Nógrád Megyei Hírlap, 1997. december (8. évfolyam, 280-304. szám)

1997-12-10 / 288. szám

1997. december 10., szerda Megyei Körkép BÁTONYTERENYE 3. oldal Nógrád Negyei Hírlap Dukay Nagy Ádám jegyzete „A mai bátrak” V 'onulgatnak / ezek a mai bátrak / szavalgatnak és kiabálnak" - írja Nagy Gáspár egy nemrégiben megjelent ver­sének első soraiban. A mű szél­jegyzete: „a 120 éve született Ady szellemének". A verset tovább olvasva, nem csak Ady Endre jutott az eszembe. Azon kezdtem tű­nődni, vajon mennyien vannak ma, akik letagadják, megmásít­ják a nem is olyan régen még nagydobra vert véleményüket, „ meggyőződésüket” (?). Azelőtt ugye megvolt a hivatalos állás­pont, ami olyan volt, amilyen és passz. Ez nem azt jelenti, hogy akkoriban minden esztétikai, szociológiai stb. irányzat hasz­navehetetlen volt, s minden mérce megbízhatatlan lett volna, ahogy sokan ma vallják. Jómagam -fiatal koromnál fogva- nehezen tudom elkép­zelni, milyen lehetett akkoriban mondjuk éppen toliforgatónak lenni; viszont a kultúra sem ilyen helyzetben volt. Nem tisz­tem, s erőmet is fölülmúlja, hogy itt néhány sorban nagy bölcsességeket mondjak ki, az azonban meglehetősen tisztán látszik, hogy a vélemények bi­zony jönnek-mennek széles e honban. Nagy Gáspár költeménye így folytatódik: „Emlékszem rájuk / (tíz éve sincs még!) I többségük jussolt / de most mindent akar­nak / a semmi-jussból! (...) Ma „igazolt” szabadsághősök / mert már akkor bátran éltek”. A közéleti verselésnek nem ritka hangjai közé tartozik az idézett szöveg egésze. Való­színűleg azért, mert mindany- nyian újra átgondoljuk a ’89- 90 körül történt esemé­nyeket. Úgy kellett-e történnie mindennek, ahogy és akkor történt? Nem volt-e túl gyors, vagy túl lassú minden? Nem volt-e . . . stb.? Ilyenféle kér­désekre szinte biztos, hogy egy ideig nem találjuk meg a választ, bár a majdani törté­nészeknek, no és a mai polito­lógusoknak lesz min törniük a fejüket. Az mindenesetre biztos, hogy sok minden megváltozott bennünk. Én azt gondolom, hogy a srácok már egész fia­talon büszkék tudnak lenni magyarságukra, s a felnőttek­nek az a dolguk, hogy ezt a tudatot vigyázzák, bármilyen idők is járjanak fölöttünk. S, hogy ki a jó hazafi, arra so­kan keresik a választ. Burányi Ferenc költő így vall erről: „Ki itt a jó magyar? (...) Ki udvaroncból szökkent népve­zérré, de „honféltés" népét sem kímélné - I az lenne jó magyar?” A választ jól tudjuk, épp' ezért legyen bármilyen hatalom, ágáljanak bár val­lási szekták, vagy szélsőséges politikusok - ha sokszor nem is könnyű - maradjunk azok, akik vagyunk: magyarok. Pénzigényes a polgárőrség működése is Legjobbkor jött támogatás A polgárőrcsoportok műkö­dése elengedhetetlen a közbiz­tonság javítása érdekében. Azokon a területeken, ahol polgárőrök működnek korlá­tozottabb a bűnözök műkö­dése. A rendszeresen jár­őröző, figyelőszolgálatot el­látó polgárőrök hovatovább nélkülözhetetlen segítőtársai a rendőrségnek. Ezt a segítőtársi együttmű­ködést köszönte meg dr. Nagy Károly, a Salgótarjáni Rend­őrkapitányság vezetője a me­gyei jogú város területén mű­ködő polgárőrcsoportok veze­tőinek megbeszélésén. Az idei munka rövid értékelését azzal zárta, hogy további ak­tív segítséget