Nógrád Megyei Hírlap, 1995. december (6. évfolyam, 282-305. szám)

1995-12-01 / 282. szám

Külhoni patrónus Gyarmatnak Drágább lesz a feketemunka ^ A Németországban élő Vass Lajos sokat segít a gyarmati Jóval szigorúbb büntetésre számíthatnak azok, akik ille­Balassi gimnázium diákjainak a csereüdülések szervezé­gális munkavállalókat foglalkoztatnak. A vétkesnek akár sében, megvalósításában. 2. oldal 3 milliójába is kerülhet a szabálysértés! 5. oldál /ierhetetlen vendégcsapatok Verhetetlennek bizonyultak a vendégcsapatok a megyei III. osztályban az elmúlt hét végén, míg a II. osztályban a korábban elmaradt meccseket pótolták. 7. oldal HÍRLAP Tudja mi újság? Nem tudja? Olvassa el! MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYiT PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1995. DECEMBER L, PÉNTEK ,f / / / ] VI. ÉVFOLYAM, 282. SZÁM ÁRA: 19,80 FORINT Röviden Gyermek ölt gyermeket? Megvan a november 27-én történt XX. kerületi brutális gyermekgyilkosság gyanú­sítottja. A 17 éves M. Lász­lót - a lefejezett 12 eszten­dős István Zsolt barátját - éjjel vitték be a rendőrök. Kihallgatása folyamatban van. (Részletesebben az 5. oldalon) Művészjelöltek A közelmúltban országos zeneiskolai hegedűverse­nyen vett részt a balassa­gyarmati zeneiskola két ifjú művészjelöltje: Majoros Klára és Filip Viktória, ahol mindketten a második he­lyen végeztek. Tegnap Ju­hász Péter polgármester hi­vatalában fogadta őket és tanárnőjüket, Móri Pétemét. A város vezetője könyvju­talmat nyújtott át az ifjú he­gedűvirtuózoknak. Jutalom zsaruknak Eredményes munkájukért a MÁV Rt. Vagyonvédelmi Igazgatósága megjutalmazta a Bátonyterenyei Rendőr- kapitányság rendőreit. He­gedűs Károly osztályvezető­helyettes tegnap a követ­kező rendőröknek adott át jutalmat: Kaszás József törzszászlós, Králik István és Nagy Lajos főtörzsőrmes­ter, Mákos János, Havran József, Várszegi Sándor, Oláh Mihály törzsőrmester, Nagy Tamás Gábor és Ko­rányi János őrmester. (Nép)dalos ajkak Balassagyarmat - „Édes­anyám rózsafája” címmel népdaléneklő-versenyt ren­deztek a város zeneiskolájá­ban. A verseny egyben álta­lános- és középiskolás me­gyei döntő is volt, s ahonnan tízen jutottak tovább. „Parlamenti” hangulat a Nógrád megyei közgyűlés tegnapi ülésén Kiszabadult a gőz mosodaügyben A megyei közgyűlés tegnapi ülésén már az első percben nagy jelentőséget kaptak a számok. Az utolsónak tervezett, a 14. na­pirendi ponttal, azaz az egyebekkel kezdték a munkát. Itt sze­repelt ugyanis a megyei kórház mosodájának rekonstrukciójá­ról született elnöki döntéssel kapcsolatos interpelláció. Dr. Rozgonyi József szóbeli ' előterjesztésében szerencsét­lennek minősítette a megyei közgyűlés elnökének, Smitnya Sándornak a mosoda rekonst­rukciójáról hozott döntését. A szocialista párti képviselő arra hívott fel, hogy a közgyűlés ne kösse meg a szerződést, hanem vizsgáltassa meg egy bizott­sággal. és a következő ülésen térjenek vissza a témára. Dr. Rozgonyi József szerint nem szabadna zsarolni azzal a köz­gyűlést, hogy a kivitelező bizo­nyos munkálatokat már elkez­dett. Javasolta, hogy az elvég­zett munkákat számlázzák le, s vizsgálják újra a szerződési le­hetőségeket. Smitnya Sándor válaszában elmondta, hogy a döntés törvé­nyes volt, bár ő sem tudja, hogy miként, kitől kerülhetett ki a kórházi rekonstrukciós bizott­ság véleménye. Kifejtette azt is, hogy korábbi munkaterületének köszönhetően megalapozottabb információi voltak, mint a bi­zottságnak - s utólag a döntési jogot a közgyűlés nem vonhatja vissza. Korill Ferenc sem fogadta el az elnök érveit, és a mosoda­ügyben a sajtóban megjelent (Folytatás a 3. oldalon) Érden találták meg a körözött rétsági fiút Nagyon várja haza az édesanyja Az eltűnéséről szóló fényké­pes híradás napján, vagyis két napja, megtalálták az ok­tóber 4-én eltűnt tizenhat éves Sztrikó Istvánt. A rétsági fiatalember egy hozzá hasonló korú, fiatalokból álló csapathoz szegődött, így jutott el Érdre, ahol egy család­nál lakott - tudtuk meg Gábriel Gézától, a Rétsági Rendőrkapi­tányság bűnügyi osztályának vezetőjétől. Az érdi anya napokkal ez­előtt levélben közölte, hogy náluk tartóz­kodik a gye­rek, aki azon­ban nem adott életjelet magá­ról, s ez tovább nyugtalanította a családját. Végül anyja elutazott Érdre, a viszontlátás örömébe azonban üröm is vegyült: a fiú nem akart hazajönni. Másnap viszont azt mondta, majd haza­jön. Szülője attól tart, hogy vala­miféle erős, rossz hatás alá ke­rült ... Az érdi asszony néhány furcsa kijelentére a gyerek megvédelmezéséről szintén erre utal. Istvánnal már nem először fordult elő, hogy szó nélkül tá­vozott otthonról, ez év tavaszán is csak egy hét távoliét után ke­rült elő. Üléseztek a városatyák Nagybátonyban és Rétságon Elkerülték a csődöt - kiirtják a kábeldzsungelt Elhárult a csőd veszélye, de bizony nincs könnyű helyzetben a bátonyterenyei önkormányzat: lenne mit alakítani a városké­pen. Rétságon ez meg is kezdődik: eltűnik a „kábeldzsungel”, Bátonyterenyén a tegnapi testü­leti ülésen áttekintették a költ­ségvetést, és prognózist adtak az év végéig várható alakulásá­ról. A körülmények megfontolt gazdálkodást kényszerítenek a testületre, aminek ára van: az intézmények működnek ugyan, de a város képén bizony lenne mit javítani. Éenntartásra igen kevés a pénz, egyes területekre pedig semmi sem jut. A testület többek között elfogadta a zene­iskola alapító okiratának módo­sítását, és hozzájárult a képző- művészeti tagozat indításához. Üléseztek tegnap a rétsági városatyák is: először a szolgál­tató ^szervezetek képviselőinek beszámolóját hallgatták meg. A tervek szerint a MATÁV jövő év elején egy új, ezervonalas konténerközpontot helyez el a városban. Az rt. igazgatósága ügyfélszolgálati iroda felállítá­sát tervezi Rétságon. Ezzel sok előfizető problémáját megold­ják, hiszen a hibabejelentések miatt hem kell Balassagyar­matra utazni. A képviselők kérték a posta hosszabbított vagy szombati nyitva tartását. Az áramszolgál­tató képviselője ígéretet tett arra, hogy rendezik a városké­pet zavaró, az oszlopokon lévő „kábeldzsungelt”. ■■■■■■ I Windows Expo 95 - A SZÜV Rt. Salgótarjáni Területi Igazgatósága a Microsoft és a Walton Networking Kft. tá­mogatásával rendezett kiállítást a -Karaites Szállóban. (Tu­dósításunk a 3. oldalon) fotó: rigó tibor Holnap HÍRLAP-SHOW Már csak egyet kell aludnunk, és utána jön a HÍRLAP- SHOW! Á szombati nagy buli szervezői, rendezői és szereplői már alig várják, hogy felgördüljön a képzelet­beli függöny és színpadra, no meg, küzdőtérre léphessenek a nagyon is valóságos szerep­lők. Csak szereplők, mert a főszereplők Önök lesznek, akik jelenlétükkel megtiszte­lik az Egri Nyomda Kft. és a Nógrád Megyei Hírlap kö­zös rendezvényét. Várjuk, elvárjuk Önöket! Vajon mi lesz az önkormányzatok vagyonával? Elkelt már a TIGAZ Kizárta magát ajánlatával a további privatizációs tende­rekből a pályázat nyertese, az Italgaz/Snam konzor­cium, holott kinyilvánította, hogy a Fővárosi Gázmü­vekre is fáj a foga. Számos kérdés felvetődik azonban a térségünket is érintő Tigáz­privatizációval kapcsolatban. Egyfelől nem rendeződött, hogy a tekintélyes mennyi­ségű önkormányzati rész­vényhányad mikor kerül ki­osztásra, s vajon ez vagyon­arányosan, vagy a lélekszám alapján történik-e meg. (Folytatás a 3. oldalon) Tisztázatlan tüzeset izgatja a kedélyeket Nógrádszakálban Lángot fogott a kislány ágya - törvényszerű volt a tragédia? A helyszín és a rokonok a tűzeset után FOTÓ: RIGÓ Miért került életveszélybe egy kislány? Egyelőre nem tudhatjuk, de tény, hogy a nógrádszakáli Danyi Amálka állapota kritikus. A miértre a vizsgálat ad választ - talán. Nógrádszakál, Palóc út 69. A kis dombon álló tomácos ház végén lévő helyiség - jobb időkben a kamra lehetett - aj­taja tárva. Az udvarra kihúztak egy megroggyant heverőt, a párnák megpörkölődött cihája, tolla a sárba taposva, mellette égett laticeldarab. Szerdán este ebben a helyiségben égett az ágy, s a tűzben életveszélyes sérüléseket szenvedett egy ti­zenkilenc hónapos kislány. Az udvaron cigány férfiak vitatkoznak, közöttük egy fia­tal nő áll, karján gyerekkel. Egy szénfekete hajú, villogó tekintetű férfi, Rácz Emil viszi a szót.- Szerintem mondhatnak, amit akarnak, ez öngyújtás volt. Az anyja gyújtotta meg az ágyat! Rácz Emil a szerencsétlenül járt kislány anyjának B. De­zsővé R. Etelkának az első unokaöccse. Itt van a felesége is. Mind a ketten felháborodot­tan sorolják B-né viselt dolgait.- A testvérem a salgótarjáni rendőrség fogdájában van le­tartóztatásban - mondja Ráczné. - Lopás miatt. Rácz újra beleszól.- Annyit tudok erről a do­logról, hogy nyolcvanhatezer forintot vettek el egy öregasz- szonytól. Másnap azonban a társával már kézre kerültek. Mindezt a felesége miatt csi­nálta, mert az asszony alkoho­lista. B-né már hat éve él együtt D-vel. Az utóbbi időben az asszony mind többet ivott. R. Etelka B-től elvált öt gyer­mekkel, első élettársától három gyermeke van, míg a jelenlegi­től kettő. A rokonok, szomszé­dok a történtekről pontosat nem tudnak. Kovács József Nógrádszakál polgármestere döbbenten be­szél a történtekről.- Elkeserítő, ami történt, de úgy érzem, hogy törvénysze­rűen következett be a tragédia. A szerencsétlen anya még ter­hessége idején járt nálam anyagi támogatásért. Úgy érez­tem, hogy az újabb anyaságát nem várta kitörő örömmel. A balassagyarmati kórház­ban Dr. Kadosa Ildikó főorvos asszony már megvizsgálta B- né R. Ételkát. Az asszonyt iz­galmi és alkoholos állapotban hozták be az éjszaka. Az első vizsgálat következtetésekre nem ad lehetőséget. A Heim Pál Gyermekkórház intenzív osztályának főorvosa telefon-érdeklődésünkre csu­pán ennyit mondott Danyi Amálka állapotáról: kritikus. A megyei rendőr-főkapi­tányság bűnügyi osztálya foly­tatja a vizsgálatot. Sztrikó István

Next

/
Oldalképek
Tartalom