Új Nógrád, 1991. március (2. évfolyam, 51-75. szám)

1991-03-01 / 51. szám

LAPOZGATÓ PÁRIZST HOZZA GYARMATRA AZ ARANYSAPKÁS CUKRÁSZ - 5V oldal II. ÉVF., 51. SZÁM ÁRA: 7,90 FORINT 1991. MÁRCIUS 1., PÉNTEK SALGÓTARJÁN, BALASSAGYARMAT, PÁSZTÓ, SZÉCSÉNY, BÁTONYTERENYE, RÉTSÁG VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA INGYENES MELLÉKLETÜNK: heti radio­es tv-műsor 16 oldalon! Csúcsfogalom *7 OTP-ben Csütörtökön, február 28- án Lejárt a kedvezményes kamatozású lakásépítési kölcsönök január elsején megszabott feltételekkel — .háromszázalékos kamat — visszafizetési határideje. Aki ezek után fizeti be a pénzt, annak a január elsejétől el­telt időszakra a megemelt kamatokat is meg kell fi­zetnie. Tegnap csúcsforgal­mat bonyolítottak le a me­gye OTP-fiókjai. Január 14-től február 28-ig a közel harmincötezer kezelt szám­lából mintegy hétszázmillió forintot fizettek be a tulaj­donosok. Ily módon gyakor­latilag 1,4 milliárd forint kedvezményes kamatozású hitelállomány szűnt meg a megyében. Idősek farsangja Salgótarján. Farsangi ösz- szejövetelt tartottak tegnap a Gorkij-telepi idősek klubjá­nak tagjai. Vidám műsorral, ötletes jelmezekkel' lepték meg egymást, .a zsűrizést pe­dig a gondozónők vállalták. A hangulatos délután uzson­nával, beszélgetéssel ért véget. Tavaszi faültetés Bátonyterenye. Március elsején, pénteken délután öt órai kezdettel összejöve­telt tart a kisterenyei moz­galmi házban a kertbará­tok köre. Az előadás témá­ja az éves növényvédelem megalapozása, a faültetéssel, metszéssel kapcsolatos tud­nivalók megbeszélése. Az összejövetelen Mag Barna­bás, a kertbarátkor elnöke tart előadást. Kisiparos szállítja a szemetet Bárna. A szemétszállításra sokan panaszkodtak az utób­bi időben a faluban. Legtöb­ben azt kifogásolták, hogy bizonyos helyekről — példá­ul szűk utcákból — nem viszik el rendszeresen a szemetet. Az önkormányzat ezért úgy döntött, hogy „fel­mond” a Salgótarjáni Vá­rosgazdálkodási Vállalatnak és helyi kisiparossal szállít­tat. A díjak változatlanok maradnak. Többmilliós forgalom Karancslapujtő. Pontosan tizenketten dolgoznak a karancslapujtői postahiva­talban, hogy ellássák a több mint kétezer lakost számláló község postaforgalmát. Négy kézbesítő járja a falu utcá­it, a többiek benn a hivatal­ban tevékenykednek. Több­milliós forgalmat bonyolíta­nak le, pillanatnyilag a Pos­tabank takarékjegy a slá­ger. A pénzforgalom mel­lett naponta több száz levelet szortíroznak, napilapokból, ötszázat, egyéb újságokból mintegy kétszázat visznek házhoz. Petíció a béremelés ügyében Húsz százalék, vagy sztrájk?! Balassagyarmat. Hetek óta állandó beszédtéma a város­ban, egy esetleges pedagógus- sztrájk. Mint arról tegnapi lapszámunkban hírt adtunk, munkabeszüntetésről szó sincs. Most azonban új for­dulatot vett az ügy. A pedagógusok érdekegyez­tető bizottságot hoztak létre. Mint azt Devcsicsné Pong- rácz Kinga, a bizottság egyik tagja elmondotta, erre a lépésre az késztette őket, hogy az önkormányzat kép- (Folytalás a 2. oldalon) Tanácskozott a megyei közgyűlés ammmmmmsemmmmasezemmmsamsmemmesaememmmamessammmmasssmmmmmaemsssamsammammamamamamaammsm A régi jelképek az újak Álelnök dr. Sára összehívták a megyei köz­gyűlést tegnap Salgótarján­ban. Korill Ferenc elnök mindvégig erős tempót dik­tált. Szükség