kért a rendőri munka támogatásához. A közelgő év végére való tekintettel, mintegy kollektív jutalomként a kapitány átadta a Salgótarján és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány támogatását 20-20 ezer forin­tot polgárorcsoportonként. Amint kiderült, a pénz a leg­jobbkor jött a polgárőrcsopor­toknak, hiszen - más anyagi forrás hiányában - elsősorban a hírforgalmazás megterem­tése és fenntartása miatt van­nak jelentősebb kiadásaik és már tartozásuk is. A megbeszélés során a csoportok vezetői beszámol­tak az utóbbi hetek működési tapasztalatairól, a rendőrség­gel és a határőrökkel való együttműködés eredményei­ről. Erdei Imréné, a megyei polgárőrszövetség megyei el­nöke tájékoztatást adott a polgárőrszervezetek decem­ber 19-i megyei küldöttérte­kezletének előkészületeiről, majd Szigetvári János Salgó­tarján önkormányzatának közbiztonsági tanácsnoka, a polgárőrök képzéséről mon­dott figyelemre méltó gondo­latokat. - p. a. ­Szerencse a bajban - Nem történt személyi sérülés annál a közúti balesetnél, amely teg­nap történt a 21-es sz. főút Vizslás-Űjlakpusztához közeli szakaszán. A Salgótarján felé közle­kedő üzemanyagszállító-gépkocsi lehaladva az úttestről az utat szegélyező árokban kötött ki. A Nógrád Megyei Közútkezelő és Közhasznú Társaság fődiszpécserének intézkedése nyomán hamarosan megkezdődött a tanker kiürítése és kiemelése, amely idő alatt a rendőrség biztosí­totta a főútvonal közlekedését. fotó: gyurián tibor Embercsempészet - forráshiány - lóversenyfogadó-iroda Balassagyarmaton Vihar az ipari park körül (Folytatás az 1. oldalról) azzal együtt, hogy a zöld hatá­ron érkezők, s az őket segítők sokszor lényegesen jobb tech­nikai felszereltséggel rendel­keznek. Az ezredes elmondta, hogy évente több mint 5 millióan lé­pik át illetékességi területükön a határt, meghatározó a szlová­kok jelenléte, ám a szlovák ha­tárőrizeti szervekkel és a maga­sabb politikai fórumokon némi Két szécsényi szervezet -a „pirosszegfüsnek” és a „vö­röskeresztes” jelű- decem­ber 13-án, szombaton délután fél háromra, a városi műve­lődési központba invitálja a gyermekeket és a kísérőiket, hogy közösen fogadják a Mi­kulást, aki átadja majd a , jó­tevők” ajándékait a verse­lésre, játékra, dalra kész, leg­rátermettebbeknek és legbát­rabbaknak, akik társaikat és a rendezvény közönségét is szórakoztatják. A Magyar Adótanácsadók Or­szágos Egyesülete Eszak-ma- gyarországi Területi Szervezete december 16-án, kedden 9.15 órai kezdettel Miskolcon, a Bok­kommunikációs zavart tükröz az, hogy továbbra sem látogat­ható magyar oldalról a somos­kői vár. Az idén már öt esetben, összesen 25 főt állítottak elő azért, mert ezt figyelmen kívül hagyták. A város költségvetésének részarányos teljesítésével és a jövő évi tervezettel kapcsolat­ban a summázat: újabb lyukak kellenek a nadrágszíjra! Ugyanis várhatóan 300 millió Egy kérése azért a gyerme­kek kedvencének, a fehér sza- kállú, piros köntösű, püspöks- üvegű „öregúmak” is van, ne­vezetesen az, hogy a már nem használt játékokat, könyveket, vagy ajándékozásra alkalmas tárgyakat hozzák magukkal, he­lyezzék el a karácsonyfa alá, hogy a segélyezéssel foglal­kozó szervezet tagjai azokat a támogatásra szoruló