után színházterem, hangversenyterem, konferencia terem, s egy­ben a helybéli lelkész családjának is lakhelyet biztosít. Az ünnepségre - amely hála­adó istentisztelettel vette kez­detét - már kora délután érkez­tek az evangélikus hívek. Nem sokkal a 14 órai kezdés előtt érkezett meg D. Szebik Imre, az Északi Egyházkerület püs­pöke, akit Kalácska Béla, az egyházmegye esperese, helyi lelkész fogadott. A hívek nagy része a templomban várta a vendégeket, a püspök és a vendéglelkészek együttesen vonultak át a hálaadó istentisz­teletre. Az istentiszteletet követően mindenki az új hitéleti köz­ponthoz vonult, ahol a bejárati ajtó előtt volt a kulcsátadási li­turgia. Az építész, a létesít­mény generálkivitelezője (Folytatás a 3. oldalon) Három lelkész a központ ünnepélyes felszentelésén B. L.

Next

/
Oldalképek
Tartalom