is volt rá. hisz feladat volt bőven. Megvitatták az ideiglenes szervezési és működési sza­bályzatot, amit a módosítások után egyhangúlag elfogadtak. A jelképeknél határoztak abban, hogy visszaállítják a XVIII. század elején kiala­János, főjegyző kult, és 1949-ig használt Nógrád megyei címert, és az 1797-ben elfogadott zászlót, feliratok nélkül. A címer és a zászló használatáról kü­lön rendelet intézkedik majd. Sorra megválasztották a működéshez szükséges bi­zottságok elnökeit. Az ő ti­tulusuk: megyei tanácsnok. Mielőtt szavaztak volna a „Nógrád megye sportjáért” díj odaítéléséről, dr. Bilecz dr. Farkas Imre Endre azt kérte a tagoktól, a jövőben politikai testüle­tek helyett a különböző dí­jakról szakmai bizottságok döntsenek. A 12 jelölt közül hcsjzasnM tűnő szavazás után a kiosztható három díjból csak kettőt ítéltek oda. Az említett elismerést tehát az idén Petreczky Ti- bornénak a pásztói Gárdo­(Foly tatás a 2. oldalon ) Kritikus és Snkrifikus Nem változott a kereskedelmi Bajnokság előtt FOCI PLUSZ —16 oldalon! Ne menjen készületlenül a mérkőzésekre! Szurkolók, kitavaszodottI Sutba a szobapapucsotI Itt az ideje bemelegíteni, mert már csak néhány nap, és megkezdődik a futball bajnokság! Készületlenül hogyan állnak ki a pálya szélére?! A megoldás: FOCI PLUSZ) Lapunk, az Új Nógrád, és kiadónk, az Axel Springer-Budapest Kiadói. Kft. segít önnek, eligazodni a megyei foci világában! Az NB l-es bajnokság nyitányának napján, március 9-én, szombaton lapunk 16 oldalas FOCI PLUSZ mellék­lettel jelenik meg. Ebből a legtöbbet megtudhatja, ami­ről egy vérbeli fociszurkolónak tudnia kell I A FOCI PLUSZ-ból megismerheti a magyar válogatott tavaszi programját, az NB I., az NB II., az NB III., vala­mint a megyei I. osztály, és a két megyei II. osztályú csoport sorsolását! Olvashat az 1971-72-ben bronzérmet nyert SBTC együt­teséről; a Síküveggyár SE mai labdarúgói latolgatják a tavaszi idény esélyeit; megismerheti a 90 éves SKSE történetét. Szó lesz arról is, hogyan jutott le a mélybe a romhányi csapat és felelevenítjük az SBTC zuhanórepülé­sének történetét. Beszámolunk róla, mi újság csapataink háza táján. Sajtótájékoztató az SZDS2-nél ŐsrSási korfifflsIteVBisolIc uárhatök Gusztos István és Ercsé- nyi Ferenc tájékoztatta az újságírókat a salgótarjáni önkormányzat SZDSZ-frak- ciója nevében, csütörtökön este. A helyi közlekedéssel indult a sűrű program. Erről elmondták, bizonyos mértékű tarifaemelést el kell fogad­ni, de nem a jelenlegit! Sal­gótarjánban nincs létjogo­sultsága az összvonalas bér­letnek. A megoldást abban látják, legyen általános (drá­gább) bérlet, ami valameny- nyi városi vonalra érvényes. A város költségvetését egy elbizonytalanodott appará­tus és a munkáját tanuló (Folytatás a 2. oldalon) Zagyvaróna. Szigetvári Já­nos, a Munkáspárt (MSZMP) Központi Bizottságának tag­ja Zagyvarónán beszélge­tésre hívta a településrész lakóit. A kultúrházban meg­tartott összejövetelen min­denekelőtt arról szólt, mi­ként ítéli meg az MSZMP a jelenlegi magyarországi helyzetet. Arról alakítottak ki közösen képet, milyen a munkásság, a bérből és fi­zetésből élők sorsa, hangu­lata? Megfogalmazódott az a vélemény is, akinek most nyugodtabb, biztosabb, jobb a helyzete, az szívvel-lélek- kel támogassa a jelenlegi