Nógrád Megyei Hírlap, 1999. augusztus (10. évfolyam, 178-202. szám)

1999-08-02 / 178. szám

A huszonnegyedik órában vagyunk Eláztak a szociálpolitikai lakások Növekszik a drogfogyasztók száma Salgótarjánban is. Mohorát sem kerülték el a nyári viharok, az esőzés Erről nyilatkozik Telek Ervin, az egészségügyi szociális okozta károk felszámolása még tart. Tíz segélykérelem központ munkatársa. 2. oldal érkezett az önkormányzathot. 3. oldal Palotáson már nem járják a palotást Az utóbbi négy évben sikert sikerre halmozott a palotási labdarűgócsapat, ám pénz hiányában itt is megszűnt a minőségi labdarúgás. 10. oldal NOGRAD MEGYEI HÍRLAP BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS TÉRSÉGÜK NAPILAPJA 1999. AUGUSZTUS 2„ HÉTFŐ X. ÉVFOLYAM, 178. SZÁM ÁRA: 39 FORINT, ELŐFIZETVE 29 FT 0n jól jár, ha előfizet! Megtakarít és még nyerhet is! A védetté nyilvánítás 25 éves találkozója kezdődik Égerlápvédők tábora Negyedszázada védett az ipolyszögi Égerláp. Ennek alkalmából mindazok, akik a 1974-ben a termé­szetvédelmi területté nyil­vánításban közreműköd­tek, most találkozót szer­veztek az Égerláp menti Szobokpusztára. Táboruk augusztus má­sodikén kezdődik, s kilen­cedikéig tart. A programot előkészítő Ipoly Unió ve­zetőitől megtudtuk, hogy a természetvédők egy kis csoportja közel húsz esz­tendőn át szervezett már hasonló programokat, s most természetesen mind­azokat az égerlápi tanyára várják akik időközben részt vettek a területet érintő környezetvédelmi munkában. Karambolsorozat a 21-es úton Tegnap Balassagyarmaton zárult a IV. nógrádi folklórfesztivál Értékeink megőrzése is művészet Ötletes bevonulás a bánki XXXIII. nemzetiségi találkozóra fotó: gócs Éva Halálos balesetet okozott egy összefüggő gépkocsisort előző mikrobusz vezetője a 21-es úton pénteken öt óra után. Amikor az előzést befejezni kényszerült, nekiütközött egy Trabantnak, amely egy szemből Két, könnyű sérüléssel járó baleset történt szombaton éj­szaka Nógrád megyében. Éjfél előtt pár perccel Szé- csényben, a Varsányi út 2. számú lakóház előtt sodródott át a bal ol­dalra, majd a vízelvezető árokba borult egy két utassal érkező sze­mélygépkocsi, amelynek helybeli sofőrje könnyű sérüléseket szen­Érdekes riportokkal, tévémű­sorral jelenik meg augusztus 3-án a Zsaru magazin leg­újabb száma. Olvashatnak benne Elvo­nási tünetekről, vagyis arról, hogy milyen feszültségeket okozhat a pénzbevonás a bűnözők között. A kéj halála címmel beszámolnak arról, hogy futtatója végzett a prostituálttal. Az új, Börtön­élet című rovatban olyan rács mögé került, erőszakos fiata­jövő Skoda Feliciának csapó­dott. Lesodortak az útról egy a kerékpárost is. A Trabantban utazó F. J.-né szurdokpüspöki 47 éves lakos életét vesztette. A balesetnek több sérültje is van. vedett. Hajnali egy órakor Balas­sagyarmat külterületén, a 22-es úton egy Ipolyszög felé haladó autó egy kivilágítatlan kerékpárt akart előzni, amikor az - erősen it­tas - kerékpáros elé kanyarodott, majd az árokba borult. A kerékpá­ros könnyű sérülést szenvedett, a gépkocsivezető megállás nélkül továbbhajtott. lókról olvashatnak, akik videón nevelkedtek. Szó lesz a Zsaruban a kül­földi állampolgárok és a bűnö­zés Magyarországon fellelhető kapcsolatáról, gazdáikat kereső arany ékszerekről, Gyorshajtá­sért fogház, piros lámpáért negyvenezres bírság címmel ar­ról, hogy július 13-a óta mé­lyebben kell a zsebünkbe nyúl­nunk, ha vétünk a szabályok el­len. A Balatoni oldalakon ezút­tal Bujtor István szólal meg. A Szlovákiában élő magya­rokról sem feledkeztek meg a XXXIII. nemzetiségi találko­zón. A szombati bánki prog­ramon róluk is szólt Stefan Markus, a Szlovák Köztár­saság magyarországi nagy­követe. Amint azt Nagy Gábor őrnagy­tól megtudtuk a népes csapat előszeretettel kereste fel az élelmiszerboltokat, az ABC- ket, fűszerüzleteket, büfé­ket, de természetesen kiter­jedt a figyelmük a gépko­csikra is. A húsz év körüli fiatal felnőttek loptak élelmiszert, cigarettát, italt, de vitték a Igazi fesztiválhangulat fo­gadta szombaton a Bánkra ér­kezőket, ahol a IV. nógrádi folklórfesztivál keretében zaj­lott a XXXIII. nemzetiségi ta­lálkozó. A kirakodóvásár nem csak jó hangulatot, de pénzköl­tési alkalmat is biztosított, póló­készpénzt is ha hozzáfértek. A gépkocsikból kitépték a rádiós magnót, s természete­sen nem hagyták ott a fele­dékeny, vagy önmaga iránt felelőtlen tulajdonos ott ha­gyott táskáját pénzzel és az iratokkal. Ä zsákmány ese­tenként néhány ezer forinttól százezres nagyságrendig ter­jed. Az esetek kapcsán a tói luftballonig, ékszerektől a háncsból készült díszekig, főtt kukoricától a sztrapacskáig szinte mindent vásárolhattak a fesztivál vendégei. Bár a Me- dárd-napi esőzések a bánki programszervezőket is (Folytatás a 3. oldalon) rendőrség előállította R. O., B. R.,G. Sz.,0. R .O. D.,B. A., B. E. környékbeli lakosokat, va­lamint Cs. P. komáromi lakost. Az első három személyt, vala­mint a komáromi fiút őrizetbe vették a rendőrök, őt azonban átadták a komáromi kollégák­nak, hiszen három bíróság és egy rendőrkapitányság körözi már. A betöréssorozat ügyében - amelyre az orgazdák révén bukkantak rá a rendőrök - to­vább folyik a vizsgálat. Egy­előre annyi bizonyos, hogy Ka- rancslapujtőn és környékén át­menetileg tisztább a levegő. Tanévre készülnek Ipolytarnócon a tanév­kezdés előtti karbantar­tási, festési munkákat végzik az óvodában és az iskolában a közmunkások bevonásával. Összesen tizennyolc közmunkást alkalmaz az önkormányzat, közülük ti­zennégyen a patakmeder tisztításával, a további eső­károk megelőzésével fog­lalkoznak. Új iskolaigazgató Hugyagon az óvoda és az általános iskola elmúlt tanévi tevékenységéről hallgatnak meg beszámo­lót a képviselők a mai tes­tületi ülésen. Az új iskolaigazgató személyéről is döntenek, aki megbízott lesz majd, miután a kiírt pályázatra nem volt jelentkező. A képviselők döntenek emellett a beisko­lázási segélyekről és a tan­könyvtámogatásokról is. Könyvtári szünet Salgótarjánban, a Szak- szervezetek Nógrád Me­gyei Könyvtára közli ol­vasóival és az érdeklő­dőkkel, hogy augusztus 2-e és 31-e között zárva tart. A nyári szünet utáni első nyitva tartási nap szeptember 1-jén, szer­dán lesz. Nyerőszámok Ötöslottó: 17, 30, 54, 68, 82. Jokerszám: 319477. * Hatoslottó: 18, 19, 26, 34, 36, 37. Pótszám: 22. Éjszakai balesetek Miről ír a Zsaru? Három bíróság, egy kapitányság körözi a komáromi havert Rendőrkézen húsz betörés gyanúsítottjai Csaknem húszrendbeli betöréses lopás és kísérlet, besurraná­sos lopás és benzinleszívás bűncselekmény-sorozat történt az utóbbi hetekben Karancsalja és Karancslapujtő térségében. A salgótarjáni rendőrök a napokban összegezték az ügyekben folytatott nyomozás eddigi eredményét. Magánforrásból közhasznú alkotások - Másfél évtizedes civil szervezet Nógrádi fotósok sikere Egerben A magyar fotóklubok szövetsége a társadalmi változások, a politikai nyitás előhírnökeként, a „hivatalos” fotómű­vész-szövetség ellenpólusaként 1983-ban jött létre. Az ak­koriban ritkaságszámba menő civil szervezet egyik legfon­tosabb feladatának tekintette, hogy a hivatalos zsűrik áljai bemutatkozási, publikálási lehetőségeikben korlátozott, független alkotó tagjai részére fórumot biztosítson. Ennek érdekében másfél évtizede alapította meg a hazai fotóklu­bok és -szakkörök fotóművészeti szalonját. Ez a szalon a művészetek Budapestre való koncent­ráltságán is változtatott, hi­szen a szalon házigazdája évente más-más város. Ez a szalon az amatőr és számos hivatásos alkotónak bizto­sított az elmúlt 15 évben lehetőséget a bemutatko­zásra. A szalonok évről évre számvetést jelentettek- jelentenek - a hazai fo­tóművészet legnépesebb alkotói csoportjainak tö­rekvéseiről. A Nógrád Me­gyei Fotóklub több alka­lommal házigazdája, s minden évben sikeres sze­replője ennek az országos jelentőségű művészeti sza­lonnak. Nem történt ez most sem másként. Az idei, XVI. szalonra igen sok al­kotás érkezett. A zsűri a 47 alkotócsoport 325 szerző­jének 702 képe közül 132 fotográfus 147 képét állí­totta ki Egerben a nemrég megnyílt tárlaton. A Nógrád Megyei Fotó­klub ezúttal is egységes szemléletű kollekciót állí­tott össze. Ebből a kollek­cióból Buda László „Autó­buszroncs” , Homoga Jó­zsef „Fatima”, Kupka Edit „Csomagok”, Mikuska Ist­ván „Renoválás” című mű­vei szerepeltek sikeresen. A MAFOSZ Szalon másfél évtizede és az idei tárlat bizonyítja, hogy a fo­tográfiára mint műtárgyra jelentős, egyre bővülő igény van. Ezt az igényt igyekszik kielégíteni a Magyar Fotóklubok Or­szágos Szövetsége az al­kotó munka támogatásával, a művek bemutatásával, a fotóművészet fórumainak bővítésével. A MAFOSZ- ban tömörült alkotók min­dig újabb és újabb stílus­ban készült művekkel kí­vánják a közönséget meg­lepni, illetve szolgálni. Ez jelenti a fotótárlatok, így az ez évi szalon értelmét. En­nek biztosítása a tárlatláto­gató közönség és az alko­tók érdekeinek egyidejű képviselete a fotóklubok szövetségének célja. Szentkép Philadelphiából Balassagyarmatnak Az amerikai bíboros ajándéka Nagy öröm ez a nap Balassa­gyarmat, különösen a Civitas Fortissima Kör számára, mert úgy látszik, munkásságunk eredményeként külföldön is tudatosul városunk léte - mondta tegnap az új katolikus templom közösségi termében Kamarás József, a balassa­gyarmati Civitas Fortissima Kör alapítója, ma díszelnöke, amikor az Antony Bevilayua- tól, a philadelphiai Szent Péter és Pál bazilika bíborosától ajándékba kapott szentkép ünnepélyes átadására és meg- áldására került sor. Kamarás József szólt arról is, hogy a kör tagjai a világ bármely részén járva igyekeznek hű képet adni Magyarországról, azon belül Balassagyarmatról. E gondolatok jegyében búcsúztak társuktól, Te­lekné Nagy Ilonától is, aki tavaly kezdte meg amerikai tanulmányút- ját. ő csakugyan a szívén viselte az ügyet, ennek köszönhetően le­velezés kezdődött a balassagyar­mati kör és a philadelphiai magyar otthon között, a kapcsolat az el­múlt hónapok során igaz barát­sággá fejlődött. Az Amerikában a közelmúltban rendezett bevándor­lók hetén Telekné Nagy Ilona megismerkedett a philadelphiai bazilika titkárával, akinek azt is elmondta, hogy a hívek összefo­gásával készült el az új katolikus templom. A titkár mindezt Antony Bevilayua bíborosnak továbbí­totta, aki a cseh Szent Johan Ne­umann képét ajándékozta a temp­lomnak. A kapcsolatnak folytatása is lesz. A philadelphiai magyarok küldöttsége augusztusban Balas­sagyarmatra látogat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom