Nógrád, 1987. január (43. évfolyam, 1-26. szám)

1987-01-06 / 4. szám

Szovjet televízió Új műsoridő Ezentúl egy órával előbb kezdi meg adását a szovjet televízió első programja. A képernyőn pontban hét óra­kor először reggeli tornára szólítják a nézőket, utána rajzfilm, rövidfilm következik, majd reggeli idején könnyű­zenei program szórakoztatja a közönséget. Harminc perccel előbb kezdődik a televízió hír­adójának. a Vremjának a reg­geli kiadása; nem kilenckor, hanem már fél kilenckor fel­hangzik a szignál. A szovjet televízió éjféltájban fejezi be esti adását. A televízió a né­zők kérése alapján, a dolgo­zók többségének munkabeosz­tását figyelembe véve dön­tött a műsoridő ilyen jellegű módosításáról. Emléktábla a gemenci erdőben A Gemenci Állami Erdő- és Vadgazdaság dolgozói hét­főn emléktáblát helyeztek el a régi keselyűsi vadászház falán. Parti István egykori gazdaságvezető tiszteletére. Parti István erdőmérnök, fő­vadász 1951-től 1974-ig dol­gozott Gemencben, sokrétű tevékenységével ő alapozta meg az értékes vádiban gaz­dag Duna-ártéri erdő nemzet­közi vadászati hírnevét. Újfajta napijegyek a BKV-nál Az utasok gyorsabb kiszol­gálása érdekében januártól újfajta autóbusz- és villamos- napijegyeket árusít a Buda­pesti Közlekedési Vállalat. A jegyek kezelése egyszerűbbé válik, ugyanis a hónapokat és a napokat lottószelvény­hez hasonlóan nyomtatják rá­juk, s a dátumot csak be keli jelölni rajtuk. A jegyek ára, érvényessége és a visszavál­tás módja nem változik. A régebbi, szelvényes napi­jegyek további intézkedésig érvényesek. Durica Nagy elégedettséggel ol­vasom az MTI hírei kö­zött, miszerint az új esz­tendőben 300 tonnával több Durica készül az egyik székesfehérvári gyárban, mint az elmúlt évben, és ez iránt külföldről is igen nagy az érdeklődés■ A ke­vésbé tájékozottak kedvé­ért: a Durica egy kemény búzafajtából és különleges kukoricaőrleményből, de tojás nélkül készült tészta. Állítólag húsz ország is érdeklődik iránta. Eddig szerintem rendben is lenne ez az egész. Csu­pán csak azért aggódom, mi történik, ha a Duricát a külföldiek végül netán mégis csak tojással készítve kérik, mert mondjuk, így vem smakkol nekik. Ha esetleg nem válik be ez a diétás Durica-biznisz, a du­nántúli tésztások eme leg­újabb remeke, feltételezhe tő talán, hogy kissé durcás lesz a Durica-készítok üze­me. .3 (ku-ti) NÓGRÁD Pártbizottság! ülés o megyei tanácson Ülést tartott hétfőn délután a Nógrád Megyei Tanács ap­parátusi pártbizottsága, napi­rendjén szervezeti és szemé­lyi kérdések szerepeltek. Az ülésen részt vett Skoda Fe­renc, a megyei pártbizottság titkára. A bizottsági ülés a hatáskörébe tartozó vezetők felmentéséhez és kinevezésé­hez járult hozzá, majd a ká­der- és személyzeti munka megvalósításához szükséges szervezeti feladatokat tár­gyalta és hagyta jóvá. A megyei tanács apparátu­si pártbizottságának tegnapi ülésén érdemei elismerése mellett, nyugdíjba vonulása alkalmából felmentették tisztségéből Batta Istvánt, a pártbizottság titkárát, és a testület a pártbizottság új tit­kárává Bakos Jánost, a me­gyei tanács vb személyzeti osztályának vezetőjét válasz­totta. Jó évet zárt az írószer Ktsz Az írószer Szövetkezét sal­gótarjáni üzemegysége, sike­res évet hagyott maga mö­gött. Termelési értéktervét csaknem 6 millió forinttal szárnyalta túl. Ezen belül a 20 millióra tervezett dollár- exportjukat több mint 2 mil­lió forinttal megtétézték. Ru­belelszámolású kivitelük több mint egymillióval haladta meg az év eleji elképzelése­ket- A kollektíva, a tervezett­nél nagyobb feladatát az elő­írt létszámmal oldotta meg, amely kevesebb volt mint 1985-ben. A jó munka eredménye je­lentkezik a csaknem 20 mil­lió forint nyereségben. Az el­múlt év kedvező zárásához nagyban hozzájárult a javuló anyagellátás és a növekvő rendelésállomány. Középiskolások tanulmányi versengése Hétfő délután megyénk kö­zépiskoláiban a fizikai felada­tok megoldására ültek le azok a diákok, akik az or­szágos tanulmányi versenyre beneveztek. Ezzel kezdődött az OKTV dandárja. Decem­berben az angol és német nyelvből már írtak dolgoza­tot, míg a téli szünet utáni rajt első hetében a fizikát a biológia, a matematika, az orosz és a kémia követi. A jövő héten a latin, a történe­lem, a magyar nyelv, a ma­gyar irodalom és a földrajz legjobbjai folytatják a sort az iskolai fordulóban. Leg­többen, 132 diák matematiká­ból, 94-en oroszból, 79-en fi­zikából próbálják ki tudásu­kat. Természetesen keveseb­ben vannak olyan tárgyakból (magyar, történelem, föld­rajz), amelyekből előzetesen már dolgozatot kellett írni. hiszen ez több héten át'tartó kutatómunkát igényelt. Tanfolyam ok az ötvözetgyárban Át- és továbbképző tanfo­lyamok széles választékát kí­nálják az idei esztendőben dolgozóiknak a Salgótarjáni Ötvözetgyár oktatási szakem­berei. A napokban a befeje­ződő öntőgépkezelő-tanfolyam után gáz- és olajgépkezelő-, őrlőgépkezelő- és kapcsolótáb- lakezelő-kurzusok indulnak a közeljövőben, heti egy, illet­ve két alkalommal. A saját szervezésű, 10—15 fős cso­portokban zajló foglalkozások célja a legújabb szakmai is­meretek befogadása,, s beépí­tése a mindennapok munka­folyamataiba. Az idei elkép­zelések között szerepel még a gazdálkodó szervezet szak­munkás-utánpótlása is. A szakmunkásképzést — ame­lyet a gyár belső szakembe­reivel és külső előadók bevo­násával oldanák meg — a modern technológiai folyama­tok elsajátítása és az általá­nos műveltség emelése moti­válja. Városi rádió Szolnokon 1987. január 6. Kedd. Boldizsár napja. A Nap kél 7.32 — nyug­szik 18.08 órakor. A Hold kél 11.05 — nyugszik — — orakor. Hétfőtől városi rádióként jelentkezik a Magyar Rádió szolnoki stúdiója. Az alföldi megyeszékhelyen és vonzás- körzetében élő hallgatóknak sugároz műsort. A helyi rá- <jió hétfőtől péntekig minden réggel fél 7-től 7 óráig: Jó reggelt Szolnok! címmel zenés információs műsort ad. A fél­órás adásban beszámolnak a legfrissebb reggeli események­ről és a nap folyamán várható történésekről, A kereskedelmi, közlekedési és egyéb közér­dekű információk mellett rendszeresen szó esik majd a város lakóit foglalkoztató kér­désekről és a vonzáskörzetben élő települések mindennapi életéről. Szombaton és vasár­nap délelőttönként kétórás szórakoztató magazinműsort sugároznak- A heti program zárásaként vasárnap este a helyi sporteseményekről tudó­sítják a hallgatókat a városi stúdió munkatársai. Kilencven éve született Bal­mazújvároson Veres Péter (1897—1970) kétszeres Kos- suth-díjas író, ismert politikus és publicista. Idö.árás szerdától szombatig Előrejelzés az ország területére ma estig: Eleinte túlnyomóan borult idő várható, sokfelé ismétlődő hava­zással. Később a felhőátvonulá­sokból futó hózáporokra lehet számítani. A délnyugati, majd északnyugati szél gyakran meg­erősödik. Legmagasabb nappali hőmérséklet —2 és plusz 3 fok között alakul. Távolabbi kilátások szerdától szombatig: Eleinte felhőátvonulásokból hó­záporokra lehet számítani. Gyak­ran megerősödik a szél. Jelentős lehűlés várható. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet eleinte —2 és —7 fok, majd —11 és —16 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte 0 és —5 fok, majd —4 és —9 fok között vár­ható. Jelentős mennyiségű (legalább 5 mm/nap) csapadék az ország területének 30 százalékán várha­tó. Megalakult a MoQiirt - fiütóker Kütaeresketielmi Társaság Külkereskedelmi társasá­got hozott létre az Autó- és Alkatrészkereskedelmi Válla­lat és a Mogürt Gépjármű Külkereskedelmi Vállalat. Az erről szóló megállapodást hét­főn írták alá. A két vállalat között eddig is szoros volt a kapcsolat, hiszen a Mogürt által impor­tált haszongépjárműveket, alkatrészeket az Autóker forgalmazta. Az elmúlt évben a Mogürt 28,5 milliárd forint értékű importjának csaknem 31 százalékát az Autóker ér­tékesítette. A társaság létre­hozásával várhatóan javulni fog az ellátás, mert egyhe- lyütt bonyolódik a kül- és belkereskedelmi munka, ki­küszöbölhetők lesznek a pár­huzamosságok, s növekszik a munka hatékonysága. Halálos tűzeset Halálos tűzeset volt vasár­nap este fél nyolckor Balas­sagyarmaton az Óváros tér 32. szám alatt levő épület egyik lakásában. Balázs Já­nos 77 éves helyi lakos ruhá­zata és haja a cserépkályha begyújtásakor lángra kapuit, s a fűztől a lakásban rövid idő alatt sűrű füst keletke­zett. Az idős ember segítségé­re ugyan két szomszéd is sietett — ők kisebb füstmér- gezéssel kerültek kórházba —, de Balázs János a helyszí­nen meghalt. ☆ Salgótarjánban hétfőn a délutáni órákban a Rákóczi út 230. sz. alatt, egy udvari lakás szobájában a tűzhelyből kipattanó parázs tüzet oko­zott. A tűz következtében a 4x4 méteres szoba berende­zésével együtt kiégett. A tü­zet a salgótarjáni tűzoltóság eloltotta. A becsült kár érté­ke: 35 000 forint. Hadra fogták a kisméretű, mozgékony hótolókat Salgótar­jánban, hogy a hirtelen leszakadt nagy mennyiségű havat eltakarítsák a közterületekről. Képünk az Arany János utcában készült a városgazdálkodási üzem járműveiről.- kj ­— Javult a közlekedés biz­tonsága Nagyorosziban a decemberben elkészült járda átadásával. A járdát a Fel- szabadulás úton építették, a kettes számú főútvonal mel­lett. Az orvosi rendelő ve­szélytelen megközelítését te­szi lehetővé a településfejlesz­tési hozzájárulásból létesí­tett gyalogút. — Teljesítették lakás­átadási tervüket. A Nógrád Megyei Állami Építőipari Vállalat teljesítette 1986. évi lakásépítési-átadási tervét. Az állami építők Salgótarjánban 140, Balassagyarmaton 62, Kisterenyén pedig 24 dolgo­zót juttattak új otthonhoz. — Több élelmiszer a lakos­ságnak. A megye é'elmiszer- ipari vállalatai az előzetes ter- vek szerint az elmúlt évben 140 millió forinttal több élel­miszeripari terméket — húst, kenyeret, tejet stb. — adtak a megye lakosságának és a népgazdaságnak, mint 1985- ben. Az előállított termékek értéke eléri a 2 milliárd 540 millió forintot. — Üj termék: Falkon. Is­mét új termék gyártására született döntés a Salgótarjá­ni Vasöntöde és Tűzhelygyár­ban. Megállapodott az SVT, az energetikai kisszövetkezet­tel, a Falkon típusú gázkon­vektor dokumentációjának megvásárlására, eszerint a partner, a vizsgálati anyagot és a prototípust is a tűzhely­gyár rendelkezésére bocsátja. A gyártásba állításra az SVT műszaki gárdája vállalkozik. — TÖBB FIATAL A VÁ­ROSKÖRZET/ TANÁCSKO­ZÁSOKON. A közélet fóru­main Szécsényben kedvezően változott a fiatalok megjele­nési aránya, így a legutóbbi városkörzeti tanácskozásokon a megjelentek harminc szá­zaléka a fiatal korosztályba tartozó volt. Mit fizet a toló? A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság tájékoztatása sze­rint a totó 1. játékhetére be­érkezett 4 476 146,5 darab szel­vény. Nyereményalap 23 929 479 forint. Jutalom 2 175 407 forint. Az I—IV. nyerőosztályra egyenként 6 526 222 forint, a II—III, nyerőosztályra egyenként 4 350 814 forint. 13 találatos szelvény 1 da­rab, amely egyben 13 plusz 1 találatos szelvény is; nyere­ménye 6 961 303 forint. 12 találatos szelvény 165 da­rab, nyereményük egyenként 21 095 forint, 11 találatos szelvény 2823 darab, nyereményük egyen­ként 1232 forint, 10 találatos szelvény 24 605 darab, nyereményük egyen­ként 212 forint. A kifizetés időpontja: 20 60« forint alatt január 10-től, 20 000 forint felett január 15-től. A MAGVA?» NBtlZIsTI BANK Súlyos ütközés hivatalos irlegen Az elmúlt esztendő során vég­zett tevékenységük összegzésére készülnek a magyarnándori Gal- gamenti Afésznél. 14 településen látják el feladataikat, közöttük is elsősorban a kereskedelmi ellátás a fő teendőjük a körzetben, 235 millió forintos bevételi tervüket teljesítették, ebből az összegből 163 millió forintot tesz ki a bolti kiskereskedelem tevékenysége. A hétmillió forintot megközelítő nyereségük szintén megfelel a várakozásoknak. Képünkön Csu­kás Lajosné főkönyvelő, Varga Erzsébet és Káposzta Mária gép­könyvelők az áfész-központban az év végi zárást készítik. kulcsár — Súlyos vasúti szerencsét­lenség történt vasárnap dél­után az Egyesült Államok­ban, Baltimore város közelé­ben. Egy — a karácsonyi— újévi szabadságról visszaté­rő utasokkal zsúfolt — sze­relvény három mozdonnyal ütközött össze. Az utasszállí­tó szerelvény kocsijai kisik- lottas, több kocsi teljesen összeroncsolódott Az eddigi adatok szerint a szerencsét­lenségnek legalább 15 halálos áldozata van, de egy össze­roncsolt kocsihoz még a késő esti órákig sem tudtak hoz­záférni a mentők, így az ál­dozatok száma akár harminc is lehet. A sérültek száma meghaladja a 170-eí, köztük többen súlyos, életveszélyes sérüléssel kerültek kórházba. Az előzetes vizsgálat sze­rint az utasszálító szerelvény nagy sebességgel, de szabá­lyosan haladt. A másik sín­páron azonban a három moz­dony szabályellenesen átha­ladt egy tilos jelzésen és a kanyarban nagy erővel oldal­ról súrolta a szerelvényt, így Siklatta ki és törte össze an­nak kocsijait. Rendőrségi felhívás A Salgótarjáni Rendőrkapitány­ság csalás miatt büntető eljárást indított Gyarmati József salgó­tarjáni lakos ellen. A rendőrség kérése, hogy azok a személyek, akiktől Gyarmati József valami­lyen megtévesztő indokkal pénzt csalt ki, jelentkezzenek a Salgó­tarjáni Rendőrkapitányság vizs­gálati alosztályán, Salgótarján ban, a Kossuth utca 5. szám alatt. Az üggyel kapcsolatos bejelen­téseket a 11-374, vagy a 11-255/ 31-71 melléken várják munkaidő­ben. Munkaidőn túl a 12-148 tele­fonon lehet jelentkezni. DBVIZ A ARFOLY A MAI Érvény ben: 1987. január 6-án. Devizanem vételi eladási árt. 100 Ft-ban Angol font 6748,93 (»762,45 Ausztrál d. 3050,41 3056,51 Belga frank 113,76 113,3* Dán korona 625,38 626,64 Finn márka 957,81 959.73 Francia frank 716,51 717,95 Holland f. 2096,70 2100,90 Japán y. (1000) 287,04 287,62 Kanadai d. 3309,30 3315,92 Kuvaiti d. 15626,42 15657.70 Norvég k. 619,62 620,86 NSZK-márka 2369,51 2374,25 Olasz 1. (1000) 34,00 34,06 Osztrák s. 336,46 337,14 Portugál e. 31,39 31,43 Spanyol p. 34,82 34,88 Svájci f. 2815,46 2821,10 Svéd korona 674,69 676,05 Tr. és Cl. rubel 2797,20 2802,80 USA-doIlár 4558.23 4567,35 ECU (Közös P.) 4916,12 >925.96 Az államközi megállapodásokon alapuló hivatalos árfolyamok változatlanul az 1986. november 25-i közlésnek megfelelően van« nak érvényben. A MAGVAR NEMZETI BANK VALUTA- (BANKJEGY- ÉS CSEKK-) ÁRFOLYAMAI Érvényben: 1987. január 6-tól 12-ig. vételi eladás! árt. 100 Ft-ban Devizanem Angol font 6553,02 6958,36 Ausztrál d. 2961,86 3145,06 Belga frank 110,45 117,29 Dán korona 607,23 644,79 Finn márka 930,01 987,53 Francia frank 695,71 738,75 Görög d. a) 31,04 32,96 Holland f. 2035,84 2161.76 Japán y. (1000) 278.71 . 293,95 Jugoszláv d. 7,60 8.06 Kanadai d. 3213,23 3411,99 Kuvaiti d. 15172,80 16111,32 Norvég k. 601,63 6*8,85 NSZK-márka 2300,72 2443,04 Olasz 1. (1000) 33,01 35.05 Osztrák s. 326,70 346.9« Portugál e. 30,48 32,36 Spanyol p. 33,80 2733,73 35.9« Svájci f. 2902.83 Svéd k. 655,11 695.63 US A-dollár 4425,91 4699,67 ECU (Közös P.) 4773,41 5068.67 a) Vásárolható legmagasabb bankjegy címlet: 500-as. mnr.mn. . Magyar Szocialista Munkáspárt Nógrád Megv,i Bizottsága es a Nögrád Megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: VINCZE ISTVANNE. Szerkesztősre: Salgótarján, Palócz mire tér t Telefon ® . — . . a. aaa »- i / .1 n/l aa.iaí r ant'inrlé f7nl!al>ié tpnlnloo IriorlÁ • R A I T \* I T A ÁT \ Si. 9 V li 1VI |IO VC I r 9 f) b 1P d fI A/Úllplat IfV 'ltfnoí/lio CT íazfAfsinOlnl • CalnA.it.i/.M

Next

/
Oldalképek
Tartalom