kormányzatot! Akinek vi­szont bizonytalanabb, rosz- szabb, gondolkodjon el azon, hogy 1990 márciusában ki­re és mire adta a szavaza­tát? Beváltak-e azok a re­mények, melyek a leadott és megszerzett voksok után joggal elvárhatók lennének. Ki-iki saját maga mérlegel­jen, s egy adott választás al­kalmával, hasonlítsa össze a jelenlegi és a három évvel ezelőtti helyzetét! Kegyetlen őszinteséggel beszélt Szigetvári János ar­ról az útról, mely hibát, hibára halmozva vezetett idáig. Ez végső soron a volt MSZMP kritikáját jelenti. Befejezéséhez közeledik a téli gépjavítás az őrhalmi termelőszövetkezet műhelyében. Az elmúlt, év végén elkezdődött javítások során, először a 24 traktort ké­szítették fel műszaki vizsgára. Jelenleg a Rába munkagépek és a tehergépkocsik javításán dolgoznak a szerelők. —RT— Megyei részvétellel Miskolcon megnyílt a MicroCAD—System 91 számítástechnikai szakkiállítás morál Csütörtökön, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium­ban, az Országos Kereske­delmi és Piacfelügyelőség sajtótájékoztatót tartott, az 1990. évi ellenőrzési és fo­gyasztóvédelmi tapasztalatok­ról. A tájékoztatóban szere­pelt a Nógrád Megyei Ter­melésellátás-felügyeleti Fő­osztály ár- és piacfelügyeleti osztályának múlt évet érté­kelő jelentése is. Nógrádban tavaly tíz té­mában végeztek központi vizsgálatot, önállóan pedig négy témában gyűjtöttek ta­pasztalatokat. Az előbbiekre irányuló ellenőrzések száma 562 volt. Legtöbbször az élel­miszerüzleteket, a vendéglá­(Folytatás a 2. oldalon) Csütörtökön Miskolcon, az egyetem díszaulájában a SZÍNVA Szervező- és Szá­mítástechnikai szervezetei rendezésében megnyílt a MicroCAD—System ’91. szá­mítástechnikai szakkiállí­tás, amelyen megyénk ki- rendeltségének dolgozói is képviseltették magukat. Bemutatták azokat az ügy­viteli softwer rendszereiket, amelyeket a megyén belüli és azon kívül tevékenykedő üzemek, gyárak, vállalatok alkalmaznak. A megyei kirendeltség szakemberei által saját fejlesztésként létrehozott anyaggazdálkodási rendszert alkalmazza a többi között az ötvözetgyár, Ipoly Bútor­gyár Kft. A bérszámfejté­si rendszer alapján oldják meg a bérszámfejtést a Nóg- rádkernél, a Palóckernél, a Nógrád Megyei Nyomdaipa­ri Vállalatnál. A pénzügyi rendszer előnyeit hasznosít­ják a Salgótarján és Vidéke Afésznél, a N EWTEC—HUN - (Folytatás a 2. oldalon). Bizalom — bukás — bíróság Mindenki fut a pénze után Égzengésre számítottunk, ami­kor az alábbi levelet olvastuk: — „Legyenek szívesek kijönni az ecsegi LOCK GMK üzemébe, mert szeretnénk elmondani, mi­lyen igazságtalanság történt ve­lünk. Szeretnénk, hogy többen is tudjanak róla, és ilyen ne fordul­hasson elő.” Mindenképpen per lesz belőle! A LOCK GMK varrónői nyu­godtan dolgoznak, a gépek csen­desen zúgnak, égzengés sehol. Mi van itt? Bircsák János üzemvezető (az egyik aláíró) az előzményekről tájékoztat: — 1990. március 15-éig a téesz üzeme volt a varroda, akkor vette át a gyöngyösi gmk. Egyéves szer­ződést kötöttek, amiért fix bérleti díjat kellett fizetni. Ez magába foglalja a rezsiköltséget, vagyis az áramot, vizet, fűtőolajat a téesz biztosítja. A gmk az utóbbi két részletnél késedelemmel fizetett, de még az incidens előtt rendez­ték. — Miféle incidens előtt? (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom