Nógrád Megyei Hírlap, 1993. december (4. évfolyam, 280-305. szám)

1993-12-01 / 280. szám

NOGRAD VAROSHAZA - PÁSZTÓ ES KÖRNYÉKÉ (5. oldal) HÍRLAP MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1993. DECEMBER L, SZERDA IV. ÉVFOLYAM 280. SZÁM ÁRA: 16,30 FORINT OKIGO 2 I kezdje Sj az ORIGÓNÁL § (24733) ínőség, elegancia LAPUNKBAN: Hamarosan: közúti ellenőrzés (3. oldal) Az olvasó kérdez — mi válaszolunk (3. oldal) A szép mátraszelei örök élménye (4. oldal) Sporttükör: Élen a Karancslapujtő (7. oldal) Várható KRESZ- módosítások Feltehetőleg jövő év márciu­sától visszaállítják azt a régi KRESZ-szabályt, amely a pár­huzamos közlekedés esetén nem engedi meg például a nehézjár- muveknek a belső sávokban való tartós haladást — tudtuk meg tegnap a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium illeté­kesétől. Kezdeményezni fogják a biztonsági öv bekapcsolása alóli felmentőt azoknál, akiknél ezt orvosi szempontok indokolják, például terhes nők, vagy pace­makerrel élők. Megfontolják, hogy az első ülésen való gyer­mekszállítási tilalmat feloldják, ha a kisgyerek biztonsági ülésben utazik. Behavazott utak a Dunántúlon Az országban járhatatlan út, vagy a hó miatt elzárt település nincs, ám a nagy mennyiségű csapadék miatt a Dunántúlon sok útvonal nehezen járható. A Duna keleti részén nem volt ha­vazás, csupán Bajánál esett a hó, de az el is olvadt. A Dunántúlon sok gondot okozott a havazás. A nyugati országrészben több mint 50 centiméter vastag friss hóré­teg takarta be a földeket és az utakat. A főutak Vas, Zala, So­mogy, Tolna és Baranya megyé­ben havasak, hókásásak, sokfelé nehezen járhatók. A Dunántúl nyugati részén ugyancsak na­gyon nehezen járhatók a mel­lékutak. V ér készítmény t szállító rendőrök A szakadatlan havazás miatt tegnap a rendőrség segítségét kerték a Vas Megyei Vértransz­fúziós Állomás ügyeletes mun­katársai, hogy eljusson a vérké­szítmény a körmendi kórházba. A küldeményt a 40 centiméter­nyi hóban terepjáró gépkocsival vitték Szombathelyről, így ér­kezhetett csak időben a műtőbe. Országos Köznevelési Tanács Az Országos Köznevelési Ta­nács keddi alakuló ülésén Mádl Ferenc művelődési és közoktatá­si miniszter a tanács 21 tagjának átadta a három évre szóló fölkérő levelet Egyévi időtartamra el­nöknek választotta Illyés Sán­dort, a Bárczi Gusztáv Gyógype­dagógiai Tanárképző Főiskola jelöltjét, az intézmény főigazga­tóját Az Országos Köznevelői Tanács felállítását a közoktatási törvény írta elő. A testület a mű­velődési és közoktatási miniszter döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő országos szakmai testületé. Göncz Árpád Hannoverben Göncz Árpád köztársasági el­nök tegnap Hannoverbe utazott, ahol december 1-jén részt vesz és beszédet mond a Római Klub 25. évfordulós konferenciájának nyitóülésén — közölte a köztár­sasági elnök sajtóirodája. EU-tagság Módosították az adózás rendjéről szóló törvényt Az Országgyűlés tegnap elfogadta az adózás rendjéről szóló törvény módosítását A jogszabály szélesíti az adóhatóság jogkörét, szigorítja az adózás szabályait Ezzel a 100. törvényt alkotta meg 1993-ban a Magyar Országgyűlés. Az adózás rendjét módosító törvény határozathozatala előtt Becker Pál pénzügyminisztériu­mi államtitkár elmondta: a ke­ménység nem a tisztességesen adózó többség, nem a vétlen adózók irányában nyilvánul meg. A kormányzat nem enge­dett a magas bírság és az áruíe- foglalás kérdésében, ami azon­ban csak az engedéllyel nem ren­delkező kereskedőkre vonatko­zik. Az elfogadott módosítás sze­rint változnak a bejelentési köte­lezettségek, és szaporodott azoknak az adatoknak a köre, amelyeket az adózóknak közöl­niük kell az adóhatósággal. így például közölni kell a társaságnál vezető tisztséget betöltő szemé­lyek adatait is. Az adótitok jog­körében az új módosítás akkor teszi lehetővé az adatok közlését az APEH-nek, ha azt a bíróság kéri, illetve az ügyész által jóvá­hagyott megkeresésre kéri azt a nyomozó hatóság, és ez a megke­resés büntetőeljárás megindítása vagy lefolytatása éraekében szükséges. Bizonyos esetekben az adóhatóságot felügyelő mi­niszter is kaphat egyéni adato­kat, ha az a felügyeleti jogköré­nek végrehajtásához szükséges, és még abban az esetben adhat ki adatokat az APEH, ha az adóti­tok kábítószer-kereskedelem­mel, terrorizmussal vagy illegális fegyverkereskedelemmel függ össze. Módosulnak az adóelőleg-fi­zetés szabályai is. így ezentúl nem az adóelőleg emelésével bünteti majd az adóhatóság a be­vallást nem teljesítő cégeket, vál­lalkozásokat, hanem mulasztási bírság szigorúbb kiszabásával. Gyarapodnak az ellenőrzési le­hetőségei az APEH-nek egy új forma, az azonnali ellenőrzés be­vezetésével. Az adóhatóság az ellenőrzést a hatáskörébe tarto­zó ügyekben az illetékességi te­rületén folytatja le, de külön en­gedéllyel az illetékességi terüle­tükön kívül is tarthatnak majd ellenőrzéseket az APEH revizo­rai. Szigorodnak a bírságok, de valamivel kisebb mértékben, mint ahogy az az eredeti javaslat­ban szerepelt. A mulasztási bír­ság felső határa a legtöbb eset­ben 50 ezer forint, amit egyebek között akkor róhatnak ki, ha az adózó nem tett eleget bevallási kötelezettségének. Ugyancsak bírságot állapíthat meg az adó­hatóság, ha valaki nem tesz ele­get számla-, illetve nyugtaadási kötelezettségének, valamint ha engedély nélkül folytat kereske­delmi tevékenységet. (MTI) Árokban landolt a mikrobusz Sziráknál Fotóriporterünk Szirák határában készített felvétele is bizonyítja: nem árt az elővigyázatosság. Ed­dig nagyobb közúti baleset nem történt című írásunk a 3. oldalon. Tizenötmillió forint a jogi csűrés-csavarás ára Megnyerték perüket a bányásznyugdíj ások Kevés olvasónk van, aki hozzá hasonlóan otthonosan mozog szerkesztőségünkben. Az elmúlt három esztendőben tucatnál többször keresett fel, s beszélgetésünk alapján legalább féltu­catnyi cikk született. A salgótarjáni Molnár Tiborról van szó: ő a képviselője a nógrádi bányásznyugdíjasoknak az elmaradt szénpénzük ügyében indított bírósági perben. A minap örömtől sugárzó arccal toppant be.-Győztünk! Mégis van igaz­ság a földön - mutatta a Legfel­sőbb Bíróság végzését. Miután átfutottuk az abban foglaltakat, leültünk beszél­getni.- Idézzük fel a történteket!- Három éve pereskedünk egykori munkáltatónkkal, a Nógrádi Szénbányákkal, hogy a nekünk járó évi húsz mázsa szén mindenkori árát kapjuk meg szénpénzként. Jogos igé­nyünk érvényesítése érdekében először a Vállalati Munkaügyi Döntőbizottsághoz, ezután sor­rendben a salgótarjáni Megyei Munkaügyi Bírósághoz, a Fő­városi Bírósághoz, a Legfőbb Ügyészséghez, végül a Legfel­sőbb Bírósághoz fordultunk. Minden fórumon nekünk adtak igazat, ám a vállalat, illetve a felszámolását vég/ő Pénzinté­zeti Központ jogi képviselője mindannyiszor fellebbezett. Az első perben hét bírósági-, a má­sodikban öt peren kívüli egyez­tető- és két bírósági tárgyalás zajlott le. Az 1990. és az 1992. évi járandóságunkhoz már hoz- (Folytatás a 3. oldalon) Hazai AIDS-tény: 81 elhalálozás Magyarországon eddig 81-en haltak meg AIDS-ben. A betegek száma jelenleg 140, az ismert fertőzötteké 360, míg a becsült ada­tok alapján legalább 2-2,5 ezer HIV-pozitív — köztük számos kül­földi — él hazánkban. Mindez azon a tegnapi sajtótájékoztatón hangzott el, amelyet a december 1-jei AIDS-világnap alkalmából rendeztek a Népjóléti Minisztériumban. 2000-re? Kádár Béla, a nemzetközi gaz­dasági kapcsolatok minisztere brüsszeli tárgyalásai után el­mondta: a kormányzat a közel­jövőben vitatja meg az Európai Unióhoz való magyar alkalmaz­kodás stratégiájának elveit és főbb feladatait. „A következő fél évtizedben ennek teljesítése je­lenti majd a magyar gazdaság számára a legnagyobb kihívást* — jegyezte meg. „Elérhetőnek tűnik, hogy az ezredfordulón or­szágunk csatlakozzék a fejlett európai országok családjához” — fejtette ki a magyar minisz­ter. A tájékoztatón közreadott ki­mutatások szerint az AIDS Ma­f yarországon leginkább a férfia- at, közülük is elsősorban a ho­mo-, illetve a biszexuálisokat sújtja. A HIV-pozitívok és a be­tegek között viszonylag keve­sebb a hemofíliás, valamint az, aki transzfüzió útján kapta meg a fertőzést, a kábítószeresek ará­nya azonban még mindig elenyé­sző. A legtöbb HIV-pozitív egyébként a fővárosban és Pest megyében él, de viszonylag so­kan fertőződtek meg az ország nyugati, Uletve északkeleti fe­lében is. Dr. Bánhegyi Dénes, az AIDS-betegeket kezelő László Kórház munkatársa rámutatott, hogy korunk két jelensége, a szexipar előtérbe kerülése és a migráció kiszélesíti az AIDS-fer­tőzés lehetőségét. Ezért is fontos lenne, hogy minél többen részt vegyenek a szűréseken, ame­lyekre az ország 146 pontján, a helyi Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgalatoknál, va­lamint — anonim módon — a bőr- és nemibeteg-gondozókban lehet jelentkezni. (MTI) Fidesz-fórum - Zsély András lépéskényszere A polgármester a politikai vitákat akarta elkerülni SALGÓTARJÁN. Hat munkáspárti, egy szocialista és Í szociáldemokrata képviselő alá a hétfői testületi ülésre yújtott sürgősségi indít- yt, amelyben Zsély András ’ármesteri és megyei elnöki tjének összeférhetetlenségét ínták megszüntetni - idta Ponyi Zsolt frakcióve- ) a Fidesz keddi sajtótájé­koztatóján. Zsély András meg­erősítette abbéli meggyőződé­sét, hogy a polgármesteri tiszt­ségről szóló törvény szerint nem összeférhetetlen a polgár- mesteri tisztség és az ő Fidesz megyei elnökévé történő meg­választása. Azért mondott le mégis ez utóbbiról, hogy elke­rülje a meddő politikai vitákat - mondta. Tájékoztatott arról is, hogy bejelentését a megyei vá­lasztmány tudomásul vette, de „politikai ellenfeleik tisztánlá­tására kifejezte azt is, hogy a lemondás tudomásul vétele nem jelenti a bizalom megvonását”. A Fidesz következő megyei el­nöke személyéről két héten be­lül döntenek. Rákérdeztünk a sajtótájékoz­tatón az önkormányzat Nógrád Volánnal szembeni adósságára is. Ponyi Zsolt elmondta, a tes- (Folytatás a 3. oldalon) KÁRPÓTLÁSI JEGGYEL mindent megvásárolhat a NÓGRÁDKERRT. áruházaiban és szaküzleteiben Salgótarjánban, Balassagyarmaton. HETI BEVÁLTÁSI ÁRFOLYAM: 65% Azt gondolom... Nem múlnak el a félelmek Ne féljünk az atomerőmű­vektől - üzente Teller Ede, a világhírű tudós. És a terroris­táktól se féljünk - ajánlotta Rushdie, az indiai származású brit író. - Jó lenne szót fo­gadni, s nagyvonalúan elosz­latni néhányat mindennapi, testközeli félelmeinkből. Csodás volna merészen kulcsra zárni a félelmek tárhá­zát, s a maghasadás zsenialitá­sától való idegenkedésünkön kívül elűzni a pusztító sugár­zással szembeni rettegésünket. Fittyet hányni az állástalanság, a betegség, a magára mara­dottság kiszolgáltatottságának. Keményen szembe szállni a korrupcióval, az éjszakai tá­madóval, a megbízhatatlan­sággal, a hatalomféltés, a becsvágy vakságával. A harcos tarjáni környezet­védő készséggel visszavo­nulna, az egyszerű ember megnyugodna, ha nem ijesz­tené az ötvözetgyári ólomsalak réme, a vásárcsarnoki keres­kedő is szélnek eresztené tol­vajfigyelőit, ha nem kellene üzletét, megélhetését féltenie. De miből merítsen bátorsá­got az, akit mindenéből kifosz­tottak? A feleség, akinek há­zastársa merénylet áldozata lett? Mit kezdjen félelmével a ságújfalui asszony, aki a vég­rehajtót várja, s nem lát kiutat a feje felett tornyosuló adós­ságból? S nem kevésbé fontos az a kérdés sem: küzdelmük­ben ki, mi legyen a' fegyverük, szövetségesük? Hiszem, boldogan megsza­badítanánk magunkat apró bé­nultságainktól, ha valakik azt is megüzennék, hogyan kezd­jük el. Mert az elhatározás, az elszántság édeskevés, a két­ségbeesés és a harag pedig rossz tanácsadó. Tudnunk kel­lene, kihez forduljunk, ha a testi erő, a pénz, a furfang, a lelkiismeretesség vagy a gáz­spray már nem segít? S az lenne az igazán megbízható recept, ami arról is szólna: mi­ként előzhetnénk meg, hogy újabb iszonyatok lépjenek a megszűntek helyébe. Megke­serítve az életet. (Mihalik J.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom