Nógrád Megyei Hírlap, 2005. október (16. évfolyam, 229-254. szám)

2005-10-01 / 229. szám

AzANTSZ parlagfűvonala ingyenesen hívható zöldszám: Kedvező lakossági hitelek. Alacsony kondíciók! Tel: 32/521-248. ÉTTEREM ÉS 14., 18 KÍNAI VACSORAEST Asztdfogidcis: 32/512 622 ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ MlHALIK Júlia Telefon: (32) 416-455 Kissé enyhül az idő, eső is lehet. KATTINTSON RÁ! www.nogradmegyeihiiiap.hu e-maib nmedia.szerk'Saxets.hu www.viaggazdasag.hu www.mindmegetle.hu www.kisfcegyed.hu www^utomotor.hu www3Stronethu MEDIAPARTNERUNK: Ejjet-nappal egész I FM radio 100.4 www.radkrfocus.hu Szüreti vigasság Szüreti vigasságot rendez­nek szombaton a településen. A 14 órakor kezdődő felvonuláson feltűnnek huszárok és lovasok, magyar ruhások és népviselete- sek, cigányasszonyok, fogatok, s szekerek, de találkozhatunk bí­róval, kisbíróval, jegyzővel, sza- tyingossal, fakanalassal, vala­mint kéményseprővel is. Este hat órakor, a bálon megválasztják a szüret szépét. A jó hangulatról Kakas Péter és Ági gondoskodik. 9 "7 71215 "9 010 00 05229 Dr. Gótai László, a rendelőintézet igazgatója (balra) kalauzolja Rácz Jenő minisztert (középen) és Dóra Ottót a felújított épületben Juhász A. Salgótarján. Ünnepélyes keretek között adta át pénteken ár. Rácz Jenő egészségügyi mi­niszter a Szent lázár Megyei Kórház rende­lőintézetét. A balassagyarmati Rózsavölgyi Márk-Mű- vészeti Iskola tanulóinak előadásával kez­dődött az ünnepség a felújított rendelőinté­zetben. Dr. Bercsényi Lajos, a kórház főigaz­gatója beszédében úgy fogalmazott: a nap­hoz kapcsolódóan az az első gondolata, hogy Nógrád megye ismét ajándékot kapott.- Feladója a magyar állam, a parlament - mondta a főigazgató, aki megemlítette azt is, hogy a 3,2 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően a megyei betegellátás euró­pai színvonalú lesz és az álomból valóság lett. Dr. Bercsényi Lajos név szerint is köszö­netét mondott dr. Szepesi Andrásnak, Dóra Ottónak és Boldvai Lászlónak, akik a nemes ügy élére álltak és szorgalmazták a megyei kórház teljes rekonstrukcióját. A főigazgató végül megköszönte mindenki munkáját, aki részt vett akár a felújításban, akár a betegek „navigálásában” a május óta tartó felújítás közben.- Ez egy rendhagyó avatás, mivel itt va­gyunk bent, s csak a pohárköszöntő után me­gyünk le és vágjuk át a szalagot - kezdte be­szédét Dóra Ottó, a megyei közgyűlés elnöke, aki felidézte azokat a pillanatokat, amikor dr. Rácz Jenő még helyettes államtitkár volt Már akkor kiállt a betegek érdekei mellett és azért is fölszólalt, hogy a salgótarjáni kórház megkapja a rekonstrukcióhoz szükséges 3,2 milliárdot A megyei közgyűlés elnöke elmond­ta: ez az egyetlen megyei kórház az országban, amely 1990 óta teljes egészében fel lett újítva. Nem csak itt-ott, hanem „talpától a tetejéig”. Dóra Ottó úgy fogalmazott: néhány nappal ezelőtt még senki nem gondolta volna, hogy itt ma egy átadás lesz, de az ember néhány nap alatt csodákra képes. A járóbeteg-forga­lom is lassan megindul majd, körülbelül két hét múlva. Elmondta azt is, hogy a radioló­gián is több száz milliós beruházásra készül a röntgen bérlője, amely után sok életet le­het majd megmenteni, mert például nem kell a betegeket Budapestre, vagy Miskolc­ra utaztatni, ha sürgős szívkatéterezést kell elvégezni valakin. Dr. Rácz Jenő mondanivalóját egy nemze­ti rákellenes népegészségügyi program rész­letezésével kezdte, amely egy új dolog Ma­gyarországon és máris vannak olyan orszá­gok, amelyek át akarják venni a programot. Ezzel arra utalt, hogy bizony az egészségügy területén valamennyi országban társadalmi összefogásra van szükség. Ezt látják a kör­nyező országok is, nem csak mi. Az egész­ségügyi miniszter megemlítette a „21 lé­pést”, amely a „100 lépés” programból az egészségügyre vonatkozik: „ez még csak a kezdet, még vagy ezer ilyen lépésre van szükség”. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy az egészségügy ma Magyarországon annál sokkal szentebb dolog, hogy valaki föláldozza a politika oltárán. Dr. Rácz Jenő visszautalt dr. Bercsényi Lajos szavaira, aki megköszönte az államnak az „ajándékot”. A miniszter azt mondta: az államnak nincs pénze, csak az állampolgároknak. Viszont az állam dönt arról a pénzről, amelyet az emberek adnak össze. Van egy fontossági sorrend, mindig más élvez elsőbbséget. A pénzből „ajándékot" vesznek mindig annak, aki a sor elején van. így történhetett meg az is, hogy Nógrád megye kapott most 3,2 mil­liárdot és vele együtt egy európai színvona­lú, új Szent Lázár Megyei Kórházat. SUZUKI VITAI Salgótarján, SUZUKI Rákóczi út 131. ÚJ SUZUKIK már16 193 Ft/hótóL (THM: 3,87%) MOZGÁSKORLÁTOZOTT-UTALVÁNY NÁLUNK 3Ö0400-500 000 Ft-ot ér. IGNISEK JVIÁR 1 999 OOP Ft-ér*. TeL: 06-20/9814-542. Chevrolet Spark már 1 749 000 Ft-tol, akar 0 Ft befize­téssel, 80 ezer Ft árengedménnyel! Chevrolet Kenderesi 3100 Salgótarján, Rákóczi út 135, Tel.: 32/441-255, 440-539 41 !■£§■* CHEVRO Qj 1----------------------------------------------------1 ! j Opel. Jó ötletek - jobb autók. Opel Astra Classic II most akár 740 000 Ft megtakarítással! Az ajánlat pénzügyi lízing-hitelkonstrukció igénybevétele esetén 2005. szeptember 1-tól szeptember 30-ig, illetve a készlet erejéig érvé­nyes. A részletekről érdeklődjön márkakeres­kedésünkben. Az 1.4-es Opel Astra Classic II átlagfogyasztá­sa: 6,0 1/100 km, C02 kibocsátása: 144 g/Jkm. Opel Kenderesi 3100 Salgótarján, Rákóczi út 135., tel.: (32) 441-255, tel./fax: (32) 440-539. www.opel.hu Beatrice. Waszlavik Lord, Kárpátja, Deák Bili Gyula. Akela. Pokolgép. Greg Leon Invasion (USA), István a király. Belépők a helyszínen 2500 Ft, elővételben (JAMK, uszoda, sportcsarnok) 2300 Ft. 5 A MKB KIVÉTELES FOLYÓSZÁMLA Kivételesen nagy folyószámlakamat lekötés és összeghatárok nélkül (E8KM 5.2%)* (* Érv.: 2005.09.06-töO www.mkb.hu MKBTeleBANKár: 06/40 333 666 Más állásponton Urbán Sándor, a Munkáspárt országos elnökségének tagja, Nógrád megyei elnöke az alábbi reagálást juttatta el szerkesztő­ségünkbe: „A Nógrád Megyei Hírlap 2005. szeptember 24-i számá­ban, a címoldalon megjelent Új megyei ügyvivő elnökség című írás több vonatkozásban is a va­lóságnak nem megfelelő, hamis állításokat tartalmaz. Ezek: az abban megszólalt Vajnai Attila úr nem tagja a Munkáspártnak, következésképpen nem lehet a Munkáspárt alelnöke. Fratanoló János úr sem tagja a Munkás­pártnak, így nem lehet az elnök­ség tagja. Fentiekből következik az is, hogy nem lehet és nincs is jo­guk a Munkáspártot érintő kér­désekben nyilatkozni, illetve nyilatkozatuk hivatalosként nem vehető figyelembe, s az nem szolgálhat tájékoztatásul a lakosságnak. Jelenleg nincs olyan bírósági ítélet, amely a központi bizottság nevezettek ldzárására vonatkozó határozatát hatálytalanította vol­na. (Volt Uyen, de ugyanaz a Fővá­rosi Bíróság, amely első fokon tag­ságuk visszaállítására vonatkozó keresetüket elfogadta, később azt jogerősen visszavonta. Újabb ha­tározat nincs, tehát egyikük sem tagja a Munkáspártnak.) Megyei küldöttértekezletnek minősítenek egy olyan, a párt el­lenzéke által szervezett összejö­vetelt, ahol idegen megyékből érkezők, s a megyében közel (Folytatás a 3. oldalon) ÁRULKODÓ UUNYOMOK Nagy örömmel vettem kéz­be dr. Cseplák György nyu­galmazott bőrgyógyász osz­tályvezető főorvos fenti cím­mel megjelent, izgalmasnak ígérkező újabb kötetét. An­nál is inkább, mert több év­tizedes közös szakmai múl­tunk során megtapasztal­hattam az általa mindig, mindenben magasra állított mércét és a tények alázatos tisztelete mellett sziporkázó intuitív képességét. Legfő­képpen pedig azért, mert az orvosi szakma határterüle­tén túllépve, a számomra gyerekkori emlékeket fel­idéző Pécskő-hegyi kőkor­szaki cserépdarabok ihlették a kezdetben csak amatőrként, később azonban már szakavatott kutató­ként évtizedeken át folytatott vizsgálódásokra. Emlékeim szerint talán éppen együtt tettük azt az első kirándulást is, mely során a hely szelleme a szerzőt megragadta. (CIKKUNKA 4. OLDALON.)-pp—— Alomból valóság - megújult a rendelőin«

Next

/
Oldalképek
Tartalom