gyerme­keknek eljuttassák, így a kará­csonyt számukra örömtelibbé tegyék. I.” címmel tart szakmai összejö­vetelt, amelyre várják a szervezet Nógrád megyei tagjait is. Lutz Zoltánné pénzügyminiszteri osz­forráshiánnyal kénytelenek in­dítani az 1998-as évet. A városatyák elfogadták az iskolák működését érintő, a Nemzeti Alaptantervvel kap­csolatos változásokat, döntöt­tek a lejárt intézményvezetői pályázatok kiírásáról, s arról is, hogy a Szerencsejáték Felügye­let lóversenyfogadó-irodát üzemeltethessen a jövőben, Ba­lassagyarmaton. Tarnóczi László Az egyéni támogatók, vállal­kozók és vállalkozások vezető­inek jóvoltából ajándékműsorra is sor kerül, amelyen megjele­nik „A kis herceg” is. A neves salgótarjáni KiViSzI Színpad előadásában varázsolják azt élővé. Akinek a játszóház nyeri el a tetszését, annak a gyermeknek is teljesülhet a vágya ezen a hétvégi, különösen hangulatos­nak ígérkező, meséhez illő, szombat délutánon, Luca-nap- ján. - drás ­tályvezető az szjá-ról és a társa­sági adóról, Plósz István, a Bor­sod megyei nyugdíjbiztosítási igazgatóság főosztályvezetője a tb-szabályok változásairól beszél. Hírek Emlékmise Dorogháza - Az MDF helyi szervezete december 14-én, vasárnap 11 órakor szentmi­sét celebráltat a római katoli­kus templomban dr. Antall József néhai miniszterelnök halálának 4. évfordulójára. Özvegyek találkozója Salgótarján - A fegyveres erők és rendvédelmi szervek nyugdíjasklubja a testülettől nyugdíjba távozott özvegyek, - férfiak és nők - számára szórakoztató találkozót szer­vez december 12-én, pénte­ken 14 órától a megyei rendőr-főkapitányságon. Vendégségben Cered/Szentendre - A Pro­vincia Galéria december 14- én, vasárnap 17 órai kezdettel rendezi meg Cene gál István ceredi festő kiállításának megnyitóünnepségét a Duna- parti városban. Beszédet mond és a művészt bemutatja: dr. Losonczi Miklós művé­szettörténész. Jazzklub Salgótarján - A Balassi Bá­lint Könyvtárban működő Kortárs Jazzklubban (KO- JAK) december 12-én, pénte­ken 18 órától a következő a program: P. F. M.: The World became the World; Eberhard Weber: Orchestra. / Épül a járda Kazár - A településen elkez­dődött a Kossuth úti csomó­pont és a járda kiépítése. A több mint hétmillió forintos beruházáshoz 5 millió 401 ezer forintot nyert pályázat út­ján az önkormányzat. A mun­kálatok befejezését jövő év májusára tervezik. Fogadószoba Bátonyterenye - Romhányi Gyula jegyző december ló­én, szerdán 8-12 óráig tartja fogadónapját a kisterenyei ügyfélszolgálati irodán. AK&H bankfiókokban minden TREZOR ÉRTÉKJEGYET vásárló ügyfelünk ajándékot kap az ^ évvégéig. r Szécsényben szombaton érkezik a közös Mikulás a gyerekekhez Mesés hétvége „A kis herceg”-gel Miskolcon találkoznak Észak-Magyarország - benne Nógrád - adószakértői Változó igazgatási eljárások réta u. 1. sz. alatt „Adó-tb ankét Kíváncsiskodó -Élővonal MuiaUk Júlia rovata - Telefon: 32-416-455 Szűk hálózat várakoztatta a nagykertieket Rovatunk várja kedves olva­sóink közérdekű vagy egyéni gondokkal kapcsolatos kí­váncsiskodó kérdéseit, észre­vételeit. A 416-455-ös telefo­non naponta, 10—töl 13 óráig kereshetik szerkesztőségün­ket, de személyesen és levél­ben is fordulhatnak hozzánk. A fenti számon, munkaidőn túl üzenetrögzítőnk is rendel­kezésükre áll. Akció és panaszoslevél „Többen fizettünk be az akciós telefonra, a KNC három hóna­pon belül vállalta a bekötést. A három hónap letelt, telefonunk még nincs. Többszöri érdeklő­désünkre ezt azzal magyaráz­ták, hogy a régi oszlopokra már nem köthetnek, újakat kell beál­lítani. Nem értjük, miért kell ehhez kilencven napnál több idő. Amit pedig végképp nem tudunk megérteni: rohamosan közeleg a tél, s ha a föld meg­fagy, sokkal nehezebb lesz a munkákat elvégezni." - írták levelükben a salgótarjáni Nagykert út lakói. Panaszukra Vassné Tóth Ju­dit, a KNC ügyfélszolgálati ve­zetője a következőket vála­szolta: a Nagykert úton a távbe­szélő állomások bekapcsolását sajnos, csak hálózatbővítéssel lehet megoldani. Az előleg be­fizetésekor az igénylők szá­mára megjelölnek egy várható időpontot, mely arra vonatko­zik, mikor szerelik be a telefon­jukat. (Az ide vonatkozó mi­nisztériumi rendelet szerint a bekötésnek az előleg befizeté­sétől számított egy éven belül meg kell történnie.) Döntő többségben három hónap alatt teljesíteni tudja az igényeket a szolgáltató, de ha a bekapcsolás hálózatbővítés függvénye, akkor ennek az ideje kitolódhat. Ház,bővítés Pásztón Tisztelt olvasónk kérése kap­csán a pásztói polgármesteri hivatal igazgatási és szociális osztályán érdeklődtünk a szoci­álpolitikai kedvezményre való jogosultság, illetve a tényleges probléma megoldásának lehe­tőségei iránt. Az utóbbiról rö­viden annyit: az önkormányzat ebben az évben kamatmentes kölcsönnel támogatta a fiatal házasok első lakás­hoz jutá­sát. Vásár­lásra 120, építésre 150 ezer forintot kölcsönzött az igénylőknek. Lehetséges, hogy az erről szóló rendeletét jövőre módosítja az önkormányzat. Ennek részletes feltételeiről személyesen érdemes tájéko­zódnia -ügyfélszolgálati idő­ben- a polgármesteri hivatal­ban. A szociálpolitikai kedvez­ménnyel kapcsolatos pontos tudnivalókról az OTP városi fiókjánál kell érdeklődnie, de az erről szóló legszükségesebb információkat levélben is fog­juk közölni Önnel. Elfogták a mátrakeresztesi Zöld Sas betörőjét Borozók veszélyben Egy alsótoldi lakos hollókői borozójába behatolt egy is­meretlen személy: betörte az ajtót és a borozóból be­rendezési tárgyakat és kü­lönféle italokat vitt el 650 ezer forint értékben. A másik eset Mátrakereszte- sen történt, ahol a tettes a rácsot lefeszítette és az ablakon át a Zöld Sas nevezetű italboltba tört be, ahonnan italokat és do­hányárút lopott el mintegy 200 ezer forint értékben. A betörő­nek nem volt szerencséje: el­fogták. A Pásztói Rendőrkapi­tányság lopás bűntett alapos gyanúja miatt őrizetbe vétel mellett indított nyomozást O. F. salgótarjáni lakos ellen. Hatszáz éves a katolikus egyházközség Kisterenyén Megújult a templom az ünnepre Hatszáz éves a kisterenyei egy­házközség és a Szent István vértanú temploma, amelyet az ünnepi alkalomra kitataroztak és új színes ablakokat kapott. A megszépült templomot de­cember 13-án, szombaton 13 órakor szenteli meg dr. Varga Lajos pásztói apát-plébános. A szentmisét követően történeti kiállítás nyílik a népkerti kas­télyban. Megnyitóbeszédet mond dr. Szomszéd András le­véltáros, történész.

Next

/
Oldalképek
Tartalom