Nógrád. 1964. október (20. évfolyam. 197-223. szám)

1964-10-08 / 203. szám

cftÖSfcer i «aCtöHat HÖG1.ÍB £ Segít a tanulóifjúság Társadalmi megmozdulás két tanintézet felépítése érdekében Ev vége előtt a Kisterenyei Téglagyárban Néhány héttel ezelőtt meg az a hír járta: nem épül meg jövőre a salgó­tarjáni új gimnázium és az általános iskola. Erre csak az 1966. őszén kezdődő ta- évben lesz lehetőség. A hír nem volt alapta­lan s éppen ezért aggódást keltett. Az építők véleke­dése elsősorban az általá­nos iskola jövő évi átadá­sára vonatkozik, amelynek a terveit csak októberben kapják meg. így a kivite­lezéshez ezidén aligha kezdhetnek hozza. S bár a gimnázium kiviteli doku­mentációi már júliusban megérkeztek, nem pseké- lyek azoik a részben még ma is meglévő, elsősorban kisajátítási, szanálási prob­lémák sem, amelyek az idei, meglehetősen késői kezdést előidézték. A város még sem mond­hatott le arról, hogy ez a két rendkívül fontos intéz­mény jövőre elkészüljön. A Madách Gimnázium zsú­foltsága köztudott. Vala­melyest tehermentesítendő, létesítettek kihelyezett osz­tályokat néhány Salgótar­ján környéki községben. A tizenhat tantermes ál­talános iskola hiánya ha lehet, még ennél is ége­tőbb. Megépíteni a volt MT'H iskola mögötti telken fogják, abban az Iskola körzetben, amelynek ilyen­irányú ellátottsága aggasz­tó, a következő tanévben pedig szinte megoldhatat­lan. A jelenlegi Iskola-úti általános Iskola körülmé­nyei ma alighanem a leg­rosszabbak Salgótarjánban. Az amúgy is szűk iskola zsúfoltságát fokozza, — a máskülönben örvendetes tény, — hogy közelében nagyarányú lakásépítkezé­sek folytak és folynak je­lenleg is. Ennek következ­tében 1965-re a korábbinál csaknem hétszáz családdal több él majd az iskola vonzási területén. A feszültséget, amely e tekintetben keletkezett csak az iskola gyorsütemű felépítésével lehet felolda­ni — ezt az álláspontot képviselték a város vezető testületéi. Ezt az álláspon­tot magáévá tette a Nóg- rád megvei Építőipari Vál­lalat vezetősége is. Az MSZMP városi végrehajtó bizottságának minap lezaj­lott ülésén éppen ezért már nem is vak vitás, hogy a gimnázium építésének 1965 szeptember 1-re be kell fejeződnie. Megállapo­dás született abban is, hogy az átlaiános iskolát, amelyhez valószínűleg csak a téli időjárás elmúltával foghatnak hozzá, 1965. vé­gén adják át Az építéshez rendelkezésre álló idő azonban ennél is, annál is olyan kevés, s az akadá­lyok, melyek a folyamatos gyors munka útjába kerül­hetnek olyan természetű­ek, hogy a dicséretes vál­lalkozás véghezvitele csak­is széleskörű társadalmi megmozdulás segítségévéi sikerülhet. Érthető hát az építőipari vállalat kérése: gyümölosöztetve a távfűtés építésének tapasztalatait, az iskolák építésénél vár­ható akadályok gyors le­küzdése érdekében hívja­nak életre koordinációs bi­zottságot amely az iskola kivitelezésében résztvevő, illetve érdekelt szervek, szervezetek, intézmények, vállalatok képviselőiből ál­lana. A javaslat kedvező visszhangra talált. A vállalat másik fontos kérése az volt, hogy eny­hítsenek munkaerő prob­lémáin. Dr. Homoki Lászlóne, a városi tanács vb elnökhe­lyettese kijelentette, hogy elsősorban a gimnáziumi tanulók, de még az általá­nos iskolák hetedik-nyol­cadik osztályos tanulói is örömmel segítenek az is­kolák építésében. Hason­lóképpen nyilatkozott azó­ta Herold László, a Ma­dách Imre Általános Gim­názium igazgatója is. Salgótarján lakossága már nem egyszer tanúje­lét adta annak, hogy a megyeszékhely szebbé, kor­szerűbbé tételét szívügyé­nek tekinti. Ha a rekonst­rukció során az épitőmun- kásokén kívül más nem is nyúlt volna itt szerszámhoz —akkor is a mienk lenne ez a megújuló város. De a falakban benne van a legnemesebb kötőanyag: lakóink verítéke, kétkeze munkája is. S van abban valami jelké­pes, hogy az új iskolák gyors felépítését éppen a salgótarjáni tanulóifjúság lelkesedése, fiatal izmos karjainak serénysége teszi lehetővé. Cs. G Év elején elmaradással kuzködtek a Kisterenyei Téglagyárban, most pedig már a tervév befejezésére készülődnek. A legfonto­sabb most is a nyersgyár­tás szorgalmazása, hogy amíg az időjárás engedi, elegendő mennyiséget biz­tosíthassanak a téli folya­matos égetéshez. Az idén nem kevesebb, mint 17 ezer köbméter föl­det kellett megmozgatniuk a bányászoknak, hogy le­gyen a prés számára ele­gendő anyag. A nyerstéglák nagy ré­sze mér kazalozva várja a telet. Jelenleg közel két­millió nyerstégla van tá­rolva, ami a kemencének mintegy 4 hónapra bizto­sit munkát. A nyersgyár­tási tervet a napokban sze­retnék befejezni, de gyár­tanak amíg csak az idő engedi, hiszen céljuk; leg­alább 6 hónapos előny biz­tosítása. Az éves égetési tervet is október első felében teljesítik az előzetes szá­mítások szerint és mintegy egymillió égetett téglát ad­nak év végéig terven felül az országnak. A bányában, a présnél és a készlettéren éppen olyan szorgalmas munka folyik most Kisterenyén, mint a kemencénél. Jelen­leg nincsenek tárolási gon­dok, hiszen a kihordok nem egyszer a már vá­rakozó gépkocsira ra­kodnak és melegen szállít­ják a téglát. A kistere- nyeiek pedig nemcsak a tervezett mennyiséget ad­ják, hanem egymillióval besegítenek a többi tégla­gyárak elmaradásának be­hozásához is. Zsúfolt a készlettér, lesz elegendő nyerstégla a ke­mence számára Mázuk István bányász sok csille anyagot elszállí­tott már a préshez Sütő Ferenc és Orkisz László kihordók az idén több mint 3,5 millió égetett téglát adtak ki a kemencéből (Koppány György felvételei) Elcserélt telkek, bosszús építtetők Növekszik a szövetkezetek tejtermelése Majdnem két és féléves 2A962. ÉM. PM. számú rendelet, amely előírja, hogy mely területekre kell építési tilalmait elrendelni. Nagyon röviden megfogal­mazva : azokra, amelyek­nek övezeti beosztása vagy építési módja a rendezési tervek során megváltozik; vagy amelyek népgazdasá­gi nagyjelen tőségúek. Azt a tényt, hogy az ingatlan építési tilalom alá került, be kell jegyezni a telek- könyvbe és az elsőfokú építési hatóság nyilvántar­tásé, be. ezen túl a tálaimat közölni keU a tulajdonos­sal is. Megyénk telekkönywe- zetői — kevés kivétellel — a rendelkezést nem haj­tották végre. Emiatt nem egy embert ért bosszúság: megvette a telket, s csak már mint tulajdonos tudta meg, hogy nem építhet rá. Az egyik községben elké­szítették ugyan a végleges építési tilalom alá eső in­gatlanok jegyzékét, de azt nem vezettek pontosan. Így cseréltek fel két tel­keit, amelyek egyikére az új tulajdonos — magasfe­szültségű villanyvezeték közelsége miatt — nem építkezhetett. A Nógrád megyei Fő­ügyészség megvizsgálta, hogyan hajtották végre a rendeletben foglaltakat. Megállapította, hogy az építési tilalom alá eső in­gatlanok jegyzékét egye­dül a pásztói járásban ké­szítették el előírásosan. A főügyészség figyelmezteté­sére a megyei tanács-vb építési, közlekedésügyi és vízügyi . osztálya felhívta az elsőfokú építésügyi ha­tóságokat a jegyzék elké­szítésére, pontos vezetésé­re. Sújtóléghizlos fúrógépek a bányákban A sújíólegveszélyes bá­nyákban a biztonság köve­telményeinek megfelelően eddig általában sűrített levegővel működtetett fú­rógépeket alkalmaztak. A közelmúltban a nógrádi bányák összesen 160 új súj­tólégveszélyes, de elektro­mos működtetésű fúrógépet kaptak. Az új gépeket ará­nyosan szétosztották a ve­szélyeztetett bányák között. A pásztói járás termelő­szövetkezeteiben sokat ja­vult, eléri a 9,4 litert az istállóátlag. Ilyen ered­ményt még egyetlen évben sem értek el. A pásztói szövetkezetben 107 tehén van, az istállóátlag 7,7 li­ter. A szécsényi járásban az eddig gyenge termelőszö­vetkezetekhez tartozó ma- gyargéci gazdaságban is ja­vult a tejtermelés. A 61 tehenet számláló szövetke­zetben 8,3 liter az istállóát­lag. A nógrádmegyeri Pe­tőfi Termelőszövetkezetben 11,5 literre emelkedett az istálló átlag. A tejhozam omeStedése kedvezően érezteti hatását a fogyasztásrá és feldolgo­zásira, s egyre több saftkroa- gében is. Két évvel ezelőtt 53 ezer hektoliter tejet ér­tékesítettek a gazdaságok, az idén már 75 e»er hekto­litert. A tehénáfioraiány riBwe- kedése egyik tényezője te­het ugyan a magasabb tej­termelésnek, a legfőbb azonban az. hogy gondot fordítanak a tafcarmássye- zásra, s egyre több szate*»- ilag képaett aUatgoedoeö dolgceák a kűaőB gaasteab« gok tehenésaetébea.

Next

/
Oldalképek
Tartalom